Форма журналу обліку, перевірки та випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників
Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФорма журналу обліку, перевірки та випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників

ЖУРНАЛ
обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників
______________________________________________________________________________________
назва підприємства, організації

Назва електроінструмента Інвентарний номер Дата останнього випробування, перевірки Причина випробування, перевірки Випробування ізоляції підвищеною напругою Вимірювання опору ізоляції Перевірка справності ланцюга заземлення Зовнішній огляд і перевірка роботи на холостому ході Дата наступного випробування, перевірки Особа, що проводила перевірку та випробування
після ремонту періодична Дата Результат Дата Результат Дата Результат Дата Результат П.І.Б. Підпис

 

 

Додаток 7

до пункту 7.6.36 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 

Єдині форми протоколів вимірювань

Штамп
організації
ПРОТОКОЛ
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах
і заземленнях магістралей і устаткування

«_______»_____________________20 ___ р.

Замовник _____________________________________________________________________________
Об’єкт ________________________________________________________________________________
1. Основні дані вимірювальних приладів____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань _____________________
______________________________________________________________________________________
3. Спосіб виконання заземлення __________________________________________________________
4. Дані вимірювань _____________________________________________________________________

№ п/п Вимірюваний об’єкт Опір, Ом Примітка
розтікання перехідний
         
         
         

ВИСНОВОК
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________Випробування провадили: _______________________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.
Керівник робіт _______________________________________________________________

 

Продовження
додатка 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Штамп
організації
Замовник ______________________________________
_______________________________________________
Об’єкт _________________________________________
_______________________________________________

Протокол

перевірки ізоляції _______________________________________________________________________
Робоча напруга _______________________ Ізоляція виміряна мегомметром _____________________ заводський № __________________________________________________________________________

№ п/п Назва устаткування або кабелів, проводів Переріз і марка Ізоляція, МОм Висновок
А-О В-О С-О АВ ВС СА
                   
                   
                   
                   

Висновок ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Випробування провадили: _____________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.

Керівник робіт _____________________________________________

Продовження
додатка 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Штамп «_____»___________________20 ___ р.
організації
Замовник ______________________________________
_______________________________________________
Об’єкт _________________________________________
_______________________________________________

ПРОТОКОЛ №
перевірки повного опору петлі фаза-нуль

Характеристика живильної мережі _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(напруга, потужність трансформатора)

№ п/п Найменування захищуваного об’єкту Спосіб або засіб захисту Номінальна сила струму зворотно-залежного захисту або струмовідсічки, А Розрахункова мінімальна сила струму спрацювання захисту,А Максимально допустимий опір Zn, Ом Виміряний опір Zn, Ом, або сила струму, А Примітка
               
               
               
               
               

Висновок: _____________________________________________________________________________

а) опір петлі вище норми мають об’єкти, зазначені в позиціях __________________________________
б) опір петлі всього іншого устаткування в нормі _____________________________________________

Випробування провадили: ______________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.
Керівник робіт _________________________________

Додаток 8

до пункту 8.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

ЗАТВЕРДЖУЮ: ___________________________

Керівник (власник) підприємства, організації
«________» _____________________ 20__р.

АКТ
опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

від «____» _________20__р. № __________
______________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
______________________________________________________________________________________
(підпорядкованість підприємства, організації)
______________________________________________________________________________________
(поштова адреса підприємства, організації)

Телефони: керівника підприємства _____________________________________________________
особи, відповідальної за електрогосподарство _________________________________
Комісія у складі: голова комісії ____________________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали)
члени комісії ___________________________________________________________
(посади; прізвища, ініціали)

провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:
______________________________________________________________________________________
(перелік електроустановок)
1. Стан безпеки електроустановок
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

3. Наявність та стан документації
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

Зворотний бік акта
ВИСНОВКИ:

1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки відповідає, за винятком:
__________________________________________ __________________________________________
(назва електроустановки) (причини невідповідності)
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним вимогам безпеки, за винятком:
______________________________________________________________________________________
(перелік порушень нормативних вимог)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

3. Документація наявна в повному обсязі і відповідає нормативним вимогам, за винятком:
______________________________________________________________________________________
(перелік порушень нормативних вимог)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ЗАХОДИ
щодо усунення допущених порушень з обов’язковим зазначенням
термінів усунення порушень та відповідальних осіб
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ
«Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства


дозволяється не дозволяється»

(непотрібне викреслити)

Голова комісії ____________________________________
(підпис)
Члени комісії: ____________________________________
(підпис)

Закон України «Про охорону праці».
Закон України « Про пожежну безпеку».
Закон України «Про дорожній рух».
ДНАОП 0.00-1.07.-94. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104.
ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30, зареєстровано в Мінюсті України 12.05.94 за №95/304.
ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстровано в Мінюсті України 23.12.93 за №196.
ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94 за №136/345.
ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61, зареєстровані в Мінюсті України 31.05.96 за №262/1287.
ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07. 12. 71.
НАОП 1.4.10-1.04-86 “Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах”, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.
“Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987”, затверджені Міненерго СРСР 12.02.81.
“Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. /Москва, Энергоатомиздат, 1985 ”, затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 22.06.95 № 400, зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 219/755.
НАПБ Б.02005-94 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстроване Мінюстом України 22.12.94 за
№ 307/517.
РД 16.407-87 “Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР и Мінелектротехпромом СРСР 1987 року.
“Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989”, затверджених Міненерго СРСР 21.12.85.
“Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ) изд. 1960-1963”.
“Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ПИВРЭ). 684.053-67 изд. 1967”.
ГОСТ Р50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.
ГОСТ 12.1. 009-76 ССБТ. “Электробезопасность. Термины и определения”.
ГОСТ 12.2.007. 0-75 ССБТ. “Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.
ГОСТ 12.1. 002-84 ССБТ. “Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах”.
ГОСТ 12.1. 006-84 ССБТ. “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля”.
ГОСТ 12.1. 007-8-75 ССБТ “Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности”.
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ “Строительство. Электробезопасность. Общие требования”.
ГОСТ 12.4. 026-76 ССБТ. “Цвета сигнальные и знаки безопасности”.
ГОСТ 12.4. 035-78 ССБТ. “Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия”.
ГОСТ 12.2. 020-76* “Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка”.
ГОСТ 12.4.107 ССБТ “Канаты страховочные. Общие технические условия”.
ГОСТ 12.2.011-78 ССБТ “Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний”.
ГОСТ 14254-80* (СТ СЭВ 778-77) “Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Методы испытания”.
ГОСТ 14254-78 “Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия”.
ГОСТ 23274-84 “Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки”.
ССБП ДСТУ 2293-93. “Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення”.
СНиП II-4-79. “Естественное и искусственное освещение”.
СНиП III-4-80*. “Техника безопасности в строительстве”.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2018 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.