Управлінський аналіз ефективності використання виробничих та фінансових ресурсів підприємства за звітний період
Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУправлінський аналіз ефективності використання виробничих та фінансових ресурсів підприємства за звітний період

 

Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів. Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об'єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.

Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріаломісткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів обігових засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але він обмежується фінансовими можливостями підприємства.

Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є використання виробничого потенціалу та інтенсифікація виробничо-збутової діяльності.

Кінцеві результати діяльності підприємства формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці, тощо.

Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:

а) визначення динаміки показників інтенсифікації;

б) визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1 % приросту обсягу виробництва;

в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;г) розрахунок відносної економії (перерозходу) виробничих ресурсів;

д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва.

 

Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну табл.3.1.

В звітному році в порівнянні з минулим продуктивність праці склала 76 %, зарплатовіддача – 70 %, матеріаловіддача – 76 %, фондовіддача основних виробничих фондів – 75 %, оборотність засобів – 50 %, амортизацієвіддача – 54 %. За даними показників інтенсифікації визначають її економічний результат.

 

Таблиця 3.1

Характеристика показників інтенсифікації виробництва

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилен-ня, %
1. Валова продукція в співставних цінах
2. Промислово-виробничий персонал (ПВП)
3. Фонд оплати праці з нарахуваннями (ФОП)
4. а) Основні виробничі фонди (ОВФ) б) Амортизація
5. Оборотні засоби (ОЗ)
6. Матеріальні затрати (МЗ)
7. Продуктивність праці (с.1 : с.2) 6,3 4,8
8. Продукція на 1 грн. оплати праці (с.1:с.3) 6,3
9. Матеріаловіддача (с. 1 : с. 6) 1,7 1,3
10. а) Фондовіддача (с.1 : с.4а) б) Амортизацієвіддача (с.1 : с.4б) 0,08 8,1 0,06 4,4
11. Оборотність обігових коштів (кількість оборотів) (с.1 : с.5) 1,2 0,6
12. Сукупні витрати (с.3+с.4а+с.5+с.6) 101,3

 

У звітному році відбулося зменшення обсягу виробництва на 33 %. Необхідно розрахувати темпи зниження рівня використання всіх ресурсів. Для цього необхідно визначити темп відхилення та приріст (-) / спад (+) ресурсів на 1 % спаду продукції (див. табл.3.2).

Темп відхилення розраховується по формулі:

ТПВП= - 10/33= - 0,3;

Таблиця 3.2

Темп відхилення ресурсів (+/-) на 1 % спаду продукції

  Показники Минулий рік Звітний рік Відхилен-ня (+/-), % Приріст(-) спад(+) ресурсів на 1% спаду продукції, %
  Валова продукція 100% -33  
1. ПВП -10 -0,3
2. ФОП -4 -0,12
3. ОВФ -1 -0,03
4. Амортизація +25 +0,76
5. Матеріальні затрати -8 -0,24
6. Оборотні засоби +29 +0,87

 

ТФОП= - 4/33 = - 0,12;

ТОВФ= - 1/33 = - 0,03;

ТАМ= + 25/33= + 0,76;

ТМЗ= - 8/33 = - 0,24;

ТОЗ= + 29/33 = + 0,87.

Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання всіх ресурсів повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1 % спаду продукції привело до зниження промислово-виробничого персоналу на 30 %, оплати праці на 12 %, матеріальних витрат на 24 %, основних виробничих фондів на 3 %. Також спостерігається зростання деяких видів ресурсів на 1 % спаду виробництва: амортизація зросла на 76 %, оборотні засоби на 87 %. Дані таблиці свідчать про нераціональне використання всіх видів ресурсів підприємства, що призвело до великої суми перевитрат.

Для подальшої оцінки використання ресурсів і підтвердження зробленого висновку проведемо розрахунок частки впливу інтенсивності і екстенсивності на спад об'ємів виробництва.

В статистиці для кількісної оцінки ролі окремих факторів використовують індексний метод. Вплив кількісних факторів визначається діленням темпу росту на результативний показник і множенням на 100 %.

Необхідно провести зведений аналіз показників інтенсифікації.

З проведених розрахунків (табл. 3.3) можна спостерігати, що більший вплив на зменшення обсягів виробництва здійснюють екстенсивні фактори. Використання таких ресурсів як амортизація і оборотні засоби є повністю екстенсивне.

Таблиця 3.3

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2018 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.