Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок собівартості, прибутку та рентабельності на виготовлення моделі

 

Вартість виробу з матеріалів ательє дорівнює вартості матеріалів ательє з ПДВ і вільній відпускній ціні з ПДВ.

 

Ввир. = Вмат. + Цв.в. з ПДВ,

де Ввир – вартість виробу, грн.;

Вмат. – вартість матеріалів, грн.;

Цв.в. з ПДВ – ціна послуги з ПДВ, грн.

Ввир. = 332,00 + 309,00 = 641,00грн

 

Собівартість – економічний показник, що відображає у грошовій формі всі сукупні витрати на підготовку і випуск продукції. В більш узагальненому вигляді собівартість можна визначити як грошовий вираз величини ресурсів, використаних з конкретною метою. Таке визначення собівартості містить у собі три важливих моменти:

- собівартість відображає, скільки і яких ресурсів було використано у виробництві;

- величина використаних ресурсів представлена в грошовому виразі, що дозволяє розраховувати загальну вартість ресурсів;

- конкретна мета використання ресурсів зумовлює необхідність чітко встановити об'єкт собівартості (виробництво чи реалізація).

Собівартість продукції як грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції характеризує ефективність усього процесу виробництва на підприємстві, тому що цей показник відображає:

- рівень організації виробничого процесу;

- продуктивність праці;

- технічний рівень.

На практиці не завжди собівартість продукції є повним відображенням дійсних витрат на її виробництво: одні з них мають відношення до процесу виробництва продукції, але відшкодовуються за рахунок прибутку, а інші входять у собівартість, але не мають прямого зв'язку з виробництвом.Виокремлюють такі види собівартості:

а) залежно від часу формування затрат: планова, фактична, нормативна, кошторисна;

б) виходячи із місця формування затрат: цехова, виробнича, повна;

в) залежно від тривалості розрахункового періоду: місячна, квартальна, річна;

г) за складом продукції: товарна, валова, реалізована, незавершене виробництво;

ґ) за ступенем охоплення підприємств: індивідуальна, галузева.

Надаймо визначення основних видів собівартості.

Планова собівартість виготовленої продукції являє собою прогноз величини витрат певної господарчої організації на виготовлення конкретної продукції.

Фактична собівартість продукції — це сума витрат, здійснених конкретною господарчою організацією в ході виготовлення продукції за умов, що склалися на виробництві.

Метою врахування фактичної собівартості продукції є своєчасне, повне та достовірне відображення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції та її реалізації замовникові, виявлення відхилень від очікуваних значень, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Окрім того, дані обліку собівартості продукції використовуються у процесі аналізу для виявлення всередині організації виробничих резервів, а також при визначенні фактичних фінансових результатів діяльності господарчої організації та її підрозділів.

Кошторисна собівартість визначається господарчою організацією під час складання необхідного комплексу проектних документів за кошторисними нормами та цінами, які діють на момент її розрахунку. Вона є базою для розрахунку планової собівартості виготовленої продукції і дає змогу, з одного боку, господарчій організації прогнозувати рівень своїх майбутніх витрат, а з іншого - надає можливість замовнику оцінити межі (рамки), в яких може відбуватися торг із цією організацією. І нарешті, кошторисна собівартість є одним із документів, за яким державні органи оподаткування контролюють прибутки конкретної угоди деяких господарчих організацій.

Розрахунок собівартості сукні з лляної тканини наведений у таблиці 5.1.

 

 

Таблиця 5.1. Розрахунок собівартості на виготовлення моделі

 

  Статті витрат Спосіб розрахунку Результат, грн.
Вартість виробу з матеріалів ательє Ввир.   641,00
Пальне,електроенергія, вода (на технологічні цілі) 5% (Цв.в. х %) / 100% (257,50х5)/100%   12,87
Основна заробітна плата (З осн.) (Цв.в. х %) / 100% (257,50х25)/100%   64,38
Додаткова заробітна плата (З дод.) осн.х Д) / 100%, (64,38х10)/100%   6,44
Нарахування на заробітну плату ((З осн. + З дод.) х 22%) / 100% ((64,38+6,44)х22)/100%   26,00
Загальновиробничі витрати 30-40% (Звир.) осн. х % )/ 100% (64,38х30)/100%   19,31
Виробнича собівартість (ВС) п1+п2+п3+п4+п5+п6 641,00+12,87+64,38+6,44+26,00+19,31   770,00
Загальногосподарські витрати 20-30% (Звит.) осн. х % )/ 100% (64,38х20)/100%   12,88
Позавиробничі витрати 5% (П вит.) (ВС х % )/100% (770,00х5)/100%   38,50
Повна собівартість (С) ВС + З госп.вит. + П вит. 770,00+12,88+38,50   821,38

 

Після розрахунку собівартості необхідно визначити розмір прибутку та рентабельність виробництва.

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Виокремлюють кілька видів прибутку: насамперед розрізняють загальний прибуток і прибуток після оподаткування.

Загальний прибуток – це весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу. Такий прибуток інакше називають балансовим.

Прибуток після оподаткування, тобто прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства, має поширену у вітчизняній літературі та практиці назву – чистий прибуток.

Показник прибутку характеризує рентабельність бізнесу. Чим рентабельніше бізнес, тим вищою є прибутковість (зростання, примноження, збільшення) при обороті вкладеного капіталу. Будь-який бізнес передбачає ефективний обіг вкладеного капіталу, інакше організація бізнесу не має сенсу і веде до банкрутства. Динаміка розвитку бізнесу напряму залежить від прибутку.

Рентабельність (ньому. rentabel – прибутковий) – відносний показник економічної ефективності. Рентабельність комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств.

Прибуток та рентабельність виробництва подано в таблиці 5.2

 

Таблиця 5.2. Розрахунок прибутку та рентабельності по виготовленню моделі.

 

  Показники Одиниці виміру Вихідні дані та розрахунок Результат, грн
Вільна відпускна (прейскурант) ціна без ПДВ грн. Цв.в. 257,50
Повна собівартість грн. С 821,38
Прибуток 20% (П) грн. (С х %) / 100% (821,38х20)/100% 164,28
Ціна (Ц) грн. С+П 821,38+164,28 985,66
Відпускна ціна (Цвідп.) з ПДВ 20% грн. Ц+((Цх%)/100%) 985,66+((985,66х20)/100%) 1182,79
Рентабельність % (П/С) х 100% (164,28/821,38)х100%

 

 

Висновки РЕДАГУВАТИ

Під час виконання курсової роботи повністю розкрита мета, а саме: дослідження стану швейної промисловості в Україні, визначення форми підприємств, що функціонують в даній галузі, ознайомлення з усіма обов’язковими нормами та законодавчими актами, які необхідні для організації роботи ательє, а також у повному обсязі виконане завдання.

Отже, для виготовлення сукні в ательє «Надія» виконувалися послуги, вартість яких розраховувалась за даними прейскуранта ательє

Виріб виготовлявся з матеріалів ательє. Відповідно, вартість послуг по виготовленню моделі згідно розряду ательє дорівнює 309,00 грн., розрахована вартість матеріалів - 332,00 грн., а вартість виробу - 641,00 грн.

Витрати на заробітну плату основному складу працівників за виготовлення даного виробу становить 25% від виручки, тобто 64,38 грн. Додаткова заробітна плата, яка становить 10% від основної - 6,44 грн.

Нарахування на заробітну плату склали 26,00 грн.

На технологічні цілі витратили 5% від вільної відпускної ціни 12,87 грн.

Загальновиробничі витрати становлять 30% 19,31 грн.

Виробнича собівартість виробу становить 770,00 грн.

Загальногосподарські витрати, які становлять 20% це 12,88 грн., та позавиробничі витрати 5% це 38,50грн.

Повна собівартість сукні 821,38 грн., прибуток, що становить 20% від повної собівартості, ціна 985,66 грн., відпускна ціна сукні 1182,79 грн. та рентабельність 20%.

Після проведення усіх необхідних розрахунків, можна зробити висновок, що виготовлення даної моделі одягу в ательє «Надія» є рентабельним та економічно вигідним.

РЕДАГУВАТИЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.