Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКритерії оцінювання курсової роботи

Захист курсової роботи закінчується виставленням оцінок. При виставленні оцінки курсової роботи приймаються до уваги:

- зміст дослідження;

- оформлення курсової роботи;

- доповідь та презентація;

- відповіді на запитання;

- відгук наукового керівника.

Оцінка за курсову роботу може бути знижена в таких випадках:

1. Оформлення

1.1. Не відповідає вимогам до оформлення курсових робіт, затверджених кафедрою теорії держави та права.

1.2. Наявність невиправлених друкарських помилок і пропущених рядків.

1.3. Відсутність назв таблиць, діаграм.

1.4. Відсутність умовних позначень.

1.5. Відсутність авторської інтерпретації змісту таблиць і графіків.

1.6. Відсутність в роботі вступу або висновків, або і того, і іншого.

1.7. Наявність помилок в оформленні бібліографії: багато «глухих» посилань (коли є посилання на автора ідеї, але немає посилання на саму роботу, де ця ідея обговорюється).

1.8. Наявність помилок в оформленні бібліографії: список використаних джерел виконаний не за державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

1.9. Пропуск в змісті окремих підрозділів (пунктів, підпунктів) або навіть цілих розділів.

2. Недоліки змісту роботи

2.1. Наявність фактичних помилок у викладі теоретичних позицій з літературних джерел.

2.2. Відсутність посилань на джерела, а також на джерела, які безпосередньо стосуються вирішуваної проблеми і опубліковані не менше 10 років тому (окрім історіографії).

2.3. Використовування великих фрагментів чужих текстів без зазначення їхнього джерела.

2.4. Відсутність аналізу вітчизняних праць, присвячених проблемі дослідження.

2.5. Відсутність аналізу зарубіжних праць, присвячених проблемі дослідження.

2.6. Теоретична частина не завершується висновками і формулюванням предмету власного дослідження.

2.7. Назва роботи не відбиває її реального змісту.

3. Доповідь і захист

3.1. Курсант (слухач, студент), доповідаючи, використовує презентацію, але не коментує наочну інформацію.

3.2. Курсант (слухач, студент) виявляє невпевненість, не дає аргументовані відповіді на запитання.

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та кількістю балів за шкалою ECTS.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка ECTS Визначення оцінки ECTS Рейтинг курсанта (слухача, студента), бали
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90 - 100
В ДУЖЕ ДОБРЕ– вище середнього рівня з кількома помилками 85 - 89
С ДОБРЕ – у загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок 75– 84
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 66 - 74
Е ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60 – 65
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку 35 - 59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота 0 - 34

 

Таблиця відповідності результатів захисту кваліфікаційної роботи за різними шкалами і критерії оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка за національною шкалою
90-100 A відмінно Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника. При її захисті курсант (слухач, студент) показує глибокі знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по темі дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і докладно відповідає на поставлені запитання. Високий (творчий) відмінно
85-89 B дуже добре Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника. При її захисті студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, без особливих труднощів відповідає на поставлені запитання. У основній частині роботи є лише незначні погрішності. Достатній (конструктивно-варіативний) добре
75-84 C добре Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника. В рецензії наукового керівника є незначні зауваження. При захисті роботи студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді використовує презентацію, відповідає на поставлені запитання. У структурі, змісті, мові і стилі роботи є лише незначні погрішності
66-74 D задовільно Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, але має поверхневий аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота має зауваження наукового керівника щодо змісту та методики. До захисту підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не завжди коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті курсант (слухач, студент) виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не завжди дає вичерпні аргументовані відповіді на запитання. Курсант (слухач, студент) відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих Середній (репродуктивний) задовільно
60-65 E достатньо Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота має значні зауваження наукового керівника щодо змісту та методики. До захисту підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті курсант (слухач, студент) виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не дає вичерпні аргументовані відповіді на запитання. Курсант (слухач, студент) відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень і лише за допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного захисту курсової роботи Оцінка виставляється за курсову роботу, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до курсових робіт. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. У відгуках наукового керівника є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті курсової роботи курсант (слухач, студент) при відповіді на питання припускає грубі помилки. Низький (рецептивно-продуктивний) незадовільно
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторною роботою над темою або над текстом курсової роботи та підготовкою доповіді Оцінка виставляється за курсову роботу, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до курсових робіт. У роботі немає висновків або вони носять декларативний характер. У відгуках наукового керівника є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті курсової роботи курсант (слухач, студент) не може відповісти на жодне поставлене запитання по її темі, курсант (слухач, студент) не знає теорії.

 

Оцінка, виставлена під час захисту курсової роботи є остаточною і опротестовуванню не підлягає. У тих випадках, коли захист курсової роботи визнано незадовільним, науково-педагогічним працівником який проводив захист курсової роботи вирішується питання, чи може курсант (слухач, студент) подати до захисту повторно ту ж роботу після кардинального доопрацювання і усунення недоліків, або йому необхідно працювати над іншою темою.

Результати оцінювання курсових робіт заносяться до відомостей та залікових книжок курсантів (слухачів, студентів).


ДОДАТОК 1ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.