Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

Форма № Н-6.01

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Кафедра економіки підприємства

ім. проф. І.Н.Романенка

 

 

Курсова робота

на тему:

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

(виконана за матеріалами ПCП «Іскра» Житомирська обл.)

 

Студентки 4 курсу 1 групи

напряму підготовки «Біотехнологія»

спеціальності 6.05.1401 −

«Екобіотехнологія»

Богославець В.А,

Керівник: к.е.н., доц. Гуцул Т.А.

 

Національна шкала___________

Кількість балів:__________Оцінка:

ECTS_________

 

Члени комісії:

 

 

Київ 2016

ЗМІСТ

 

ВСТУП …………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА……………………………………………………………….5

1.1.Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва……………………………………………………………………………..6

1.2. Показники економічної ефективності виробництва зерна та методика їх визначення……………………………………………………………………………......9

РОЗДІЛ 2. РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ………………………………………………………………..……..13

2.1. Виробничі ресурси господарства та їх використання…………………………13

2.2. Динаміка розвитку виробництва зерна………………………………………….22

2.3.Економічна ефективність виробництва зерна…………………………..……...24

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ Ї ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

ЗЕРНА …………………………………………............................................................29

3.1. Беззбитковість виробництва зерна……………………...…………….……….….29

3.2. Інтенсифікація зернового виробництва………..………………………………...34

3.3.Впровадження комплексної механізації виробничих процесів………………….38

3.4.Обгрунтування собівартості і рентабельності виробництва зерна………….40

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………42

Вступ

Сільське господарство є основою агропромислового комплексу. За його рахунок забезпечується 75% попиту населення на товари народного споживання. У валовому сукупному суспільному продукті народного господарства на галузь припадає понад 16%, а в національному доході — понад 30%. Від стану і темпів розвитку сільського господарства залежать основні народногосподарські пропорції, економіка країни.

У розвитку багатьох галузей економіки нашої держави, і насамперед сільського господарства, дуже важливу роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна. Це пояснюється винятковим значенням його та різнобічним використанням.

Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей: воно є незамінним кормом при виробництві продукції тваринництва, а також основною сировиною для переробної промисловості. Зерно є важливим експортним продуктом і має забезпечувати значні надходження валютних коштів державі. Адже в процесі зберігання воно майже не втрачає своєї якості а, отже, придатне для створення державних резервів продуктів харчування та кормів. Обсяги виробленого зерна в країні визначають рівень розвитку зернового господарства. Але у свою чергу на обсяги виробництва зерна впливають такі важливі фактори як розмір посівних площ, їх структура і урожайність.

Поживна цінність зерна (здатність повністю задовольняти потреби ор­ганізму) поступово зменшується. Це явище впливає на погіршення кормових раціонів для тварин. Позитивний вплив на нарощування виробництва зерна, поліпшення його якості та підвищення ефективності зернового господарства мало широке впровадження у 80-х роках інтенсивних технологій вирощування зернових культур. Протягом останніх років через обмеження матеріальних ресурсів на практиці зменшується застосування ресурсозаощадливих технологій. В результаті значно знизилась урожайність і погіршились властивості зерна.

Мета дослідження: узагальнення теоретичних і методологічних положень, пов’язаних із розробкою напрямів розвитку й удосконалення організації виробництва зерна, обґрунтування шляхів підвищення його економічної ефективності в умовах ринкових відносин. У відповідності до поставленої мети вирішувалися такі завдання:

· уточнити сутність економічної ефективності виробництва
зернової продукції;

· визначити тенденції змін, які відбулись у сільському господарстві;

· визначити найважливіші фактори і механізм їх впливу на рівень
економічної ефективності виробництва зернової продукції;

· обґрунтувати перспективи розвитку та шляхи підвищення економічної ефективності рослинницьких галузей.

· здійснити системний аналіз виробництва й реалізації зерна на підприємстві «Іскра».

Об’єкт дослідження: ПСП «Іскра».

Предмет дослідження: економічна ефективність виробництва зерна.

Вивчення питань економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції здійснювалося на базі приватного сільськогосподарського підприємства «Іскра», яке знаходиться в Житомирській області, Олевського району, с.Лопатичі.

Як вихідна інформація в курсовій роботі використовувалися матеріали статистичної звітності ПСП «Іскра».

Під час виконання курсової роботи були використані форми державної звітності: форма № 50-СГ, баланс підприємства,звіт про фінансові результати та звіт з праці.

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА

Сучасним напрямком розвитку сільськогосподарського виробництва є удосконалення його структури, економне використання всіх ресурсів, покращення якості продукції. Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від застосування засобів виробництва i живої праці, а також сукупних вкладень. Перспективність будь-якої системи землеробства залежить від її економічної ефективності, тобто від затрат праці і засобів на виробництво сільськогосподарської продукції.

Інноваційним способом підвищення рівня рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції, є застосування бактеріальних препаратів, які поліпшують умови використання елементів живлення як із добрив, так і ґрунту. Активний розвиток кореневої системи та збільшення продуктивності фотосинтезу сприяють підвищенню використання мінеральних добрив на 20-35%, що забезпечує приріст урожаю сільськогосподарських культур та поліпшення їх якісних показників [3].

Отже, внесення оптимальної кількості добрив у сівозміні та їх післядія сприяють підвищенню економічної ефективності вирощування ячменю ярого. Сучасним способом зниження собівартості продукції є застосування мікробіологічних препаратів. Так, обробка насіння ячменю поліміксобактерином є економічно вигідним заходом, використання його на фоні сумісного внесення в сівозміні органічних та мінеральних добрив дозволило знизити собівартість зерна та підвищити рентабельність його виробництва.

 

 

РОЗДІЛ 2. РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Склад і структура сільськогосподарських угідь підприємства «Іскра»

Види угідь Темп зростання
га % га % га % %
Сільськогосподарські угіддя
з них рілля
Інше

 

Виходячи з таблиці 2.1, можна зробити висновок про те, що за період з 2012 по 2014 рр. в структурі с.-г.-угідь підприємства відбулися значні зміни. В 2012 р. рілля становила 62%,а в 2013 р. – 83%, в 2014 р.-82%. Питома вага ріллі становила на 2014 р. 82%, що свідчить про високий рівень розорюваності земель підприємства.

Розрахунок показника землезабезпеченості приватного підприємства “Іскра”, проводиться шляхом відношення площі с.-г. угідь (окремо ріллі) до середньорічної чисельності працівників, зайнятих у виробництві.

Таблиця 2.2

Структура грошових надходжень від реалізації продукції на

ПП «Іскра»

Вид продукції
тис.грн % тис.грн. % тис.грн. %
І. Всього по рослинництву 199,3 161,0 9,5 73,5 3,13
зерно 62,6 3,76 117,4 6,9 64,4 2,74
інша продукція рослинництва 10,5 0,63 43,6 2,6 9,1 0,39
ІІ. Всього по тваринництву 1463,6 1535,1 90,5 2276,3 96,87
м'ясо ВРХ 386,3 23,23 297,2 17,5 37,12
молоко 1050,3 63,16 1221,6 72,02 1384,8 58,93
інша продукція тваринництва 27,0 1,62 16,3 0,96 19,2 0,81
ІІІ. Всього по господарству (рослинництво + тваринництво) 1662,9 1696,1 2349,8

 

Таблиця 2.7.

ПП «Іскра»

Показники Рік Абсолютний приріст, +(-)
Витрати на 1 га посіву, грн. 2132,5 1792,9 -339,6
Урожайність з га., ц 11,46 -5,54
Собівартість 1 ц. зерна, грн. 125,44 156,4 30,96

Су – умовна собівартість 1 ц пшениці, при витратах звітного року і урожайності базисного:

Су = =105,5 грн/ц

Сх1убаз.=105,5 – 124,44 = -19,94 грн.

За рахунок зменшення витрат на 1 га. посіву на 339,6 грн., собівартість одного ц пшениці зменшилась на 19,94 грн.

Сх2зу=156,4 – 105,5 = 50,9 грн.

За рахунок зниження урожайності пшениці на 5, 54 ц з га., собівартість 1 ц пшениці збільшилась на 50,9 грн.

Сх1х2=-19,94 + 50,9 = 30,96

Таблиця 2.9.

ПП «Іскра»

Показники Рік Абсолютний приріст, +(-)
Витрати на 1 га посіву, грн. 1647,6 2347,2 699,6
Урожайність з га., ц 15,7 17,4 1,7
Собівартість 1 ц. зерна, грн. 104,94 134,9 29,96

Су – умовна собівартість 1 ц жита, при витратах звітного року і урожайності базисного:

Су = =138,07 грн/ц

Сх1 = Су - Сбаз. = 138,07 – 104,94 = 33,13 грн.

За рахунок збільшення витрат на 1 га. посіву на 699,6 грн., собівартість одного ц жита збільшилась на 33,13 грн.

Сх2 = Сз - Су = 134,9 – 138,07 = - 3,1 грн.

За рахунок збільшення урожайності жита на 1,7 ц з га., собівартість 1 ц жита зменшилась на 3,1 грн.

Сх1 + Сх2 = 33,13 +(-3,17) = 29,96

Таблиця 2.10.

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

ВИСНОВКИ

Отже, зростання ефективності виробництва зернових культур пов’язане із збільшенням урожайності і зниженням затрат праці на їх вирощування. Так, як виробництво та його ефективність відображають вплив комплексу взаємопов’язаних факторів, та формуючи її рівень, визначають тенденції розвитку.

На основі проведеного дослідження сучасного стану ведення бухгалтерського обліку та ефективності виробництва зерна в ДП «Мирогощанський державний іподром»середнє за розміром господарство, яке спеціалізується на виробництві зерна, соняшнику та молока. Господарство в цілому в достатній мірі забезпечено робочою силою, в той же час вкрай низька забезпеченість сільськогосподарською технікою.

Серед основних культур ДП “Мирогощанський державний іподром” переважають пшениця озима, кукурудза на зерно, ячмінь.

Інтенсифікація на даному підприємстві неефективна. Для складання проекту підвищення рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції ми взяли пшеницю та ячмінь.

На підвищення рентабельності ДП “Мирогощанський державний іподром” значно впливають ціни на реалізацію продукції, витрати на її собівартість та якість продукції.

Підвищення економічної ефективності забезпечує зростання доходів господарств, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, під­вищення оплати праці, та поліпшення побутових і культурних умов пра­цівників галузі.

Підвищення ефективності сільського господарства має народногоспо­дарське значення і є важливою передумовою прискорення розвитку агро­промислового комплексу і подальшого підвищення результативності фун­кціонування економіки України.

Для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва
господарство повинно застосовувати оптимізацію сівозмін, що поліпшить
використання земельних ресурсів, і дасть змогу уникнути виснаження
земель.[8]

На мою думку було б непогано налагодити систему зрошування.
Відремонтувати фрегати та канали подачі води на поля, що значно поліпшитьдогляд за грунтом.

Докорінне перетворення економічних відносин в агропромисловому секторі має узгоджуватися з комплексом заходів щодо застосування досягнень науково-технічного прогресу, соціальної перебудови села, поліпшення умов праці та побуту сільських трудівників господарювання, який має встановити насамперед залежність оплати праці від розмірів госпрозрахункового доходу господарства.

Сучасна аграрна політика спрямована на підвищення економічної
ефективності сільськогосподарського виробництва на основі вдосконалення
економічних відносин між галузями в системі агропромислового комплексу.

Це передбачає насамперед створення системи цін на продукцію
агропромислового комплексу, яка б орієнтувала всі його ланки на високі
кінцеві результати і створювала умови для роботи сільськогосподарських
та переробних підприємств на принципах господарського розрахунку і
самофінансування.

 

 

Додаток 1.

Форма № Н-6.01

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВЧто способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.