Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальна характеристика ПАТ «АвтоКрАЗ»

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………..………

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристикаПАТ «АвтоКрАЗ»……………………........

1.1 Історія створення підприємства………………………………………………

1.2 Організаційно-правова форма…………………………………………………

1.3 Вид діяльності та ринки збуту ………………………………………………...

РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану ПАТ «АвтоКрАЗ»……………..…………

2.1 Розрахунок динаміки показників фінансової звітності

2.2 Розрахунок показників, що характеризують структуру фінансової звітності

2.3 Розрахунок аналітичних показників фінансового стану підприємства

2.4 Порівняльний аналіз показників діяльності підприємства з аналогічними показниками двох інших підприємств цієї ж галузі

РОЗДІЛ 3. Аналітично-дослідницька частина …………………………….……

Висновки та рекомендації ……………………………………………………....…

Список використаних джерел …………………………………………………….

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..


ВСТУП

Оцінка фінансового стану підприємства – це комплексне дослідження всіх сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел інформації, вивчення та вимір факторів, причин та резервів, оцінки роботи і співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів оцінки і розробка необхідних заходів. Ця проблема має народногосподарське та соціальне значення, оскільки життєвий рівень громадян України, соціальний мир та злагода у суспільстві визначається стійким фінансовим станом підприємств, а нестійкий фінансовий стан та банкрутство підприємств породжують безробіття, низький рівень життя та соціальну напругу у суспільстві, конфлікти між роботодавцями та найманою робочою силою. Оцінка фінансового стану, будучи комплексною, є ще дуже складною проблемою. Проблема визначення фінансового стану завжди була актуальною і посідала вагоме місце серед напрямків економічних досліджень. Особливої гостроти вона набула при становленні ринкового устрою нашої держави.Метою курсової роботи є закріпити і поглибити теоретичні знання з оцінки фінансового стану підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ»

На основі мети курсової роботи були поставлені такі завдання:

– розглянути основні теоретичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємства;

– запропонувати напрями покращення оцінки фінансового стану підприємства;

Об’єкт дослідження фінансова діяльність підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ»

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, узагальнення, економіко-математичні, економіко-статистичні, коефіцієнтів та інші.

 

РОЗДІЛ 1

Загальна характеристика ПАТ «АвтоКрАЗ»

Історія створення підприємства

17 квiтня 1958 року Постановою ЦК КПРС та Ради Мiнiстрiв СРСР прийнято рiшення про створення в Кременчуцi заводу з виготовлення великовантажних автомобiлiв. Базою для нього був обраний Кременчуцький комбайновий завод. Це була друга, найбiльш масштабна реорганiзацiя пiдприємства.
В листопадi 1994 року державне пiдприємство «Кременчуцький автомобiльний завод» перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство.
В 1995 роцi згiдно наказу Фонду державного майна України вiд 24.10.95р. №33-АТ "Про створення холдингової компанiї "АвтоКрАЗ" у вiдповiдностi до Закону України "Про господарськi товариства" та Указу Президента України вiд 11 травня 1994 р. № 224/94 "Про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї" шляхом об’єднання в статутному капiталi контрольних пакетiв акцiй дочiрнiх пiдприємств та iнших активiв була створена Холдингова компанiя "АвтоКрАЗ" у формi вiдкритого акцiонерного товариства.
В звiтному 2012 роцi на виконання вимог п.5 роздiлу ХVII Закону України «Про акцiонернi товариства», Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 21 березня 2012 року (Протокол № 21), було прийнято рiшення змiнити найменування Холдингова компанiя "АвтоКрАЗ" у формi вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство "АвтоКрАЗ".
Публiчне акцiонерне товариство "АвтоКрАЗ" (надалi – Товариство) є новим найменуванням Холдингової компанiї "АвтоКрАЗ" у формi вiдкритого акцiонерного товариства
Фактiв злиття, приєднання, перетворення, подiлу, видiлу тощо протягом звiтного 2014 року не вiдбувалось.

 

Організаційно-правова форма ПАТ «АвтоКрАЗ»

Очолює пiдприємство генеральний директор, який призначається Наглядовою Радою i є одноособовим виконавчим органом Товариства.
Органiзацiйна структура ПАТ "АвтоКрАЗ" складається з десяти основних блокiв, а саме: економiчного, комерцiйного, зовнiшньоекономiчного зв'язку та збуту, технiчного, виробничого, бухгалтерського, персоналу та соцiальних питань, якостi, безпеки та юридичного.
2 Структурнi пiдроздiли, що безпосередньо пiдпорядковуються генеральному директору:
– представництво ПАТ «АвтоКрАЗ» у м. Києвi, Представництво ПАТ «АвтоКрАЗ» в Республiцi Куба – створенi для оперативного вирiшення питань, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства у взаємовiдносинах з органами державного управлiння та суб'єктами господарської дiяльностi як вiтчизняними, так i закордонними;
– секретарiат – органiзовує систему централiзованого внутрiшнього контролю виконання розпорядчих документiв, завдань та доручень;
– штаб ЦО, НС та 2-й вiддiл - забезпечує захист працюючого персоналу, матерiальних ресурсiв вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного, екологiчного, природного та воєнного характеру, забезпечує випуск продукцiї вiдповiдно до мобiлiзацiйних завдань в особливий перiод;
– перший вiддiл i служба експортного контролю – забезпечує захист державної таємницi при проведеннi всiх видiв режимно-секретної дiяльностi, розробляє i впроваджує заходи щодо здiйснення експортного контролю на всiх етапах мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання;
– вiддiл охорони працi та безпеки дорожнього руху – розробляє i реалiзує профiлактичнi заходи, спрямованi на усунення шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, попереджає нещаснi випадки на виробництвi, профзахворювання та iнших випадки загрози життю або здоров'ю працiвникiв;
– випробувальний центр – проводить сертифiкацiйнi й iншi види випробувань автотранспортних засобiв та їх складових частин вiдповiдно до вимог чинних нормативних документiв;
3 Структурнi пiдроздiли, що безпосередньо пiдпорядкованi заступнику генерального директора з продажу та маркетингу:
– управлiння з продажiв – забезпечує пiдготовку, укладання i своєчасне виконання договорiв на поставку автомобiльної технiки та запасних частин;
– управлiння вiдвантажень – приймає готову продукцiю на склади, забезпечує зберiгання автомобiлiв, запасних частин i машинокомплектiв, своєчасну поставку автомобiлiв, запасних частин i машинокомплектiв за укладеними договорами;
– вiддiл маркетингу – визначає цiлi та стратегiї ринкової дiяльностi на внутрiшньому i зовнiшньому ринках, дає оцiнку кон'юнктурi ринку, сприяє створенню iмiджу процвiтаючої i надiйної компанiї;
– прес-служба – забезпечує висвiтлення дiяльностi пiдприємства у ЗМI, систематизацiю та облiк архiвних матерiалiв;

 

РОЗДІЛ 2

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка Значення, тис. грн. Ланцюговий ріст Ланцюговий темп росту, % Ланцюговий темп приросту, %
Дооцінка (уцінка) необоротних активів        
Інший сукупний дохід        
Інший сукупний дохід до оподаткування        
Інший сукупний дохід після оподаткування        
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) -157720 -177298 128,76 -805,60 28,76 -905,60

РОЗДІЛ 3

Висновки та рекомендації

У ході виконання курсової роботи були проаналізовані літературні джерела, які містили теоретичний матеріал з питань теоретичного обґрунтування роботи промислового підприємства та можливі шляхи її поліпшення.

У другій частині роботи був проведений аналіз результатів господарської діяльності підприємства та результативності його діяльності, що дозволило визначити фінансовий стан даного підприємства.

Публічне акціонерне товариство «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» - головний виробничий актив корпорації «Богдан». Після об’єднання виробничих майданчиків у 2009 році - «Богдан Моторс» став чи не найбільшим автовиробником в Україні.

Статутний капітал підприємства – 1 081 723 тис. грн., розділений на 4 326 890 612 простих іменних акцій з номінальною вартістю 0,25 грн. Провідні акціонери: SV MOTORS Ltd. (Великобританія), ПАТ ЗНВКІФ ‘Богдан Капітал’, ТзОВ ‘Український автомобільний холдинг’. Акції: акції компанії котуються на ПФТС та входять в перший рівень лістингу на Українській Біржі (тікер: LUAZ) Основні види діяльності: виробництво автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, оптова торгівля автомобілями. Види продукції: легкові та вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси та інші транспортні засоби. Торгові марки: ВАЗ, HYUNDAI, автобуси Богдан. Рівень кредитного рейтингу емітента: uaВВ (прогноз стабільний), присвоєний рейтинговим агентством Кредит-Рейтинг[1,4].

Проведений аналіз вказує на те, що фінансове становище АТ “АК Богдан Моторс ” є не стабільним. Також, фінансовий стан підприємства за останні три роки суттєво погіршився. Підприємство перебуває на межі банкрутства. Підприємству слід розглянути можливі залучення додаткових коштів. Переглянути політику ціноутворення, а також суттєво оптимізувати витрати, пошук нових ринків збуту.

Також, для покращення платоспроможностіАТ “АК Богдан Моторс” необхідно уникати таких факторів:

§ невиконання планових завдань виробництва і реалізації продукції, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;

§ підвищення собівартості продукції;

§ в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

§ неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

§ невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

§ інфляційні процеси і податкова політика;

§ значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

§ низьке обертання оборотного капіталу.

 

 

Список використаних джерел

  1. ПАТ “Автомобільна компанія ‘Богдан Моторс’- [Електронний ресурс]- режим доступу:/15.02.2016/: http://smida.gov.ua/db/participant/05808592
  2. ПАТ “Автомобільна компанія ‘Богдан Моторс’- [Електронний ресурс]- режим доступу:/15.02.2016/: http://bogdanauto.com.ua/bogdan-auto/about/
  3. ПАТ “Автомобільна компанія ‘Богдан Моторс’- [Електронний ресурс]- режим доступу:/15.02.2016/: http://bogdan.ua/production.html
  4. ПАТ “Автомобільна компанія ‘Богдан Моторс’- [Електронний ресурс]- режим доступу:/15.02.2016/: http://investycii.org/upload/userfiles/25/LUAZ.pdf
  5. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999р. №996-XIV // Галицькі контракти. – 1999,- №36.
  6. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 28 с.
  7. Баканів М.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М.І. Баканів. - К.: Кондор, 2009 . - 296 с.
  8. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик; НУ "Львівська політехніка". – Л., 2009. – 144 с.
  9. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / О. О. Шеремет. – К.: 2005. – 196 с.
  10. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 336 с.

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………..………

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристикаПАТ «АвтоКрАЗ»……………………........

1.1 Історія створення підприємства………………………………………………

1.2 Організаційно-правова форма…………………………………………………

1.3 Вид діяльності та ринки збуту ………………………………………………...

РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану ПАТ «АвтоКрАЗ»……………..…………

2.1 Розрахунок динаміки показників фінансової звітності

2.2 Розрахунок показників, що характеризують структуру фінансової звітності

2.3 Розрахунок аналітичних показників фінансового стану підприємства

2.4 Порівняльний аналіз показників діяльності підприємства з аналогічними показниками двох інших підприємств цієї ж галузі

РОЗДІЛ 3. Аналітично-дослідницька частина …………………………….……

Висновки та рекомендації ……………………………………………………....…

Список використаних джерел …………………………………………………….

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..


ВСТУП

Оцінка фінансового стану підприємства – це комплексне дослідження всіх сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел інформації, вивчення та вимір факторів, причин та резервів, оцінки роботи і співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів оцінки і розробка необхідних заходів. Ця проблема має народногосподарське та соціальне значення, оскільки життєвий рівень громадян України, соціальний мир та злагода у суспільстві визначається стійким фінансовим станом підприємств, а нестійкий фінансовий стан та банкрутство підприємств породжують безробіття, низький рівень життя та соціальну напругу у суспільстві, конфлікти між роботодавцями та найманою робочою силою. Оцінка фінансового стану, будучи комплексною, є ще дуже складною проблемою. Проблема визначення фінансового стану завжди була актуальною і посідала вагоме місце серед напрямків економічних досліджень. Особливої гостроти вона набула при становленні ринкового устрою нашої держави.

Метою курсової роботи є закріпити і поглибити теоретичні знання з оцінки фінансового стану підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ»

На основі мети курсової роботи були поставлені такі завдання:

– розглянути основні теоретичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємства;

– запропонувати напрями покращення оцінки фінансового стану підприємства;

Об’єкт дослідження фінансова діяльність підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ»

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися загальні методи наукового пізнання. Зокрема: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, узагальнення, економіко-математичні, економіко-статистичні, коефіцієнтів та інші.

 

РОЗДІЛ 1

Загальна характеристика ПАТ «АвтоКрАЗ»Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.