Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок основних аналітичних показників фінансового стану ПАТ «АвтоКрАЗ»

Таблиця 2.5

Основні аналітичні показники фінансового стану ПАТ «АвтоКрАЗ»

№ п/п Показник Умовне позначення Формула для розрахунку Джерела інформації (форми фінансової звітності) Значення показників Напрямок позитивних змін
2012р. 2013р. 2014р.
1. Показники прибутковості
1,1 Cash-flow, тис. грн. СF Чистий прибуток + амортизація Ф.№2, р.2350(2355)+р.2515 Збiльшення
1,2 нетто Cash-flow, тис. грн. nCF Чистий прибуток + амортизація – нараховані дивіденди Ф.№2, р.2350(2355)+р.2515 – р. 2650 * р. 2600 Збiльшення
1,3 Рентабельність капіталу (активів), % Ра (ROA) Чистий прибуток Ф. № 2, р. .2350(2355) 0,31868 0,41658 Збiльшення
Активи Ф. № 1, р. 1300
1,4 Рентабельність активів за прибутком до оподаткування і сплати відсотків, % Рва Прибуток до оподаткування і Ф. № 2, р. 2290 (2295)+р. 2250 -1,41751 -2,94248 -3,31168 Збiльшення
сплати відсотків Ф. № 1, р. 1300
Активи  
1,5 Рентабельність інвестицій, % Рі (ROI) (Чистий прибуток + Ф. № 2, р. .2350(2355)+ р. 2250 -2,63161 -6,03575 -7,91927 Збiльшення
фінансові витрати) Ф. № 1, р. 1495 +р. 1510+р.1600+р.1610
(власний капітал + довгострокові кредити банків+короткострокові кредити банків+поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями)  
1,6 Рентабельність поточних активів, % Рпа Чистий прибуток Ф. № 2, р. .2350(2355)       Збiльшення
Оборотні активи Ф. № 1, р. 1195
1,7 Рентабельність власного капіталу Рвк (ROE) Чистий прибуток Ф. № 2, р. .2350(2355) 0,60754 0,86219 Збiльшення
Власний капітал Ф. №1,р. 1495
1,8 Рентабельність виробничих фондів Рвф Чистий прибуток Ф. № 2, р. .2350(2355) 2,07105 2,59743 Збiльшення
Виробничі фонди Ф. № 1,р. 1010
1,9 Рентабельність продаж (реалізованої продукції) Роп Чистий прибуток Ф. № 2, р. .2350(2355) 4,59770 6,31597 Збiльшення
Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000
1,1 Рентабельність обсягу продаж Роп Прибуток від операційної діяльності Ф. № 2, р. 2190 (2195) 2,47262 2,68190 Збiльшення
Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000
1,11 Рентабельність основної діяльності Род Валовий прибуток Ф. № 2, р. 2090(2095) 0,54053 Збiльшення
Собівартість Ф. №2,р. 2050
1,12 Виробнича рентабельність Рпр Прибуток від операційної діяльності Ф. № 2, р. 2190 (2195) 0,16078 Збiльшення
Собівартість Ф. №2,р. 2050

  

Продовження таблиці 2.5

2. Показники майнового стану
2,1 Коефіцієнт зносу основних засобів Кзн Знос основних засобів Ф. №1,р. 1012 0,93329 0,93755 0,92775 Зменшення
Первісна вартість основних засобів Ф. № 1, р. 1011
2,2 Коефіцієнт придатності основних засобів Кп Залишкова вартість основних засобів Ф. №1,р. 1010 0,06671 0,06245 0,07225 Збільшення
Первісна вартість основних засобів Ф. № 1, р. 1011
2,3 Коефіцієнт оновлення основних засобів Кон Збільшення за звітний період Ф. № 1 --- 0,00117744 -0,001479223 Збільшення
вартості основних засобів (збільшення по р. 1011)
Первісна вартість основних засобів на кінець періоду Ф. № 1, р. 1011 (к.п.)
2,4 Коефіцієнт вибуття основних засобів Кон Зменшення за звітний період Ф. № 1 --- 0,001178828 -0,001477039 Зменшення
вартості основних засобів (зменшення по р. 1011)
Первісна вартість основних засобів на початок періоду Ф. № 1, р. 1011 (п.п.)
2,5 Фондовіддача Фв Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000 1,85944 2,35504 4,89409 Збiльшення
Основні засоби Ф. №1,р. 1010
2,6 Фондоємність Фє Основні засоби Ф. №1,р. 1010 0,53780 0,42462 0,20433 Зменшення
Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000
3. Показники ділової активності
3,1 Коефіцієнт обертання оборотних коштів Коб Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000 0,245705788 0,321486294 0,614004234 Збiльшення
Оборотні активи Ф. № 1,р. 1195
3,2 Період одного обороту обігових коштів (днів) Тоб 360 * Оборотні активи 360*Ф. № 1,р. 1195 1465,166953 1119,798906 586,3151749 Зменшення
Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000
3,3 Коефіцієнт закріплення Кз.об.к Оборотні активи Ф. № 1,р. 1195 4,069908202 3,110552516 1,628653264 Зменшення
Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000
3,4 Абсолютне вивільнення оборотних активів ΔОКа Зменшення періоду одного обороту оборотних активів*Чистий дохід на початок періоду (Тоб(п.п.)- Тоб(к.п.))* Ф. № 2, р. 2000 --- 589941,3886 1081795,346 Більше від 0
збільшення
3,5 Відносне вивільнення оборотних активів ΔОКв Оборотні активи на кінець періоду*(Чистий дохідп.п./Чистий дохід к.п. -1) Ф. № 1,р. 1195*( Ф. № 2, р. 2000(п.п.)/ Ф. № 2, р. 2000(к.п.)-1) --- -1095,84917 -3679,843498 Більше від 0
збільшення
3,6 Коефіцієнт оборотності запасів (обороти/рік) Коб.з Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000 3,019345494 3,610870114 6,71023095  
Запаси Ф.№1,р. 1100
3,7 Період одного обороту запасів (днів) Тз 360 * Запаси 360*( Ф.№1,р. 1100) 119,2311383 99,69896138 53,64942022  
Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000

Продовження таблиці 2.5

3,8 Коефіцієнт оборотності грошових коштів Когк Чистий дохід . № 2, р. 2000 485,7306477 43,08345137 88,84115798 Збiльшення
Грошові кошти Ф. №1,р. 1165
3,9 Тривалість періоду обороту грошових коштів Тогк 360 * Грошові кошти 360*Ф. №1,р. 1165 0,741151504 8,355876527 4,052175908 Зменшення
Чистий дохід № 2, р. 2000
3,1 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) Кдз Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000 11,9572023 4,542663348 22,39336239 Збiльшення
Дебіторська заборгованість Ф. № 1,р. 1125
3,11 Період погашення дебіторської заборгованості (днів) Тдтз 360*Дебіторська заборгованість 360 * Ф. № 1, р. 1125 30,1073772 79,24866371 16,0761923 Зменшення
Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000
3,12 Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів Пдз Дебіторська заборгованість Ф. № 1, р. 1125 0,020548769 0,070770442 0,027419028 Зменшення
Оборотні активи Ф. № 1, р. 1195
3,13 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Кокз Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000 6,357165748 5,594430139 20,78182853 Зменшення
Кредиторська заборгованість Ф. № 1, р. 1615
3,14 Період погашення кредиторської заборгованості (днів) Ткз 360 * Кредиторська заборгованість 360*Ф. № 1,р. 1615 56,62900957 64,34971767 17,32282602 Збільшення
Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000
3,15 Коефіцієнт оборотності активів (трансформації) Кт Чистий дохід Ф. № 2, р. 2000 0,12888374 0,155330968 0,341013967 Збiльшення
Активи Ф. № 1,р. 1300

 

Продовження таблиці 2.5

4. Показники фінансової стійкості
4,1 Власні оборотні кошти ВОК Власний капітал – необоротні активи Ф.№1, р.1495 – р. 1095 -1525804 -1666676 -1557138 Більше від 0, збільшення
4,2 Власні і довгострокові позичені джерела ВД ВОК + Довгострокові зобов’язання Ф.№1, р.1495 + р. 1595 – -764884 -851518 -770682 Більше від 0, збільшення
- р. 1095
4,3 Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат ЗД ВД + короткострокові кредити банків + поточні зобов’язання за довгостроковими кредитами Ф.№1, р.1495 + р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 – -117818 Більше від 0, збільшення
- р. 1095
4,4 Забезпечення запасів власними оборотними коштами Δ ВОК ВОК - З Ф.№1, р.1495 – р. 1095 – р. 1100 -1729469 -1868845 -1818277 Більше від 0, збільшення
4,5 Забезпечення запасів власними і довгостроковими позиченими джерелами ΔВД ВД - З Ф.№1, р.1495 + р. 1595 – -968549 -1053687 -1031821 Більше від 0, збільшення
- р. 1095 – р. 1100
4,6 Забезпечення запасів загальною величиною основних джерел ΔЗД ЗД - З Ф.№1, р.1495 + р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 – Більше від 0, збільшення
- р. 1095 – р. 1100
4,7 Визначити яка у підприємства фінансова стійкість (абсолютна, нормальна, нестійкий чи кризовий фінансовий стан), якщо нестійкий фінансовий стан, то чи нормальний він
4,8 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами Кзвк Власні оборотні кошти Ф.№1, р.1495 – р. 1095 -0,6096561 -0,73398505 -0,545618723 Більше від 0,1
Оборотні активи Ф. № 1,р. 1195

 


Продовження таблиці 2.5

4,9 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Кз мз Власні оборотні кошти Ф.№1, р.1495 – р. 1095 -7,49173397 -8,2439741 -5,962870349 В межах 0,5 – 0,8
Запаси Ф. № 1,р. 1100
4,1 Коефіцієнт маневрування власного капіталу Кмвк Власні оборотні кошти Ф.№1, р.1495 – р. 1095 -2,07827636 -2,21119051 -2,165883336 Збільшення
Власний капітал Ф. № 1,р. 1495
4,11 Індекс постійного активу Кпа Необоротні активи Ф. № 1,р. 1095 3,078276362 3,211190507 3,165883336 Зменшення
Власний капітал Ф. № 1,р. 1495
4,12 Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів Кдз пк Довгострокові зобов’язання Ф. № 1,р. 1595 0,508946631 0,519571625 0,522425011 ----
Власний капітал + довгострокові зобов’язання Ф. № 1,р. 1495 +р. 1595
4,14 Коефіцієнт автономії Ка Власний капітал Ф№1 р.1495 0,153873691 0,160382375 0,139912013 Більше 0,5
Підсумок балансу Ф№1.р.1900
4,15 Коефіцієнт фінансової залежності Кфз Підсумок балансу Ф№1 р.1900 6,498836779 6,235099092 7,14734908 Менше 2
Власний капітал Ф№1.р.1495
4,16 Коефіцієнт фінансування Кп/в Власний капітал Ф№1 р.1495 0,181856644 0,191018352 0,162671745 Більше 1
Довгострокові зобов’язання+поточні зобов’язання Ф№1.р.1595+р.1695
4,17 Плече фінансового лівериджу Кфл Довгострокові зобов’язання+поточнізобов’язання Ф№1.р.1595+р.1695 5,498836779 5,235099092 6,14734908 Менше 1
Власний капітал №1 р.1495
4,18 Коефіцієнт покриття відсотків Кпп прибуток до сплати відсотків та податків Ф№2 р.2290(2295)+р.2250 0,921958069 0,878950245 Збільшення
сплачені відсотки Ф№2 р.2250

Продовження таблиці 2.5

5. Показники ліквідності
5,1 Найбільш ліквідні активи А1 Грошові кошти + поточні фінансові інвестиції Ф№1. р.1165+р.1160 ----
5,2 Швидко реалізовані активи А2 Дебіторська заборгованість + дебіторська заборгованість за розрахунками + інша дебіторська заборгованість + векселі одержані Ф№1.р.1125+р.1130+р.1135+р.190+р.1155 ----
5,3 Повільно реалізовані активи А3 Виробничі запаси + незавершене виробництво + готова продукція + запаси + довгострокова дебіторська заборгованість Ф№1.р.1100 +р.1110+р.1040 ----
5,4 Важко реалізовані активи А4 Необоротні активи – довгострокова дебіторська заборгованість + витрати майбутніх періодів Ф№1.р.1095 – р.1040 ----
5,5 Найбільш термінові зобов’язання П1 Кредиторська заборгованість + поточна заборгованість за розрахунками Ф№1.р.1615+р.1620 + р.1625+ р.1630+р.1660 ----
5,6 Короткострокові пасиви П2 Поточні зобов’язання – (Кредиторська заборгованість + поточна заборгованість за розрахунками) Ф№1.р. 1695 – (р.1615+р.1620 + р.1625+ р.1630+р.1660) ----
5,7 Довгострокові пасиви П3 Довгострокові зобов’язання Ф№1.р. 1595 + р.1700 ----
5,8 Постійні пасиви П4 Власний капітал + Забезпечення наступних витрат і платежів + Доходи майбутніх періодів Ф№1.р. 1495 ----
5,9 Визначити чи є ліквідним баланс підприємства
5,10 Коефіцієнт абсолютної ліквідності КЛа А1 / (П1 + П2) Ф№1. р.1165+р.1160 0,000386429 0,005412075 0,005428953 Більше 0,1
Ф№1.р. 1695

 


Продовження таблиці 2.5

5,11 Коефіцієнт швидкої ліквідності КЛш (А1 + А2) / (П1 + П2) Ф№1. р.1165+р.1160 + 1,74725E-10 2,7723E-09 2,18729E-09 В межах 0,7-0,8
р.1125+р.1130+р.1135+р.190+р.1155
Ф№1.р. 1695
5,12 Коефіцієнт поточної ліквідності КЛп (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) Ф№1. р.1195+р.1040 0,76428857 0,725295031 0,785858574 Більше 1
Ф№1.р. 1695
6. Показники ринкової вартості підприємства
6,1 Дохiд на акцію Va Чистий прибуток (збиток) на одну акцію Ф№2. р.2610 0,007 0,009 -0,07 Збільшення
6,2 Дивiденд на акцію Да Дивіденди на одну просту акцію Ф№2. р.2650 Збільшення
6,3 Дивiдендний вихiд Дв Дивiденд на акцію Ф№2. р.2650 ---
Дохiд на акцію Ф№2. р.2610
6,4 Коефіцієнт котирування акцій Кка Ринкова ціна акції Ринкова ціна акції 120,0000965 120,0000965 440,0003539 ---
Номінальна ціна акції Ф№1р.1400 / Ф№2р.2600
6,5 Коефіцієнт ціни акції Кца Ринкова ціна акції Ринкова ціна акції 4,285714286 3,333333333 -1,571428571 ---
Дохiд на акцію Ф№2. р.2610
6,6 Дивiдендна дохiднiсть акцii Дд Дохiд на акцію Ф№2. р.2610 0,233333333 0,3 -0,636363636 ---
Ринкова ціна акції Ринкова ціна акції
6,7 Ринкова ціна підприємства Црп Ринкова ціна акції*кількість акцій Ринкова ціна акції* Ф№2р.2600 67889094,6 67889094,6 248926680,2 Збільшення

 

Продовження таблиці 2.5

6,8 Мультиплікатор Ціна / Чистий прибуток Р/Е Ринкова ціна підприємства / Чистий прибуток Ринкова ціна підприємства 4464,919079 3467,621545 #DIV/0! ---
Ф№2р. 2350
6,9 Мультиплікатор Ціна / прибуток до оподаткування Р/ЕВТ Ринкова ціна підприємства / прибуток до оподаткування Ринкова ціна підприємства 11858,35714 3564,667608 #DIV/0! ---
Ф№2р.2290
6,1 Мультиплікатор Ціна / Чистий грошовий потік Р/CF Ринкова ціна підприємства / Чистий грошовий потік Ринкова ціна підприємства 1501,174036 1426,870985 11319,4798 ---
Ф№2р. 2350 + р.2515
6,11 Мультиплікатор Ціна / Грошовий потік до оподаткування P/PTCF Ринкова ціна підприємства / Грошовий потік до оподаткування Ринкова ціна підприємства 1899,314419 1443,036488 11319,4798 ---
Ф№2р. 2290(2295) + р.2515
6,12 Мультиплікатор Ціна / Прибуток до оподаткування і сплати відсотків P /EBIT Ринкова ціна підприємства / Прибуток до оподаткування і сплати відсотків Ринкова ціна підприємства -1003,78653 -490,928971 -1462,803182 ---
Ф№2р. 2290(2295) + р.2250
6,13 Мультиплікатор Ціна / Прибуток до сплати податків, відсотків по кредитах та амортизаційних відрахувань P /EBDIT Ринкова ціна підприємства / Прибуток до сплати податків, відсотків по кредитах та амортизаційних відрахувань Ринкова ціна підприємства -1804,88899 -615,573097 -1679,893914 ---
Ф№2р. 2290(2295) + р.2250 + р. 2515
6,14 Мультиплікатор Ціна / Балансова вартість підприємства P/BV Ринкова ціна підприємства / Балансова вартість підприємства Ринкова ціна підприємства 92,47078952 90,06892852 346,2417259 ---
Ф№1.р.1495
6,15 Мультиплікатор Ціна / Чистий дохід від реалізації Р/VD Ринкова ціна підприємства / Чистий дохід Ринкова ціна підприємства 110,40044 92,99799536 142,0568704 ---
Ф№2.р.2000

 


 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.