Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорівняльний аналіз показників діяльності ПАТ «АвтоКрАЗ» з аналогічними показниками інших підприємств цієї ж галузі

Проводимо порівняльний аналіз ПАТ «АвтоКрАЗ» з такими підприємствами тієї ж галузі: АТ «Мотор Січ» та Виробниче Об’єднання Автотранспортник. Для аналізу вибрано таких 10 показників:

1. Фондовіддача

2. Фондоємність

3. Коефіцієнт обертання оборотних коштів

4. Коефіцієнт закріплення

5. Власні оборотні кошти

6. Власні і довгострокові позичені джерела

7. Коефіцієнт фінансової залежності

8. Коефіцієнт автономії

9. Мультиплікатор Ціна/ Балансова вартість підприємства

10. Мультиплікатор Ціна/ Чистий дохід від реалізації

Таблиця 2.6

Основні аналітичні показники фінансового стану підприємств

Показник Мотор Січ, АТ ПАТ «АвтоКрАЗ» Виробниче Об’єднання Автотранспортник
Фондовіддача 1.939 1.884 2.055 1,85 2,35 4,89 1,38 0,94 1,20
Фондоємність 0.156 0.528 0.487 0,53 0,42 0,20 0,72 1,06 0,83
Коефіцієнт обертання оборотних коштів 1.077 1.034 0.956 0,24 0,32 0,61 4,98 3,66 4,20
Коефіцієнт закріплення 0.928 0.967 1.046 4,06 3,11 1,62 0,20 0,27 0,24
Власні оборотні кошти -1525804 -1666676 -1557138 -1676 -2532 -2896
Власні і довгострокові позичені джерела -764884 -851518 -770682 -920 -2434 -2896
Коефіцієнт фінансової залежності 1.493 1.428 1.540 6,49 6,23 7,14 1,89 2,34 2,50
Коефіцієнт автономії 0.67 0.70 0.649 0,15 0,16 0,13 5,22 0,43 0,40

 

 

Продовження таблиці 2.6

Мультиплікатор Ціна/Балансова вартість підприємства 477.95 410.09 479.41 92,47 90,06 346,24 1,82 1,57 1,35
Мультиплікатор Ціна/ Чистий дохід від реалізації 477.99 441.55 480.86 110,40 92,99 142,05 1,82 1,69 1,36

 

Порівнюючи фінансову діяльність АТ "МОТОР СІЧ" із діяльністю підприємства ПАТ «АвтоКрАЗ» та Виробниче Об’єднання Автотранспортник можна зробити висновок, що дане підприємство стабільно та динамічно розвивається протягом 2012-2014 років. Зокрема фондовіддача, що характеризує обсяг виробництва (реалізації) продукції, яка припадає на одну грошову одиницю середньорічної вартості основних засобів та становить протягом 2012-2014 від 1.884 до 2.05 років в АТ "МОТОР СІЧ" є порівняно нижчою ніж у підприємстві ПАТ «АвтоКрАЗ» станом на 2014 рік, коли становить 4.89, проте є вищою ніж динаміка даного показника на Виробничому Об’єднанні Автотранспортник, що є позитивною тенденцією для нього. Фондоємність – це показник, який характеризує відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів підприємства до обсягу виробленої продукції за один рік та становить в АТ "МОТОР СІЧ" протягом 2012 року 0.156, 2013- 0.528, 2014- 0.487, які є нижчі ніж в двох інших підприємствах, що є негативною тенденцією. Ефективність використання оборотних активів на підприємстві має важливе значення, оскільки справляє значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених підприємством. Це пояснюється тим, що тривалість обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється через принципові відмінності за характером участі у виробничому процесі основних та оборотних фондів. Тому порівнюючи коефіцієнт обертання оборотних коштів в АТ "МОТОР СІЧ" та інших підприємств можна зробити висновок, що даний коефіцієнт в усіх трьох підприємствах становить на одному рівні від 0.156 до 0,72 в 2012 році 0.42-1,06, в 2013 році та 0.487 до 0,83, в 2014 році. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів — це сума оборотних засобів, яка приходиться на одиницю (грошову) реалізованої за певний період продукції. Середня оборотність (чи її прискорення) свідчить про хороше використання оборотних засобів, що і спостерігається в фінансовій діяльності АТ "МОТОР СІЧ", а зокрема порівнюючи з даний показник в 2012 році становить 0.928 порівняно з 4.06 в ПАТ «АвтоКрАЗ» та 0,20 Виробничому Об’єднанні Автотранспортник. В результаті хорошої оборотності відбувається вивільнення засобів з обороту, тобто з тими ж оборотними засобами підприємство має можливість випускати достатньо продукції, а уповільнення оборотності викликає додаткове залучення засобів в господарський оборот. По показнику сума власних оборотних коштів АТ "МОТОР СІЧ" має велику перевагу в позитивну сторону порівняно з іншими підприємствами оскільки ПАТ «АвтоКрАЗ» взагалі не володіє власними оборотними коштами (2012–

-1525804тис.грн 2013- -1666676тис.грн та в 2014- -1557138тис.грн). Власні оборотні кошти потрібні підприємству для створення постійних мінімальних виробничих запасів (сировина, матеріали, паливо, МШП), покриття витрат незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, готової продукції, які служать для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. Власні і довгострокові позичені джерела, які теж відіграють важливу роль в фінансово-господарські діяльності підприємств та становлять протягом 2012-2014 років в АТ "МОТОР СІЧ" від 4688493 тис.грн до 7248976 тис.грн маючи тенденцію до збільшення кожного відповідного року, що є позитивним фактором в діяльності підприємства. Що не можна сказати про ПАТ «АвтоКрАЗ», де в 2012 році -764884 тис. грн та мали тенденцію до зменшення і вже в 2014 становили -770682 тис.грн та Виробниче Об’єднання Автотранспортник, яке протягом трьох років також мало від’ємне значення. Сутність фінансової стійкості визначають ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів. Фінансово стійким підприємством можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями. Коефіцієнт фінансової залежності характеризує, скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу. Нормальним значенням коефіцієнта залежності вважається < 2; позитивною є тенденція зменшення показника що спостерігається на підприємстві "МОТОР СІЧ" та нажаль не в ПАТ «АвтоКрАЗ», де значення даного показника в 2012 році становило 6.49, та протягом 2013-2014 років не спостерігалась позитивна тенденція до зменшення даного показника, також аналогічна ситуація спіткала Виробниче Об’єднання Автотранспортник, в 2012 році коефіцієнт становив 1,89 а вже протягом наступних років зріс і станом на 2014 рік становив 2,50. Коефіцієнт автономії характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна. Значення коефіцієнта автономії орієнтовано на рівні 0,3 у всіх трьох підприємствах протягом 2012-2014 років, за винятком 2012 року в Виробничому Об’єднанні Автотранспортник, де становив 5.22, що припускає забезпеченість позикових коштів власними, тобто, реалізувавши майно, сформоване із власних джерел, підприємство зможе погасити зобов’язання. Однак, у ході оцінки цього коефіцієнта, необхідно приймати до уваги галузеву приналежність підприємства (наприклад, машинобудівні підприємства повинні мати більш високе значення коефіцієнта автономії, ніж підприємства торгівлі, що пояснюється більш високою питомою вагою необоротних активів у структурі балансу), наявність довгострокових позикових коштів. Мультиплікатор Ціна/Балансова вартість підприємства становить на підприємстві "МОТОР СІЧ" станом на 2012 рік 477,95 на 2013 – 410,09 та на 2014 – 479,41. Мультиплікатор Ціна/Балансова вартість підприємства становить в ПАТ «АвтоКрАЗ» станом на 2012 рік 92,47 , на 2013 – 90,06 та на 2014 – 346,24. Мультиплікатор Ціна/Балансова вартість підприємства становить у Виробничому Об’єднанні Автотранспортник станом на 2012 рік 1,82, на 2013 –1,57 та на 2014 – 1,35. Мультиплікатор Ціна/ Чистий дохід від реалізації становить на підприємстві "МОТОР СІЧ" станом на 2012 рік 477.99, на 2013 – 441.55 та на 2014 – 480.86. Мультиплікатор Ціна/Балансова вартість підприємства становить в ПАТ «АвтоКрАЗ» станом на 2012 рік 110,40 , на 2013– 92,99 та на 2014– 142,05. Мультиплікатор Ціна/ Чистий дохід від реалізації становить станом на 2012 рік 1,82, на 2013– 1,69 та на 2014– 1,36.

РОЗДІЛ 3Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.