Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ

Компанія ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна" - підприємство з 100% іноземними інвестиціями по виготовленню електричних бортових кабельних систем для автомобілів. На сьогоднішній день існує 28 підприємств "Кромберг енд Шуберт" у цілому світі де працюють понад 20000 працівників. Підприємство виготовляє свою продукцію для найбільших європейських виробників автомобілів (VW, BMW, Audi, Mercedes).

Товари/Послуги: кабельні бортові системи для автомобілів Volkswagen, BMW, Audi і Mercedes.

Компанія безпосередньо виробляє: комплекти проводів для автомобілів.

Види економічної діяльності: Виробництво електричного устатковання для двигунiв i транспортних засобiв, Оренда офiсних машин та устатковання, включаючи обчислювальну технiку, Оренда iнших машин та устатковання,

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.

Компанія експортує товари в наступні країни: Австрія, Німеччина, Угорщина, Польща.

Компанія імпортує товари з наступних країн: Австрія, Угорщина.

1-ша черга заводу бортових електромереж для автомобілів на земельній ділянці, площею 4.4461га, в склад будівель і споруд якого входять:

· виробничий корпус, в якому проходить весь технологічний процес виробництва бортових електромереж для автомобілів, розмірами 187.1x84.28м. В склад виробничого корпусу входять рампи з двох сторін по довжині для прийому сировини та вивозу готової продукції.· АПК (адміністративно-побутовий корпус), в якому розміщені адміністративні, побутові приміщення, їдальня, фельдшерський пункт, кімнати відпочинку;

· котельня;

· розподільний пункт РП-10кВ і трансформаторна підстанція ТП-10кВ;

· дизель - генератор XS400SK (резервне живлення);

· ВНС автоматичного пожежогасіння;

· протипожежний резервуар V=ЗООм3;

· очисні споруди дощових стоків;

· КНС господарсько - побутових стоків;

· стоянка легкових автомобілів на 20 машиномісць;

· стоянка великовантажного автотранспорту на 17 машиномісць

В передзаводській зоні, між проїжджою частиною і червоною лінією вулиці Боженка розміщення стоянки індивідуального автотранспорту на 77 машиномісць.

Технологія виробництва бортових електромереж для автомобілів включає наступні процеси:

· механічна різка кабелів та зачистка кінців кабелів;

· механічне кріплення клем на обрізних проводах;

· монтаж кабельних систем ( проводиться високочастотне спаювання, ультразвукове зварювання);

· контроль якості змонтованих систем (перевірка розмірів електричних кабельних систем, електричний контроль надходження струму).

 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА І КЛІМАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ОБ’ЄКТА

Ділянка заводу бортових електричних мереж ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» знаходиться на в с. Рованці Луцького району по вул. Європейській, 1, і межує:

· північ - проїжджа частина вул. Європейська;

· схід - вільні від забудови землі Боратинської с/р.

· захід - вільні від забудови землі Боратинської сільради;

· південь - землі Боратинської сільради.

Відстань до найближчої житлової забудови від межі відводу земельної ділянки даного під­приємства становить 150-155м в північному напрямку.

Рельєф місцевості, на якій розташований проектований об’єкт, рівнинний.

Ґрунти на ділянці: суглинки.

Рівень ґрунтових вод: 1,8-2,5 м.

На протязі року переважають вітри південно-західного напрямку.

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруд­нюючих речовин атмосфери наведені в таблиці 2.1. (згідно довідки Волинського обласного центру з гідрометеорології).

Таблиця 2.1.

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання за­бруднюючих речовин в атмосферному повітрі

Найменування характеристик Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А
Коефіцієнт рельєфу місцевості
Середня максимальна температура зовнішнього повітря  
найбільш жаркого місяця - липня 24,4
Середня максимальна температура зовнішнього повітря  
найбільш холодного місяця - січня -8
Середньорічна роза вітрів, %  
Пн
ПнСх
Сх
ПдСх
Пд
ПдЗх
Зх
ПнЗх
Швидкість вітру по середнім багаторічним даним, м/с 3,6
Коефіцієнт осідання забруднюючих речовин, f

Важкі метали

Код речовини Назва речовини гдкм.р мг/м3 ГДКс.д., мг/м3 ОБРВ мг/м3 Клас небез­пеки Викид речовин, т/рік
Свинець 0,001 0,0003 -    

Відходи виробництва (залишки електричних кабелів) на протязі зміни збираються біля робо­чих місць і вивозяться в спеціальне приміщення виробничого корпусу для тимчасового зберіган­ня в двох дерев’яних ящиках. Річна кількість відходів складає 20 т/рік. Вивіз відходів здійсню­ється по мірі накопичення. Відходи утилізуються спеціалізованим підприємством, що має дозвіл на утилізацію даного виду відходів (угода від 15 січня 2007 року з ДП «Волиньвторкольормет»).

Відходи виробництва (тара лакових та клеєвих матеріалів) збирається в герметично закри­тому контейнері в спеціально відведеному місці виробничого корпусу для тимчасового зберіган­ня. Річна кількість відходів складає 50 кг/рік. Вивіз відходів здійснюється по мірі накопичення. Відходи утилізуються спеціалізованим підприємством, що має дозвіл на утилізацію даного виду відходів (договір від 12. 01. 2007 року з Волинським обласним управлінням «Волиньекокомресу- рси» ДК Укрекокомресурси).

Перелік і характеристика джерел впливу на навколишнє середовище:

В результаті діяльності об’єкту хімічними чинниками впливу на навколишнє природне сере­довище є викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від технологічного обладнання.

Розрахункова концентрація забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря від джерел викидів, з врахуванням фонового забруднення в приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ становить:


Каніфоль: 0,05 ГДК.

Вініл хлористий: 0,4ГДК.

Спирт етиловий: 0,05ДК.

Ксилол: 0,05 ГДК.

Толуол: 0,05 ГДК.

Метилацетат: 0,05 ГДК.

Свинець: 0,05 ГДК.

Бутилацетат: 0,05 ГДК.

Оксид олова: 0,05 ГДК.

Формальдегід: 0,05ГДК.


До потенційних джерел впливу на ґрунти і підземні ґрунтові води відносяться виробничі відходи підприємства, що утилізуються спец підприємствами по окремих договорах.

Перелік потенційних об’єктів, що можуть зазнати впливів від планованої діяльності: вплив об’єкта знаходиться в межах нормативної санітарно-захисної зони під­приємства.

 

 

3.2. Оцінка впливів діяльності на навколишнє природне середо­вище

 

Компонентами навколишнього природного середовища, на які впливає планова діяльність, є:

· повітряне середовище;

· водне середовище.

· Основними видами впливу діяльності на навколишнє природне середовище є:

· викиди шкідливих речовин в атмосферу;

· розміщення відходів.

Джерело №7

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесі лудіння на паяльних пристроях здійснюється згідно методики [12]. Для виконання даного технологічного процесу використову­ється припой марки S-Sп60РЬ40. Згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експерти­зи МОЗ України за №05.03.02-03/4423 від 01.02.2007 р., затвердженого заступником головного державного санітарного лікаря України (наведений в додатках) при використанні даного припою виділяються такі забруднюючі речовини: свинець, каніфоль, олова оксид. Розрахунок викидів да­них забруднюючих речовин проводився відповідно до викидів від обладнання-аналогу, наведено­го в методиці [12], згідно якого виділяються: свинець, каніфоль, олово (олова оксид), спирт ети­ловий. Викид забруднюючих речовин здійснюється через вентиляційну систему В-1.

Максимально-разові викиди забруднюючих речовин становлять:

Процес лудіння: згідно [12], табл. 20.6, ст. 511 - каніфоль: 1,52*10-4 г/с,

спирт етиловий: 3,54*10-4 г/с, свинець: 4,72-10-9 г/с, згідно [12], табл. 22.1, ст. 529 - олова оксид: 6,39*10-8 г/с.

Процес паяння: згідно [12], табл. 20.6, ст. 511 - каніфоль: 7,51* 1О-4 г/с, спирт етиловий: 1,75*10 -4г/с, свинець: 4,44*10-9 г/с, згідно [12], табл. 22.1, ст. 529 - олова оксид: 6,39*10-8 г/с.

Сумарні максимально-разові викиди становлять:

 

 

де: Т - час роботи обладнання на протязі року, год; Т=5955 год/рік (завдання технолога).

 

 

 

Валовий викид забруднюючих речовин визначається по формулі:

Валові викиди становлять:

 

Джерела № 8/11

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від джерел №8/11 проводиться аналогічно, як і від джерела №7 згідно методики [12].

Забруднюючі речовини потрапляють у вентсистеми В-5, В-8/B-10.

Викиди становлять:

Назва речови­ни Джерело №8 Джерело №9 Джерело №10 Джерело №11
г/с г/с г/с г/с
Каніфоль 9,03*10-4 9,03*10-4 9,03*10-4 9,03*10-4
Спирт етиловий 5,29*10-4 5,29*10-4 5,29*10-4 5,29*10-4
Свинець 9,16*10-4 9,16*10-4 9,16*10-4 9,16*10-4
Олова оксид 12,78*10-8 12,78*10-8 12,78444*10-8 12,78*10-8

Джерело №13

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від джерела №13 проводиться аналогічно, як і від джерела №12.

 

Забруднюючі речовини від чотирьох робочих місць потрапляють у вентсистему В-3 (для вентсистеми В-3: В = 600 м3/год = 0,167 м3/с).

Викиди від даного джерела становлять:

Вініл хлористий:

де: 4 - коефіцієнт, що враховує кількість робочих місць.

 

 

Формальдегід:

 

 

Джерела № 14-15

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від джерел №14-45 проводиться аналогічно, як і від джерела № 12.

Забруднюючі речовини потрапляють у вентсистеми В-6 і В-7 (для вентсистем В-6 і В-7: В = 300 м3/год = 0,083 м 3/с).

Розрахунок здійснено на кожне джерело окремо.

Викиди становлять:

 

Вініл хлористий:

 

Формальдегід:

Джерела № 16-17

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від джерел № 16-17 проводиться аналогічно, як і від джерела №12.

Забруднюючі речовини потрапляють у вентсистеми В-11 і В-12 (для вентсистем В-11 і В-12: В = 600 м3/год = 0,167 м3/с).

Розрахунок здійснено на кожне джерело окремо.

Викиди становлять:

Вініл хлористий:

 

 

Формальдегід:

 

Джерело №18

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при процесах клеєння і лакування здійснюється згідно методики [12]. Для виконання даних технологічних процесів використовуються клей марки ТIVOLIТ 0331 і лак марки RELONIT. Згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної екс­пертизи МОЗ України за №05.03.02-03/4424 від 01.02.2007 р., затвердженого заступником голо­вного державного санітарного лікаря України (наведений в додатках) при використанні клею ви­діляються такі забруднюючі речовини: толуол, метилацетат. Згідно висновку державної санітарно- епідеміологічної експертизи МОЗ України за №05.03.02-03/4421 від 01.02.2007 р., затвердженого заступником головного державного санітарного лікаря України (наведений в додатках) при вико­ристанні лаку виділяються такі забруднюючі речовини: ксилол, бутилацетат.

Розрахунок викидів даних забруднюючих речовин при процесі нанесення лаку проводився відповідно до викидів від лаку-аналогу. Розрахунок наведений в методиці [12], згідно якої виділя­ються: толуол, аміни (в нашому випадку метилацетат).

Розрахунок викидів даних забруднюючих речовин при процесі нанесення клею проводився відповідно до викидів від обладнання-аналогу. Розрахунок наведений в методиці [12], згідно якої виділяються: ксилол, бутилацетат.

Викид забруднюючих речовин при процесах клеєння і лакування здійснюється через венти­ляційну систему В-4.

Максимально-разові викиди забруднюючих речовин становлять:

Процес клеєння: згідно [12] - метилацетат: 0,08-10 -4 г/с, толуол: 0,2*10 -4 г/с.

Процес лакування: питомі викиди згідно [12] - бутилацетат: 1,04 г/м2 поверхні, ксилол: 4,21 г/м2 поверхні.

Максимально-разова площа лакування становить 396 мм2 /с = 0,000396 м2 /с (завдання технолога).

Відповідно максимально-разові викиди при процесі лакування становлять:

Бутилацетат: 1,04*0,000396= 0,00041 г/с.

Ксилол: 4,21*0,000396 = 0,0017 г/с.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ

Компанія ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна" - підприємство з 100% іноземними інвестиціями по виготовленню електричних бортових кабельних систем для автомобілів. На сьогоднішній день існує 28 підприємств "Кромберг енд Шуберт" у цілому світі де працюють понад 20000 працівників. Підприємство виготовляє свою продукцію для найбільших європейських виробників автомобілів (VW, BMW, Audi, Mercedes).

Товари/Послуги: кабельні бортові системи для автомобілів Volkswagen, BMW, Audi і Mercedes.

Компанія безпосередньо виробляє: комплекти проводів для автомобілів.

Види економічної діяльності: Виробництво електричного устатковання для двигунiв i транспортних засобiв, Оренда офiсних машин та устатковання, включаючи обчислювальну технiку, Оренда iнших машин та устатковання,

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.

Компанія експортує товари в наступні країни: Австрія, Німеччина, Угорщина, Польща.

Компанія імпортує товари з наступних країн: Австрія, Угорщина.

1-ша черга заводу бортових електромереж для автомобілів на земельній ділянці, площею 4.4461га, в склад будівель і споруд якого входять:

· виробничий корпус, в якому проходить весь технологічний процес виробництва бортових електромереж для автомобілів, розмірами 187.1x84.28м. В склад виробничого корпусу входять рампи з двох сторін по довжині для прийому сировини та вивозу готової продукції.

· АПК (адміністративно-побутовий корпус), в якому розміщені адміністративні, побутові приміщення, їдальня, фельдшерський пункт, кімнати відпочинку;

· котельня;

· розподільний пункт РП-10кВ і трансформаторна підстанція ТП-10кВ;

· дизель - генератор XS400SK (резервне живлення);

· ВНС автоматичного пожежогасіння;

· протипожежний резервуар V=ЗООм3;

· очисні споруди дощових стоків;

· КНС господарсько - побутових стоків;

· стоянка легкових автомобілів на 20 машиномісць;

· стоянка великовантажного автотранспорту на 17 машиномісць

В передзаводській зоні, між проїжджою частиною і червоною лінією вулиці Боженка розміщення стоянки індивідуального автотранспорту на 77 машиномісць.

Технологія виробництва бортових електромереж для автомобілів включає наступні процеси:

· механічна різка кабелів та зачистка кінців кабелів;

· механічне кріплення клем на обрізних проводах;

· монтаж кабельних систем ( проводиться високочастотне спаювання, ультразвукове зварювання);

· контроль якості змонтованих систем (перевірка розмірів електричних кабельних систем, електричний контроль надходження струму).

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.