Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика видів впливу діяльності на навколишнє середовище

 

Основними видами впливу діяльності об’єкту на навколишнє середовище є:

· викиди шкідливих речовин в атмосферу від технологічних процесів виробництва електри­чних кабелів (процес лудіння на паяльних пристроях, процес термічної фіксації фенувальними пристроями, процес клеєння і лакування);

· поводження з виробничими відходами (залишки електричних кабелів, тара лакових та клеєвих матеріалів).

3.1. Загальна характеристика об’єкту і господарської ді­яльності в зоні його впливу

Дані про розміри майданчиків, площі зайнятих земельних угідь.

Площа земельної ділянки -4,4461 га .

Характеристика виробництва, класи його небезпеки і продукції, що виробляється: завод бортових електричних мереж для автомобілів ТзОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» призначений для виробництва кабельних мереж з програмою випуску 787500шт/рік. Санітарно-захисна зона для даного об’єкту складає 50 м, клас небезпеки - 5.

Дані про сировинні ресурси.

Сировинні ресурси:

Клей «Tivolit» - 3,78т/рік;

Лак «Relonit» - 3,15т/рік;

Припой - 9,45т/рік;

Трубки полівінілхлоридні - 98,28т/рік.

Земельні ресурси: 4,4461 га - державний акт на право постійного користування землею.

Технологічний процес, чинники впливу на навколишнє се­родовище:

Доставка сировини на підприємство передбачена автомобільним транспортом. Розвантажен­ня і транспортування в склад сировини здійснюється електронавантажувачами.

Основною сировиною для виробництва бортових електричних мереж для автомобілів явля­ються кабелі в бухтах та комплектуючі. Сортування кабелів по діаметрах і призначенню проходить в складі сировини.

Зберігання бухт кабелю, перед використання в виробництво, передбачено на стелажах. Подача бухт на стелажі та транспортування їх в виробничий корпус виконується електронавантажувачами та візками з підйомною платформою.Технологія виробництва бортових електричних мереж вклю­чає наступні процеси:

різка кабелів та зачистка кінців кабелів;

кріплення клем на обрізаних проводах;

монтаж кабельних систем;

контроль якості змонтованих систем.

Для різки кабелів виділено дільницю, на якій розмішені різальні машини Коmах Alpha 43З S та Коmах Alpha 488. Автомати Коmах Alpha відрізняються високим функціональним викорис­танням і дозволяють обробку самих різноманітних проводів, оптимально доступні в обслуговуван­ні, відповідають самим високим вимогам охорони праці. Високотехнологічні сервоприводи забез­печують дбайливе ставлення до проводів в комбінації з високою продуктивністю.

Різальними автоматами кабелі та водозахисні шланги розрізаються на необхідну довжину, скла­даються в нагромаджувач і транспортуються візками на технологічні лінії для подальшої обробки в залежності від продукції, яку необхідно випустити.

Перед монтажем кабельних систем, дроти - кабелі обробляють на пресах, в залежності від по­треби, на проводах встановлюють штекери. На виробництві передбачені преси: для зачистки конта­ктів, зачистки ізоляції, приєднування контактів, обрізки проводів під кутом, опресування клем.

Для зварювання проводів використовують пристрої ультразвукового зварювання Schunck Ul­tratechnik .

Для герметизації з'єднань дротів та клем використовують термоусадочні трубки, які кріпляться по місцю методом термічної фіксації фенувальними пристроями LEISTER різних модифікацій.

Краї дротів, які використовуються для кріплення клем проходять лудіння на паяльних пристро­ях HIMMEL.

Монтаж електричних мереж передбачено на монтажних конвеєрах, які комплектуються мон­тажними дошками відповідної моделі, стелажами, столами для розхідних матеріалів, стелажами для виробів.

На дошках виконується вкладання проводів згідно замовлення, ультразвукова зварка дротів, зкручування окремих частин, комплектування коробки запобіжниками.

Різьбові з'єднання коробки запобіжників фіксуються спеціальним лаком, окремі комплектуючі кріпляться між собою за допомогою клеїв.

Готові вироби складуються в коробки і ручними візками доставляються на контроль, де про­водиться перевірка розмірів електричних кабельних мереж, електричний контроль правильності зі­браних мереж.

Після перевірки готові вироби доставляються до столів, де їх пакують в коробки, або спеціаль­ну фірмову упаковку і відправляються на склад готової продукції.

Вивіз готової продукції здійснюється автомобільним транспортом.

Інженерні мережі і комунікації, схеми збору, очищення і видалення шкідливих речовин: видалення забруднюючих речовин, що утворюються в процесі виробництва продукції здій­снюється системою примусової вентиляції; процес лудіння на паяльних пристроях - вентсистеми В-1, В-5, В-8, В-9, В-10, через які в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини, а саме: каніфоль, спирт етиловий, свинець, олова оксид.

Процес термічної фіксації фенувальними пристроями - вентсистеми В-2, В-3, В-6, В-7, В-11, В-12, через які в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини, а саме: вініл хлористий, формальдегід.

Процес клеєння і лакування - вентсистема В-4, через яку в атмосферне повітря надходять за­бруднюючі речовини, а саме: бутилацетат, ксилол, метилацетат, толуол.

Дані про розрахункові обсяги викидів та відходів, а також рі­шення щодо екологічної та санітарної безпеки утилізації.

При експлуатації об’єкту:

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря (величини та якісний склад викидів забру­днюючих речовин в атмосферу визначені аналітичним методом з використанням відповідної літе­ратури):

Код речовини Назва речовини ГДКм.р., мг/м3 гдксд., мг/м3 ОБРВ мг/м3 Клас небез­пеки Викид речовин, т/рік
Каніфоль - - 0,5 - 0,095
Спирт етиловий 5,0 - 0.055
Олова оксид - 0,02 - 0,0000135
Вініл хлористий - - 0,005 - 0,144
Формальдегід 0,035 0,003 - 0,0144
Ксилол 0,2 0,2 - 0,00021
Бутилацетат 0,1 0,1 - 0,000052
Толуол 0,6 0,6 - 0,00043
Метилацетат 0,07 0,07 - 0,00017

Важкі метали

Код речовини Назва речовини гдкм.р мг/м3 ГДКс.д., мг/м3 ОБРВ мг/м3 Клас небез­пеки Викид речовин, т/рік
Свинець 0,001 0,0003 -    

Відходи виробництва (залишки електричних кабелів) на протязі зміни збираються біля робо­чих місць і вивозяться в спеціальне приміщення виробничого корпусу для тимчасового зберіган­ня в двох дерев’яних ящиках. Річна кількість відходів складає 20 т/рік. Вивіз відходів здійсню­ється по мірі накопичення. Відходи утилізуються спеціалізованим підприємством, що має дозвіл на утилізацію даного виду відходів (угода від 15 січня 2007 року з ДП «Волиньвторкольормет»).

Відходи виробництва (тара лакових та клеєвих матеріалів) збирається в герметично закри­тому контейнері в спеціально відведеному місці виробничого корпусу для тимчасового зберіган­ня. Річна кількість відходів складає 50 кг/рік. Вивіз відходів здійснюється по мірі накопичення. Відходи утилізуються спеціалізованим підприємством, що має дозвіл на утилізацію даного виду відходів (договір від 12. 01. 2007 року з Волинським обласним управлінням «Волиньекокомресу- рси» ДК Укрекокомресурси).

Перелік і характеристика джерел впливу на навколишнє середовище:

В результаті діяльності об’єкту хімічними чинниками впливу на навколишнє природне сере­довище є викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від технологічного обладнання.

Розрахункова концентрація забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря від джерел викидів, з врахуванням фонового забруднення в приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ становить:


Каніфоль: 0,05 ГДК.

Вініл хлористий: 0,4ГДК.

Спирт етиловий: 0,05ДК.

Ксилол: 0,05 ГДК.

Толуол: 0,05 ГДК.

Метилацетат: 0,05 ГДК.

Свинець: 0,05 ГДК.

Бутилацетат: 0,05 ГДК.

Оксид олова: 0,05 ГДК.

Формальдегід: 0,05ГДК.


До потенційних джерел впливу на ґрунти і підземні ґрунтові води відносяться виробничі відходи підприємства, що утилізуються спец підприємствами по окремих договорах.

Перелік потенційних об’єктів, що можуть зазнати впливів від планованої діяльності: вплив об’єкта знаходиться в межах нормативної санітарно-захисної зони під­приємства.

 

 

3.2. Оцінка впливів діяльності на навколишнє природне середо­вище

 

Компонентами навколишнього природного середовища, на які впливає планова діяльність, є:

· повітряне середовище;

· водне середовище.

· Основними видами впливу діяльності на навколишнє природне середовище є:

· викиди шкідливих речовин в атмосферу;

· розміщення відходів.

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.