Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

Кафедра української літератури і компаративістики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи

 

_________________ О. Б. Жильцов

“______”_______________2015 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дитяча література з практикумом

Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»

Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

 

Гуманітарний інститут

 

2015-2016 рік

Робоча програма «Дитяча література з практикумом» для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта», галузь знань 0101 «Педагогічна освіта». — К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. — 35 с.

 

 

Розробник:Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, д.п.н., доцент кафедри української літератури і компаративістики

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української літератури і компаративістики

Протокол від “27” серпня 2015 року № 1

 

Завідувач кафедри української літератури

і компаративістики __________ (А. З. Брацкі)

 

Структура програми типова

Години відповідають робочому навчальному плану

Заступник директора Гуманітарного інституту з навчальної роботи

_______________________ (О. В. Єременко)

 

 

Структура програми типова.

Години відповідають робочому навчальному плану.

Заступник директора Гуманітарного інституту з науково-методичної та навчальної роботи

_______________________(О. В. Єременко)

 

 

Ó КУБГ, 2015Ó Богданець-Білоскаленко Н.І., 2015


ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..6

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..7

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Фольклор у контексті національної культури ……………… . ..9

Змістовий модуль ІІ. Авторська література І періоду (50-90-ті роки) на Західній

і Східній Україні ………………………………………………………………………..11

ІV. Навчально-методична карта дисципліни ……………………………. . . . . . . . . . ....17

V. Плани семінарських занять……………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 18

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …26

VII. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . 27

VІІІ. Питання до екзамену. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..29

ІХ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Х. Список творів для вивчення напам’ять …………………………………………...34

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дитяча література посідає одне з чільних місць серед проблем інкультурації дитини, оскільки вона надає можливості прищеплювати культурні вартості молодому поколінню. Тим паче це актуально у посттоталітарному суспільстві, що значною мірою дегуманізоване. Без культурного імунітету, який формується завдяки національній (в Україні державно визнаній українській) культурі таке суспільство особливо беззахисне перед тиском сучасної (переважно американізованої) маскультури. Специфіка сучасного історичного моменту зумовлює й специфіку курсу дитячої літератури, скерованого на формування у майбутніх учителів та вихователів широкого погляду на завдання і місце літератури в житті сучасної дитини.

У процесі вивчення навчальний курсу “Дитяча література” знайомить студентів з ідейно-естетичним змістом основних творів, що пропонуються дітям дошкільного віку, з періодизацією дитячої літератури, забезпечує фактичні знання дитячих книг. Такий підхід викликає у студентів інтерес до дитячих книг, бажання вміти в них самостійно орієнтуватися, виразно читати, розповідати про них, тобто готує до того, щоб майбутній вихователь міг ефективно використати літературні багатства для формування особистості сучасної дитини. Адже значну роль у вихованні молодого покоління духовно багатим національно свідомим відіграє дитяча література. Саме через літературу, через рідне слово дитина духовно поєднується з своїм народом, знайомиться з історією, культурою своєї землі, вчиться розуміти Добро Красу, Любов. Художнє слово збагачує дитину досвідом, сприяє вихованню естетичних смаків, а в старшому віці – формуванню високих духовних цінностей.

Метою викладання навчальної дисципліни “Дитяча література з практикумом” є ознайомлення студентів з творами дитячої літератури, що пропонуються для читання дітям дошкільного віку та специфікою їх використання у роботі з дітьми.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Дитяча література” є:

- сформувати ставлення до літератури як до основного засобу гуманізації (олюднення) дитини;

- прищепити вміння бачити дитячу літературу у контексті української моделі світу;

- розкрити специфіку дитячої літератури загалом та української зокрема;

- дати знання про шляхи розвитку дитячої літератури, історичні умови формування літератури для дітей, жанри фольклорної та авторської літератури, етапи розвитку української дитячої авторської літератури; поглибити знання з історії української дитячої літератури;

- сформувати уявлення про місце і вклад найзначущих дитячих письменників у розвиток літератури;

- сформувати уявлення про місце перекладної літератури в контексті національної, зокрема української культури;

- сформувати у студентів культуру читання;

- дати знання про творчість ряду письменників інших літератур.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

- зміст основних творів, що пропонуються дітям дошкільного віку;

- періодизацію дитячої літератури;

- книги для дитячого читання, рекомендовані Програмами навчання та виховання дітей дошкільного віку.

На основі цих знань у студентів мають бути сформовані вміння:

- аналізувати твори дитячої літератури різних видів та жанрів, визначати їх зміст, освітньо-виховний та естетичний вплив на дітей;

- використовувати вивчені напам’ять жанри дитячого фольклору та кращі твори письменників у повсякденному житті дітей (прогулянки, спостереження, режимні процеси, свята);

- оцінювати дитячі книжки з точки зору педагога, визначати для якого віку вони адресовані, який пізнавальний, виховний та естетичний потенціал мають;

- самостійно підготувати коротке повідомлення про письменника, використовуючи його книги та літературно-критичні матеріали;

-складати казочки про персонажів слов’янської міфології;

- писати короткі анотації та рецензії, оформляти тематичну чи авторську книжкову виставку;

- визначати основні мотиви творчості письменників;

- самостійно підбирати твори різних письменників до визначеної тематики.

На вивчення навчальної дисципліни протягом трьох семестрів відводиться

180 годин.

З них 36 год. – лекції, 34 год. – семінарські заняття, 70 год. – самостійна робота, 10 год. – МКР, семестровий контроль – 30 год.

На ІІ семестр відводиться 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 28 год. – самостійна робота, 4 год – МКР.

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни “Дитяча література з практикумом” завершується складанням екзамену.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

  Курс: Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, ві відповідних ЕСТS: 6 кредити   Змістові модулі: 5 модулі Загальний обсяг дисципліни (години): 180 годин   Тижневих годин: 2 години Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»   Шифр та напрям підготовки 6.010101 «Дошкільна Освіта   Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» Нормативна   Рік підготовки: І- ІІ.   Семестр: IІ-ІІІ-ІV   Аудиторні заняття: 70 годин, з них: Лекції (теоретична підготовка): 36 годин П Семінарські заняття: 34 години Модульні контрольні –10 год. Самостійна робота: 70 годин Вид контролю: Екзамен (30 год) (на ІІ семестр: лекцій – 14 год., семінарських – 14 год., МКР – 4 год., самостійна робота – 28 год.)

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п Назви теоретичних розділів Кількість годин
Разом Аудиторних Лекцій Семінарських Самостійна робота МКР Семестр.контроль
Змістовий модуль І. ФОЛЬКЛОР У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
1. Вступ. Дитяча література в контексті національної куль- тури. Специфіка дитячої літератури. Слов¢янська міфологія як складник духов- ного розвитку сучасної дитини. - -  
2. Фольклор у контексті національної культури. Жанри дитячого фольклору. Мова фольклору у контексті літературної мови.    
Разом  
Змістовий модуль ІІ. АВТОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ПЕРІОДУ (сер. 50-х рр. – початок ХХ ст.)  
3. Авторська література. Специфіка нової україн- ської дитячої літератури. ЇЇ місце у контексті світо- вої дитячої літератури. Етапи розвитку нової української літератури. І етап (сер.ХІХ– кін.ХІХ – поч. ХХст.). Основні представники цього періоду на Західній Україні. -  
4. Розвиток української літератури в сер.ХІХ– кін.ХІХ – поч. ХХст. ( І період). Основні представники цього періоду на Східній Україні.  
Разом  
Разом за ІІ семестр  
                         

ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІКонфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.