Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни « Фізична реабілітація при множинних захворюваннях »

на тему:

 

Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит

Виконала:

студентка IV курсу,

групи ЗЛ-42

Тирак Юлія

Перевірила:

доцент к.фіз.вих.,

Ногас А.О

 

Рівне – 2016

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКУ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. ………………………………………….

1.1. Етіологія та патогенез ревматоїдного артриту …………………….

1.2. Класифікація та клінічна характеристика ревматоїдного артриту….................................................................................................................

1.3. Діагностика та ускладнення хворих на ревматоїдний артрит……………………………………………………………………………..

1.4. Oсновнi пiдходи до застосування засобів фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит ……….……………………………………..

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ …………………

2.1. Організація дослідженння………………………………………......

2.2. Методи дослідження…………………………………………………

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ………

ВИСНОВКИ…………………….........................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….....

 

 

ВСТУП

Актуальність теми.Ревматоїдний артрит на сучасному етапі розвитку медицини розглядається як хронічне системне запальне захворювання сполучної тканини з прогресуючим ураженням суглобів за типом симетричного ерозивно-деструктивного артриту. Ревматоїдний артрит є одним з найбільш поширених хронічних запальних захворювань суглобів. http://ua-referat.com/Ендопротезування_колінного_суглоба_у_хворих_на_ревматоїдний_артритВ останні роки спостерігається підвищена увага науковців усього світу до проблеми ревматичних захворювань. На сьогодні ревматичні хвороби залишаються найбільш поширеною патологією в усьому світі, і в Україні зокрема. На першому місці серед них виступає ревматоїдний артрит – найпоширеніша форма запального захворювання суглобів, що уражує близько 1 % населення (в Україні – 0,4 %, у Європі й Північній Америці – 1–2 %). Коваленко В. М. Ревматоїдний артрит. Діагностика та лікування / В. М. Коваленко, М. М. Шуба, Л. Б. Шо- лохова ; за ред. В. М. Коваленко. – К. : Моріон, 2001. – 272 с.

Ревматоїдний артрит реєструють в усіх регіонах світу без вираженого географічного або кліматичного впливу. Із віком поширеність ревматоїдного артриту зростає. Щорічна захворюваність становить близько двох випадків на 10 тис. населення (0,02 %), хоча в різних регіонах вона коливається від одного до 40. Віковий пік хвороби припадає на п’яте десятиліття (для жінок – у середньому близько 41 року, для чоловіків – близько 45 років). Жінки хворіють на ревматоїдний артрит (РА) у 2–4 рази частіше, у середньому співвідношення жінок і чоловіків становить 3:1. В Україні загальна кількість хворих на РА – близько 125 тис. Ревматоїдний артрит: сучасний погляд на проблему / Є. М. Нейко, Р. І. Яцишин, О. В. Штефюк // № 2 (36). – С. 35–39.-Український ревматологічний журнал. – 2009.

За відсутності належного лікування протягом перших 5–6 років після встановлення діагнозу майже половина хворих стає інвалідами, недуга призводить до погіршення загального стану здоров’я та якості життя пацієнтів, зниження їхньої працездатності. Коваленко В. М. Ревматоїдний артрит. Діагностика та лікування / В. М. Коваленко, М. М. Шуба, Л. Б. Шо- лохова ; за ред. В. М. Коваленко. – К. : Моріон, 2001. – 272 с.

Саме тому питання лікування та реабілітації ревматоїдного артриту є одним із найважливіших, адже зміни в суглобах, які відбуваються при цьому, призводять до обмеження функцій опорно-рухового апарату й подальшої інвалідизації, частих госпіталізацій пацієнтів, що обертаються значними фінансовими витратами для національних економік багатьох країн. Важливу роль в лікуванні ревматоїдного артриту мають засоби фізичної реабілітації, такі як: ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія.

Ретельно підібрані фізичні вправи, фізіотерапевтичні процедури та інші засоби реабілітації сприяють призупиненню подальшого прогресування захворювання, відновленню функцій уражених суглобів, покращенню фізичного й психічного станів хворого. 4. Клинические рекомендации. Ревматология / под ред. Е. Л. Насонова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 288 с

Мета дослідження – теоретичнообґрунтувати особливості проведення фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті.

Об’єкт дослідження – процес фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті

Предмет дослідження – засоби і методи фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати літературні джерела різних науковців до теми дослідження.

2. Вивчити етіологію, патогенез та клінічні прояви ревматоїдного артриту.

3. Проаналізувати та дати оцінку ефективності застосування засобів фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті по даним науково-методичної та спеціальної літератури.

 

 

РОЗДІЛ 1

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ , ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКУ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Організація дослідження

З метою ознайомлення зі станом досліджуваного питання проаналізовано науково-методичну та спеціальну літературу, яка стосувалася питань методів лікування та застосування фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті.

Аналізувалися різні методи лікування та реабілітації хворих на ревматоїдний артрит у вітчизняних та зарубіжних джерелах з метою визначення спрямованості реабілітаційного процесу і впливу засобів реабілітації на фізичний розвиток людини.

Опрацьовано фонди Рівненської обласної бібліотеки, медичної бібліотеки (м. Рівне).

При визначені понять, що таке «ревматоїдний артрит», я посилалась на медичну літературу, зверталася до таких дисциплін як анатомія, фізіологія; для глибшого розуміння питань з поданої теми користувалась різними літературними джерелами.

Під час написання курсової роботи я працювала с підручниками, посібниками, словниками-довідниками, переглядала автореферати дисертацій, користувалася періодичною літературою.

Проведений аналіз літератури дозволив виявити ступінь вивчення питання, сформувати мету, завдання дослідження, провести узагальнення наявних досліджень і обґрунтувати їх результати.

Методи дослідження

У роботі були використані наступні методи дослідження:

· аналіз та узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури;

· аналіз зібраних матеріалів;

· опрацювання інтернет-джерел;

· опрацювання авторефератів дисертацій.

 

 

РОЗДІЛ 3.

ВИСНОВКИ

 

На сьогоднішній день одна з найпоширеніших хвороб, що вражають суглоби ревматоїдний артрит. Незважаючи на розробку нових методів діагностики і лікування захворюваність на ревматоїдний артрит зростає. Застосування фізичної реабілітації при комплексному лікуванні набагато підвищує її ефективність.

1. Опрацювання різних фондів медичних бібліотек м. Рівного та України допомогло мені знайти багато матеріалів, наукових робіт та спеціальної літератури, аналіз якої дозволив правильно підійти до вивчення завдання курсової роботи та провести узагальнення наявних досліджень і обґрунтувати їх результати.

2. Ревматоїдний артрит це захворювання суглобів, схильне до прогресування та хронічного перебігу, яке важко піддається лікуванню, залишаючи після себе незворотні зміни в суглобах, а також ураження внутрішніх органів при якому, як правило, уражаються симетричні суглоби кистей і стоп. Це захворювання зустрічається у 1-2% населення земної кулі, хворіють переважно жінки середнього та похилого віку.

Причини, що зумовлюють розвиток ревматоїдного артриту, достовірно не встановлені. Визначена спадкова природа порушень імунологічних відповідей і роль інфекційних етіофакторов (вірусу Епштейн-Барра, ретровірусу, цитомегаловірусу, мікоплазми, вірусу герпесу, краснухи та ін.)

Основу патогенезу ревматоїдного артриту складають аутоімунні реакції, що розвиваються у відповідь на дію невідомих етіологічних факторів. Ці реакції проявляються ланцюжком взаємозалежних змін – запаленням синовіальної мембрани (синовітом), формуванням грануляційної тканини (паннуса), її розростанням і проникненням в хрящові структури з руйнуванням останніх. Результатом ревматоїдного артриту служить розвиток анкілозів, хронічного запалення параартікулярних тканин, контрактури, деформації, підвивихи суглобів.

Основними клінічними симптомами РА є: симетричність болю в суглобах, припухлість дрібних периферійних суглобів, ранкова скутість у суглобах різної тривалості, інші больові симптоми, втома, нездужання, депресія можуть передувати іншим симтомам протягом декількох тижнів та місяців.

3. Аналізуючи літературні джерела, різноманітні наукові праці по фізичній реабілітації при ревматоїдному артриті, було виявлено що, включення фізичної реабілітації в процес лікування хворих ревматоїдний артрит є дуже ефективним, це підтверджено даними обстежень пацієнтів наприкінці різних досліджень. Нажаль при повному розгляді цього питання було виявлено недостатність розробки нових методик фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті. Необхідність перспективи подальших досліджень і створень нових методик фізичної реабілітації для хворих на ревматоїдний артрит.

 

ДОДАТОК 1

Зразковий комплекс ЛГ при ураженні суглобів кисті та плечового поясу.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни « Фізична реабілітація при множинних захворюваннях »

на тему:

 

Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит

Виконала:

студентка IV курсу,

групи ЗЛ-42

Тирак Юлія

Перевірила:

доцент к.фіз.вих.,

Ногас А.О

 

Рівне – 2016

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКУ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. ………………………………………….

1.1. Етіологія та патогенез ревматоїдного артриту …………………….

1.2. Класифікація та клінічна характеристика ревматоїдного артриту….................................................................................................................

1.3. Діагностика та ускладнення хворих на ревматоїдний артрит……………………………………………………………………………..

1.4. Oсновнi пiдходи до застосування засобів фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит ……….……………………………………..

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ …………………

2.1. Організація дослідженння………………………………………......

2.2. Методи дослідження…………………………………………………

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ………

ВИСНОВКИ…………………….........................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….....

 

 

ВСТУП

Актуальність теми.Ревматоїдний артрит на сучасному етапі розвитку медицини розглядається як хронічне системне запальне захворювання сполучної тканини з прогресуючим ураженням суглобів за типом симетричного ерозивно-деструктивного артриту. Ревматоїдний артрит є одним з найбільш поширених хронічних запальних захворювань суглобів. http://ua-referat.com/Ендопротезування_колінного_суглоба_у_хворих_на_ревматоїдний_артрит

В останні роки спостерігається підвищена увага науковців усього світу до проблеми ревматичних захворювань. На сьогодні ревматичні хвороби залишаються найбільш поширеною патологією в усьому світі, і в Україні зокрема. На першому місці серед них виступає ревматоїдний артрит – найпоширеніша форма запального захворювання суглобів, що уражує близько 1 % населення (в Україні – 0,4 %, у Європі й Північній Америці – 1–2 %). Коваленко В. М. Ревматоїдний артрит. Діагностика та лікування / В. М. Коваленко, М. М. Шуба, Л. Б. Шо- лохова ; за ред. В. М. Коваленко. – К. : Моріон, 2001. – 272 с.

Ревматоїдний артрит реєструють в усіх регіонах світу без вираженого географічного або кліматичного впливу. Із віком поширеність ревматоїдного артриту зростає. Щорічна захворюваність становить близько двох випадків на 10 тис. населення (0,02 %), хоча в різних регіонах вона коливається від одного до 40. Віковий пік хвороби припадає на п’яте десятиліття (для жінок – у середньому близько 41 року, для чоловіків – близько 45 років). Жінки хворіють на ревматоїдний артрит (РА) у 2–4 рази частіше, у середньому співвідношення жінок і чоловіків становить 3:1. В Україні загальна кількість хворих на РА – близько 125 тис. Ревматоїдний артрит: сучасний погляд на проблему / Є. М. Нейко, Р. І. Яцишин, О. В. Штефюк // № 2 (36). – С. 35–39.-Український ревматологічний журнал. – 2009.

За відсутності належного лікування протягом перших 5–6 років після встановлення діагнозу майже половина хворих стає інвалідами, недуга призводить до погіршення загального стану здоров’я та якості життя пацієнтів, зниження їхньої працездатності. Коваленко В. М. Ревматоїдний артрит. Діагностика та лікування / В. М. Коваленко, М. М. Шуба, Л. Б. Шо- лохова ; за ред. В. М. Коваленко. – К. : Моріон, 2001. – 272 с.

Саме тому питання лікування та реабілітації ревматоїдного артриту є одним із найважливіших, адже зміни в суглобах, які відбуваються при цьому, призводять до обмеження функцій опорно-рухового апарату й подальшої інвалідизації, частих госпіталізацій пацієнтів, що обертаються значними фінансовими витратами для національних економік багатьох країн. Важливу роль в лікуванні ревматоїдного артриту мають засоби фізичної реабілітації, такі як: ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія.

Ретельно підібрані фізичні вправи, фізіотерапевтичні процедури та інші засоби реабілітації сприяють призупиненню подальшого прогресування захворювання, відновленню функцій уражених суглобів, покращенню фізичного й психічного станів хворого. 4. Клинические рекомендации. Ревматология / под ред. Е. Л. Насонова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 288 с

Мета дослідження – теоретичнообґрунтувати особливості проведення фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті.

Об’єкт дослідження – процес фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті

Предмет дослідження – засоби і методи фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати літературні джерела різних науковців до теми дослідження.

2. Вивчити етіологію, патогенез та клінічні прояви ревматоїдного артриту.

3. Проаналізувати та дати оцінку ефективності застосування засобів фізичної реабілітації при ревматоїдному артриті по даним науково-методичної та спеціальної літератури.

 

 

РОЗДІЛ 1Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.