Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок вартості послуг механізмів і кінного транспорту

Назва робіт та операцій Механізми Необхідна кількість Витрати на утримання, грн Всього на утримання, грн
склад машино-тракторного агрегату марка бензопилки м/зм п/зм к/дн однієї м/зм однієї п/зм одного к/дн м/зм п/зм к/дн
1. Рубки головного користування
РГК Х                    
2. Рубки формування і оздоровлення лісів, в т.ч. рубки догляду
Освітлення Х                    
Прочищення Х                    
Проріджування Х                    
Прохідні рубки Х                    
Разом по рубкам Х Х       Х Х Х      
2. Допоміжні лісогосподарські роботи:
Трелювання деревини від РД кіньми                  
Трелювання деревини від РГК                      
Разом по трелюванню                      
3. Лісорозведення та лісопоновлення:
Обробіток ґрунту   Х                  
Садіння лісових культур   Х                  
Механізований догляд в міжряддях   Х                  
Разом по лісорозведенню та лісопоновленню Х Х       Х Х Х      
4. Протипожежні роботи
Влаштування мінералізованих смуг   Х                  
Догляд за мінсмугами   Х                  
Разом по охороні лісу від пожеж Х Х       Х Х Х      
5. Захист лісу від шкідників і хвороб
Винищувальні заходи в осередках шкідників і хвороб   Х                  
ВСЬОГО Х Х       Х Х Х      

3.3. Матеріальні витрати

 

В технологічному процесі виконання окремих робіт використовуються матеріали (паливо, мастило, садивний матеріал, добрива, хімікати, лісоматеріали тощо). Витрати на основні матеріали, придбані на стороні, визначаються, виходячи з ціни їх придбання (з урахуванням витрат на доставку, навантаження-розвантаження, зберігання), а витрати на основні матеріали власного виробництва – за їх виробничою собівартістю підприємства. Так, при відведенні лісосік під рубки формування та оздоровлення лісів, використовуються матеріали для виготовлення діляночних стовпчиків. Об’єм одного стовпчика складає 0,034 м3. Вартість їх обчислюється за цінами франко-лісосіка (верхній склад), які діють на підставі на момент написання цієї курсової роботи. Ціну на окремі матеріали, що витрачаються можна уточнити у викладача.

Всі розрахунки наведено в табл.3.3.

Таблиця 3.3

Розрахунок витрат матеріалів

Найменування робіт Матеріали Одиниці виміру Потрібно в натура-льному вимірі Ціна за одиницю виміру, грн. Всього матеріальних витрат, грн.
1. Відведення під рубки головного користування та рубки догляду лісомате-ріали V= 0,034 м3 м3      
   
   
2. Штучне лісопоновлення (створення лісових культур) сіянці: __________________ _________   тис.шт. тис.шт. тис.шт.      
     
     
3. Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу біопрепа-рати ________ кг (л)      
4. Вартість паливно-мастильних матеріалів Дизпаливо л      
Мастило л      
Мастило л      
Мастило л      
Бензин л      
Мастило л      
Мастило л      
Мастило л      
ВСЬОГО, грн  

 

Матеріальні витрати є досить невеликими і становлять на відведення під рубки – ___ грн, при номінальній вартості за одиницю виміру __ грн. На штучне лісопоновлення витрачається ____ грн, при умові повного забезпечення власним садивним матеріалом. На боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу витрачається препарат __________ на загальну суму _________ грн.

 

3.4. Загальновиробничі (цехові) витрати

 

До загальновиробничих витрат включаються усі види заробітної плати цехового персоналу (в тому числі лісової охорони), відрахування на соціальні потреби та господарські витрати на рівні лісництв (цехів).

Розрахунок річної заробітної плати здійснюється за штатним розписом всіх лісництв підприємства та схемою посадових окладів. Величина посадового окладу службовця залежить від його посади, кваліфікації, тривалості роботи за спеціальністю та інших факторів. Оскільки основна заробітна плата розраховується на 12 місяців, то окремо кошти на оплату чергових відпусток не плануються. Можна і не передбачати інші види додаткової заробітної плати (надбавки за класність лісничим і майстрам лісу, доплати згідно положення колективного договору).

Фонд заробітної плати цехового персоналу на плановий рік визначається множенням чисельності окремих посад усіх лісництв на місячний оклад і на 12. сума відрахувань на соціальні потреби розраховується у відсотках від заробітної плати цехового персоналу.

До господарських витрат на цеховому рівні відносяться витрати поза конкретними технологічними процесами, тобто ті, які безпосередньо не пов’язані з виконанням конкретного виду роботи. Це витрати на амортизацію і утримання будівель, споруд, інвентаря цехового призначення; на охорону праці, на оплату теплової та електричної енергії; на утримання послуг автомобільного, тракторного, кінного транспорту тощо. Суму господарських витрат визначаємо експертним шляхом за консультацією з керівником роботи, або з економістом базового підприємства. Розрахунок загальновиробничих витрат зводиться в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Розрахунок загальновиробничих (цехових) витрат[2]

Посада Чисельність, осіб Місячний посадовий оклад, грн. Разом на рік, грн.
1. Заробітна плата цехового персоналу: Лісничий Помічник лісничого Старший майстер лісу Майстер лісу Єгер Бухгалтер Двірник Сторож      
Р а з о м   х  
2. Відрахування на соціальні потреби х х  
3. Господарські витрати х х  
Всього загальновиробничих витрат х х  

Відрахування на соціальні потреби приймаємо в розмірі 37,5%, а Господарські витрати в розмірі 10% від графи «Разом»

Загальна кількість цехового персоналу складає ____ чоловік. Кошти, які йдуть на соціальні відрахування складають ____ грн., господарські витрати складають – ____ грн. Загальна сума загальновиробничих витрат по ДП «_______ лісгосп» - складає ______ грн.

 

3.5. Адміністративні витрати

 

До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати, що пов’язані з обслуговуванням і управлінням підприємством, а саме:

1) витрати, пов’язані з управлінням підприємством;

2) витрати на утримання та обслуговування основних засобів загальногосподарського призначення;

3) витрати на обслуговування виробничого процесу;

4) інші витрати.

Витрати на оплату праці працівників апарату управління підприємства та його структурних підрозділів обчислюються як і цехового персоналу згідно штатного розпису та схеми посадових окладів. Обрахунки наводимо в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Розрахунок адміністративних витрат[3]

Посада Чисельність, осіб Місячний посадовий оклад з доплатами і надбавками, грн. Річний фонд заробітної плати, грн.
1. Директор      
2. Головний лісничий      
3. Головний бухгалтер      
4. Головний економіст      
5. Провідний інженер лісового господарства      
6. Інженер лісового господарства      
7. Інженер лісових культур      
8. Інженер по охороні і захисту лісу      
9. Інженер з лісокористування      

Закінчення табл. 3.5

10. Інженер з охорони праці      
11. Мисливствознавець      
12. Бухгалтер      
13. Економіст      
14. Механік      
15. Інспектор з кадрів      
16. Секретар      
17. Сторож      
Разом      
Відрахування на соціальні потреби х х  
Загальногосподарські витрати х х  
В с ь о г о х х  

Сума відрахувань на соціальні потреби планується за загальним правилом у відсотках від заробітної плати працівників апарату управління (37,5%). Сума загальногосподарських витрат встановлюється експертним шляхом в межах 20-50 % від річного фонду заробітної плати працівників апарату управління підприємства (приймаємо 30%). Відрахування на соціальні потреби становлять _____ грн., загальногосподарські витрати – _______ грн, Загальна сума адміністративних витрат становить – __________ грн.

 

3.6. Зведений кошторис на лісове господарство і мисливство

 

Кошторис – основний плановий для фінансування витрат на виконання робіт (послуг) по лісовому господарству. Він узагальнює поелементні витрати лісового господарства, показує ресурсну структуру (витрати на матеріали, персонал, утримання і експлуатацію машин і механізмів), що надзвичайно важливо для аналізу чинників формування і зниження собівартості робіт, послуг, продукції.

В курсовій роботі зведений кошторис складається у вигляді табл. 3.6. за елементами витрат по кожному виду робіт, при цьому назви виробничих операцій упускаються.

Витрати на основну і додаткову зарплату робітників, зайнятих у виконанні робіт, і врахування на соціальні потреби виписуються із табл. 3.1, на утримання машин і механізмів з табл. 3.2, на матеріальні витрати – з табл. 3.3. Сума цих витрат складає технологічну собівартість робіт (сума граф 4,5,6,7).

Загальна величина загальновиробничих (цехових) витрат розподіляється між різними видами робіт пропорційно до суми основної заробітної плати робітників, зайнятих на виконанні відповідних робіт. В курсовій роботі приймаємо умовно в розмірі 10%.

Адміністративні витрати, на відміну від цехових, не розподіляються між окремими видами робіт і не включаються до їх виробничої собівартості. Вони, як і витрати на мисливство і утримання тимчасових пожежних наглядачів, відносяться у загальні витрати на лісове господарство і мисливство окремими пунктами.

До загальновиробничої собівартості робіт (гр. 10) включається технологічна (виробнича) собівартість (гр. 8) і загальновиробничі (цехові) витрати (гр. 9).

На підставі даних зведеного кошторису витрат на виконання робіт розраховується планова виробнича собівартість калькуляційної одиниці (га, м3, м2, км, штуки). Це зводиться до простої арифметичної дії – суми загальновиробничої собівартості (гр. 10) окремого виду роботи ділять на обсяг робіт (гр. 3) даного виду роботи.

Показник рівня витрат на одиницю виміру є одним із узагальнюючих оціночних показників і дає змогу зробити певні обґрунтовані висновки щодо доцільності проведення робіт тим чи іншим способом чи технологією.

 


Таблиця 3.6

Кошторис витрат на лісове господарство і мисливство

    Найменування робіт (заходів)   Одиниці виміру Обсяг робіт Основна і додаткова зарплата робітників, грн. Відрахування на соціальні потреби, грн. Витрати на утримання машин і механізмів, грн. Матеріа-льні витрати, грн. Техноло-гічна собі- вартість, грн. Загально-виробничі витрати, грн. Загально-виробнича собівартість, грн. Вартість одиниці робіт, грн.
1. Рубки головного користування
РГК м3                  
2. Рубки формування та оздоровлення деревостанів
Освітлення скл. м3                  
Прочищення скл. м3                  
Проріджування м3                  
Прохідні рубки м3                  
Р а з о м х х               х
2. Допоміжні лісогосподарські роботи
2.1. Відведення лісосік під рубки
РГК га                  
Освітлення і прочищення га                  
Проріджування та прохідні рубання га                  
Трелювання деревини від РГК м3                  
Трелювання кінне м3                  
Р а з о м х х                

 

Закінчення табл. 3.6

3. Лісорозведення та лісопоновлення
Лісокультурні роботи га                  
4. Заготівля лісового насіння
Збирання і переробка насіння кг                  
5. Протипожежні роботи
Влаштування і догляд за мінералізованими смугами км                  
6. Захист лісу від шкідників і хвороб
Винищувальні роботи в осередках шкідників га                  
7. Мисливське господарство
Ведення мисливського господарства грн х х х х х х х   х
Загальновиробничі (цехові) та адміністративні витрати грн х х х х х х х   х
Всього витрат на лісове господарство і мисливство х х               х

 


Розділ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИТРАТ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

 

4.1. Календарний графік використання робітників

 

При плануванні лісогосподарських робіт важливо правильно встановити терміни їх виконання, користуючись як лісівничими вимогами, так і рівномірним завантаженням робітників протягом року. В багатьох випадках термін виконання робіт дуже стислий (садіння лісових культур, догляд за ними, заготівля насіння, проведення доглядових рубок в молодняках тощо), а обсяг робіт великий. Наочне уявлення потреби в робітниках дає календарний графік використання трудових ресурсів за місяцями (декадами) року.

Календарний графік використання робітників (табл. 4.1) складається в розрізі окремих позицій виробничої програми і термінів виконання робіт згідно агротехнічних і лісівничих вимог.

Загальна потреба в людино-днях для виконання кожного виду робіт переноситься з табл. 3.1, а відтак розподіляється по місяцях виконання робіт. Термін виконання встановлюємо в залежності від виду робіт, а також пріоритетів підприємства. Наприклад, проведення освітлення і прочищення можна приурочити до заготівлі новорічних ялинок.

Увага! Необхідно намагатися скласти календарний графік використання трудових ресурсів таким чином, щоби завантажити робітників роботою на протязі цілого року, але з обов’язковим дотриманням лісівничих вимог щодо проведення певних робіт.

Наприклад:

ü роботи по відведенню як і рубки догляду в молодняках проводяться під час вегетаційного періоду;

ü рубки головного користування, а також проріджування і прохідні рубки необхідно планувати на осінньо-зимовий період;

ü підготовку ґрунту і садіння лісових культур можна рознести на весну і осінь. Але ні в якому разі не планувати садіння раніше підготовки ґрунту!

ü деревина трелюється одночасно з проведенням рубок;

ü догляд за лісовими культурами планується на 4 місяці з травня по серпень;

ü заготівля лісового насіння – відповідно до строків заготівлі породи;

ü мінсмуги влаштовуються у березні, або на початку квітня;

ü догляд за мін смугами проектується на середину літа;

ü лісозахисні роботи необхідно запроектувати на кінець весни - початок літа.

Підсумувавши потребу людино-днів на кожен місяць визначаються загальні помісячні суми. Потрібна чисельність робітників на кожен місяць визначається діленням помісячної суми на місячний фонд робочого часу. На підприємстві він визначається за календарем. В даній курсовій роботі приймаємо 20 днів.

На графіку видно, в які місяці припадає найбільше навантаження і в які місяці постійні робітники не будуть завантажені роботою.


 
Таблиця 4.1Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.