Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз використання виробничої потужності ЗАТ «Одесакондитер»

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий рівень випуску продукції відповідно до визначеної номенклатури, асортименту, якості за умови найбільш повного використання устаткування і виробничих площ, застосування прогресивної технології й організації виробництва.

Для аналізу використання виробничої потужності складемо таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 Використання виробничої потужності підприємства

Показники Попер.рік Звітн.рік Відхилення
1. Середньорічна виробнича потужність, т 36700,00 36700,00 0,00
2. Фактично вироблено продукції, т 19066,00 20115,00 1049,00
3. Коефіцієнт використання виробничої потужності, частка 0,52 0,55 0,03

 

Виробнича потужність характеризується низьким рівнем використання, про це свідчить значення коефіцієнта використання виробничої потужності, що у попередньому році знаходилося на рівні 52%, а в звітному році збільшилось на 0,03 пунктів і склало 55%.

Аналіз факторів які впливають на зміну обсягу виробництва продукції ЗАТ Одесакондитер»

Для визначення факторів які впливають на зміну обсягу виробництва продукції, складемо таблицю 1.3

 

Таблиця 1.3 Вплив зміни середньої оптової ціни і фактичного випуску продукції в натуральних одиницях на обсяг виробництва продукції в порівнянних цінах

Показники Попер. рік Звітн. рік Відхилення
Разом ОВ Ц
1. Обсяг виготовленої промислової продукції у порівняних цінах(без ПДВ та акцизного збору), тис. грн. 191864,00 202420,20 10556,20 10556,2 0,00
2. Фактично вироблено продукції, т 19066,00 20115,00 1049,00 10556,2 х
3. Середня оптова ціна 1 тонни, грн. 10063,15 10063,15 0,00 х 0,00

 Обсяг виробленої промислової продукції в порівняних цінах збільшився в наступному році в порівнянні з попереднім на 10556,2 тис. грн., обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні зріс на 1049 тонн, середня оптова ціна однієї тони продукції зосталась на місці. Як бачимо з розрахунків, позитивно вплинув лише один фактор – обсяг виробленої продукції в натуральних одиницях.

 

Аналіз структури випуску продукції

Структура випуску продукції – це співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі випуску.

Для аналізу структури випуску продукції складемо аналітичну таблицю 1.4.

 

Таблиця 1.4 Структура випуску продукції

Найменування продукції Фактично вироблено продукції, т Структура, % Відхилення
Попере-дній рік Звітний рік Попере-дній рік Звітний рік тонни %
1. Кондитерські вироби 18589,35 19752,93 97,50 98,20 1163,58 0,70
2. Шоколадні вироби 152,53 148,85 0,80 0,74 -3,68 -0,06
3. Ірис 28,60 20,12 0,15 0,10 -8,48 -0,05
4. Мучнисті вироби 295,52 193,10 1,55 0,96 -102,42 -0,59
Усього 19066,00 20115,00 100,00 100,00 1049,00 х

 

І в попередньому і в звітному році найбільшу питому вагу в структурі виробництва займає продукція №1 (кондитерські вироби) відповідно 97,5 % і 98,2 %. У наступному році відбулося збільшення випуску продукції підприємства на 1049 тонн, при цьому структура виробництва змінилася незначно.

 

Вплив структурних змін на відхилення обсягу випуску продукції

Визначимо, як вплинула зміна структури на відхилення обсягу випуску продукції. Для цього складемо аналітичну таблицю 1.5

Для визначення оптової ціни натуральної одиниці продукції використовують дані форми № 1-П.

Оптова ціна натуральної одиниці продукції розраховується як відношення вартості фактично випущеної продукції даного виду за звітний рік у діючих оптових цінах підприємства до фактичного виробництва даного виду продукції в натуральному вимірі.

 

 

Таблиця 1.5 Вплив структурних змін на відхилення обсягу випуску продукції

Наймену- вання продукції Фактично вироблено продукції, т Структура, % Оптова ціна 1 тонни, грн. Звітний рік за струк-турою попер. року Відхилення
Попер. рік Звітн. рік Попер. рік Звітн. рік тонн Тис. грн.
1. Кондитерські вироби 18589,35 19752,93 97,50 98,20 19612,13 -140,81 -2816,10  
2. Шоколадні вироби 152,53 148,85 0,80 0,74 160,92 12,07 362,07  
3. Ірис 28,60 20,12 0,15 0,10 30,17 10,06 59,34  
4. Мучнисті вироби 295,52 193,10 1,55 0,96 311,78 118,68 990,97  
Усього 19066,00 20115,00 100,00 100,00 - 20115,00   -1403,73  

 

Внаслідок змін в структурі виробництва, обсяг виробництва у вартісному вираженні знизився на 1403,73 тис. грн.

 

Аналіз реалізації продукції

Реалізація продукції - важливий заключний етап кругообігу засобів підприємства. Для аналізу реалізації продукції використовують дані форми №1 - підприємництво.

Для аналізу реалізації продукції складають аналітичну таблицю 1.6

 

 

Таблиця 1.6 Співвідношення обсягу реалізованої і виробленої продукції

Показники Попер. рік Звітн. рік Відхилення
абсолютне відносне
1. Обсяг виготовленої промислової продукції у діючих цінах(без ПДВ та акцизного збору) 191864,00 242449,00 50585,00 26,37
2. Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах(без ПДВ та акцизного збору) 202195,00 244401,00 42206,00 20,87
3. Відхилення обсягу реалізації від обсягу виробництва, тис.грн. 10331,00 1952,00 -8379,00 -

 

І в попередньому, і в звітному році підприємству вдалося реалізувати не всю вироблену продукцію. Але в звітному році обсяг реалізації збільшився на 42206 тис. грн., що являється позитивною характеристикою роботи відділу збуту та правильно розроблену виробничу програму.

 

Аналіз динаміки, структури та ефективності використання основних фондів

2.1.Аналіз динаміки основних фондів

Для аналізу динаміки основних фондів за даними форми 11-ОФ"Звіт про наявність і рух основних коштів, амортизації” складемо аналітичну таблицю 2.1

Таблиця 2.1 Зміна наявності основних фондів та їх динаміка

Основні засоби Наявність на початок року Поступило в звітньому році Вибуло в звітньому році Наявність на кінець року Відхилення
Всього В т.ч. введено у дію нових ОЗ Всього В т.ч. ліквідовано абсолютне відносне
Попер. рік
Всього ОЗ, в т.ч. 81241,00 3169,00 3169,00 1304,00 1304,00 83106,00 1865,00 2,30
ОЗ основного виду діяльності 61885,00 2737,00 2737,00 34,00 34,00 64588,00 2703,00 4,37
ОЗ інших 5528,00 302,00 302,00 1270,00 1270,00 4560,00 -968,00 -17,51
Невиробничі фонди 13828,00 130,00 130,00 0,00 0,00 13958,00 130,00 0,94
Звітн. рік
Всього ОЗ, в т.ч. 83106,00   3938,00 3938,00 92,00 92,00 86952,00 3846,00 4,63
ОЗ основного виду діяльності 64588,00 3553,00 3553,00 58,00 58,00 68083,00 3495,00   5,41
ОЗ інших 4560,00 349,00 349,00 34,00 34,00 4875,00 315,00 6,91
Невиробничі фонди 13958,00 36,00 36,00 0,00 0,00 13994,00 36,00   0,26

У попередньому році вартість основних фондів на кінець року збільшилась на 1865 тис. грн. або на 2,3%, у тому числі вартість основних фондів основного виду діяльності збільшилась на 2703 тис. грн. або на 4,37%, вартість основних фондів інших галузей зменшилась на 968 тис. грн. або на 17,51%, невиробничі фонди зросли на 130 тис. грн. або 1%.

У звітному році відбулося також збільшення вартості основних фондів і на кінець року склало 86952 тис. грн. або 4,63%, у тому числі вартість основних фондів основного виду діяльності збільшилась на 3495 тис.грн. або на 5,4%, вартість основних фондів інших галузей збільшилась на 315 тис.грн. або 7 %, невиробничі фонди зросли не набагато – на 36 тис. грн.

 

Таблиця 2.2 Показники відновлення, введення і вибуття основних фондів.

Значення коефіцієнтів динаміки основних фондів представимо у вигляді таблиці 2.2

Коєфіцієнт Попер. рік Звітн. рік Абсолютне відхилення
Відновлення ОЗ 0,038 0,045 0,007
Відновлення ОЗ основного виду діяльності 0,042 0,052 0,010
Введення ОЗ 0,038 0,045 0,007
Введення ОЗ основного виду діяльності 0,042 0,052 0,01
Вибуття ОЗ 0,016 0,001 -0,015
Вибуття ОЗ основного виду діяльності 0,001 0,001 0,000

 

І в попередньому, і в звітному році значення коефіцієнтів відновлення основних фондів (0,038 і 0,042; 0,045 і 0,052) випереджають значення коефіцієнтів вибуття (0,016 і 0,001; 0,001 і 0,001), тобто на підприємстві здійснюється відновлення основних фондів. Абсолютні відхилення коефіцієнтів свідчать про те, що в звітному році, у порівнянні з попереднім, рух основних фондів ускорився, особливо це стосується основних фондів основного виду діяльності, що є позитивною характеристикою діяльності підприємства.

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.