Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів складемо таблицю 3.3

Методом факторного аналізу розрахуємо вплив на зміну обсягу виробленої промислової продукції в діючих оптових цінах підприємства зміни суми матеріальних витрат і матеріаловіддачі.

 

Таблиця 3.3 Показники ефективності використання сировини і матеріалів

Показники Попер рік Звітн. рік Відхилення
Разом в тому числі за рахунок
МВ Мвід
1. Обсяг виготовленої промислової продукції у діючих цінах(без ПДВ та акцизного збору) 191864,00 242449,00 50585,00 66341,98 -15756,98
2. Матеріальні витрати(МВ), тис.грн. 135501,00 182354,00 46853,00 66341,98 х
3.Матеріаловіддача (Мвід), грн/грн 1,42 1,33 -0,09 х -15756,98
4.Матеріалоємність (Мє), грн/грн 0,71 0,75 0,05 х х

 

Матеріальні витрати в звітному році збільшились в порівнянні з попереднім на 46853 тис.грн., при цьому показники використання матеріальних ресурсів погіршились: матеріаловіддача знизилась на 0,09 грн/грн, а матеріалоємність підвищилась на 0,05 грн/грн. Зниження матеріаловіддачі призвело до зменшення обсягу виробленої промислової продукції в діючих оптових цінах на 15756,98 тис. грн., збільшення матеріальних витрат привело до підвищення обсягу виробленої промислової продукції в діючих оптових цінах на 66341,98 тис. грн.

 

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їхнього використанняДжерелом інформації для аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їх використання: форма №1-ПВ «Звіт підприємства з праці» форма №3-ПВ”Звіт про використання робочого часу”, форма №1-П (річна) – “Звіт підприємства по продукції”, дані обліку відділу кадрів підприємства по професіям та кваліфікації.

4.1. Аналіз руху робочої сили

Для аналізу руху робочої сили складемо аналітичну таблицю 4.1

Таблиця 4.1 Показники руху робочої сили

Показники Попер рік Звітн. рік Відхилення
1. Середньооблікова чисельність штатних робітників облікового складу, осіб 1233,00 1277,00 44,00
2. Прийнято робітників, осіб 756,00 783,00 27,00
3. Вибуло робітників, осіб 833,00 851,00 18,0
З них за власним бажанням, звільнено за прогул, порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді 204,00 192,00 -12,00
4. Коефіцієнт обороту за прийомом 0,61 0,61 0,00
5. Коефіцієнт обороту за вибуттям 0,68 0,67 -0,01
6. Коефіцієнт плинності робочої сили 0,17 0,15 -0,02

 

У звітному році, у порівнянні з попереднім середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу підвищилась на 44 особи, при цьому на роботу було прийнято 756 чоловік, звільнено 833 чоловіки в минулому році. У наступному році на роботу було прийнято 783 особи, звільнено 851. Як у попередньому, так і в наступних роках основними причинами звільнення працівників були: власне бажання працівників, прогули і порушення трудової дисципліни, невідповідність займаної посади, і лише незначна частина працівників була звільнена в зв'язку зі скороченням штату. Значення показників руху робочої сили, а також відхилення цих показників, свідчать про те, що й у попередньому, і в наступному році на підприємстві спостерігається значний рух робочої сили, що є негативною характеристикою, оскільки вимагає витрат, зв'язаних зі звільненням працівників, навчанням нових працівників і т. п. Скорочення плинності кадрів може бути резервом підвищення продуктивності праці і результатів діяльності підприємства.

 

4.2. Аналіз трудових факторів на обсяг виробництва продукції

Обсяг виробництва продукції, насамперед, залежить від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності використання трудових ресурсів. Для аналізу впливу трудових факторів на обсяг виробництва продукції складемо аналітичну таблицю 4.2

Методом факторного аналізу розрахуємо вплив на зміну обсягу виробленої промислової продукції в порівнянних цінах зміни середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, середньорічного вироблення одного працівника.

 

Таблиця 4.2 Вплив трудових факторів на обсяг виробництва продукції

Показники попер рік звітн рік Відхилення
Разом в тому числі за рахунок
Чсо В1р
1.Обсяг виготовленої промислової продукції у порівняних цінах(без ПДВ та акцизного збору) 191864,00 202420,20 10556,20 6846,73 3709,47
2.Середньооблікова чисельність штатних робітників облікового складу (Чсо), осіб 1233,00 1277,00 44,00 6846,73 х
3. Середньорічна виробітка 1 робітника (Вр1р), тис.грн./чол. 155,61 158,51 2,90 х 3709,47

 

У наступному році, у порівнянні з попереднім середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу збільшилась на 44 особи, середньорічна виробітка одного працівника підвищилась в середньому на 2,9 тис. грн.

Як видно з розрахунків, обидва фактори позитивно вплинули на збільшення випуску продукції: збільшення чисельності працівників на 44 чоловіки привело до збільшення обсягу виробництва на 6846,73 тис. грн., підвищення продуктивності праці працівників привело до збільшення обсягу виробництва на 3709,47 тис. грн.

 

Аналіз використання робочого часу

Для аналізу використання робочого часу складемо аналітичну таблицю 4.3

Методом факторного аналізу розрахуємо вплив на зміну обсягу виробленої промислової продукції в порівнянних цінах, зміни середньооблікової чисельності працівників, середнього числа людино-годин, відпрацьованих одним працівником, середньогодинне вироблення одного працівника.

 

Таблиця 4.3 Використання робочого часу на ЗАТ «Одесакондитер»

Показники попер рік звітн рік Відхилення
абсолютне відносне
1. Обсяг виготовленої промислової продукції у порівняних цінах(без ПДВ та акцизного збору) 191864,00 202420,20 10556,20 5,50
2. Середньооблікова чисельність штатних робітників облікового складу (Чсо), осіб 1233,00 1277,00 44,00 3,57
3. Кількість людино-годин відпрацьованих усіма робітниками (Ч) 2200679,00 2118896,00 -81783,00 -3,72
4. Середня кількість людино-годин, відпрацьованих одним робітником (Ч1р) 1784,82 1659,28 -125,54 -7,03
5. Середньорічна виробітка 1 робітника (Вр1р), тис.грн./чол. 155,61 158,51 2,90 1,87
6. Середньочасова виробітка 1 робітника (Вч1р), тис.грн./чол. 0,09 0,10 0,01 9,57

 

В звітному році в порівнянні з попереднім середньооблікова чисельність працівників зросла на 44 чоловіки, середнє число людино-годин, відпрацьованих одним чоловіком знизилось на 125,54 людино-годин, зросла виробітка одного працівника: середньорічна – на 2,9 тис. грн., середньочасова – на 0,01 тис. грн.

 

 

Аналіз зміни фонду оплати праці

Величина фонду оплати праці залежить від чисельності персоналу підприємства і середньої заробітної плати одного працівника. Для аналізу зміни фонду оплати праці складемо аналітичну таблицю 4.4

Методом факторного аналізу розрахуємо вплив на зміну фонду оплати праці зміни середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу і середньорічної заробітної плати одного працівника.

 

Таблиця 4.4 Вплив зміни чисельності персоналу і середньої заробітної плати одного працівника на зміну фонду оплати праці

Показники попер рік звітн рік Відхилення
Разом в тому числі за рахунок
Чсо ЗП
1. Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. 32897,70 35931,60 3033,90 1173,96 1859,94
2. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (Чсо), осіб 1233,00 1277,00 44,00 1173,96 х
3. Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис.грн. 26,68 28,14 1,46 х 1859,94

 

У звітному році, у порівнянні з попереднім, фонд оплати праці штатних працівників збільшився на 3033,9 тис. грн. Це сталося за рахунок підвищення середньорічної заробітної плати штатних працівників облікового складу на 1,46 тис. грн.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.