Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз співвідношення змін продуктивності праці і середньої заробітної плати

Для аналізу співвідношення продуктивності праці одного працівника і середньої заробітної плати складемо аналітичну таблицю 4.5

 

Таблиця 4.5 Співвідношення змін продуктивності праці і середньої заробітної плати на ЗАТ «Одесакондитер»

Показники попер рік звітн рік Відхилення
абсолютне відносне
1. Середньорічна виробітка 1 робітника, тис.грн./чол. 155,61 158,51 2,90 1,87
2. Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис.грн. 26,68 28,14 1,46 5,46

 

Співвідношення зміни середньорічної заробітної плати і продуктивності праці одного працівника визначається відношенням відносного відхилення середньорічної заробітної плати одного працівника до відносного відхилення середньорічного вироблення одного працівника. У нашому випадку це співвідношення складає 0,17, тобто на 1% росту продуктивності праці приходиться 0,17% росту заробітної плати. Підприємство раціонально використовує трудові ресурси. Можливо приділяє увагу матеріальному стимулюванню працівників з метою підвищення в них зацікавленості в поліпшенні результатів праці.

 

 

Аналіз собівартості продукції і витрат на виробництво

5.1. Аналіз витрат на виробництво по елементах

Аналіз проводять методом порівняння фактичної питомої ваги кожного елемента витрат на виробництво з питомою вагою в попередньому році. Для цього складають аналітичну таблицю 5.1

Таблиця 5.1 Структура витрат на виробництво

Елементи витрат Абсолютне значення, тис.грн. Структура, % Відхилення
попер рік звітн рік попер рік звітн рік абсолютного значення структур ри
1. Матеріальні витрати 135501,00 182354,00 70,32 75,51 46853,00 5,19
2. Витрати на оплату праці 33191,00 35932,00 17,23 14,88 2741,00 -2,35
3. Відрахування на соціальні заходи 13907,00 13364,00 7,22 5,53 -543,00 -1,68
4. Амортизація 5886,00 5744,00 3,05 2,38 -142,00 -0,68
5. Інші операційні витрати 4201,00 4091,00 2,18 1,69 -110,00 -0,49
Усього 192686,00 241485,00 100,00 100,00 48799,00 х

 

Виробництво продукції на даному підприємстві є матеріалоємним: питома вага матеріальних витрат у попередньому році складає 70,32%, а в наступному збільшується до 75,51%. Це пов'язано зі зміною структури випуску продукції, зростом цін на сировину. Витрати на оплату праці складають 17,23% у попередньому році і знижуються до 14,88 % у наступному. Загальну сума витрат на виробництво зростає на 48799 тис. грн.

 

Аналіз витрат на одну гривню виробленої продукції

Для аналізу зміни витрат на одну гривню продукції складають таблицю 5.2

Таблиця 5.2 Оцінка витрат на одну гривню продукції

Показники попер рік звітн рік Відхилення
абсолютне відносне
1. Обсяг виготовленої промислової продукції у діючих цінах(без ПДВ та акцизного збору), тис.грн. 191864,00 242449,00 50585,00 26,36
2. Витрати на виробництво продукції, тис.грн. 192686,00 241485,00 48799,00 25,33
3. Витрати на 1 гривню виробленої продукції, грн/грн 1,004 0,996 -0,008 -0,79

 

У звітному році в порівнянні з попереднім обсяг виробленої промислової продукції в діючих оптових цінах підприємства зросли і витрати на виробництво продукції також зросли. Витрати на 1 гривню виробленої продукції в наступному році знизились на 0,8 копійки і склали 0,996 грн. Зниження значення цього показника є позитивною тенденцією діяльності підприємства.

 

 

Аналіз собівартості однієї натуральної одиниці продукції

Для аналізу собівартості однієї тони продукції складають аналітичну таблицю 5.3

Таблиця 5.3 Калькуляція собівартості однієї тонни продукції із давальницької сировини

Найменування статей калькуляції Попер рік Звітн рік Відхилення
на 1 тону, грн. % на 1 тону, грн. % Абсолют не відносне %
1.Матеріали 4175,38 4490,99 65,1 315,61 7,56 2,1
2.Паливо 139,18 2,1 103,48 1,5 -35,7 -25,65 -0,6
3.Електроенергія 477,19 7,2 551,89 74,7 15,65 0,8
4.Оплата праці 563,34 8,5 565,68 8,2 2,34 0,41 -0,3
5. Відрахування 351,3 5,3 358,73 5,2 7,43 2,11 -0,1
6.Амортизаційні відрахування 83,51 1,26 86,23 1,25 2,72 3,26 -0,01
7. Інші виплати 837,73 12,64 741,6 10,75 -96,13 -11,47 -1,89
8.Усього витрат 6627,59 6898,6 271,01 4,09 х

 

В звітному році в порівнянні з минулим собівартість однієї тони продукції збільшилась на 4,09 %. Це відбулося, перед усім, за рахунок підвищення витрат на матеріали на 7,56 %, відрахувань на електроенергію на 15,65 %, амортизаційних відрахувань на 3,26 %. В структурі затрат відбулося збільшення питомої ваги вище перерахованих статей калькуляції.

 

Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів

6.1. Аналіз прибутку підприємства

Для аналізу рівня та динаміки фінансових результатів представимо данні форми № 2 у вигляді таблиці 6.1

 

Таблиця 6.1 Фінансові результати ЗАТ «Одесакондитер»

Найменування статей Абсолютне значення Відхилення
Попередній рік Звітний рік Абсолютне Відносне
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції (035) 202195,00 244401,00 42206,00 20,87
Собівартість реалізованої продукції (040) 176159,00 218930,00 42771,00 24,28
  Валовий прибуток (050)(збиток 055)     0,00 0,00
26036,00 25471,00 -565,00 -2,17
Інші операційні доходи (060) 41894,00 15657,00 -26237,00 -62,63
Інші операційні витрати(70+80+90) 64871,00 36757,00 -28114,00 -43,34
Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток (100) або збиток (105))     0,00 0,00
3059,00 4371,00 1312,00 42,89
Інші доходи (110+120+130) 5234,00 1504,00 -3730,00 -71,26
Інші витрати (140+150+160) 2652,00 898,00 -1754,00 -66,14
  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (170)або збиток (175))     0,00 0,00
5641,00 4977,00 -664,00 -11,77
Податок на прибуток від звичайної діяльності (180) 1007,00 661,00 -346,00 -34,36
Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток (190) або збиток (195)) 4634,00 4316,00 -318,00 -6,86
       
Чистий прибуток (220) (збиток (225) 4634,00 4316,00 -318,00 -6,86
       

 

Чистий прибуток підприємства в звітному році в порівнянні з минулим знизився на суму 318 тис. грн. або 6,86%. Це відбулося, насамперед, за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції на 42771 тис. грн. або 24,28%.

 

Аналіз показників рентабельності

Для аналізу показників рентабельності складемо таблицю 6.2

Таблиця 6.2 Коефіцієнти рентабельності

Показник Попер рік Звітн рік Абсолютне відхилення
1. Рентабельність капіталу 4,88 4,25 -0,64
2. Рентабельність власного капіталу 6,26 5,50 -0,76
3. Рентабельність продаж 2,29 1,77 -0,53

 

Показники рентабельності капіталу і власного капіталу знаходяться на достатньо невисокому рівні. Негативним також являється їх зменшення в динаміці, це свідчить про зниження інвестиційної привабливості підприємства й ефективності вкладень.

 

Таблиця 7. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності ЗАТ «Одесакондитер»

Показник попер рік звітн рік Відхилення
абсолютне відносне
1. Середньорічна виробнича потужність, т 36700,00 36700,00 0,00 0,00
2. Фактично вироблено продукції, т 19066,00 20115,00 1049,00 5,50
3. Коефіцієнт використання виробничої потужності, частки 0,52 0,55 0,03 х
4. Обсяг виготовленої промислової продукції (без НДС та акцизного збору):        
-в діючих оптових цінах, тис. грн. 191864,00 242449,00 50585,00 26,37
-в порівнянних цінах, тис. грн. 191864,00 202420,24 10556,24 5,50
5. Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах (без НДС та акцизного збору),тис. грн. 202195,00 244401,00 42206,00 20,87
6. Середньорічна вартість основних фондів основного виду діяльності, тис. грн. 82173,50 85029,00 2855,50 3,47
7. Фондовіддача, грн/грн 2,33 2,38 0,05 2,15
8. Середній залишок оборотних коштів, тис. грн. 54922,50 63987,00 9064,50 16,50
9. Коефіцієнт обіговості оборотних коштів, частки 3,68 3,82 0,14 3,8
10.Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, чол. 1233,00 1277,00 44,00 3,57
11. Середньорічна виробітка одного робітника, тис. грн/чол 155,61 158,51 2,90 1,87
12. Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн. 26,68 28,14 1,46 5,46
13. Операційні витрати на виробництво продукції, тис. грн. – матеріальні витрати – витрати на оплату праці – відрахування на соціальні заходи – амортизація – інші оперційні витрати 192686,00   241485,00   48799,00   -543 -142 -110 25,33   34,58 8,26 -3,9 -2,4 -2,62
14. Витрати на 1 грн. виробленої продукції, грн/грн 1,004   0,996   -0,008   -0,8  
15. Матеріалоємність, грн/грн 0,71 0,75 0,05 7,04
16. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 202195,00 244401,00 42206,00 20,87
17. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 176159,00 218930,00 42771,00 24,28
18. Чистий прибуток, тис. грн. 4634,00 4316,00 -318,00 -6,86
19. Рентабельність капіталу 4,88 4,25 -0,64 х
20. Рентабельність продаж 2,29 1,77 -0,53 х

 

Підприємство володіє значною виробничою потужністю 36700 тонн, однак її збільшення в наступному році в порівнянні з попереднім не відбулося, це свідчить про те, що підприємство не розширює свою діяльність і є його негативною характеристикою. Виробнича потужність характеризується низьким рівнем використання, про що свідчить значення коефіцієнта використання виробничої потужності, яке в попередньому році знаходилося на рівні 52 %, а в наступному році не набагато підвищилось і склало 55 %.

В звітному році, в порівнянні з попереднім збільшився обсяг виробленої продукції в натуральному виразі на 1049 тонн або на 5,5%. Це збільшення вплинуло на зростання обсягу виробленої продукції в діючих оптових цінах підприємства на 50585 тис. грн. або 26,37%. Крім цього, на збільшення обсягу виробництва у вартісному виразі вплинула зміна структури виробленої продукції та зміна цін на продукцію. Зростання обсягу виробленої промислової продукції є позитивною характеристикою і свідчить про те, що підприємство має можливості розширення діяльності.

При цьому і в попередньому, і в звітному році підприємству вдалося реалізувати практично всю вироблену продукцію. Це може свідчити, як про відмінну роботу відділу збуту, так і про правильно розроблену виробничу програму.

У звітному році, в порівнянні з попереднім, ефективність використання основних фондів основного виду діяльності підвищилась: на кожну гривню вартості основних фондів випуск продукції збільшився на 5 копійок.

В звітному році в порівнянні з попереднім обіговість оборотних коштів підвищилась на 0,14 обороту, тривалість одного обороту скоротилась на 4 дні, коефіцієнт закріплення оборотних коштів зменшився на 0,01 пунктів. Прискорення обіговості сприяє вивільненню оборотних коштів, що дає можливість підприємству без додаткового залучення фінансових ресурсів збільшити обсяг виробництва. В нашому випадку ми бачимо позитивну тенденцію.

У звітному році, у порівнянні з попереднім середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу зросла на 44 особи, середньорічна виробітка одного працівника підвищилась в середньому на 2,9 тис. грн. При цьому середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 1,46 тис.грн.

Співвідношення зміни середньорічної заробітної плати і продуктивності праці одного працівника складає 0,17%. Підприємство раціонально використовує трудові ресурси.

У звітному році в порівнянні з попереднім витрати на виробництво продукції зросли на 48799 тис. грн. або на 25,33%. Витрати на 1 гривню виробленої продукції в звітному році знизились і склали 0,996 грн. При цьому матеріалоємність зросла на 0,05 грн/грн. Потрібно приділити більшу увагу використанню сировини й раціональніше використовувати матеріали при виробництві продукції.

Чистий прибуток підприємства в звітному році знизився на суму 318 тис. грн. Це відбулося, насамперед, за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції та інших операційних витрат.

В цілому підприємство може працювати досить ефективно. Воно вміє раціонально використовувати виробничі ресурси, при цьому підприємство має резерви підвищення ефективності виробничої діяльності, реалізація яких дасть можливість отримати додатковий прибуток.

 

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.