Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВаріанти завдань для виконання контрольної роботи

Варіант 1

1. Види маркетингових електронних систем (МЕС).

2. Дослідження ринків на основі використання Інтернет-технологій.

3. Особливості функціонування інформаційних систем маркетингу на підприємствах харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 2

1. Види сучасних Інтернет-технологій в рекламі.

2. Структура маркетингової електронної системи.

3. Сучасні моделі комп’ютерної техніки, які є технічним забезпеченням МЕС.

Варіант 3

1. Організація впровадження МЕС на підприємстві.

2. Характеристика технологій електронного маркетингу в Інтернет.

3. Види та типи баз даних маркетингової інформації.

Варіант 4

1. Характеристика технічного забезпечення МЕС.

2. Приклади функціонування МЕС на підприємствах харчової промисловості України.

3. Ризики впровадження МЕС на підприємстві.

Варіант 5

1. Роль МЕС в управлінні маркетинговою діяльністю на підприємстві.

2. Перспективи розвитку МЕС в світі та Україні.

3. Характеристика та види електронних комунікацій в маркетингу.

Варіант 6

1. Принципи організації та функціонування МЕС.

2. Види Інтернет-технологій в роботі маркетолога.

3. Приклади застосування професійного програмного забезпечення з маркетингу на підприємствах харчової промисловості.

Варіант 7

1. Характеристика електронних інформаційних технологій обробки маркетингової інформації.

2. Організація захисту інформації в МЕС.

3. Види та характеристика програмного забезпечення у маркетингу на підприємстві.

Варіант 8

1. Інструментальні засоби пошуку маркетингової інформації в Інтернет.

2. Характеристика АРМ-маркетолога.

3. Приклади та характеристика ефективності використання маркетингових електронних систем на підприємствах харчової промисловості.

Варіант 9

1. Роль МЕС в підвищенні ефективності діяльності підприємств харчової промисловості (навести приклади).

2. Засоби Інтернет-комунікації в маркетингу.

3. Перспективи вдосконалення та розвитку нових видів професійного програмного забезпечення з маркетингу.

Варіант 10

1. Програмні ресурси МЕС на підприємстві.

2. Характеристика Інтернет-технологій в роботі маркетолога.

3. Види професійного програмного забезпечення з маркетингу, що використовуються на підприємствах харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 11

1. Організація рекламної діяльності на основі МЕС та Інтернет-ресурсів.

2. Види програмного забезпечення МЕС.

3. Характеристика інформаційних технологій обробки маркетингової інформації на підприємствах харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 12

1. Технології електронного маркетингу на підприємстві.

2. Види комп’ютерних електронних технологій обробки маркетингових даних.

3. Використання електронних технологій в рекламній діяльності підприємств харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 13

1. Роль МЕС в управлінні маркетинговою діяльністю на підприємстві.

2. Інтернет-технології електронного маркетингу.

3. Види Інтернет-технологій в маркетинговій діяльності підприємств харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 14

1. Види та характеристики АРМ-маркетолога. Основні принципи їх створення.

2. Електронні технології маркетингової діяльності в Інтернет.

3. Характеристика видів програмного забезпечення, яке використовується в маркетинговій діяльності підприємства харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 15

1. Інформаційне забезпечення МЕС.

2. Інтернет-технології в проведенні маркетингових досліджень.

3. Економічна ефективність використання МЕС на підприємствах харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 16

1. Стратегії впровадження МЕС.

2. Організація захисту інформації в МЕС.

3. Характеристика програмного забезпечення з маркетингу, що використовується на підприємствах харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 17

1. Технології пошуку маркетингової інформації в Інтернет.

2. Характеристика видів професійного програмного забезпечення з маркетингу.

3. Приклади використання електронних інформаційних технологій обробки маркетингових даних на підприємствах харчової промисловості.

Варіант 18

1. Структура та склад ресурсів МЕС.

2. Характеристика інформаційних технологій електронного маркетингу.

3. Оцінка та характеристика використання інформаційних електронних технологій в рекламній діяльності підприємств харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 19

1. Інтернет-технології в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства.

2. Етапи створення та впровадження МЕС.

3. Оцінка ефективності використання МЕС на підприємствах харчової промисловості (навести приклади).

Варіант 20

1. Види Інтернет-технологій в роботі служби маркетингу.

2. Технічне забезпечення МЕС.

3. Характеристика та види електронних інформаційних технологій маркетингу підприємства.

6. Запитання щодо підготовки до диференційованого заліку.

1. Предмет, метод та завдання дисципліни "Маркетингові електронні системи".

2. Головні компоненти маркетингових електронних систем.

3. Характерні риси маркетингових електронних систем.

4. Головні функції маркетингових електронних систем.

5. Складові комплексів задач маркетингових електронних систем.

6. Схема обробки інформації в маркетингових електронних систем.

7. Обчислювальні функції маркетингових електронних систем.

8. Сутність та види маркетингової інформації.

9. Бази та банки маркетингових даних.

10. Роль інформації в управлінні маркетинговою діяльністю.

11. Потреба в інформації на різних стадіях управління маркетингом.

12. Класифікація маркетингової інформації.

13. Стадії та етапи розвитку маркетингових електронних систем.

14. Способи впровадження маркетингових електронних систем.

15. Характеристика ризиків при впровадженні маркетингових електронних систем.

16. Етапи створення маркетингових електронних систем.

17. Характеристика технічного забезпечення маркетингових електронних систем.

18. Основні компоненти технічного забезпечення маркетингових електронних систем.

19. Обробка маркетингової інформації в комп’ютерній мережі.

20. Види інформаційних мереж та маркетингові інформаційні послуги.

21. Роль глобальних комп’ютерних мереж в роботі з маркетинговою інформацією.

22. Сервіси Інтернет та обробка маркетингової інформації.

23. Структура інформаційного забезпечення маркетингових електронних систем.

24. Характеристика зовнішнього інформаційного забезпечення маркетингових електронних систем.

25. Характеристика внутрішнього інформаційного забезпечення маркетингових електронних систем.

26. Новітні типи маркетингових електронних систем.

27. Роль СУБД в підтримці прийняття маркетингових управлінських рішень.

28. Класифікатори маркетингової інформації.

29. Концепція організації автоматизованого банку даних маркетингової інформації.

30. Переваги організації інформаційного забезпечення маркетингових електронних систем.

31. Види електронних баз маркетингових даних.

32. Характеристика інформаційних сховищ.

33. Види електронних мережевих технологій обробки маркетингової інформації.

34. Класифікація програмного забезпечення для маркетингу.

35. Види операційних систем та сервісні програми для обробки маркетингової інформації.

36. Роль операційних оболонок в обробці маркетингової інформації.

37. Види та характерні риси сучасних операційних систем.

38. Характеристика пакетів прикладних програм для обробки маркетингової інформації.

39. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку програмного забезпечення з маркетингу в Україні.

40. Закордонні засоби обробки маркетингової інформації та управління маркетингом.

41. Характеристика програмного забезпечення “БЭСТ- маркетинг”.

42. Головне меню та режими роботи програми “БЭСТ-маркетинг”.

43. Бази маркетингових даних в програмі “БЭСТ-маркетинг”.

44. Створення бази даних відділу маркетингу в програмі “БЭСТ-маркетинг”.

45. Типові операції в програмі “БЭСТ-маркетинг”.

46. Звітність та документи в програмі “БЭСТ-маркетинг”.

47. Характеристика програми “Marketing-Expert”.

48. Функції модуля “Маркетинг” програми “Галактика”.

49. Підтримка маркетингових рішень за допомогою програми “Scala”.

50. Види програмного забезпечення для управління маркетингом.

51. Характеристика автоматизованого робочого місця (АРМ) маркетолога.

52. Види АРМів маркетологів.

53. Організація АРМ маркетологів в службі маркетингу.

54. Сучасні інформаційні технології в роботі АРМ -маркетолога.

55. Інформаційне забезпечення АРМ маркетолога.

56. Характеристика технічного забезпечення АРМ маркетолога.

57. Види програмного забезпечення для АРМ маркетолога.

58. Особливості обробки інформацій на АРМ маркетолога в складі локальної комп’ютерної мережі.

59. Функціонування АРМ маркетолога в системі глобальних комп’ютерних мереж.

60. Економічна ефективність організації АРМів маркетологів у відділах маркетингу підприємств харчової промисловості.

Рекомендована література

Законодавча та нормативна

1. Про інформацію: [закон України: від 02 жовтня 1992 р. № 2658-ХІІ ВР] //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – с. 650

2. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: [закон України: від 05 липня 1994 р. № 80/94 ВР] //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – с. 286

3. Про науково-технічну інформацію: [закон України: від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ] //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – с. 345

4. Про Концепцію Національної програми інформатизації: [закон України: від 04 лютого 1998 р. № 75/98 ВР] //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – с. 182

7.2. Базова:

1. Бойчук, І.В. Інтернет в маркетингу: підручник /І.В.Бойчук, О.М.Музика. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 512 с.

2. Оксанич, А.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: навч. посібн. /А.П.Оксанич, В.Р.Петренко, О.П.Костенко. – К.: Професіонал, 2008. – 320 с.

3. Оліфіров, О.В. Інформаційні системи і технології підприємства: навч. посібн. для студ. ВНЗ /О.В.Оліфіров, Н.М.Спіцина, Т.В.Шабельник. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 312 с.

4. Пінчук, Н.С. Інформаційні технології в маркетингу: практикум /Н.С.Пінчук, Г.П.Галузинський, Н.С.Орленко. – К.: КНЕУ, 2011. – 251 с.

5. Литовченко, І.Л. Інтернет-маркетинг: навч. посібн. для студ. ВНЗ /І.Л.Літовченко, В.П.Пилипчук. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.

6. Мозгова І.В. Інтструменти Інтернет-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств //Ефективна економіка. Режим доступу: http://www.tconomy.nauka.com.ua/

7.3. Допоміжна:

1. Інформаційні системи маркетингу: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6030507 «Маркетинг» /Уклад.: О.Ф.Шаповал, А.В.Никоненко. – К.: НУХТ, 2011. – 18 с.

2. Шаповал, О.Ф. Інформаційні системи у маркетингу: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6030507 «Маркетинг» усіх форм навчання /О.Ф.Шаповал, Л.О.Коннова. – К.: НУХТ, 2010. – 89 с.

3. Кожуховська Р.Б. Інтернет-технології у маркетингу: специфікація, переваги та недоліки //Вісник Дніпропетровського Університету. Серія "Економіка", 2012, № 6. – с. 180-186.

4. Полуектова, Н.Р. Електронна комерція: навч. посібн. /Н.Р.Полуектова, С.О.Сабанов. – Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2011. – 304 с.

5. Ситник В.Ф. Технологія автоматизованого оброблення економічної інформації /В.Ф.Ситник. – К.: КНЕУ, 2008. – 203 с.

6. Щедріна, О.І. Інтернет-технологіі в бізнесі: навч. посібн. /О.І.Щедріна, М.М.Агутін. – К.: КНЕУ, 2012. – 303 с.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.