Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКалькуляція собівартості перевезень вантажів та пасажирів

При складанні планів з експлуатаційної діяльності по мережі і залізницям визначають собівартість 10 приведених тонно-кілометрів діленням загальної суми експлуатаційних витрат Е на приведену продукцію (Plгр + Plпас):

Приведені тонно-кілометри визначаються підсумовуванням тонно-кілометрів (тарифних для мережі і залізниць) і пасажиро-кілометрів. При цьому пробіг багажу і пошти в приведені тонно-кілометри не включається. У пасажиро-кілометрах враховується перевезення всіх пасажирів, у тому числі і за безкоштовними залізничними квитками.

Приведена продукція є величиною умовною, тому що вона не враховує відмінностей у витратах, що припадають на одиницю вантажних і пасажирських перевезень, в їх трудомісткості, фондомісткості, у розмірах якісних показників використання рухомого складу.

Собівартість перевезень вантажів і пасажирів неоднакова. Тому при плануванні та аналізі виробничо-фінансової діяльності у річному і внутрішньорічних періодах собівартістю приведених тонно-кілометрів можна користуватися тільки в тих випадках, коли частка вантажних і пасажирських перевезень за планом і звітом істотно не змінюється. В інших умовах необхідно враховувати вплив зміни питомої ваги пасажирських і вантажних перевезень на собівартість приведеної продукції.

Для вирішення багатьох техніко-економічних і практичних завдань галузі – обґрунтування рівня тарифних плат, фінансування залізниць і структурних підрозділів, аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємств залізничного транспорту, оцінки ефективності запровадження нової техніки, прогресивних технологій роботи і т.ін. необхідно визначати окремо собівартість вантажних і пасажирських перевезень – як середню їх величину, так і в конкретних умовах виконання цих перевезень.Для визначення середньої величини собівартості 10 тонно-кілометрів і 10 пасажиро-кілометрів на залізницях складається калькуляція собівартості за видами перевезень (по мережі в цілому вона складається за підсумковими даними залізниць). Вихідними даними для розрахунків є витрати галузевих відокремлених структурних підрозділів за статтями номенклатури витрат і величини вимірників експлуатаційної роботи.

Всі експлуатаційні витрати по господарствам і статтям розподіляються на вантажні та пасажирські перевезення. При цьому особливо виділяються прямі витрати, що припадають на вантажні та пасажирські перевезення. Для решти витрат, які розподіляються розрахунковим шляхом за видами перевезень, в калькуляції вказуються вимірники для розподілу витрат кожної статті.

Витрати на вантажні та пасажирські перевезення розподіляються трьома способами.

Перший спосіб. Частину витрат безпосередньо відносять на вантажні чи пасажирські перевезення. Це прямі витрати. До прямих віднесені тільки статті витрат, специфічні для кожного господарства. Загальні для всіх галузей господарства, а також загальногосподарські витрати у всіх калькуляціях собівартості за видами продукції є непрямими витратами.

Наприклад, з вантажних перевезень до складу прямих входять витрати по:

- Господарству вантажної та комерційної роботи;

- Маневровій роботі з приймання і відправлення поїздів на спеціальних вантажних і сортувальних станціях;

- Роботі поїзних локомотивів у вантажному і господарському русі, їх поточного ремонту та технічного обслуговування, а також витрати на капітальний ремонт та амортизацію;

- Поточного і деповському ремонту, технічного огляду; капітального ремонту та амортизації вантажних вагонів інвентарного парку; по спеціалізованих вагонів - з підготовки цистерн під налив, пристосуванню вантажних вагонів для спеціальних перевезень, промиванні критих та ізотермічних вагонів та ін .;

- Поточного ремонту будівель і споруд господарства вантажної і комерційної роботи;

- Технічного обслуговування пристроїв механізованих та автоматизованих гірок та ін.

Другий спосіб. Частина специфічних для галузевих господарств витрат розподіляється за видами перевезень пропорційно різним вимірникам експлуатаційної роботи: локомотиво-кілометрам на голові поїздів і одиночному проходженні, наведеним тонно-кілометрам брутто, маневровим локомотиво-годинах, наведеним вагоно-кілометрам та іншим. Дуже важливо обґрунтовано вибрати вимірювач, що визначає величину витрат окремих статей, а також визначити коефіцієнт приведення, що відображає витрати цього вимірника з вантажних і пасажирських перевезень.

Наприклад, витрати господарства перевезень за статтею «Маневрова робота на інших станціях» розподіляють пропорційно вимірнику "приведені вагоно-кілометри". Величину вимірювача розраховують підсумовуванням вагоно-кілометрів вантажних вагонів і вагоно-кілометрів пасажирських вагонів (без електропоїздів та дизель-поїздів), помножених на коефіцієнт приведення, що приймається в даний час рівним 0,05. Цей коефіцієнт враховує менші витрати маневрової роботи з пасажирськими вагонами в порівнянні з вантажними.

Витрати з поточного утримання головних колій і постійних пристроїв, одиночної зміні матеріалів верхньої будови головних колій та їх амортизації розподіляються за видами перевезень пропорційно приведеним тонно-кілометрів. Приведені тонно-кілометри брутто визначаються як сума тонно-кілометрів брутто у вантажному і тонно-кілометрів брутто в пасажирському русі, помножених на коефіцієнт приведення, який дорівнює 0,8.

Витрати з приймання і відправлення поїздів на станціях, охороні шляхи і снігоборотьбі, з утримання та ремонту пристроїв СЦБ і зв'язку та інші розподіляють за видами перевезень пропорційно локомотиво-кілометрам на чолі поїздів і одиночному проходженні.

Пропорційно локомотиво-годинах розподіляють витрати з утримання та ремонту маневрових локомотивів, поточного утримання, ремонту та амортизації станційних колій, одиночної зміні матеріалів верхньої будови станційних колій.

До основних вимірників для розподілу основних специфічних витрат галузевих господарств за видами перевезень відносяться локомотиво-кілометри на чолі поїздів і в одиночному проходженні, тонно-кілометри брутто, маневрові локомотиво-години, вагоно-кілометри вантажних і пасажирських вагонів, приведені за витратами маневрової роботи.

Третій спосіб. Цим способом розподіляються витрати, загальні для всіх галузей господарства, загальногосподарські витрати і витрати на утримання апарату управління залізниці. Їх розраховують пропорційно раніше розподіленій за видами перевезень заробітній платі виробничого персоналу по кожному господарству.

Підсумовуванням витрат усіх господарств і витрат з утримання апарату управління залізниці, розподілених за видами перевезень, отримують загальну величину витрат, віднесених на вантажні та пасажирські перевезення. Розділивши отримані витрати відповідно на тонно-кілометри тарифні та на пасажиро-кілометрів, визначають собівартість вантажних і пасажирських перевезень.

Собівартість пасажирських перевезень розраховується з урахуванням витрат по перевезенню пасажирів, багажу і пошти. Для визначення собівартості перевезень окремо пасажирів, багажу і пошти витрати дороги розподіляють на кожен з цих видів перевезень. Калькуляція виконується за даними дороги в цілому наведеними вище трьома способами.

Велика частина витрат з пасажирських перевезень (близько 50%) розподіляється між перевезеннями пасажирів, багажу і пошти другим способом - пропорційно окремим вимірникам роботи. Основним вимірником є ​​вагоно-кілометри пасажирських, багажних і поштових вагонів у всіх видах тяги, включаючи електро-поїзда і дизель-поїзда. Витрати локомотивних депо, пов'язані з поїзної роботою, і витрати по екіпіровці, технічного обслуговування та поточного ремонту пасажирських вагонів розподіляються по цьому ж вимірника , але з нього виключаються пробіги електропоїздів та дизель-поїздів.

Статті специфічних витрат господарства електрифікації та електропостачання, віднесені на пасажирські перевезення, за винятком витрат з утримання високовольтних ліній автоблокування та диспетчерської централізації, відносяться на перевезення пасажирів, багажу і пошти пропорційно пробігу цих типів вагонів, виконаних в поїздах з електричною тягою і в електропоїздах.

Основні витрати локомотивних депо, пов'язані з маневровою роботою, а також витрати господарства перевезень по маневровій роботі на пасажирських станціях розподіляються пропорційно наведеним вагоно-кілометрам у всіх видах тяги, виключаючи електропоїзди та дизель-поїзди. При цьому вагоно-кілометри багажних і поштових вагонів, враховуючи великий обсяг маневрової роботи з цими вагонами, множаться на коефіцієнт, що дорівнює 2.

Загальні для всіх галузей господарства і загальногосподарські витрати в кожному галузевому господарстві розподіляються пропорційно раніше розподіленим витратам на оплату праці виробничого персоналу даного господарства.

Питома вага прямих витрат, безпосередньо пов'язаних з перевезенням пасажирів, багажу і пошти, становить 20 - 25%. Так, прямо на перевезення пасажирів відносять витрати з продажу квитків; витрати по послугах, що надаються пасажирам, витрати бази обслуговування пасажирських вагонів; з обслуговування вагонів в пасажирських поїздах; всі витрати дизель-поїзних і моторвагонних депо; витрати на деповський ремонт і амортизацію пасажирських вагонів, крім багажних; витрати з технічного утримання пристроїв з обслуговування пасажирів; витрати з обслуговування перевезень іноземними залізницями. На перевезення багажу безпосередньо відносять витрати на прийом і видачу багажу; супровід багажних вагонів; на їх деповський ремонт і амортизацію. Залізниці не має прямих витрат, безпосередньо відносяться на перевезення пошти.

В результаті розподілу витрат на перевезення пасажирів, багажу і пошти отримують витрати окремо на кожний з цих видів перевезень. Для визначення собівартості перевезень пасажирів, багажу і пошти витрати потрібно розділити на відповідний обсяг перевезень. Розмір перевезень поштових вагонів обчислюється кількістю вагоно-кілометрів їх пробігу. Собівартість поштових перевезень розраховується на 10 вагоно-км, перевезення багажу - на 10 т-км, пасажирів - на 10 пас.-км.

Витрати по перевезенню вантажобагажу виділяються з витрат з перевезення пасажирів і відносяться частково на вантажні. Для цього витрати з перевезення вантажобагажу розподіляють між вантажними перевезеннями та перевезеннями багажу пропорційно обсягу тонно-кілометрів в цих видах перевезень.

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.