Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетод безпосереднього розрахунку

Метод розрахунку собівартості перевезень за окремими статтями номенклатури витрат полягає в наступному:

- по черзі розглядаються всі статті основних специфічних витрат, пов'язані з конкретними перевезеннями, і для кожної з них встановлюється вимірник, за величиною якого слід розраховувати витрати, що припадають на ці перевезення;

- визначаються величини вибраних вимірників, що припадають на обсяг розглянутих перевезень;

- діленням витрат кожної статті, взятих за даними дороги, на величину відповідного вимірника, також взятого за дорожнім даними, визначаються витрати кожної статті на одиницю відповідного вимірника в середньому по дорозі. При цьому отримані величини витрат можуть коригуватися в залежності від конкретних умов перевезень;

- множенням витрат кожної статті за дорожнім даними, що припадають на одиницю вимірника, на величину вимірювача для конкретних перевезень і складанням одержаних результатів за всіма статтями отримують величину основних специфічних витрат, пов'язаних з цими перевезеннями;

- до отриманої величині витрат додають у відповідній частці основні загальні для всіх галузей господарства та загальногосподарські витрати, які визначаються в відсотках до заробітної плати основних специфічних витрат, пов'язаних з цими перевезеннями, або за постійною величиною цих витрат на 1 т-км і 1 пасажиро-км

Якщо при оцінці ефективності тих чи інших заходів змінюється обсяг перевезень, то загальногосподарські витрати за змістом апарату управління, що припадають на одиницю перевезень, змінюються обернено пропорційно до обсягу перевезень.

Загальну суму витрат (змінних) статей ділять на обсяг конкретних перевезень і визначають їх собівартість (або її зміна).З усіх методів розрахунку та аналізу собівартості перевезень розглянутий є найбільш наочним і не вимагає попереднього угруповання витрат, необхідної при застосуванні інших методів. При визначенні витрат по кожній статті можна змінювати прийоми розрахунку, враховуючи характер поставленої задачі. Метод прямого розрахунку дозволяє вносити необхідні корективи в среднесетевые або среднедорожные витратні норми, враховуючи виконання перевезень певними типами локомотивів і вагонів, особливості перевезень на конкретних дільницях і т. д.

Цей метод є найбільш точним, але вимагає великого обсягу рахункової роботи. Найбільш доцільно використовувати його в тих випадках, коли визначаються витрати, пов'язані з проведенням заходів, що впливають на величину невеликого числа статей витрат.

Метод коефіцієнтів зміни середньозалізночної собівартості перевезень та метод питомих ваг витрат

Метод коефіцієнтів зміни середньозалізничної собівартості перевезень і метод питомих ваг витрат дозволяють швидко розрахувати собівартість для конкретних умов перевезень та оцінити вплив на неї проведення різних організаційно-технічних заходів. Однак результати розрахунку цими методами менш точні, ніж при використанні методу прямого розрахунку або методу витратних ставок.

Середньозалізнична собівартість перевезень у цілому або зрозподіленням її на окремі складові, пов'язані з певними вимірниками або статтями витрат, коригується для умов і показників конкретних перевезень. Для цього попередньо розраховують або середній коефіцієнт коригування середніх витрат, або окремі коефіцієнти коригування виділених складових собівартості перевезень. Множачи середньозалізничну собівартість перевезень або окремі її складові на відповідні коефіцієнти, визначають собівартість конкретних перевезень:

де, С, ∆С, ∆Сn – середня по залізниці собівартість перевезень або окремі її складові;

k , k1,…, kn – коефіцієнти зміни середньозалізничної собівартості перевезень або її окремих складових.

Окремі складові собівартості отримують діленням величини кожної виділеної групи витрат, пов'язаних з певним показником, на експлуатаційні тонно-кілометри по залізниці в цілому. Величина коефіцієнтів зміни витрат визначається розрахунковим шляхом для умов кожного конкретного перевезення.

Метод питомих ваг витрат, розроблений проф. О. В. Михальцевым, заснований на виділенні з середньозалізничних витрат (або собівартості) частки, що припадає на окремі вимірювачі або групи статей витрат у відсотках від загальної величини витрат (або собівартості перевезень). В іншому порядок розрахунку собівартості перевезень цим методом аналогічний методу коефіцієнтів зміни середньозалізничної собівартості перевезень.

Метод коефіцієнтів впливу

Метод коефіцієнтів впливу заснований на встановлення безпосередньої залежності між експлуатаційними витратами (собівартістю перевезень) і чинниками, що впливають на них. Найчастіше він застосовується для визначення зміни собівартості перевезень і експлуатаційних витрат при зміні якісних показників використання рухомого складу. Основною перевагою методу є простота розрахунків результативних, але при цьому доводиться попередньо проробляти досить трудомісткі розрахунки самих коефіцієнтів впливу. Для цього методом витратних ставок виводиться формула залежності собівартості від кожного показника окремо і на її основі встановлюється ступінь впливу конкретного показника при середньозалізниному (середньомережевому) його значенні на собівартість перевезень як відносна величина собівартості, змінюється прямо чи обернено пропорційно до зміни показника. У загальному вигляді формула залежності може мати вигляд:

де х – величина досліджуваного показника;

b•х, b/х – відносна величина собівартості, що змінюється прямо чи обернено пропорційно до зміни досліджуваного показника.

При цьому коефіцієнт впливу розраховується по зміні відносної величини собівартості перевезень у зв'язку зі зміною розглянутого показника. Сферою застосування методу коефіцієнтів впливу є техніко-економічні розрахунки при фіксованому обсязі перевезень та незмінною технічної оснащеності залізниць.

Тема №7 "Вплив якісних показників використання рухомого складу на собівартість перевезень"

План:

1 Методи визначення впливу основних якісних показників використання рухомого складу на собівартість перевезень.

2 Залежність собівартсоті перевезень від динамічного навантаження навантаженого вагона.

3 Залежність собівартості перевезень від маси поїзда брутто.

4 Залежність собівартості перевезень від дільничної швидкості.

5 Залежність собівартості перевезень від коефіцієнта порожнього пробігу.

6 Залежність собівартості перевезень від коефіцієнта одиночного пробігу локомотивів.

7 Визначення собівартості перевезень при зміні якісних показників використання рухомого складу методом коефіцієнтів впливу.

8 Вплив якісних показників використання рухомого складу на собівартість пасажирських перевезень.

Зміст:

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.