Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПризначення, склад та варіанти побудови ОМЗ.

Опорна мережа зв’язку - це складова частина системи зв’язку, призначена для утворення первинних каналів групових трактів, каналів різних видів зв’язку і розподілу їх між вузлами зв’язку пунктів управління об’єднань, з’єднань і частин. Опорна мережа зв’язку об’єднання є мережею загального призначення, зв’язок її каналами організується з об’єднаннями, з’єднаннями ї частинами видів Збройних Сил, родів військ, спеціальних військ, тилу й технічного забезпечення, розташованих у смузі даного об’єднання.

У залежності від умов розгортання та експлуатації, використовуваних сил і засобів, опорна мережа зв’язку може бути стаціонарною та польовою.

До складу польової опорної мережі зв’язку (ПОМЗ) входять опорні, допоміжні вузли зв’язку і лінії зв’язку, що їх з’єднують, які можуть утворювати осі та рокади зв’язку. ПОМЗ є мережею загального призначення. Зв'язок по її каналам організовується з об’єднаннями, з’єднаннями і частинами усіх видів ЗС, родів військ, спеціальних військ і тилу, що беруть участь в операціях.

Опорний вузол зв’язку (ОВЗ) - вузол, розгорнутий на осі (перетині осі та рокади) зв’язку або в пункті розподілу (комутації) каналів (трактів) і призначений для утворення каналів і групових трактів, їх комутації та передачі на ВЗ ПУ або на допоміжні вузли зв’язку.

Крім того, на опорні вузли зв’язку можуть покладатись завдання щодо забезпечення зв’язку з обєктами, які рухаються або знаходяться на льотно-підйомних засобах. Вибір місць для розгортання опорних вузлів зв’язку здійснюється з таким розрахунком, щоб забезпечити привязку до них пунктів управління свого штабу, підлеглих і взаємодіючих об’єднань, з’єднань і частин з мінімальною витратою для цього часу, сил і засобів зв’язку. В окремих випадках завдання опорних вузлів зв’язку можуть виконувати вузли зв’язку ПУ.До складу опорного (допоміжного) вузла зв’язку можуть входити: пункт управління; центр (група) каналоутворюючих систем; комутаційний центр (станція); телефонна станція; група радіостанцій (станцій радіодоступу); станція електроживлення.

Вісь зв’язку - сукупність ліній і опорних вузлів зв’язку розгорнутих у напрямку переміщення пунктів управління об’єднання або з’єднання. Вони розгортаються, як правило, багатоканальними редіорелейними, тропосферними, проводовими (кабельними) лініями зв’язку. Вісь зв’язку, яка розгортається у напрямку зосередження основних зусиль військ (сил) в операції є головною, інші осі зв’язку – допоміжними.

Рокада зв’язку - сукупність ліній та вузлів зв’язку, розгорнутих уздовж лінії фронту, яка з’єднує опорні вузли різних осей або окремих напрямків зв’язку. Рокада зв’язку призначена для утворення каналів передавання і трактів між осями зв’язку. Для їх розгортання використовуються радіорелейні, тропосферні, проводові засоби зв’язку.

Допоміжний вузол зв’язку (ДВЗ) - вузол зв’язку, призначений для забезпечення зв’язку із з’єднаннями, частинами, установами й підрозділами, що діють на значній відстані від опорних вузлів зв’язку, вузлів зв’язку пунктів управління і не мають своїх засобів прив’язки та необхідних засобів для розгортання ліній прямого зв’язку. На відміну від опорного ВЗ допоміжний ВЗ менший за своїм складом, більш мобільний і має необхідні кінцеві й комутаційні засоби зв’язку.

Важливим питанням при розробці структури ПОМЗ є визначення кількості вісей зв’язку. Як правило, ПОМЗ АК розгортається в кількості двох вісей зв’язку – головної та допоміжної. Головна вісь зв’язку розгортається в напрямку переміщення ПУ АК. До ОВЗ головної вісі, крім ПУ АК, здійснюється прив’язка ПУ бригад, як діють на напрямку головного удару, а також деякі з’єднання та частини родів військ та спеціальних військ, ПУ яких розгортається поблизу ОВЗ.

Допоміжна вісь розгортається в полосі дій бригад, які наступають на іншому напрямку, на відстані 15-20 км від головної вісі.

Реалізація можливостей ПОМЗ залежить від типу засобів каналоутворення, які задіяне для її розгортання. Найбільш доцільніше при розгортання ПОМЗ використовувати радіорелейні засоби типу Р-404 (414) та Р-409 (419), при цьому, Р-404(414) використовують для розгортання лінії на осі, а Р-409(419) – для розгортання ліній на осях, рокадах опорної мережі, а також прив’язки ППУ, ПвПУ, ДПУ та ПУ частин родів військ і спеціальних військ до ПОМЗ.

Варіанти побудови ПОМЗ

Елементи ПОМЗ Засоби зв’язку, які використовуються
1-й варіант 2-й варіант 3-й варіант
Головна вісь ПКЛП-296/302, РРЛ Р-409 (419) РРЛ Р-404(414) РРЛ Р-404 (414), РРЛ Р-409 (419)
Допоміжна вісь та рокади зв’язку РРЛ Р-409 (419) РРЛ Р-409 (419) РРЛ Р-409 (419)

 

30. Призначення, склад та завдання системи управління зв`язком і АУВ.

Основними завданнями управління зв’язком і АУВ є:

А). організація та проведення заходів щодо підготовки сил, засобів зв’язку та автоматизації, систем зв’язку і АУВ та військ зв’язку у відповідності із завданнями військ (сил), вимогами управління та обстановкою, що склалася;

Б). ефективне використання сил, оперативно-тактичних і технічних можливостей засобів зв’язку і автоматизації та систем зв’язку і АУВ при їх нарощенні, розгортанні і функціонуванні у встановлені терміни.

Основним змістом управління зв’язком являється:

1.Організація і проведення заходів по підтриманню бойової готовності системи і підрозділів зв’язку та забезпеченню їх боєздатності.

2. Безперервний збір, вивчення, аналіз і оцінка даних про стан зв’язку.

3. прийняття рішення на організацію зв’язку.

4. Планування зв’язку і постановка завдань підлеглим.

5. підготовка сил і засобів зв’язку до виконання завдань по забезпеченню зв’язку.

6. постійний контроль за функціонуванням системи зв’язку, станом підрозділів зв’язку та відновленням їх в ході бойових дій.

Для управління зв’язком і АУВ створена система управління зв’язком і АУВ. Елементами системи управління зв’язком і АУВ є:

  • органи управління
  • пункти управління
  • спеціалізована мережа управління.

Система управління зв`язком частини - це складова частина системи зв`язку і представляє собою сукупність ОУ, ПУ і мережі службового зв`язку для забезпечення стійкості управління системою зв`язку та АСУ у будь-яких умовах обстановки.

Органи управління

ОУ зв`язком - це організаційно-штатні формування посадових осіб зі зв`язку, які наділенні визначеними функціями та правами щодо управління зв`язком як в мирний так і в воєнний час.

До органів управління зв`язку в з’єднанні (частині, підрозділі) відносяться:

начальник зв`язку;

командири підрозділів зв`язку;

начальники вузлів зв`язку ПУ;

начальник напрямку зв`язку;

інші посадові особи, які призначаються для управління зв`язком (начальник зони зв`язку і начальник лінії зв`язку), але необхідно відмітити, що загальне керівництво зв`язком здійснює командир частини.

Відповідальність за організацію і забезпечення зв`язку покладається на НШ частини. Безпосередньо організує і керує зв`язком НЗ частини.

Органи управління зв’язком і АУВ повинні керуватися принципами:

· єдиноначальності;

· централізації управління з наданням підлеглим розумної ініціативи;

· твердості і наполегливості при виконанні прийнятих рішень і планів;

· оперативного і гнучкого реагування на зміни обстановки;

· особистої відповідальності командирів і начальників за результати виконання завдань.

Пункти управління

Для управління зв'язком іАУВ обладнуються і розгортаються:

-пункти управління зв`язком і АУВ;

-пункти управління зон (опорних мереж);

-пункти управління ліній;

-пункти управління вузлів зв'язку;

-пункти управління начальників напрямків зв'язку;

-пункти управління з'єднань (частин) зв'язку.

 

Основними завданнями спеціалізованої мережі управління (СМУ) є: передавання (приймання) сигналів бойового управління і оповіщення військ зв'язку; обмін документальними повідомленнями та даними і ведення телефонних переговорів між посадовими особами органів управління зв'язком і АУВ; вирішення інформаційних, розрахункових завдань при плануванні та оперативному управлінні зв'язком і АУВ.

Спеціалізована мережа управління включає: засоби зв'язку і автоматизації управління на пунктах управління зв'язком та АУВ і пунктах управління елементів системи зв'язку і АУВ; канали передавання; пристрої відображення проходження повідомлень, стану )трактів, каналів, ліній зв'язку; пристрої документування.

Ведення телефонних переговорів і обмін документальними повідомленнями та даними між посадовими особами органів управління зв'язком, крім того, може здійснюватись з використанням засекреченого телефонного та телеграфного зв'язку, каналів передачі вторинних мереж загального користування.

Для обладнання (розгортання) спеціалізованої мережі управління використовуються засоби зв'язку і автоматизації апаратних управління зв'язком і АУВ і виділяється частина сил та засобів системи зв'язку і АУВ. В спеціалізованій мережі управління організуються радіомережі (радіонапрямки) КХ і УКХ діапазону начальника зв'язку, командирів з'єднань (військових частин, підрозділів) зв'язку, а також виділяються канали передавання первинної мережі між пунктами управління.

 

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.