Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЦілі і функції аграрного менеджменту.

1. Цілі менеджменту виробництва.

2. Класифікація функцій управління.

3. Зміст основних функцій менеджменту.

 

1. Цілі менеджменту виробництва.

Менеджмент виробництва здійсняється постійно. Він починається з постановки мети та визначення завдань і закінчився виконанням цих завдань і досягненням певного результату.

Управління – це процес планування, організації, мотивації і контролю, направлений на досягнення цілей організації.

Ціль – це запрограмований результат, заради якого здійснюється виробничий процес і який повністю буває досягнутий за рахунок певних дій.

Ціль втілює бажаний стан управлінських об′єктів і виражається в комплексі вимог, завдань і показників.

Основною ціллю управління є повніше задоволення матеріальних і культурних потреб шляхом розвитку і вдосконалення суспільного виробництва на основі передової техніки.

Цілі є похідними від конкретних потреб суспільства і детермінується наявними засобами і можливостями.

Класифікація цілей управління за наступними ознаками:

1) за змістом:

- економічні;

- соціальні;

- політичні;

- морально-психологічні.

2) за строками дії:

- короткострокові;

- середньострокові;

- довгострокові;

3) за важливістю:

- основні;

- додаткові (можуть бути вимірними (підвищення енергоозброєності праці, збільшення відрахувань в різні фонди тощо) і невимірними (поліпшення каналів комунікацій, підвищення оперативної самостійності)).

Цілі також поділяються на:

- кінцеві;

- проміжні;

- далекі;

- близькі;

- всеохоплюючі;

- часткові.

Цілі будь-якої організації розглядаються у вигляді ієрархії цілей і під цілей.

2. Класифікація функцій управління.Функції управління – це відповідні види цілеспрямованої діяльності, пов′язаної з управлінням виробництвом, зумовлені кооперацією поділом праці в середині підприємства.

Функції менеджменту визначаються об′єктом і складом завдань, що розв′язуються. В своєму суспільстві функції менеджменту виражають специфіку процесу управління як складової часини виробничого процесу.

Класифікація функцій управління найпоширена класифікація з позицій суб′єкта управління.

Функції поділяються на загальні і специфічні.

Загальні функції виділяються з урахуванням стадій або етапів управління.

До них відноситься:

- планування;

- організація;

- координація;

- мотивація;

- контроль.

Специфічні функції (критерії):

1) За належністю до видів виробничо-фінансової діяльності:

- основні фонди;

- матеріали;

- готова продукція;

- фінанси;

- кадри тощо.

2) За професійною спеціалізацією:

- технічні;

- виробничі;

- технологічні;

- економічні;

- організаційні та ін.

3) За змістом виконуємих операцій:

- загальне керівництво;

- спеціалізоване управління;

- технічне обслуговування.

4) За формою поділу процесу управління на складові частини:

- лінійне керівництво;

- економічна, технічна і технологічна підготовка виробництва;

- оперативне управління;

- бухгалтерський облік;

- постачання і реалізація продукції;

- підбір, розстановка і підвищення кваліфікації кадрів.

5) За функціонально-технологічними ознаками:

- організаційно-адміністративні функції (службово-комунікаційні, розпорядчі, координаційні, контрольні та ін.);

- аналітико-конструктивні (аналітичні операції, конструктивні дії);

- інформаційно-технічні (документація, кошторисні, облікові, обчислювальні, формально-логічні операції).

6) За характером впливу на управлінський об′єкт:

- активні функції:

а) планування;

б) організація;

в) розпорядження та ін.

- пасивні функції:

а) діловодство (фіксація в процесі управління);

б) участь в нарадах, засіданнях.

Функції ще поділяються на:

- організаційні – виконуються керівниками підприємств та керівниками виробничих підрозділів;

- спеціалізовані – здійснюються різними спеціалістами;

- обслуговуючі – пов′язані з обліком, звітністю, діловодством.

3. Зміст основних функцій менеджменту.

Планування – це формування цілей, завдань і перспектив зміни параметрів управління, здійснення початкового налагодження системи управління та визначення того, що слід зробити для досягнення поставленої мети.

Зміст планування як функції менеджменту – це обґрунтоване визначення основних напрямків і пропорцій в розвитку виробництва з урахуванням джерел забезпечення та попиту ринку.

Сутність планування – це конкретизація цілей, розвитку підприємства, визначення господарських завдань та строків їх реалізації, знаходження матеріальних, трудових та фінансових ресурсів для вирішення цих завдань.

Види планування:

- стратегічне (довгострокове);

- тактичне (середньострокове);

- оперативне (короткострокове).

Стратегічне планування визначається стратегією підприємства, має в собі рішення відносно напрямів діяльності підприємства та вибір нових напрямів діяльності. Розробляється вищим рівнем управління (інституціональним рівнем).

Тактичне планування (строк 3-5 років).

Основні завдання: виробнича стратегія підприємства в цілому та підрозділів. Розробляється стратегія збуту, кадрова політика підприємства, фінансова стратегія, обсяг необхідних ресурсів, форми матеріально-технічного постачання.

Тактичні плани розробляють керівники підрозділів, але приймає участь і нижній рівень вищої управлінської ланки.

Оперативне планування (строк 1 рік).

Здійснення шляхом детальної розробки тактичного планування, розробляються оперативні плани для кожного підрозділу підприємства. Це плани по виробництву, програма маркетингу на рік, планування досліджень, планування матеріального забезпечення (вищий прошарок технічного рівня).

Основною ланкою оперативного планування є календарний план. Це місячні, квартальні, декадні, тижневі плани.

Календарні плани – це детальна конкретизація цілей та завдань стосовно виконавців.

Організація – це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мети.

Зміст функції це встановлення постійних та тимчасових взаємовідносин всіма підрозділами підприємства, визначення порядку та умов їх функціонування. Організація – формування управляючої системи.

Організаційна діяльність є основним елементом у системі менеджменту підприємства. Вона охоплює:

- визначення видів діяльності;

- управлінські завдання, які потрібно розв′язати для досягнення мети підприємства;

- розподіл між окремими керівниками і спеціалістами аграрного підприємства загального обсягу і робіт, розподіл повноважень і відповідальності, встановлення взаємо підпорядкованості і взаємозалежності, розстановку працівників згідно їх кваліфікації, спеціалізації, здібностей;

- організаційне поділення праці спеціалістів та апарату управління.

Функція організації на виробництві реалізується двома шляхами:

1) адміністративно-організаційне управління (це процес побудови структури організації);

2) оперативне управління (це налагодження зв′язків та взаємодій між окремими підрозділами для досягнення спільної мети).

В ринкових умовах організація завжди динамічна, знаходиться в постійному розвитку, переходить з одного якісного стану до іншого, особливо в умовах ринкової конкуренції. Ефективність підприємства визначається тим, на скільки сама організація швидко перебудовується та адаптується до зовнішнього середовища.

Організація як вид діяльності - це впорядкування системи і підтримання її в стані динамічного розвитку і впорядкування через структурні і інтегровані функції.

Функція організації тісно пов′язана з системою управління і управлінськими рішеннями, виробничими і управлінськими процесами, цілями і завданнями виробництва.

Організаційний процес тісно пов’язаний з процесом управління, яки є цілеспрямованій діяльністю суб’єктів власності, влади і функціональної відповідальності, тобто функція організацій будує систему управління підприємством.

Завдяки раціональній організації процесу управління забезпечується ефективне функціонування організаційний формувань. Організація і управління – це два взаємо проникаючі і взаємопов’язані процеси.

Координація – це погодження спеціалізованих управлінських функцій, забезпечення цілеспрямованої діяльності підлеглих, досягнення впорядкованості їх єдності їх дій.

Ії функція спрямована на забезпечення гармонійного розвитку об’єкта управління, пропорційне поєднання його технічних, виробничих, фінансових та інших сторін. Координація здійснення по вертикалі і по горизонталі.

Вертикальна координація діяльності колективу (субординація погодження функцій) діє зверху донизу по каналах прямого зв’язку. Їх завдання організація ефективного зв’язку і збалансування роботи структурних підрозділів та їх працівників, що перебувають на різних ієрархічних рівнях управління.

Горизонтальна координація полягає у забезпеченні співробітництва керівників та спеціалістів різних підрозділів, між якими немає відносин підпорядкування. В результаті досягається єдність поглядів та дій на завдання, що розв’язується.

Координацію здійснюють за двома основними напрямками:

1) координація у просторі – це встановлення зв’язку між окремими виконавцями, які розосереджені, але одночасно займатися тим самим питанням.

2) координація у часі – це встановлення зв’язку між працівниками, що діють у визначеній послідовності один за одним, або між виконавцями окремих функцій, які діють через великі проміжки часу.

Головною умовою ефективної координації є постійне вдосконалення структури управління і нитка регламентація діяльності апарату управління.

Мотивація – це цілеспрямована діяльність по створенню мотивів та стимулів для забезпечення певної поведінці людей.

Мотив – це внутрішні, а стимул – зовнішні спонукаючи причини дії. Функція мотивації в менеджменті передбачає виявлення, формування і виховання у людей здорових і розумних потреб, реалізацію колективних і індивідуальних потреб, урахування індивідуального прийняття працівниками різних форм стимулювання.

Мотив – це суб’єктивне явище усвідомлення вчинків, які потім перетворюються у постановку мети, що спонукає людину до дії.

Контроль – це процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей, це система спостереження і перевірки відповідності функціонування підприємства прийнятим законодательним актом і управлінським рішенням, виявленням допущених відхилень і проведення необхідної корекції.

Контроль – це постійне порівняння того, що є тим, що повинно бути.

Види контролю:

1) попередній контроль – до початку роботи, контролюються три ключові образи: матеріальні, фінансові та людські ресурси.

2) поточний контроль – контроль в процесі роботи, в процесі виконання завдань. Він базується на вимірюванні фактичних результатів в процесі роботи.

3) Заключний контроль – тут фактичні результати порівнюють за вимогами. Він виконує дві важливі функції:

- інформаційна:

а) інформація про виникаючі проблеми;

б) можемо оцінити на скільки реальний був складений нами план.

- мотиваційна.

Залежно від завдань системи або підрозділів форми і методи контролю бувають:

- аналіз;

- перевірка;

- ревізія;

- обстеження;

- взаємоконтроль;

- контроль зверху і знизу;

- самоконтроль.

На відміну від обміну, який дає в основному кількісну інформацію в процесі контролю отримують інформацію важливу для прийняття управлінських рішень, яка не тільки кількісна, але і якісна.

Вимоги до контролю:

1) контроль повинен бути об’єктивним;

2) дійовим;

3) ефективним;

4) економічним;

5) систематичним;

6) гласним.

За здійснення контролю відповідає безпосередній керівник, це єдина функція, яка не підлягає делегуванню.

 

 


Список використаної літератури.

 

1. Завадський Управління сільськогосподарським виробництвом в системі АПК, 1992 р. К.: Вища школа.

2. Завадський. Менеджмент. Том 1.

3. Альберт, Месконт. Основы менеджмента.

4. Завадський. Менеджмент в системі АПК.

5. Завадський, Гудзинський. Проектування систем управління в АПК. Практикум.

6. Нємцов. Менеджмент організації.

7. Нємцов. Стратегічний менеджмент.

8. Петюх В. М. Управління персоналом. Навчально-методичний посібник.

9. Зиновьев. Управление персоналом. Симферополь, Таврида, 1998.

10. Беспалов. Управління сільськогосподарським виробництвом. К.: 1992р

11. Фінансовий менеджмент КНЕО. Буряк, Калач. К.: 2001 р.

12. Маркетинговий менеджмент. А. В. Вовчак К.: 1998.

13. Лозниця. Психологія менеджменту.

14. Формування та функціонування аграрного ринку України. Практичний посібник видавництво УААН за ред. Саблука.

 

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.