Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять із загальної гігієни та екології

для студентів III курсу медичного факультету

 

Спеціальності - “лікувальна справа”

- “педіатрія”

- “медико - профілактична справа”

 

 

Модуль 2. Спеціальні питання гігієни та екології

(видання друге)

 

 


Методичні рекомендації до практичних занять із загальної гігієни та екології (Модуль 2. Спеціальні питання гігієни та екології) для студентів III курсу медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 - “лікувальна справа”, 7.110104 - “педіатрія”, 7.110105 - “медико - профілактична справа” підготували: професор В. І. Федоренко (теми 2, 3, 4, 5, 7, 8), доц. І.Г. Мудра (теми 7,8), доц. Л. М. Кіцула ( тема 6), доц. Н.В. Москвяк (теми 1,2), асистент Я. М. Ямка (тема9).

 

Під загальною редакцією зав. кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко.

 

Методичні рекомендації схвалено методичною комісією з профілактичної медицини і рекомендовано до друку (протокол № від р. ).

 

Відповідальний за випуск: перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького, професор М. Р. Гжегоцький.

 


Методичні рекомендації з загальної гігієни та екології для студентів медичного факультету складені на основі навчального плану, розробленого на принципах Європейської кредитно – трансферної системи (ECTS) і призначені для допомоги студентам у підготовці та виконанні практичних занять і самостійної роботи.

Методичні рекомендації містять інформацію для викладачів: розподіл часу на практичному занятті (15 % - підготовчий етап заняття, 70 % - основний етап заняття, 15 % - контроль засвоєння теми); контрольні питання, тести і задачі, які застосовується викладачем для контролю виконання самостійної роботи кожним студентом на підготовчому етапі заняття у вигляді фронтального усного чи письмового опитування.Методичні рекомендації до практичних занять включають: актуальність теми; навчальні цілі заняття; базові знання, вміння та навики; зміст теми; основну і додаткову літературу для самопідготовки; завдання для самостійної роботи студентів (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі), навчальні практичні завдання; матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навичок.

Оцінка засвоєння окремих тем (вихідний, поточний і підсумковий контроль) проводиться на кожному практичному занятті у формі усного та письмового опитування відповідно до конкретних цілей.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали.

Підсумковий здійснюється після вивчення всіх тем змістових модулів у формі іспиту. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбаченні навчальною програмою, та за поточну успішність набрали кількість балів, не меншу за мінімальну..

 

 


Зміст

 

№ п/п Теми практичних занять Стор.
Модуль 2. “Спеціальні питання гігієни та екології”  
Методика гігієнічної оцінки важкості та напруженості праці з метою профілактики перевтоми та підвищення працездатності. Гігієнічні вимоги до режиму праці.  
Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та реакції організму на їхній вплив Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації. Виробнича токсикологія. Питання біоетики та біобезпеки в гігієні праці.
Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту
Особливості планування та облаштування спеціалізованих лікарень та відділень.
Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах.
Гігієнічні аспекти дієтичного (лікувального) харчування. Організація харчування у лікувальних закладах.
Методика та засоби радіаційного контролю і протирадіаційного захисту персоналу та радіаційної безпеки населення при використанні іонізуючих випромінювань у виробництві, наукових дослідженнях, лікувальних закладах. Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення.
Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.
Гігієнічна оцінка мийних засобів, тканин та побутового, виробничого і лікарняного одягу

Тема 1. Методика гігієнічної оцінки важкості та напруженості праці з метою профілактики перевтоми та підвищення працездатності. Гігієнічні вимоги до режиму праці.

 

Актуальність теми

Гігієнічна оцінка умов і характеру праці на різних виробництвах, яка здійснюється за сучасною гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, дає можливість реально оцінити ступінь небезпеки виробничих факторів на організм працівників та дозволяє розробити комплекс заходів, що сприятимуть максимальній працездатності.

Навчальні цілі

Знати гігієнічну класифікацію праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, вплив процесу праці на організм робітника.

Засвоїти ергонометричні показники, фізіологічні і психофізіологічні методи дослідження важкості та напруженості праці.

Вміти проводити гігієнічну оцінку праці за ступенем важкості, напруженості, шкідливості та небезпечності, розробляти заходи з раціональної організації праці та відпочинку при фізичній і розумовій праці.

Базові знання, вміння та навики

Знати фізіологічні зміни, що виникають в організмі під час фізичної та розумової праці, причини втоми і перевтоми, вміти досліджувати показники функціонального стану організму (частоту пульсу, дихання, артеріальний тиск, показники легеневої вентиляції, м'язової сили та витривалості) (нормальна фізіологія), параметри мікроклімату і вміст хімічних домішок у повітрі (загальна гігієна та екологія).

Зміст теми

Гігієнічна класифікація праці за показниками важкості та напруженості трудового процесу. Вплив фізичної та розумової праці на організм, втома і перевтома. Ергонометричні, фізіологічні, психофізіологічні показники важкості та напруженості праці, методи їх визначення, гігієнічна оцінка праці за ступенем важкості і напруженості. Гігієнічні вимоги до організації праці та відпочинку, організації робочого місця, робочої пози, заходи профілактики втоми і перевтоми. Санітарне законодавство про охорону праці (Кзпп).

 

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // В. : Нова Книга, 2006. – С. 333 – 351.

2. Даценко І.І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. – К.: Здоров'я, 2004. – С. 398 – 438.

Додаткова:

1. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І. І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 248 – 255.

2. Гігієна праці: Підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, [та ін.]. — К.: ВСВ "Медицина", 2011.С. 26 – 102.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

1. Фізіологія праці. Поняття про працю і роботу. Форми трудової діяльності. Категорії праці за енерговитратами організму.

2. Фізіологічні зміни під час фізичної праці з боку нервової, дихальної, м’язової, серцево-судинної систем, крові.

3. Вплив розумової праці на функціональний стан організму

4. Втома і втомлення, механізм, прояви і стадії втоми. Перевтома, її причини і прояви.

5. Працездатність, її фази. Зміни працездатності упродовж робочого дня, тижня. Крива працездатності.

6. Важкість і напруженість процесу праці, показники. Класифікація праці за важкістю, напруженістю, шкідливістю та небезпечністю, їх оцінка.

7. Вплив перенапруження окремих органів і систем, робочої пози на організм працівників.

8. Заходи підвищення працездатності і профілактики втоми. Вимоги до організації робочого місця. Ергономіка.

9. Фізіологічні методи дослідження м'язової працездатності (динамометрія, ергографія), функцій дихальної та серцево-судинної систем (легеневої вен­тиляції, газообміну, частоти пульсу і артеріального тиску), психофізіологічні методи дослідження функціонального стану центральної нервової системи (хронорефлексометрія, коректурні тести, тести на увагу і пам'ять).

10. Гігієнічні вимоги до режиму праці. Санітарне законодавство про охорону праці (Кзпп України).

 

Контрольні тести

1. Позитивна динамічна робота - це робота:

а) яка потребує значної м'язової активності; б) що виконується за допомогою машин, станків та іншого обладнання; в) повністю автоматизована; г) при якій рух здійснюється в напрямку протилежному дії сили тяжіння; д) при якій рух здійснюється в напрямку дії сили тяжіння.

2. Статична м'язова робота - це робота:

а) яка не потребує значної м'язової активності; б) яка пов'язана з автома­тизацією виробничого процесу; в) при якій напруження м'язів підтримується без зміни довжини м'язових волокон; г) пов'язана зі складним циклом рухових актів; д) яка потребує перенапруження аналізаторів і психічних реакцій.

3. Вкажіть показники функціонального стану рухового аналізатора:

а) швидкість зорового сприйняття; б) поріг слухової чутливості; в) поріг вібраційної чутливості; г) м'язова сила і статична витривалість; д) частота пульсу.

4. Напруженість праці - це:

а) навантаження на організм під час розумової праці; б) нерівномірне на­вантаження; в)психоемоційне навантаження; г) навантаження під час фізичної праці; д) критерій витривалості організму.

5. Важкість праці це:

а) напруженість під час фізичної праці; б) тривалість зосередженого спосте­реження; в) навантаження під час розумової праці; г) нерівномірне наванта­ження; д) психоемоційне навантаження.

6. Ергономіка - це:

а) наука, що вивчає закони взаємодії людини і техніки; б) обмежена сфера трудової діяльності; в) властивість психічної діяльності людини; г) наука, що вивчає формування психічних властивостей особистості; д) наука, що вивчає зміни функціонального стану організму людини при трудовій діяльності.

7. Негативна динамічна робота - це робота:

а) яка не потребує значної м'язової активності; б) при якій рух здійснюється в напрямку, протилежному дії сили тяжіння; в) яка потребує значної м'язової активності; г) при якій рух здійснюється в напрямку дії сили тяжіння; д) яка потребує тривалого зосередженого спостереження.

8. Вкажіть сумарну допустиму для чоловіків і жінок кількість стереотипних кількість робочих рухів при локальному навантаженні за участю м'язів кистей та пальців рук:

а) до 5500; б) до 4000; в) до 40000; г) под 40000 д) до 60000.

9. Ритм роботи - це:

а) кількість робочих циклів за одиницю часу; б) рівномірне повторювання будь-яких елементів праці; в) результат дії опорно-рухового апарату; г) використання короткочасних і простих операцій; д) окремий елемент трудової навички.

10. Темп роботи - це:

а) стан організму при повторному виконанні роботи; б) елемент робочої операції; в) кількість робочих циклів за одиницю часу; г) виконання короткочасних і простих операцій; д) чергування роботи та відпочинку.

11. Вкажіть оптимальну масу вантажу (кг), який може підіймати і перемі­щувати одноразово чоловік (І) і жінка (II) протягом робочої зміни:

а) до 3; б) до 5; в) понад 7; г) до 15; д) до 25.

12. Хронорефлексометри призначені для дослідження:

а) м'язової сили і статичної витривалості; б) оцінки працездатності певної групи м'язів; в) координації рухів; г) латентного періоду і швидкості зорової слухомоторної реакції; д) температури тіла в умовах виробництва.

13. До ергонометричних показників важкості праці належать:

а) робоча поза; б) інтелектуальні навантаження; в) режим праці; г) монотонність; д) нахили корпусу; е) переміщення у просторі; є) сенсорні навантаження; ж) навантаження на зоровий аналізатор; з) навантаження на слуховий аналізатор; й) фізичне динамічне навантаження; і) маса вантажу; к) стереотипні робочі рухи; л) статичне навантаження; м) емоційне навантаження.

14. До ергонометричних показників напруженості праці належать:

а) маса вантажу; б) тривалість зосередженого спостереження; в) змінність роботи; г) статичне навантаження; д) робоча поза; е) монотонність; є) ступінь відповідальності; ж) робота з оптичними приладами; з) стереотипні робочі рухи; й) нахили корпусу; і) характер виконуваної роботи.

 

Контрольні задачі

1. Оцінити мікрокліматичні умови на робочих місцях, охарактеризувати шляхи віддачі тепла з поверхні тіла працівників.

2. Енерговитрати робітників за 8-годинну робочу зміну становили: а) 2400 ккал; б) 1920 ккал; в) 3120 ккал. Визначити, до якої категорії за енерговитратами належить праця кожного робітника.

 

Підготовчий етап заняття (15 %)

Контроль рівня знань за темою (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)

 

Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70 %)

 

1. Скласти структурно-логічну схемугігієнічної класифікації праці, вказати на ній показники, що застосовуються для оцінки важкості та напруженості праці;

2. Оцінити важкість і напруженість праці за ергонометричними показниками за даними ситуаційних задач.

Задача 1. Методом хронометражного дослідження виробничої діяльності вантажника чоловічої статі, який постійно працює вдень від 9 до 17 год, встановлено, що процес завантажування фургонів мішками зі складу за допомогою транспортера складається з операцій підіймання мішка масою 50 кг з підлоги, утримання його двома руками, одночасно з переміщенням на відстань до 5 м упродовж 10 с, опускання на стрічку транспортера, повернення за наступним мішком. Робоча поза вантажника під час перенесення гоніометричними дослідженнями характеризувалась відхиленнями тулуба від вертикалі більше 30°. За зміну вантажник переніс біля 500 мішків. Завантаження машини здійснювалось без відпочинку, після чого вантажник довгий час очікував на наступну машину. Визначити, до якої групи за важкістю і напруженістю належить праця вантажника.

Задача 2. Під час операції з приводу резекції шлунку тривалістю 3 год. лікар-хірург застосувала біля 30 різних інструментів середньою масою 50-100г здій­снила біля 25 тисяч стереотипних рухів китицями та пальцями, 30 нахилів корпусу до операційного столу, при чому кут нахилу тулуба не перевищував 30°. Величина статичних зусиль, спрямованих на утримання вимушеної пози та інструментів, становила 5000 кг·с. Операція двічі ускладнювалася кровотечею, що вимагало негайного накладання затискачів і лігатур на дрібні судини (діаметром 1 мм) й постійного спостереження за відсутністю кровотечі. Після операції лікар-хірург незважаючи на закінчення 8-годинного чергування, продовжувала стежити за станом пацієнта ще упродовж 6 год. Визначити, до якої групи за важкістю та напруженістю можна віднести працю хірурга.

3. Ознайомитись з психофізіологічними методами дослідження функціонального стану центральної нервової системи (хронорефлексометрія, коректурні тести, тести на увагу і пам'ять).

Матеріали для контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків

(заключний етап заняття - 15%)

Контрольні завдання

Визначити клас праці за показниками важкості, напруженості за наступними характеристиками:

Професія Показники важкості, напруженості шкідливості або небезпечності Значення показника (за зміну)
Вантажник Фізичне динамічне навантаження при переміщенні вантажу до 5 м. Статичне навантаження при утримуванні вантажу двома руками 9500 кг·м   130000 кг·с  
Оператор комп'ютера Спостереження за екраном Розмір об'єкта розрізнення при тривалості зосередженого спостереження 6 год 3-5 мм 75% часу
Хірург Робоча поза Ступінь відповідальності   Періодичне перебування у фіксованій позі 60% часу. Несе відповідальність за життя хворого, здійснює роботу в умовах дефіциту часу.

 

 

Тема 2. Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та реакції організму на їхній вплив Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації. Виробнича токсикологія, Питання біоетики та біобезпеки в гігієні праці.

 

Актуальність теми

Виробнича діяльність у різних професійних сферах супроводжується впливом на організм працівників широкого спектру шкідливих та небезпечних чинників середовища (фізичних, хімічних, біологічних). Провідним завданням гігієни на сучасному етапі є створення належних умов праці з метою профілактики професійних захворювань, підвищення працездатності й ефективності трудової діяльності.

Профілактика несприятливого впливу виробничого мікроклімату, зниженого й підвищеного атмосферного тиску, специфічного і неспецифічного впливу шуму, вібрації, електромагнітних полів (ЕМП) різних діапазонів, пилу,

хімічних та біологічних факторів на організм людини в умовах виробництва грунтується на гігієнічній оцінці та регламентуванні вказаних чинників у робочій зоні.

 

Навчальні цілі

Знати класифікацію шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища.

Вміти дати гігієнічну оцінку шкідливих речовин за ступенем токсичності і небезпеки.

Знати особливості несприятливого впливу виробничого мікроклімату, зниженого й підвищеного атмосферного тиску на організм працівників, механізми впливу шуму, вібрації, електромагнітних полів, пилу, токсичних речовин та патогномонічні симптоми зумовленої ними патології.

Засвоїти принципи методів дослідження шуму, вібрації, електромагнітних полів різних діапазонів, запиленості повітря та вмісту у ньому газо- і пароподібних речовин експресними методами.

Вміти проводити гігієнічну оцінку параметрів виробничого мікроклімату, зниженого й підвищеного атмосферного тиску, шуму, вібрації, електромагнітних полів різних діапазонів на промислових об'єктах, а також запиленості повітря та вмісту у ньому газо- і пароподібних речовин з метою профілактики професійних захворювань.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.