Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗмістовий модуль 3. Організація підготовки виробництва.

Ціль: складати графіки календарного планування, проводити розрахунки щодо планування й випуску продукції.

 

Планування виробництва та забезпечення

1. Виробниче планування: сутність та основні завдання.

2. Календарне планування випуску продукції, його сутність.

 

1. Виробниче планування: сутність та основні завдання.

Річний план – документ, заснований на стратегічному плануванні, в якому по кожному напряму діяльності підприємства визначається об'єм робіт, розглядаються питання забезпечення і збуту готової продукції.

Структура і склад плану підприємства включають: план виробництва і реалізації продукції на рік; план матеріально-технічного постачання; план технічного і організаційного розвитку (розвиток техніки, технології і нової продукції); план по праці і оплаті (структура і розвиток персоналу, система оплати); фінансовий план; план соціального розвитку колективу; план охорони природи і природокористування.

Плани повинні розроблятися на основі передових технологій, передбачати безперервність і спеціалізацію робіт, досягнення запланованих результатів за умови дотриманні якості продукції, що випускається, і правил техніки безпеки. Плани розробляють як окремі цехи, так і підприємства в цілому. Найбільш доцільною є розробка календарного плану роботи підприємства на всю річну програму робіт – виробничої програми.

Виробнича програма відображає основні напрями і завдання розвитку підприємства в плановому періоді, виробничо-господарські зв'язки з іншими підприємствами.

Виконання виробничої програми може досягатися двома шляхами:

Екстенсивним методом – за рахунок збільшення кількості працівників, машин, механізмів;

Інтенсивним – за рахунок зростання продуктивності праці – ефективніший.

Планові завдання об'ємів виробництва і реалізації продукції встановлюються кожним підприємством самостійно за загальним обсягом і номенклатурою. Вони включають продукцію основного виробництва, допоміжних і підсобних виробництв. Одиниці вимірювання використовуються як натуральні, так і вартісні.

Виробничі програми складаються по товарному і валовому випуску, з погляду на існуючий попит. При складанні виробничої програми повинні бути враховані наступні умови: терміни і технічні умови реалізації продукції; стан технічної підготовки виробництв; наявність устаткування, площ, працівників певних спеціальностей і кваліфікації; закінчення капітальних робіт по реконструкції підприємства або цеху; умови МТЗ; особливості виробництва окремих виробів, тривалість їх циклів, процесів, що їх складають.

У спрощеному вигляді результат підготовки виробничої програми виявляється у відповідях на ключові питання управління підприємством: які види продукції і в якій кількості проводити? у які термін повинна бути готова продукція до відправки покупцям? якість продукції; скільки додаткової продукції підприємство може випустити у разі появи термінових замовлень? яка нижня межа об'ємів випуску, при якій варто перевести виробництво в режим консервації або зупинити для модернізації? які об'єми споживання ресурсів?

Отже, обсяг реалізованої продукції – вартість готових виробів і напів­фабрикатів власного виробництва, а також послуг промислового характеру, оплачених споживачами в планованому періоді (послуги промислового характеру - запасні частини всіх видів і призначень, капітальний ремонт устаткування, продукція і послуги капітальному будівництву).

де Ст.п - товарна продукція, грн/р.;

Сск Ссп - залишок готових виробів на складі відповідно на

кінець і початок планового року, грн/р.;

Сн.к., Сн.п - залишок нереалізованої (відвантаженої, але несплаченої) продукції відповідно на кінець і початок планового року, грн/р.

Продукція вважається оплаченою за умови надходження грошо­вих коштів на розрахунковий рахунок підприємства. Обсяг товарної продукції розраховується на основі плану вироб­ництва в натуральному виразі. Товарна продукція – вартість вироблених у планованому періоді й призначених до продажу на сторону готових виробів, напівфабрика­тів і робіт промислового характеру. До товарної продукції належать:

цілком укомплектовані готові вироби, що відповідають тех­нічним умовам або стандартам, призначені для продажу на сторону;

запасні частини, виготовлені на сторону;

напівфабрикати (виливки, штампування), призначені для продажу на сторону в порядку кооперування;

монтажні роботи, виконані штатними працівниками;

капітальний ремонт і модернізація устаткування.

де Стп - загальний обсяг товарної продукції за плановий період, грн;

n – кількість назв продукції, що підлягає виготовленню в плановому періоді;

– обсяг виробництва j-го виду продукції в натуральному виразі;

Ц – оптова ціна за одиницю j-го виду продукції.

Валова продукція – це вартість усієї промислової продукції під­приємства незалежно від ступеня її готовності. Вона є узагальню­ючим показником обсягу виробництва у вартісному виразі.

Валова продукція містить:

товарну продукцію;

вартість приросту або зменшення залишків напівфабрикатів, спеціальних інструментів, штампів, моделей і пристосувань власного виробництва;

зміну обсягу незавершеного виробництва.

де - валова продукція, грн.;

- залишки незавершеного виробництва, грн.;

- залишки спеціальної технологічної оснастки власного виготовлення, грн.

 

2. Календарне планування випуску продукції, його сутність.

Для того, щоб планування було реальне здійсненним, воно повинне закінчуватися реальними вказівками: коли, хто і на чому повинен виконувати відповідні виробничі процеси.

Такий вид планування називається календарним. Пов’язані з ним процедури контролю повинні перевіряти, що заплановані дії виконані коректно і всі відхилення від плану враховуються, для того, щоб можна було прийняти регулюючі дії.Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.