Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 7. Види аналізу господарської діяльності та основи їх класифікації

Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Класифікація видів аналізу господарської діяльності за функціями управління, характером об'єкта управління, видами бухгалтерського обліку, змістом аналізу, суб'єктом аналізу, методикою аналізу.

Функції управління - критерії класифікації видів аналізу господарської діяльності: оперативний, ретроспективний і перспективний; їх зміст, завдання, організація та основні джерела інформації, методи проведення і особливості, якими вони відрізняються.

Внутрішньогосподарський аналіз: його зміст та завдання, організація, основні джерела інформації, методи проведення та його місце в системі управління діяльністю підприємства і його структурних підрозділів.

Техніко-економічний, соціально-економічний аналіз: їх зміст, завдання, основні джерела інформації, методи проведення, місце в системі комплексного аналізу господарської діяльності.

Управлінський та фінансовий аналіз: їх зміст, завдання, основні джерела інформації, методи проведення, місце в системі комплексного аналізу господарської діяльності.

Внутрішній і зовнішній аналіз: їх зміст, завдання, основні етапи проведення. Функціонально-вартісний аналіз у вирішенні організаційно-управлінських завдань.

Тема 8. Система комплексного аналізу господарської діяльності

Системний підхід до аналізу господарської діяльності. Передумови створення комплексного аналізу господарської діяльності, його сутність та основні принципи.

Загальна схема комплексного аналізу, взаємозв'язки основних груп економічних показників. Характеристика окремих блоків комплексного аналізу господарської діяльності. Взаємозв'язок основних показників.

Узагальнення і систематизація результатів аналізу. Поняття про резерви та їх виявлення. Комплексний аналіз господарської діяльності як система пошуку резервів підвищення ефективності виробництва. Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва.Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

 

Тема 9. Методичні засади аналізу фінансової діяльності підприємства

Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт і послуг. Показники обсягу продукції, їх взаємозв'язок, послідовність та зміст аналізу.

Структурно-логічна модель аналізу виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг.

Структурно-логічні моделі причинно-наслідкового аналізу виробництва.

Аналіз формування собівартості продукції: показники і зміст.

Структурно-логічна модель загального аналізу формування собівартості.

Оцінювання фінансового стану суб’єкту господарювання: показники та зміст.

Методика оцінки економічного потенціалу підприємства.

Оборотні засоби та методика аналізу їх використання. Показники інтенсивності використання засобів в обороті, методика їх розрахунку та аналітична оцінка.

Аналіз фінансування підприємства і розподілу його прибутку. Порівняльна оцінка джерел фінансування підприємства.

Оцінка фінансової стабільності та платоспроможності підприємства. Ліквідність, платоспроможність, банкрутство.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Теми курсу Загальний обсяг У тому числі
З них Самостійна робота студентів
Лекції Практ. заняття
1. Наукові основи аналізу господарської діяльності  
2. Зміст, предмет та завдання аналізу господарської діяльності  
3. Методи аналізу господарської діяльності  
4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми аналізу господарської діяльності
5. Економіко-математичні методи та моделі в аналізі господарської діяльності
6. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності  
7. Види аналізу господарської діяльності та основи їх класифікації  
8. Методика комплексного аналізу господарської діяльності  
9. Методичні засади аналізу фінансової діяльності підприємства
Підсумок

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Значення, предмет і завдання аналізу господарської діяльності в умовах формування ринкових відносин.

2. Методика оцінювання науково-технічного рівня виробництва.

3. Принципи аналізу господарської діяльності.

4. Аналіз господарської діяльності як функція управління і елемент керуючої системи.

5. Економіко-математичні методи економічного аналізу і область їх використання.

6. Характеристика інформаційного забезпечення економічного аналізу.

7. Структурно-логічна модель прямих трудових витрат в собівартості продукції.

8. Стохастичне моделювання і аналіз факторних систем господарської діяльності.

9. Аналіз ефективності використання основних засобів.

10. Типи факторних систем економічного аналізу та методи їх подовження, розширення і скорочення.

11. Система показників аналізу господарської діяльності.

12. Методи елімінування і їх використання в економічному аналізі.

13. Послідовність і етапи економіко-математичного моделювання господарських процесів.

14. Предмет і метод аналізу господарської діяльності.

15. Класифікація методів аналізу господарської діяльності.

16. Аналіз формування та використання фонду заробітної плати.

17. Методика аналізу наявності і руху основних засобів підприємства.

18. Економіко-логічні методи аналізу господарської діяльності і область їх використання.

19. Класифікація видів аналізу господарської діяльності.

20. Структурно-логічна модель аналізу прямих матеріальних витрат в собівартості продукції.

21. Аналіз формування собівартості продукції.

22. Чинник як умова здійснення господарської діяльності.

23. Характеристика оперативного аналізу господарської діяльності.

24. Характеристика ретроспективного аналізу господарської діяльності.

25. Характеристика перспективного аналізу господарської діяльності.

26. Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

27. Характеристика комплексного аналізу господарської діяльності.

28. Внутрішній і зовнішній аналіз діяльності суб’єкту господарювання.

29. Класифікація і характеристика основних видів економічної інформації, що використовується в аналізі господарської діяльності.

30. Послідовність і етапи економіко-математичного моделювання господарських процесів

31. Методика аналізу формування та використання робочої сили.

32. Порівняння і його використання в економічному аналізі.

33. Аналіз продуктивності праці.

34. Характеристика фінансового і управлінського аналізу господарської діяльності.

35. Методичні основи аналізу фінансових результатів підприємства.

36. Групування і його використання в аналізі господарської діяльності.

37. Балансовий метод і його використання в аналізі господарської діяльності.

38. Резерви підвищення ефективності виробництва та їх класифікація.

39. Абсолютні, відносні та середні величини і їх використання в аналізі господарської діяльності.

40. Аналіз виробництва і реалізації продукції.

41. Класифікація економіко-математичних методів та їх характеристика.

42. Методика оцінки рентабельності підприємства.

43. Принципи організації аналітичної роботи на підприємстві.

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Задача 1. Визначити вплив на обсяг виробництва продук­ції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 32,8 37,8
Середньооблікова чисельність, працівників, осіб

 

Задача 2. Оцінити вплив зміни трудо­вих факторів на зміну обсягу виробленої продукції. Зробити висновки.

Показники Попередній період Звітний період  
Середньооблікова чисельність, осіб
Кількість робочих днів  
Тривалість робочого дня, годин 7,9 8,0  
Середньогодина виробітка, грн. 23,1 23,9  

 

Задача 3. Визначити ступінь впливу на обсяг випуску продукції підприємства чинників, пов'язаних з використанням трудових ресурсів. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних:

Показник Од.виміру. За планом Фактично
Обсяг випускної продукції тис.грн.    
Середньооблікова чисельність працівників осіб
Кількість робочих днів днів
Тривалість робочого дня год. 7,8 7,9
Середньогодина виробітка тис.грн. 0,8    

 

Задача 4. На основі даних підприємства визначити вплив на продуктивність праці одного працюючого факторів, що пов'язані зі змінами в структурі чисельності працівників підприємства. Назвати методи аналізу, за допомогою яких також можна вирішити дану задачу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 450,9 520,1
Середньооблікова чисельність, працівників усього, осіб
У тому числі: працівників виробничих підрозділів, осіб
3 них: робітників, осіб

Задача 5. Обчислити обсяг виробництва продукції підприємства промисловості, проаналізувати виконання плану випуску продукції та визначити вплив на її обсяг факторів, середньооблікової чисельності робітників; середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік; середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день; середньогодинної виробітки одного робітника. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники За планом Фактично
Середньооблікова чисельність робітників, осіб
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік
Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником за день 7,8 7,6
Середньогодинна виробітку одного робітника 8,1 8,7

Задача 6.роаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом зміни обсягу виробництва продукції, середньої заробітної плати та продуктив­ності праці. Охарактеризувати методи аналізу, що були застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник од. вимір. За планом Фактично
Обсяг виробництва продукції тис.грн. 225,8 232,4
Продуктивність праці грн./особу 2310,2 10,7
Середньорічна заробітна плата одного працівника грн.

 

ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.