Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 7. Види аналізу господарської діяльності та основи їх класифікації

При вивченні даної теми необхідно засвоїти класифікацію видів аналізу господарської діяльності за функціями управління, характером об’єкта управління, змістом аналізу, методикою аналізу, а також зрозуміти питання змісту, завдань, організації, джерел інформації оперативного, ретроспективного, прогнозного, внутрішньогосподарського, техніко-економічного, соціально-економічного, управлінського, фінансового, внутрішнього, зовнішнього, функціонально-вартісного аналізу.

Тема 8. Система комплексного аналізу господарської діяльності

При вивченні даної теми слід засвоїти сутність та основні принципи аналізу господарської діяльності, загальну схему змісту комплексного аналізу, взаємозв’язки основних груп економічних показників, поняття резервів підвищення ефективності виробництва та їх класифікацію, методику комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

Тема 9. Методичні основи аналізу фінансової діяльності підприємства

Вивчення даної теми передбачає засвоєння поняття та побудови показників характеристики виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, чинників виробництва, витрат на виробництво та собівартості продукції, фінансового стану підприємства, зрозуміти суть побудови структурно-логічних моделей факторних систем витрат.

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

1. Метод економічного аналізу – це:

1. Діалектичний підхід до вивчення господарських процесів у їх становленні та розвитку

2. Сукупність способів та прийомів виконання конкретної аналітичної роботи

3. Шляхи вивчення економіки підприємства

4. Аналітичні розрахунки економічних показників

 2. До внутрішніх факторів, що впливають на результати діяльності підприємства відносяться:

1. Ємність ринку товарів, що їх виробляє підприємство

2. Наявність платоспроможного попиту населення на продукцію підприємства

3. Ресурси підприємства

4. Вимоги споживачів до якості продукції підприємства

 

3. В чому полягає системність аналізу господарської діяльності?

1. В дослідженні об’єкта як єдиної системи взаємопов’язаних елементів або як елементу більш складної системи

2. У вивченні об’єкта на основі системи показників

3. Системність економічного аналізу є наслідком використання методів системного аналізу

4. У необхідності систематизації результатів аналізу

 

4. Предметом аналізу господарської діяльності є:

1. Динаміка економічних показників, що характеризують господарську діяльність

2. Темпи економічного зростання підприємства

3. Господарські процеси, економічні результати господарської діяльності та фактори, що їх обумовлюють

4. Ефективність використання ресурсів підприємства

 

5. Прямий зв’язок з керованим об’єктом – це:

1. Отримання інформації про керований об’єкт

2. Отримання інформації про результати діяльності підприємства

3. Доведення команд до керованого об’єкту

4. Отримання інформації про наявні ресурси підприємства

 

6. Зворотній зв’язок з керованим об’єктом – це:

1. Отримання інформації щодо стану керованого об’єкту

2. Доведення зовнішньої інформації до керованого об’єкту

3. Отримання зовнішньої інформації

4. Отримання інформації про наявні ресурси підприємства

 

7. До зовнішніх факторів, що впливають на результати діяльності підприємства відносяться:

1. Обсяг платоспроможного попиту населення

2. Ритмічність постачання сировини

3. Якість сировини та матеріалів

4. Ефективність використання основних засобів

 

8. Методик аналізу господарської діяльності – це:

1. Сукупність засобів та прийомів виконання конкретної аналітичної роботи

2. Діалектичний підхід до вивчення господарських процесів у їх становленні та розвитку

3. Шляхи вивчення економіки підприємства

4. Відповідні аналітичні розрахунки економічних показників

 

9. До абсолютних показників відносяться:

1. Рівень валового прибутку

2. Рентабельність

3. Обсяг реалізації продукції

4. Індекс товарообороту

10. Господарська кон’юнктура – це:

1. Сукупність економічних умов і ознак, які характеризують стан економіки у конкретний момент часу

2. Сукупність умов, що характеризують виробництво на визначений момент часу

3. Стан торгівлі, умови реалізації товарів на визначений момент часу

4. Стан виробництва у конкретний момент часу

 

11. Які показники відносяться до відносних?

1. Чистий прибуток

2. Чисельність працівників

3. Валовий прибуток

4. Ступінь виконання плану реалізації продукції

 

12. До обсягових показників відносяться:

1. Чистий прибуток

2. Продуктивність праці

3. Фондоозброєність

4. Загальна рентабельність

 

13. До питомих показників відносяться:

1. Показники структури обсягу реалізації

2. Індекс товарообороту

3. Ступінь виконання плану випуску продукції

4. Темп зростання продуктивності праці

 

14. До економіко-логічних методів аналізу відносяться методи:

1. Математичного програмування

2. Кореляційно-регресійного аналізу

3. Порівняння

4. Дослідження операцій

 

15. Прикладом структурного групування – є:

1. Групування засобів підприємства у бухгалтерському балансі

2. Групування підприємств за технологією, що використовується для виробництва продукції

3. Групування підприємств за видами продукції, яку вони виробляють

4. Групування підприємств за чисельністю працівників

 

 

16. За допомогою відносних величин досліджується:

1. Кількісний вплив на результати фінансової діяльності

2. Обсяг невикористаних ресурсів

3. Товарний баланс

4. Динаміка об’єкта аналізу

5.

 

17. Виберіть приклад типологічного групування

1. Групування підприємств за видами продукції, яку вони виробляють

2. Групування засобів у бухгалтерському балансі

3. Групування підприємств за обсягом реалізації продукції з метою визначення впливу цього показника на рівень витрат

4. Групування працівників підприємства за рівнем кваліфікації

 

18. В аналізі господарської діяльності індекси використовуються для:

1. Оцінки зміни рівня явища відносно іншого рівня того ж явища, що прийнятий за базу порівняння

2. Оцінки обсягу виробництва

3. Розрахунку середніх показників

4. Розрахунку чистого прибутку

19. В аналізі господарської діяльності середні величини використовують для:

1. Дослідження динаміки господарських процесів

2. Оцінки зміни рівня явища відносного рівня того ж явища, що прийнятий за базу порівняння

3. Оцінки впливу факторів на результати діяльності підприємства

4. Узагальнення показників, що характеризують величину тієї чи іншої ознаки, яка змінюється залежно від окремих одиниць якісно однорідної сукупності

20. В аналізі господарської діяльності балансовий метод використовується для:

1. Узагальнення показників, що характеризують об'єкт аналізу

2. Дослідження динаміки об'єктів аналізу

3. Дослідження динаміки господарських процесів

4. Дослідження структури, пропорцій, співвідношень об'єктів аналізу та їх окремих елементів

 

 

21. Відносний показник, що характеризує динаміку об'єкта аналізу – це:

1. Темп приросту

2. Продуктивність праці

3. Питома вага

4. Рентабельність

 

22. Відносний показник, що характеризує структуру об'єкта аналізу це:

1. Питома вага

2. Темп приросту

3. Фондовіддача

4. Індекс росту

 

23. Пропорційність розвитку підприємства можна оцінити за допомогою:

1. Коефіцієнта рівномірності

2. Середнього значення показника, що досліджується

3. Середнього квадратичного відхилення показника, деталізованого за періодами

4. Середньорічного темпу зростання

 

24. Комплексну оцінку розвитку підприємства дозволяє дати:

1. Метод зважених кінцевих різниць

2. Індексний метод

3. Метод геометричної середньої

4. Метод корегуючого коефіцієнта

 

25. До економіко-математичних методів відносяться:

1. Індексний метод

2. Метод ланцюгових підстановок

3. Метод елімінування

4. Методи регресійного аналізу

 

26. До оптимізаційних методів відносяться

1. Методи математичного програмування

2. Балансові методи

3. Методи кореляційного аналізу

4. Методи диференційного числення

 

27. Модель в аналізі господарської діяльності – це:

1. Система показників, які характеризують об'єкт аналізу і фактори, що обумовлюють його зміни

2. Метод аналізу господарської діяльності

3. Умовний образ об'єкту аналізу, що відображає його основні характеристики

4. Система показників, які характеризують об'єкт аналізу

 

28. Що таке моделювання об'єкту аналізу господарської діяльності?

1. Прийом аналізу господарської діяльності

2. Завдання аналізу господарської діяльності

3. Метод управління об'єктом аналізу

4. Мета аналізу господарської діяльності

29. Критерієм оптимальності може бути:

1. Мінімальний обсяг затрат

2. Продуктивність праці

3. Валовий прибуток

4. Рентабельність

 

30. Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є:

1. Наявність стохастичного в'язку між показниками

2. Наявність функціонального зв'язку, між показниками

3. Побудова рядів динаміки

4. Можливість побудови математичної моделі

 

31. Яка з описаних нижче моделей є адитивною?

1. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторних показників

2. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як добуток факторних показників

3. Модель згідно з якою зв'язок економічних показників описується логарифмічною функцією

4. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка від ділення факторних показників

32. Яка з описаних нижче моделей є мультиплікативною?

1. Модель згідно з якою зв'язок економічних показників описується логарифмічною функцією

2. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка від ділення факторних показників

3. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як добуток факторних показників

4. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторних показників

 

33. Яка з описаних нижче моделей є кратною?

1. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка від ділення факторних показників

2. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторних показників

3. Модель згідно з якою зв'язок економічних показників описується логарифмічною функцією

4. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як добуток факторних показників

 

34. Методи кореляційно-регресійного аналізу використовуються для:

1. Оптимізації результатів господарської діяльності

2. Оцінки стратегічних рішень

3. Оцінки щільності зв'язку між показникам, які не знаходяться у функціональній залежності

4. Дослідження структурних показників, що характеризують об'єкт аналізу

 

35. Методи стохастичного аналізу використовуються для:

1. Оцінки кореляційної залежності між економічними показниками

2. Обчислення абсолютної зміни показника в аналітичному періоді

3. Оцінки функціональних зв'язків між економічними показниками

4. Обчислення показників динаміки, що характеризують розвиток об'єкта дослідження в аналітичному періоді

 

36. У лінійному програмуванні використовується:

1. Метод відстаней

2. Індексний метод

3. Метод сценаріїв

4. Симплекс - метод

37. Яке завдання вирішується методом лінійного програмування:

1. Кількісної оцінки процесів масового обслуговування

2. Кількісної оцінки впливу факторів на результативний показник

3. Оцінки стратегічних рішень

4. Завантаження устаткування

 

38. Суб'єктом аналізу господарської діяльності є:

1. Бухгалтерська служба

2. Обсяг реалізації продукції

3. Чистий прибуток

4. Обсяг виробництва продукції

 

39. Об'єктом аналізу господарської діяльності є:

1. Економічні показники

2. Господарське законодавство

3. Витрати виробництва підприємства

4. Економічна служба підприємства

40. Джерелом фактографічної інформації аналізу господарської діяльності є:

1. Бізнес-план підприємства

2. Економічні нормативи

3. Правове законодавство

4. Бухгалтерська звітність

 

41. Джерелом інформації нормативно-довідкового характеру є:

1. Прейскурант

2. Баланс підприємства

3. Фінансова звітність

4. Статистична звітність

 

42. Джерелом позаоблікової інформації є:

1. Головна книга

2. Бухгалтерська звітність

3. Акт ревізії

4. Статистична звітність

 

43. Джерелом облікової інформації є:

1. Статистична звітність

2. Нормативно-довідкові документи

3. Бізнес-план

4. Законодавчі акти

 

44. Перевіркою достовірності змісту інформації є перевірка:

1. Оцінки статей балансу

2. Наявності необхідних реквізитів(дати, підпису тощо)

3. Додержання правил заповнення форм звітності

4. Точності арифметичних розрахунків

45. Яка функція управління пов'язана з використанням перспективного аналізу?

1. Організація

2. Мотивація

3. Контроль

4. Планування

 

46. Яке з наведених завдань належить до завдань фінансового аналізу?

1 .Аналіз витрат робочого часу

2. Аналіз витрат виробництва підприємства за центрами їх утворення

3. Оцінка платоспроможності підприємства

4. Оцінка рівномірності випуску продукції

47. Техніко-економічний аналіз належить до:

1. Внутрішнього аналізу

2. Фінансового аналізу

3. Зовнішнього аналізу

4. Галузевого аналізу

 

48. Зовнішнім фактором, що впливає на обсяг виробництва продукції є:

1. Кваліфікація працівників

2. Технічний рівень виробництва

3. Господарська кон'юнктура

4. Наявність сировинних ресурсів

 

49. Яке з наведених завдань відноситься до функціонально-вартісного аналізу?

1. Аналіз витрат ресурсів за технологічними процесами

2. Аналіз обсягу виробництва продукції

3. Аналіз платоспроможності підприємства

4. Аналіз фінансової стабільності підприємства

 

50. Екстенсивним фактором є:

1. Продуктивність праці

2. Матеріаловіддача

3. Фондовіддача

4. Обсяг сировинних ресурсів

 

591. Вкажіть внутрішній фактор, що впливає на рентабельність продукції

1. Собівартість продукції

2. Господарська кон'юнктура

3. Рівень цін на аналогічну продукцію

4. Товарна кон'юнктура

 

52. Інтенсивним фактором є:

1. Середня вартість основних засобів

2. Середньооблікова чисельність працівників

3. Обсяг сировинних ресурсів

4. Фондовіддача

 

53. Завдання оптимального використання сировини для виготовлення продукції у потрібному асортименті вирішує:

1. Функціонально-вартісний аналіз

2. Оперативний аналіз

3. Зовнішній аналіз

4. Ретроспективний аналіз

54. Завдання загальної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства вирішує:

1 . Функціональний аналіз

2. Факторний аналіз

3 . Комплексний економічний аналіз

4. Оперативний аналіз

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Розкрийте принципи аналізу господарської діяльності.

2. Розкрийте роль і місце аналізу господарської діяльності в управлінні підприємством.

3. Історія та перспективи розвитку аналізу господарської діяльності.

4. Аналіз господарської діяльності як функція управління та елемент керуючої системи.

5. Господарська діяльність як керована система та об'єкт економічного аналізу.

6. Сутність і зміст аналізу господарської діяльності в умовах формування ринкових відносин.

7. Аналіз господарської діяльності та його місце в системі економічних наук.

8. Метод та методика аналізу господарської діяльності.

9. Класифікація аналітичних показників.

10. Класифікація факторів як умов здійснення господарських операцій та процесів.

11. Класифікація методів та прийомів аналізу господарської діяльності.

12. Класифікація економіко-логічних методів та прийомів аналізу і сфера їх застосування.

13. Порівняння, групування та прийом деталізації і їх використання в аналізі господарської діяльності.

14. Метод балансового пов'язування і його використання в аналізі господарської діяльності.

15. Комплексний аналіз господарської діяльності, його зміст та завдання.

16. Методи аналізу пропорційності соціально-економічного розвитку господарського об'єкта.

17. Ланцюгові підстановки

18. Загальна характеристика економіко-математичних методів аналізу та галузь їх застосування.

19. Типи факторних систем детермінованого аналізу.

20. Детерміноване моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності.

21. Методи детермінованої комплексної оцінки господарської діяльності.

22. Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності.

23. Характеристика методів кореляційно-регресійного аналізу.

24. Методи лінійного та динамічного програмування.

25. Матричні методи аналізу.

26. Система економічної інформації як база даних для аналізу господарської діяльності.

27. Принципи організації інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності.

28. Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяльності.

29. Основи організації комп'ютерної обробки економічної інформації.

30. Класифікація видів аналізу господарської діяльності.

31. Фінансовий та управлінський аналіз.

32. Оперативний економічний аналіз.

33. Ретроспективний економічний аналіз.

34. Перспективний економічний аналіз.

35. Функціонально-вартісний аналіз.

36. Резерви підвищення ефективності виробництва та їх класифікація.

37. Методичні основи аналізу виробничої діяльності підприємства.

38. Методичні основи аналізу формування собівартості продукції.

39. Методичні основи оцінювання фінансових результатів та рентабельності підприємства.

40. Методичні основи оцінювання фінансового стану підприємства.

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Завдання 1.

Проаналізувати вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

 

Завдання 2.

Проаналізувати виконання плану випуску продукції та визначити вплив на зміну її обсягу наступних факторів: середньооблікової чисельності робітників, середньої кількості днів відпрацьованих одним робітником за рік, середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день, середньогодинного виробітку одного робітника. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

 

Завдання 3.

На основі наведених даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці. Зробити висновки за результатами аналізу

 

Завдання 4.

Проаналізувати вплив на фонд оплати праці зміни чисельності робітників та середньої заробітної плати. Зробити відповідні висновки

 

Завдання 5.

Визначити ступінь впливу на фонд заробітної плати зміни випуску продукції, середньорічної виробки промислово-виробничого персоналу та середньорічної заробітної плати, виходячи з наведених даних. За результатами аналізу зробити висновки.

 

Завдання 6.

Проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом змін обсягу виробництва продукції, середньорічної заробітної плати та продуктивності праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

 

Завдання 7.

Визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу

 

Завдання 8.

Визначити ступінь впливу на обсяг виробництва готової продукції зміни кількості відпрацьованих станко-годин та середнього виробітку за одну станко-годину. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних

 

Завдання 9.

Визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції, зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

 

Завдання 10.

Визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції, зміни відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

 

Завдання 11.

Виходячи з наведених даних, проаналізувати вплив на зміну обсягу продукції, зміни середньорічної вартості основних. виробничих засобів та фондовіддачі. Зробити висновки за результатами аналізу

 

Завдання 12.

Проаналізувати і дати оцінку ефективності використання оборотних активів. Визначити ступінь впливу на зміну оборотності оборотних активів зміни обсягу реалізації промислової продукції і середньорічної вартості оборотних активів

 

Завдання 13.

Визначити вплив на рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції зміни собівартості та обсягу реалізації продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних

 

Завдання 14.

Охарактеризувати динаміку загальної рентабельності підприємства і визначити вплив факторів на її зміну, виходячи з наведених даних, та зробити відповідні висновки

 

Завдання 15.

Проаналізувати рентабельність використання засобів підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних

 

Завдання 16.

Проаналізувати ефективність господарської діяльності підприємства і зробити відповідні висновки з наведених даних

 

Завдання 17.

Проаналізувати залежність між рівнем рентабельності та обсягом реалізації продукції підприємствам промисловості. Дати оцінку рівнянню регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з нижченаведених даних

 

Завдання 18.

На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації продукції, використавши методи кореляційно-регресійного аналізу, за умови, що форма зв'язку є лінійною. Оцінити отримане рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу

 

Завдання 19.

Вирівняти динамічний ряд, що характеризує реалізацію продукції підприємства промисловості, дати оцінку рівнянню регресії та спрогнозувати обсяг реалізації на наступний рік, виходячи з наведених даних

 

Завдання 20.

Вирівняти динамічний ряд обсягу випуску продукції підприємства промисловості, оцінити рівняння регресії та визначити ймовірний обсяг виробництва на наступний рік, виходячи з наведених даних

 

Завдання 21.

На основі наведених даних дати комплексну оцінку діяльності промислового підприємства.

 

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.