Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 7. Види економічного аналізу та основи їх класифікації

Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Класифікація видів економічного аналізу за функціями управління, характером об'єкта управління, видами бухгалтерського обліку, змістом аналізу, суб'єктом аналізу, методикою аналізу.

Функції управління - критерії класифікації видів економічного аналізу: оперативний, ретроспективний і перспективний; їх зміст, завдання, організація та основні джерела інформації, методи проведення і особливості, якими вони відрізняються.

Внутрішньогосподарський аналіз: його зміст та завдання, організація, основні джерела інформації, методи проведення та його місце в системі управління підприємством і його структурними підрозділами.

Техніко-економічний, соціально-економічний аналіз: їх зміст, завдання, основні джерела інформації, методи проведення, місце в системі комплексного економічного аналізу.

Управлінський та фінансовий аналіз: їх зміст, завдання, основні джерела інформації, методи проведення, місце в системі комплексного економічного аналізу.

Внутрішній і зовнішній аналіз: їх зміст, завдання, основні етапи проведення. Функціонально-вартісний аналіз у вирішенні організаційно-управлінських завдань.

 

Тема 8. Система комплексного економічного аналізу та пошук резервів підвищення інтенсифікації і ефективності виробництва

Системний підхід до аналізу господарської діяльності. Етапи проведення системного аналізу. Передумови створення комплексного економічного аналізу, його сутність та основні принципи.Загальна схема змісту комплексного аналізу, взаємозв'язки основних груп економічних показників. Стисла характеристика окремих блоків комплексного економічного аналізу. Взаємозв'язок основних показників.

Узагальнення і систематизація результатів аналізу. Поняття про резерви та їх виявлення. Комплексний економічний аналіз як система пошуку резервів підвищення ефективності виробництва.

Класифікація резервів підвищення ефективності виробництва.

Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

Тема 9. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства

Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт і послуг. Показники обсягу продукції, їх взаємозв'язок, послідовність та зміст аналізу.

Аналіз факторів виробництва: показники і зміст.

Структурно-логічна модель аналізу виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг.

Структурно-логічні моделі аналізу факторів виробництва: трудових і матеріальних ресурсів, основних засобів.

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції: показники і зміст.

Структурно-логічна модель загального аналізу собівартості.

Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу прямих матеріальних та трудових витрат.

Аналіз фінансового стану: показники та зміст.

Структурно-логічна модель аналізу фінансового стану.

Методика оцінки економічного потенціалу підприємства.

Оборотні засоби та методика їх аналізу. Показники інтенсивності використання засобів в обороті, методика їх розрахунку та аналітична оцінка.

Аналіз джерел фінансування підприємства і розподілу його прибутку. Аналітична оцінка джерел фінансування підприємства.

Аналіз фінансової стабільності та платоспроможності підприємства. Ліквідність, платоспроможність, банкрутство.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Теми курсу Загальний обсяг У тому числі
З них Самостійна робота студентів
Лекції Практ. заняття
1. Наукові основи економічного аналізу  
2. Зміст, предмет та завдання економічного аналізу  
3. Метод і методика економічного аналізу  
4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу
5. Економіко-математичні методи та моделі в економічному аналізі
6. Інформаційне забезпечення і організація аналізу господарської діяльності  
7. Види економічного аналізу та основи їх класифікації  
8. Система комплексного економічного аналізу та пошук резервів підвищення інтенсифікації і ефективності виробництва  
9. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства
Підсумок

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Значення, предмет і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин.

2. Методика аналізу науково-технічного рівня виробництва.

3. Принципи економічного аналізу.

4. Економічний аналіз як функція управління і елемент керуючої системи.

5. Методика аналізу рівня управління виробництвом.

6. Економіко-математичні методи економічного аналізу і область їх використання.

7. Характеристика правового, нормативно-довідкового і планового інформаційного забезпечення економічного аналізу.

8. Структурно-логічна модель прямих трудових витрат в собівартості продукції.

9. Стохастичне моделювання і аналіз факторних систем господарської діяльності.

10. Аналіз ефективності використання основних засобів.

11. Методи аналізу кількісного впливу факторів на результативний показник.

12. Типи факторних систем економічного аналізу та методи їх подовження, розширення і скорочення.

13. Система показників економічного аналізу.

14. Методи елімінування і їх використання в економічному аналізі.

15. Послідовність і етапи економіко-математичного моделювання господарських процесів.

16. Методика аналізу рівня організації виробництва і праці.

17. Предмет і метод економічного аналізу.

18. Методика аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів.

19. Класифікація методів економічного аналізу.

20. Методика аналізу продуктивності праці.

21. Аналіз фонду заробітної плати.

22. Методика аналізу наявності і руху основних засобів підприємства.

23. Економіко-логічні методи економічного аналізу і область їх використання.

24. Методика аналізу якісного стану основних засобів підприємства.

25. Класифікація видів економічного аналізу.

26. Методика наявності, руху і ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства.

27. Роль і місце економічного аналізу в управлінні підприємством в умовах формування ринкових відносин.

28. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу прямих матеріальних витрат в собівартості продукції.

29. Метод диференційного обчислення, логарифмічний та інтегральний методи і область їх використання в економічному аналізі.

30. Аналіз собівартості продукції.

31. Фактор як умова здійснення господарської діяльності.

32. Методика аналізу якісного стану і ефективність використання основних засобів.

33. Характеристика оперативного економічного аналізу.

34. Організаційно-інформаційна модель економічного аналізу як спосіб його формалізації.

35. Характеристика ретроспективного економічного аналізу.

36. Методика аналізу обсягу, структури і якості продукції.

37. Характеристика перспективного економічного аналізу.

38. Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

39. Характеристика комплексного економічного аналізу.

40. Внутрішній і зовнішній економічний аналіз.

41. Класифікація і характеристика основних видів економічної інформації, що використовується в економічному аналізі.

42. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства.

43. Послідовність і етапи економіко-математичного моделювання господарських процесів

44. Методика аналізу якісного стану основних засобів.

45. Організаційно-інформаційна модель як спосіб формалізації економічного аналізу.

46. Методика аналізу трудових ресурсів.

47. Порівняння і його використання в економічному аналізі.

48. Аналіз продуктивності праці.

49. Характеристика фінансового і управлінського аналізу господарської діяльності.

50. Методичні основи аналізу фінансових результатів підприємства.

51. Групування і його використання в економічному аналізі.

52. Загальний і факторний аналіз фонду заробітної плати.

53. Балансовий метод і його використання в економічному аналізі.

54. Резерви підвищення ефективності виробництва та їх класифікація.

55. Абсолютні, відносні та середні величини і їх використання в економічному аналізі.

56. Аналіз виробництва і реалізації продукції.

57. Класифікація економіко-математичних методів та їх характеристика.

58. Методика аналізу рентабельності підприємства.

59. Методи зважених кінцевих різниць і ланцюгових підставок та область їх використання в економічному аналізі.

60. Принципи організації аналітичної роботи на підприємстві.

 

Практикум

 

Задача 1. За допомогою інтегрального методу визначити ступінь впливу на рівень вит­рат на 1 гривню реалізованої продукції зміни собівартості та обсягу реалізованої продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник Од. вимір. За планом Фактично
Собівартість реалізованої продукції тис.грн. 6,5 7,2
Обсяг реалізованої продукції тис.грн. 70,3 78,5
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції тис.грн.        

 

Задача 2. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, оцінити вплив зміни трудо­вих факторів на зміну обсягу виробленої продукції. Зробити висновки.

Показники Попередній період Звітний період
Середньооблікова чисельність, осіб
Кількість робочих днів
Тривалість робочого дня, годин 7,9 8,0
Середньогодина виробітка, грн. 23,1 23,9

 

Задача 3. За допомогою методу ланцюгових підставок визначити ступінь впливу на оборотність оборотних активів зміни обсягу реалізації промислової продукції та середньорічної вартості оборотних засобів. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Показник Од. вимір. За планом Фактично
Обсяг реалізації продукції тис.грн. 72,00 78,40
Середньорічна вартість оборотних активів тис.грн. 17,00 18,10
Оборотність оборотних активів разів        

 

Задача 4. Здійснити комплексну оцінку господарської діяльності підприємства за допомогою методу Дельфі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

№ підприємства Темпи росту, %
Продуктивності Реалізованої продукції Чистого прибутку
88,1 102.3 104,1
99,6 100,9 97,3
104,3 107,6 101,5
101,8 101,8 102,6
Довідково: бал, що присвоєно показнику за методом Дельфі

 

Задача 5. Визначити логарифмічним методом ступінь впливу на обсяг випуску продукції підприємства зміни факторів, пов'язаних з використанням трудових ресурсів. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних:

Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично
Обсяг випускної продукції тис.грн.    
Середньооблікова чисельність працівників осіб
Кількість робочих днів днів
Тривалість робочого дня год. 7,8 7,9
Середньогодина виробітка тис.грн. 0,8    

 

 

Задача 6. Інтегральним методом і методом кінцевих різниць визначити ступінь впливу на обсяг виробництва продукції зміни кількості відпрацьованих верстато-годин та середньої виробітки за одну верстато-годину. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних:

Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично
Обсяг виробництва готової продукції шт.
Кількість відпрацьованих верстатогодин год.

 

Задача 7. На основі даних підприємства визначити вплив та обсяг виробництва продук­ції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці, використовуючи методи різниць та інтегральний. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 32,8 37,8
Середньооблікова чисельність, працівників, осіб

 

Задача 8. На основі даних підприємства визначити вплив продуктивність праці одного працюючого факторів, що пов'язані зі змінами в структурі чисельності працівників підприємства, використавши метод ланцюгових підстановок. Обґрунтувати доцільність використання цього методу. Назвати методи аналізу, за допомогою яких також можна вирішити дану задачу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 450,9 520,1
Середньооблікова чисельність, працівників усього, осіб
У тому числі: працівників виробничих підрозділів, осіб
3 них: робітників, осіб

 

Задача 9. На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники Базисний період Звітний період
Запаси сировини на початок періоду
Надходження сировини
Інше вибуття сировини
Запаси сировини на кінець періоду

 

Задача 10. Обчислити обсяг виробництва продукції підприємства промисловості, проаналізувати виконання плану випуску продукції та визначити вплив на її обсяг факторів, середньооблікової чисельності робітників; середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік; середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день;

середньогодинної виробітки одного робітника. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Показник За планом Фактично
Середньооблікова чисельність робітників, осіб
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік
Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником за день 7,8 7,6
Середньогодинна виробітку одного робітника 8,1 8,7

 

Задача 11. На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни середньої вартості основних засобів та фондовіддачі, використавши інтегральний метод аналізу. Назвати методи аналізу, за допомогою яких також можна вирішити цю задачу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Показник Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 32,2 38,8
Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн. 15,2 16,1

 

 

Задача 12. Проаналізувати рівномірність виконання плану оптової реалізації підприєм­ства промисловості. Назвати методи аналізу, що застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Період Обсяг оптової реалізації
за планом фактично
Січень 248,0 241,2
Лютий 246,0 243,1
Березень 247,0 152,2
Квітень 240,0 241,4
Травень 244,0 240,0
Червень 247,0 246,1
Липень 247,0 351,2
Серпень 248,0 250,8
Вересень 246,0 246,1
Жовтень 248,0 250,6
Листопад 249,0 248,9
Грудень 247,0 251,1

 

Задача 13. Проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом зміни обсягу виробництва продукції, середньої заробітної плати та продуктив­ності праці. Охарактеризувати методи аналізу, що були застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Показник од. вимір. За планом Фактич-но
Обсяг виробництва продукції тис.грн. 225,8 232,4
Продуктивність праці грн./особу. 2310,2 10,7
Середньорічна заробітна плата одного працівника грн.

 

Задача 14. Проаналізувати динаміку рентабельності підприємства та зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних:

тис.грн.

Показник Базисний період Звітний період
Чистий прибуток 23,7 37,0
Середні залишки необоротних активів 18,2 16,4
Середні залишки оборотних активів 180,3 191,2
Середні залишки власного капіталу 83,5 90,1
Середні залишки довгострокових зобов’язань 1,8 2,0
Середні залишки матеріальних оборотних активів 90,1 92,3

 

 

Задача 15. Використовуючи інтегральний метод, проаналізувати вплив основних факторів на зміну суми транспортних витрат підприємства у звітному періоді порівняно з попереднім.

 

Показник Попередній період Звітний період
1. Обсяг вантажообороту, тонн
2. Середня відстань перевезень, км.
3. Середній тариф, грн. 7,1 8,7

 

Задача 16. Проаналізувати динаміку якісного стану основних засобів підприємства та зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних:

тис. грн.

Показник Базисний період Звітний період
Первинна вартість основних засобів на кінець року
Сума нарахованого зносу на кінець року 12,8 16,9
Надходження основних засобів на рік 2,7 3,5
Вибуття основних засобів на рік 2,1 2,9
Середньорічна вартість основних засобів 56,3 56,9
У тому числі: активної частини 14,7 18,0
Середньоблікова чисельність працівників
У тому числі: працівників виробництва

 

Задача 17. Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства та факторів, що обумовлюють. Зробити висновки, виходячи з наведених даних:

(тис.грн.)

Показник Базисний період Звітний період
Чистий прибуток 23,2 25,4
Середньорічні залишки необоротних активів 56,3 56,8
Середньорічні залишки оборотних активів 328,5 340,2

 

 

Задача 18. Використовуючи метод різниць, проаналізувати вплив інтенсивного та екстенсивного навантаження устаткування на обсяг виробництва продукції.

Зробити висновки.

Показник Попередній період Звітний період
1. Виробництво продукції, шт.
2. Кількість відпрацьованих станкогодин

 

Задача 19. Використовуючи наведені дані і метод ланцюгових підстановок, оцінити вплив на показник технічної озброєності праці зміни середньооблікової чисельності робітників і середньооблікової вартості активної частини основних засобів у звітному періоді порівняно з попереднім.

Показник Базисний період Звітний період
1. Середньорічна вартість активної частини основних засобів, тис.грн.
2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

 

Задача 20. На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації товарів і послуг, використавши метод кореляційно-регресійного аналізу за умови, що форма зв'язку є лінійною. Оцінити рівняння репресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник Порядковий номер року
Обсяг реалізації
Прибуток

 

 

Задача 21. Визначити вплив на зміну надходження сировини складових елементів сировинного балансу. Зробити висновки.

 

Показник попередній період Звітний період
Запаси сировини на початок періоду
Інше вибуття сировини
Витрати сировини на виробництво продукції
Запаси сировини на кінець періоду

 

Задача 22. Використовуючи диференційний метод оцінити вплив інтенсивного та екстенсивного навантаження устаткування на обсяг виробництва продукції. Зробити висновки.

 

Показник попередній період звітний період
Обсяг виробленої продукції, шт.
Кількість відпрацьованих станкогодин

 

 

Задача 23. Використовуючи інтегральний метод, оцінити вплив на зміну обсягу виробленої продукції, змінити середньооблікової чисельності працюючих і продуктивності їх праці. Зробити висновки.

 

Показник попередній період звітний період
Обсяг виробленої продукції, тис.грн. 12,3 12,1
Середньооблікова чисельність працівників, осіб

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.