Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 7. Види економічного аналізу та основи їх класифікації

Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

При самостійному вивченні даної теми необхідно засвоїти класифікацію видів економічного аналізу за функціями управління, характером об’єкта управління, змістом аналізу, методикою аналізу, а також зрозуміти питання змісту, завдань, організації, джерел інформації оперативного, ретроспективного, прогнозного, внутрішньогосподарського, техніко-економічного, соціально-економічного, управлінського, фінансового, внутрішнього, зовнішнього, функціонально-вартісного аналізу.

 

Тема 8. Система комплексного економічного аналізу та пошук резервів підвищення інтенсифікації і ефективності виробництва

 

При вивченні даної теми слід засвоїти сутність та основні принципи економічного аналізу, загальну схему змісту комплексного аналізу, взаємозв’язки основних груп економічних показників, поняття резервів підвищення ефективності виробництва та їх класифікацію, методику комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

Ключові слова: комплексний економічний аналіз, резерви підвищення ефективності виробництва.

 

Тема 9. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства

Самостійне вивчення студентами даної теми передбачає засвоєння показників та змісту аналізу виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, аналізу факторів виробництва, аналізу витрат на виробництво та собівартості продукції, аналізу фінансового стану підприємства, зрозуміти суть побудови структурно-логічних моделей факторних систем аналізу прямих матеріальний і трудових витрат.

Ключові слова: обсяги виробництва і реалізації продукції, фактори виробництва, витрати на виробництво, собівартість продукції, економічний потенціал підприємства, оборотні активи, фінансова стабільність і платоспроможність підприємства. 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

1. Що є функцією фундаментальної науки?

1. Прискорення економічного розвитку суспільства

2. Накопичення знань на основі вивчення законів розвитку природи і суспільства

3. Ефективне використання накопичених знань

4. Перетворення природи і суспільства відповідно до потреб людини

 

2. Метод економічного аналізу – це:

1. Діалектичний підхід до вивчення господарських процесів у їх становленні та розвитку

2. Сукупність способів та прийомів виконання конкретної аналітичної роботи

3. Шляхи вивчення економіки підприємства

4. Аналітичні розрахунки економічних показників

 

3. Що є функцією прикладної науки?

1. Використання накопичених знань з метою перетворення навколишнього середовища у відповідності з потребами людини і суспільства

2. Накопичення знань про закони природи і суспільства

3. Вивчення законів суспільного виробництва

4. Збільшення наукового потенціалу суспільства

 

4. До якісних показників відносяться показники:

1. Кваліфікації працівників

2. Обсягу виробництва

3. Обсягу реалізації

4. Середньоблікової чисельності працівників

 

5. До внутрішніх факторів, що впливають на результати діяльності підприємства відносяться:

1. Ємність ринку товарів, що їх виробляє підприємство

2. Наявність платоспроможного попиту населення на продукцію підприємства

3. Ресурси підприємства

4. Вимоги споживачів до якості продукції підприємства

 

 

6. В чому полягає системність економічного аналізу?

1. В дослідженні об’єкта як єдиної системи взаємопов’язаних елементів або як елементу більш складної системи

2. У вивченні об’єкта на основі системи показників

3. Системність економічного аналізу є наслідком використання методів системного аналізу

4. У необхідності систематизації результатів аналізу

 

7. Предметом економічного аналізу є:

1. Динаміка економічних показників, що характеризують господарську діяльність

2. Темпи економічного зростання підприємства

3. Господарські процеси, економічні результати господарської діяльності та фактори, що їх обумовлюють

4. Ефективність використання ресурсів підприємства

 

8. Прямий зв’язок з керованим об’єктом – це:

1. Отримання інформації про керований об’єкт

2. Отримання інформації про результати діяльності підприємства

3. Доведення команд до керованого об’єкту

4. Отримання інформації про наявні ресурси підприємства

 

9. Зворотній зв’язок з керованим об’єктом – це:

1. Отримання інформації щодо стану керованого об’єкту

2. Доведення зовнішньої інформації до керованого об’єкту

3. Отримання зовнішньої інформації

4. Отримання інформації про наявні ресурси підприємства

 

10. До зовнішніх факторів, що впливають на результати діяльності підприємства відносяться:

1. Обсяг платоспроможного попиту населення

2. Ритмічність постачання сировини

3. Якість сировини та матеріалів

4. Ефективність використання основних засобів

 

11. Методика економічного аналізу – це:

1. Сукупність засобів та прийомів виконання конкретної аналітичної роботи

2. Діалектичний підхід до вивчення господарських процесів у їх становленні та розвитку

3. Шляхи вивчення економіки підприємства

4. Відповідні аналітичні розрахунки економічних показників

 

12. До кількісних відносяться показники:

1. Обсягу реалізації продукції

2. Сортності продукції

3. Структури реалізації

4. Кваліфікації працівників

 

13. До абсолютних показників відносяться:

1. Рівень валового прибутку

2. Рентабельність

3. Обсяг реалізації продукції

4. Індекс товарообороту

 

14. Господарська кон’юнктура – це:

1. Сукупність економічних умов і ознак, які характеризують стан економіки у конкретний момент часу

2. Сукупність умов, що характеризують виробництво на визначений момент часу

3. Стан торгівлі, умови реалізації товарів на визначений момент часу

4. Стан виробництва у конкретний момент часу

 

15. Які показники відносяться до відносних?

1. Чистий прибуток

2. Чисельність працівників

3. Валовий прибуток

4. Ступінь виконання плану реалізації продукції

 

16. До обсягових показників відносяться:

1. Чистий прибуток

2. Продуктивність праці

3. Фондоозброєність

4. Загальна рентабельність

 

17. До питомих показників відносяться:

1. Показники структури обсягу реалізації

2. Індекс товарообороту

3. Ступінь виконання плану випуску продукції

4. Темп зростання продуктивності праці

 

18. До економіко-логічних методів аналізу відносяться методи:

1. Математичного програмування

2. Кореляційно-регресійного аналізу

3. Порівняння

4. Дослідження операцій

 

19. Прикладом структурного групування – є:

1. Групування засобів підприємства у бухгалтерському балансі

2. Групування підприємств за технологією, що використовується для виробництва продукції

3. Групування підприємств за видами продукції, яку вони виробляють

4. Групування підприємств за чисельністю працівників

 

20. За допомогою відносних величин досліджується:

1. Кількісний вплив на результати фінансової діяльності

2. Обсяг невикористаних ресурсів

3. Товарний баланс

4. Динаміка об’єкта аналізу

 

21. За яких змін, що відбуваються у звітному періоді, застосування методу порівняння вимагає попереднього коригування базисних показників?

1. Зміна потужності підприємства в аналогічному періоді

2. Зміна показників продуктивності праці

3. Зміна показників, що характеризують результати діяльності

4. Зміна рентабельності підприємства

 

22. Виберіть приклад типологічного групування

1. Групування підприємств за видами продукції, яку вони виробляють

2. Групування засобів у бухгалтерському балансі

3. Групування підприємств за обсягом реалізації продукції з метою визначення впливу цього показника на рівень витрат

4. Групування працівників підприємства за рівнем кваліфікації

 

23. В економічному аналізі індекси використовуються для:

1. Оцінки зміни рівня явища відносно іншого рівня того ж явища, що прийнятий за базу порівняння

2. Оцінки обсягу виробництва

3. Розрахунку середніх показників

4. Розрахунку чистого прибутку

24. В економічному аналізі середні величини використовують для:

1. Дослідження динаміки господарських процесів

2. Оцінки зміни рівня явища відносного рівня того ж явища, що прийнятий за базу порівняння

3. Оцінки впливу факторів на результати діяльності підприємства

4. Узагальнення показників, що характеризують величину тієї чи іншої ознаки, яка змінюється залежно від окремих одиниць якісно однорідної сукупності

25. В економічному аналізі балансовий метод використовується для:

1. Узагальнення показників, що характеризують об'єкт аналізу

2. Дослідження динаміки об'єктів аналізу

3. Дослідження динаміки господарських процесів

4. Дослідження структури, пропорцій, співвідношень об'єктів аналізу та їх окремих елементів

 

26. Відносний показник, що характеризує динаміку об'єкта аналізу – це:

1. Темп приросту

2. Продуктивність праці

3. Питома вага

4. Рентабельність

 

27. Відносний показник, що характеризує структуру об'єкта аналізу це:

1. Питома вага

2. Темп приросту

3. Фондовіддача

4. Індекс росту

 

28. Пропорційність розвитку підприємства можна оцінити за допомогою:

1. Коефіцієнта рівномірності

2. Середнього значення показника, що досліджується

3. Середнього квадратичного відхилення показника, деталізованого за періодами

4. 4.Середньорічного темпу зростання

 

29. Комплексну оцінку соціально-економічного зростання підприємства дозволяє дати:

1. Метод зважених кінцевих різниць

2. Індексний метод

3. Метод геометричної середньої

4. Метод корегуючого коефіцієнта

 

30. До економіко-математичних методів відносяться:

1. Індексний метод

2. Метод ланцюгових підстановок

3. Метод елімінування

4. Методи регресійного аналізу

 

31. До точних економіко-математичних методів відносяться:

1. Методи інтегрального числення

2. Методи дисперсійного аналізу

3. Методи кореляційного аналізу

4. Методи регресійного аналізу

 

32. До оптимізаційних методів відносяться

1. Методи математичного програмування

2. Балансові методи

3. Методи кореляційного аналізу

4. Методи диференційного числення

 

33. Модель в економічному аналізі – це:

1. Система показників, які характеризують об'єкт аналізу і фактори, що обумовлюють його зміни

2. Метод економічного аналізу

3. Умовний образ об'єкту аналізу, що відображає його основні характеристики

4. Система показників, які характеризують об'єкт аналізу

 

34. Що таке моделювання об'єкту економічного аналізу?

1. Прийом економічного аналізу

2. Завдання економічного аналізу

3. Метод управління об'єктом аналізу

4. Мета економічного аналізу

35. Критерієм оптимальності може бути:

1. Мінімальний обсяг затрат

2. Продуктивність праці

3. Валовий прибуток

4. Рентабельність

 

36. Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є:

1. Наявність стохастичного в'язку між показниками

2. Наявність функціонального зв'язку, між показниками

3. Побудова рядів динаміки

4. Можливість побудови математичної моделі

37. Яка з описаних нижче моделей є адитивною?

1. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторних показників

2. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як добуток факторних показників

3. Модель згідно з якою зв'язок економічних показників описується логарифмічною функцією

4. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка від ділення факторних показників

38. Яка з описаних нижче моделей є мультиплікативною?

1. Модель згідно з якою зв'язок економічних показників описується логарифмічною функцією

2. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка від ділення факторних показників

3. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як добуток факторних показників

4. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторних показників

 

39. Яка з описаних нижче моделей є кратною?

1. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як частка від ділення факторних показників

2. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторних показників

3. Модель згідно з якою зв'язок економічних показників описується логарифмічною функцією

4. Модель, згідно з якою результативний показник визначається як добуток факторних показників

 

40. Методи кореляційно-регресійного аналізу використовуються для:

1. Оптимізації результатів господарської діяльності

2. Оцінки стратегічних рішень

3. Оцінки щільності зв'язку між показникам, які не знаходяться у функціональній залежності

4. Дослідження структурних показників, що характеризують об'єкт аналізу

 

41. Метод відстаней від еталону полягає в:

1. Оцінці відстані об'єктів від еталону за основними показниками

2. Обчисленні відносних відхилень показників звітного періоду від аналогічних показників базисного періоду

3. Обчисленні абсолютних та відносних показників звітного періоду від аналогічних показників базисного періоду

4. Обчисленні абсолютних відхилень показників звітного періоду від аналогічних показників базисного періоду

 

42. Методи стохастичного аналізу використовуються для:

1. Оцінки кореляційної залежності між економічними показниками

2. Обчислення абсолютної зміни показника в аналітичному періоді

3. Оцінки функціональних зв'язків між економічними показниками

4. Обчислення показників динаміки, що характеризують розвиток об'єкта дослідження в аналітичному періоді

 

43. У лінійному програмуванні використовується:

1. Метод відстаней

2. Індексний метод

3. Метод сценаріїв

4. Симплекс - метод

44. Яке завдання вирішується методом лінійного програмування:

1. Кількісної оцінки процесів масового обслуговування

2. Кількісної оцінки впливу факторів на результативний показник

3. Оцінки стратегічних рішень

4. Завантаження устаткування

 

45. В основу утворення інформаційної бази аналізу з використанням методів теорії масового обслуговування покладено дані:

1. Фінансової звітності

2. Бухгалтерського балансу

3. Експертних оцінок

4. Хронометражних обстежень

 

46. Суб'єктом економічного аналізу є:

1. Бухгалтерська служба

2. Обсяг реалізації продукції

3. Чистий прибуток

4. Обсяг виробництва продукції

 

47. Об'єктом економічного аналізу є:

1. Економічні показники

2. Господарське законодавство

3. Витрати виробництва підприємства

4. Економічна служба підприємства

48. Джерелом фактографічної інформації економічного аналізу є:

1. Бізнес-план підприємства

2. Економічні нормативи

3. Правове законодавство

4. Бухгалтерська звітність

 

 

49. Джерелом інформації нормативно-довідкового характеру є:

1. Прейскурант

2. Баланс підприємства

3. Фінансова звітність

4. Статистична звітність

 

50. Джерелом позаоблікової інформації є:

1. Головна книга

2. Бухгалтерська звітність

3. Акт ревізії

4. Статистична звітність

 

51. Джерелом облікової інформації є:

1. Статистична звітність

2. Нормативно-довідкові документи

3. Бізнес-план

4. Законодавчі акти

 

52. Перевіркою достовірності змісту інформації є перевірка:

1. Оцінки статей балансу

2. Наявності необхідних реквізитів(дати, підпису тощо)

3. Додержання правил заповнення форм звітності

4. Точності арифметичних розрахунків

53. Яка функція управління пов'язана з використанням перспективного аналізу?

1. Організація

2. Мотивація

3. Контроль

4. Планування

 

54. Яке з наведених завдань належить до завдань фінансового аналізу?

1 .Аналіз витрат робочого часу

2. Аналіз витрат виробництва підприємства за центрами їх утворення

3. Оцінка платоспроможності підприємства

4. Оцінка рівномірності випуску продукції

 

55. Техніко-економічний аналіз належить до:

1. Внутрішнього аналізу

2. Фінансового аналізу

3. Зовнішнього аналізу

4. Галузевого аналізу

 

 

56. Зовнішнім фактором, що впливає на обсяг виробництва продукції є:

1. Кваліфікація працівників

2. Технічний рівень виробництва

3. Господарська кон'юнктура

4. Наявність сировинних ресурсів

 

57. Яке з наведених завдань відноситься до функціонально-вартісного аналізу?

1. Аналіз витрат ресурсів за технологічними процесами

2. Аналіз обсягу виробництва продукції

3. Аналіз платоспроможності підприємства

4. Аналіз фінансової стабільності підприємства

 

58. Екстенсивним фактором є:

1. Продуктивність праці

2. Матеріаловіддача

3. Фондовіддача

4. Обсяг сировинних ресурсів

 

59. Вкажіть внутрішній фактор, що впливає на рентабельність продукції

1. Собівартість продукції

2. Господарська кон'юнктура

3. Рівень цін на аналогічну продукцію

4. Товарна кон'юнктура

 

60. Інтенсивним фактором є:

1. Середня вартість основних засобів

2. Середньооблікова чисельність працівників

3. Обсяг сировинних ресурсів

4. Фондовіддача

 

61. Який вид економічного аналізу вирішує завдання завантаження устаткування?

1. Зовнішній аналіз

2. Фінансовий аналіз

3. Комплексний економічний аналіз

4 Функціонально-вартісний аналіз

62. Для комплексної оцінки господарської діяльності підприємства використовується метод:

1. Відстаней

2. Часткової участі

3. Різниць

4. Ланцюгових підстановок

 

63. Завдання оптимального використання сировини для виготовлення продукції у потрібному асортименті вирішує:

1. Функціонально-вартісний аналіз

2. Оперативний аналіз

3. Зовнішній аналіз

4. Ретроспективний аналіз

64. Завдання загальної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства вирішує:

1 . Функціональний аналіз

2. Факторний аналіз

3 . Комплексний економічний аналіз

4. Оперативний аналіз

 


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Розкрийте принципи економічного аналізу.

2. Розкрийте роль і місце економічного аналізу в управлінні підприємством.

3. Історія та перспективи розвитку економічного аналізу.

4. Економічний аналіз як функція управління та елемент керуючої системи.

5. Господарська діяльність як керована система та об'єкт економічного аналізу.

6. Сутність і зміст економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин.

7. Економічний аналіз та його місце в системі економічних наук.

8. Метод та методика економічного аналізу господарської діяльності.

9. Предмет економічного аналізу.

10. Класифікація аналітичних показників.

11. Класифікація факторів як умов здійснення господарських операцій та процесів.

12. Класифікація методів та прийомів економічного аналізу.

13. Класифікація економіко-логічних методів та прийомів аналізу і сфера їх застосування.

14. Порівняння, групування та прийом деталізації і їх використання в економічному аналізі.

15. Методи елімінування, їх використання в економічному аналізі.

16. Метод балансового пов'язування та графічний метод і їх використання в економічному аналізі.

17. Комплексний економічний аналіз, його зміст та завдання.

18. Методи аналізу пропорційності соціально-економічного розвитку господарського об'єкта.

19. Ланцюгові підстановки і метод розрахунку за допомогою відхилень.

20. Логарифмічний та інтегральний методи оцінки факторних впливів.

21. Загальна характеристика економіко-математичних методів аналізу та галузь їх застосування.

22. Типи факторних систем детермінованого аналізу.

23. Детерміноване моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності.

24. Методи детермінованої комплексної оцінки господарської діяльності.

25. Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності.

26. Характеристика методів кореляційно-регресійного аналізу.

27. Методи лінійного та динамічного програмування.

28. Матричні методи аналізу.

29. Система економічної інформації як база даних для аналізу господарської діяльності.

30. Принципи організації інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності.

31. Організаційно-інформаційна модель економічного аналізу.

32. Основи організації комп'ютерної обробки економічної інформації.

33. Класифікація видів економічного аналізу.

34. Зовнішній та внутрішній економічний аналіз.

35. Фінансовий та управлінський аналіз.

36. Оперативний економічний аналіз.

37. Ретроспективний економічний аналіз.

38. Перспективний економічний аналіз.

39. Функціонально-вартісний аналіз.

40. Резерви підвищення ефективності виробництва та їх класифікація.

41. Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання.

42. Методичні основи аналізу виробничої діяльності підприємства.

43. Методичні основи аналізу витрат на виробництво та собівартість продукції.

44. Методичні основи аналізу фінансових результатів та рентабельності підприємства.

45. Методичні основи аналізу фінансового стану підприємства.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Завдання 1.

За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу (інформацію наведено в дод.1).

 

 

Завдання 2.

Використавши метод ланцюгових підстановок, проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом змін обсягу виробництва продукції, середньорічної заробітної плати та продуктивності праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.2).

 

Завдання 3.

За допомогою логарифмічного методу визначити вплив на рівень витрат на 1 грн. реалізованої продукції зміни собівартості та обсягу реалізації продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.3).

 

Завдання 4.

Виходячи з наведених даних, за допомогою методу різниць проаналізувати вплив на зміну обсягу продукції, зміни середньорічної вартості основних. виробничих засобів та фондовіддачі. Зробити висновки за результатами аналізу (інформацію наведено в дод.4).

 

Завдання 5.

Визначити методами простого додавання нерозкладеного залишку та інтегральним ступінь впливу на обсяг валової продукції, зміни відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.5).

 

Завдання 6.

За допомогою методу коригуючого коефіцієнта визначити ступінь впливу на обсяг валової продукції, зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.6).

 

Завдання 7.

Використовуючи інтегральний метод та метод різниць проаналізувати ступінь впливу на обсяг реалізованої продукції зміни середньорічної вартості основних засобів та фондомісткості. Зробити відповідні висновки (інформацію наведено в дод.7).

 

 

Завдання 8.

Використовуючи методи простого додавання нерозкладеного залишку та зважених кінцевих різниць, проаналізувати вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.8).

 

Завдання 9.

За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити ступінь впливу на фонд заробітної плати зміни випуску продукції, середньорічної виробки промислово-виробничого персоналу та середньорічної заробітної плати, виходячи з наведених даних. За результатами аналізу зробити висновки. (інформацію наведено в дод.9).

Завдання 10.

За допомогою логарифмічного методу проаналізувати виконання плану випуску продукції та визначити вплив на зміну її обсягу наступних факторів: середньооблікової чисельності робітників, середньої кількості днів

відпрацьованих одним робітником за рік, середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день, середньогодинного виробітку одного робітника. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.10).

 

 

Завдання 11.

Проаналізувати залежність між рівнем рентабельності та обсягом реалізації продукції підприємствам промисловості. Дати оцінку рівнянню регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з нижченаведених даних (інформацію наведено в дод.11).

 

Завдання 12.

На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації продукції, використавши методи кореляційно-регресійного аналізу, за умови, що форма зв'язку є лінійною. Оцінити отримане рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу (інформацію наведено в дод.12).

 

Завдання 13.

За допомогою методів інтегрального та різниць проаналізувати вплив на фонд оплати праці зміни чисельності робітників та середньої заробітної плати. Зробити відповідні висновки (інформацію наведено в дод.13).

 

Завдання 14.

Використовуючи інтегральний метод, визначити ступінь впливу на обсяг виробництва готової продукції зміни кількості відпрацьованих станко-годин та середнього виробітку за одну станко-годину. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.14).

 

Завдання 15.

Вирівняти динамічний ряд, що характеризує реалізацію продукції підприємства промисловості, дати оцінку рівнянню регресії та спрогнозувати обсяг реалізації на наступний рік, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.15).

 

Завдання 16.

Вирівняти динамічний ряд обсягу випуску продукції підприємства промисловості, оцінити рівняння регресії та визначити ймовірний обсяг виробництва на наступний рік, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.16).

 

Завдання 17.

На основі наведених даних дати комплексну оцінку діяльності промислового підприємства, використовуючи метод відстані від еталону і таксонометричний метод. Побудувати таблицю співставлення результатів за кожним методом (інформацію наведено в дод.17).

 

Завдання 18.

На основі наведених даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці Зробити висновки за результатами аналізу (інформацію наведено в дод.18).

 

Завдання 19.

Проаналізувати ритмічність виконання плану реалізації продукції підприємства промисловості. Зробити висновок за результатами аналізу, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.19).

 

Завдання 20.

На основі наведеної інформації проаналізувати вплив зміни середньорічної вартості основних виробничих засобів та середньооблікової чисельності робітників показник технічної озброєності у звітному періоді порівняно з попереднім За результатами аналізу зробити висновки (інформацію наведено в дод.20).

 

Завдання 21.

Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства і визначити вплив факторів на її зміну, виходячи з наведених даних, та зробити відповідні висновки (інформацію наведено в дод.21).

 

Завдання 22.

Проаналізувати динаміку рентабельності засобів підприємства. Зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних (інформацію наведено в дод.22).

 

Завдання 23.

Проаналізувати динаміку ефективності господарської діяльності підприємства і зробити відповідні висновки з наведених даних (інформацію наведено в дод.23).

 

Завдання 24.

Проаналізувати і дати оцінку ефективності використання оборотних активів. Визначити ступінь впливу на зміну оборотності оборотних активів зміни обсягу реалізації промислової продукції і середньорічної вартості оборотних активів (інформацію наведено в дод.24).

 

 


Додаток 1

Варіанти інформації до завдання 1.

Показники Номер варіанту
Попе редній період (П) Звіт-ний період (З) П П П П П П П П П
1. Обсяг валової продукції, тис., грн.
2.Кількість верстатів, од.
3. Кількість відпрацьваних верстато-годин, тис. год.
                                           

 


Додаток 2

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.