Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУправління формуванням бібліотечного фонду

Процес управління формуванням бібліотечного фонду

полягає в:

¨ моделюванні

¨ комплектуванні

¨ обліку

¨ обробці

¨ виключенні видань.

 

Зосередимо увагу на моделюванні бібліотечного фонду, оскільки останні процеси більш менш регламентовані і відомі, тоді як моделювання бібліотечного фонду в практиці застосовується менше.

¨Моделювання.

Під моделюванням бібліотечного фонду розуміють відтворення або встановлення за допомогою моделей властивостей і параметрів бібліотечного фонду з метою їх дослідження і подальшої оптимізації. Вигляд моделі вибирають залежно від вирішуваних завдань. Для управління бібліотечним фондом використовується цілий комплекс моделей: описова, математична, тематико-типологічна або структурна і бібліографічна і ін.

Описова модель є основою для подальших моделей і управління фондом в цілому. Вона є своєрідним паспортом бібліотеки, в ній в словесній формі визначаються завдання бібліотеки і її місія. Вказується спеціалізація фондів бібліотеки, характеризуються

структурні підрозділи бібліотеки, визначаються види і типи видань і екземплярність документів, що набувають.

Математична модель фонду дає уявлення про загальні кількісні параметри фонду. Фонд кожної бібліотеки повинен мати раціональну величину і структуру. Ще недавно вважалося, що фонд бібліотеки укомплектований оптимально по складу і величині, якщо їм задовольняють близько 70% загального числа вимог за профілем фонду даної бібліотеки. Регламентовано було виключення з фонду і приріст фонду. Норматив виключення складав 10-12% бюджету на комплектування, а приріст повинен був складати 3%. Це стосувалося прилюдних і наукових бібліотек. Структурна модель. Цей вигляд моделі відтворює в спрощеному вигляді структуру по типах і видах документів і їх екземплярність в рамках певної теми (ттпк). Структурна модель складається з двох розділів. Перший з них – записка пояснення. У ній наводиться паспорт фонду, фіксуються відомості про бібліотеку, її завдання, склад абонентів, структуру і особливості формування фонду. Другий розділ відображає параметри модельованого фонду – тематику, типів і види документів, екземплярність, язиковий склад, приналежність до структурних підрозділів бібліотеки і тому подібне Структурна модель може мати додатки: перелік періодичних і таких, що продовжуються видань, намічених для придбання, основні бібліографічні видання по яких проводиться відбір літератури і ін. Перелік тим вибудовують в систематичному порядку. Структурна модель може бути у формі табличної, карткової, електронної, будь-який іншою зручною для бібліотекаря.Моделі бібліотечного фонду складають у декілька етапів. Початковий (підготовчий) етап включає:

— вивчення конкретної ситуації, в якій формується фонд, тобто зовнішні і внутрішні умови;

— визначення стратегії формування в даній конкретній ситуації;

— визначається тактика формування фонду, тобто дороги і засоби реалізації політики формування фонду;

— фінансові витрати.

Спираючись на отримані дані на наступному етапі виявляють тенденції розвитку фонду. Все це дозволяє намітити його параметри в майбутньому і визначити завдання комплектування на заданий період. У це закладають в описову модель.

Третій етап може існувати паралельно або услід за другим . В ходійого створюютьструктурну модель, це тематичний або тематико-типологічний план комплектування.

Розрізняють моделі двох основних класів:

Реальна або модель-копія

дана модель відтворює параметри реально існуючого фонду. Прикладом такої моделі служить систематичний каталог, використовуваний не лише для орієнтації у складі фонду, але і для його вивчення.

Ідеальна або модель-проспект

друга модель прогнозує майбутній стан фонду, в ній відбиваються бажані якісні і кількісні параметри.

При моделюванні перш за все враховуються наступні

параметри:

1) Тематичний діапазон бібліотечного фонду: перелік галузей науки, господарській і суспільній діяльності, тим, які відповідають завданням конкретної бібліотеки і потребам її читачів;

2) Видовий аспект комплектування бібліотеки: друкарські, аудіовізуальні документи, електронні видання;

3) Типологічний аспект фонду: перелік тих типів видань, які збираються у фонді (наукові, науково-популярні, виробничі, учбові, довідкові, інформаційно-бібліографічні);

4) Мовний діапазон комплектування;

5) Географічний або краєзнавчий діапазон:

а) видання, випущені в світло на певній території;

б) видання, присвячені певному краю;

6) Хронологічна глибина фонду визначається часом зберігання документа з моменту їх випуску в світ;

7) Споживча орієнтація фонду, яка передбачає виявлення основних груп користувачів бібліотеки.

Ці параметри грають важливу роль при побудові всього комплексу моделей, оскільки бібліотечний фонд складна система і представити його у вигляді однієї моделі неможливо.

 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Бібліотечний фонд як система

1. Еволюція уявлень про місце БФ у системі « бібліотека».

2. Необхідність системного підходу до вивчення бібліотечного фонду.

3. Основні компоненти бібліотечного фонду.

4. Структура бібліотечного фонду.

5. Соціальні функції бібліотечного фонду. Документ як фондоутворюючий елемент.

Література:

Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации : ГОСТ 7.59-90. – Введ. 01.01.91. – М., 1990. – 10 с.

Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения : ГОСТ 7.0-99. – Минск, 1999. – 23 с.

Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. – К., 1994. – 53 с.

Истрина М.В. Аннотирование произведений печати : метод. пособие /М.В. Истрина. – М., 1981. – 43 с.

Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник / Е.Т. Карачинська, В.К. Удалова. – Х. : Основа, 1992. – 160 с.

Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник / Д.Я. Коготков. – СПб., 2004. – 304с.

Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення : ДСТУ 2394-94. – Чинний від 01.01.95. – К., 1994. – 89 с.

Короткий термінологічний словник з бібліографознавства та соціальної інформатики. – К., 1998. – 115 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2.

Тема: Бібліотечний фонд як наукове поняття.

1. Ознаки та властивості бібліотечного фонду.

2. Дефініція поняття бібліотечний фонд.Бібліотечне фондознавство.

3. Загальні властивості та зв’язки бібліотечного фонду.

 

Література:

Васильченко, Н. П. Библиотечные фонды: проблема терминологии / Н. П. Васильченко // Научно-технические библиотеки. – 1999. – № 8. – С. 15-19.

Васильченко, Н. П. Методы управления библиотечным фондом / Н. П. Васильченко // Научно-технические библиотеки. – 1988. – № 9. – С. 17-19.

Васильченко, Н. П. Управление библиотечными фондами: вопросы терминологии / Н. П. Васильченко // Научно-технические библиотеки. – 1987. – № 5. – С. 8-13.

Васильченко, Н. П. Формирование библиотечного фонда / Н. П. Васильченко // Научно-технические библиотеки. – 1996. – № 5. – С. 22-28.

ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения // Стандарты по библиотечному делу. – СПб., 2000. – С. 411-462.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3.

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.