Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОцінка ефективності кадрових заходів служби управління персоналом підприємства

Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Планування чисельності персоналу промислового підприємства

 

Мета:використовуючи розрахунково-аналітичну методику визначити планову чисельність персоналу виробничого підрозділу підприємства на основі трудомісткості праці.

Завдання:за обраним варіантом згідно з номером студента в журналі академічної групи визначити планову чисельність персоналу, попередньо побудувавши баланс робочого часу одного працівника з визначенням календарного, номінального, корисного й ефективного фонду робочого часу одного працівника.

Вихідні (початкові)дані:

Розрахувати планову чисельність персоналу виробничого підрозділу промислового підприємства, користуючись наступними даними:

1. У плановому році підприємство планує виготовити ОВ одиниць продукції. Трудомісткість виробництва однієї одиниці складає Т нормо-год.

2. В процесі виробництва на одного робітника планується процент виконання норм Кв.н., %. Тривалість зміни 8,2 год. Режим роботи двозмінний.

3. Календарний фонд робочого часу планового року складає 365 днів. Протягом року плануються святкові та вихідні дні, відпустки, відпустки в зв’язку з пологами, відпустки студентам (учням), виконання держобов’язків, невиходи в зв’язку з хворобою.

4. Крім того в плановому році планується відсоток цілоденних простоїв (ЦП), регламентовані простої обладнання (РП), втрати робочого часу з вини робітників (П) від номінального фонду робочого часу працівника.Вихідна інформація наведена у таблиці 1. У таблиці 2 наведено статті балансу робочого часу одного працівника.

 

 

Таблиця 1

Вихідні дані для вибору за варіантом

 

№ варіанту ОВ, одиниць Т, нормо-год. К в.н. ЦП, % РП, % П, %
0,35 1,12 2,4 1,9
0,42 1,10 2,39 3,95 1,92
0,36 1,00 2,38 3,94 1,94
0,24 0,9 2,37 3,93 1,96
0,15 1,11 2,36 3,92 1,98
0,57 1,15 2,35 3,91 2,0
0,49 1,20 2,34 3,9 2,02
0,15 1,12 2,33 3,89 2,04
0,21 1,18 2,32 3,88 2,06
0,2 1,17 2,31 3,87 2,08
1,14 2,3 3,86 2,1
0,47 1,13 2,29 3,85 2,12
0,24 1,12 2,28 3,84 2,14
0,65 1,15 2,27 3,83 2,16
0,23 1,16 2,26 3,82 2,18
0,87 1,05 2,25 4,05 2,2
0,57 1,07 2,24 4,1 2,22
0,75 1,14 2,23 4,15 2,24
0,46 1,08 2,22 4,2 2,26
0,45 1,00 2,21 4,25 2,28
0,4 1,10 2,2 4,3 2,3
0,5 1,12 2,19 4,35 2,32
0,6 1,13 2,18 4,4 2,34
0,34 1,17 2,17 4,45 2,36
0,25 1,09 2,16 4,5 2,38
0,65 1,03 2,15 4,55 2,4
0,21 1,04 2,14 4,6 2,42
0,24 1,02 2,13 4,65 2,44
0,82 1,03 2,12 4,7 2,46
0,14 1,01 2,11 4,05 2,48

 

 

Таблиця 2

Баланс робочого часу одного працівника

 

№ п/п Назва елементів робочого часу Дні
Календарний фонд робочого часу
Святкові та вихідні дні
Відпустка
Відпустка у зв’язку з пологами 0,2
Відпустка студентам, учням 0,6
Невиходи у зв’язку з хворобою 10,1
Виконання держобов’язків 2,4
Втрати робочого часу зрізних причин, дні ?
Номінальний фонд робочого часу працівника, дні ?
Корисний фонд робочого часу одного працівника, дні ?
Ефективний фонд робочого часу одного працівника, дні ?

 

Методика виконання роботи

1. Розрахунок чисельності виробничого персоналу за методом трудомісткості здійснюється за наступною формулою:

(1)

де Тн – час, необхідний для виконання виробничої програми;

Тк –ефективний фонд робочого часу одного працівника:

 

Час, необхідний для виконання виробничої програми розраховується за наступною формулою:

(2)

де ОВ – кількість виробів, що планують виробити;

Т – трудомісткість процесу виготовлення одиниці продукції;

Квн – коефіцієнт виконання норм часу одним робітником.

 

2. Ефективний фонд робочого часу одного працівника (Тк) в годинах визначається наступним чином:

2.1. Календарний фонд робочого часу працівника, що дорівнює кількості календарних днів в звітному році переводиться в години множенням кількості днів на тривалість робочої зміни з врахуванням режиму роботи (кількості змін). Аналогічним чином переводяться в години всі інші види фондів робочого часу працівників;

2.2. Номінальний фонд робочого часу – це календарний фонд робочого часу за винятком святкових та вихідних днів, передбачених законодавством України;

2.3. Корисний фонд робочого часу працівника – номінальний фонд робочого часу за винятком всіх видів відпусток;

2.4. Ефективний фонд робочого часу – корисний фонд робочого часу за винятком втрат робочого часу з різних причин (невиходи у зв'язку із хворобою, виконання держобов'язків, цілоденні простої, регламентовані простої обладнання, втрати робочого часу з вини робітників).


Оцінка ефективності кадрових заходів служби управління персоналом підприємства

 

Мета:оцінити економічну ефективність заходів з підвищення кваліфікації персоналу, що проводяться кадровою службою промислового підприємства.

Завдання:На промисловому підприємстві для підвищення кваліфікації слюсарів-складальників і освоєння ними нових технологій, що запроваджуються у виробництві, організовані курси цільового призначення. За обраним варіантом згідно з номером студента в журналі академічної групи розрахувати економічний ефект від підвищення кваліфікації даної категорії працівників.

Вихідні (початкові)дані: Вихідні дані для розрахунку по кожному варіанту наведені в таблиці 3

Таблиця 3

Вихідні дані для вибору за варіантом

№ варіанту Чисельність слюсарів-склальників (Ч) Середньоспискова чисельність робітників, розрахункова (Чр) Чисельність робітників, що не виконують норми виробітку (Чннв) Середній процент виконання норм виробітку для даної категорії робітників: - до впровадження заходу(А0) - після впровадження заходу (А1) Чисельність робітників, що виконують норму виробітку на 100-105% (Чвнв) Середній процент виконання норм виробітку для даної категорії робітників: - до впровадження заходу (В0) - після впровадження заходу (В1) Питома вага продукції робітників даної групи у обсязі виробництва цеху (%пр) Собівартість річного випуску продукції (С) Питома вага умовно-постійних витрат у собівартості (%упв) Витрати на навчання (Зед)
 

 


Методичні вказівки до виконання роботи

 

Річний економічний ефект від запровадження заходів з підвищення кваліфікації даної категорії працівників визначається за наступною формулою:

(3)

де: С1 і С2 – собівартість одиниці продукції (робіт) до та після запровадження заходу;

В2 – річний обсяг продукції (робіт) після запровадження заходу в натуральному виразі.

Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності кадрових заходів (Ен = 0,15);

Зед – єдиночасні витрати, пов'язані із розробкою і запровадженням заходу.

Оскільки витрати на здійснення заходів з підвищення кваліфікації персоналу відносяться до категорії умовно-постійних, а собівартість продукції підприємства визначається шляхом добутку собівартості одиниці продукції на її кількість, формулу (1) можна представити наступним чином:

(4)

де: Еупв – економія від зниження собівартості на умовно-постійних витратах.

В свою чергу економію від зниження собівартості на умовно-постійних витратах можна розрахувати за наступною формулою:

Еупв = У×Р/100 (5)

де: У – річна сума умовно-постійних виртрат в собівартості продукції базисного періоду;

Р – приріст обсягів виробництва, %.

Річну суму умовно-постійних витрат в собівартості продукції можна виразити через питому вагу продукції робітників даної групи у обсязі виробництва та питому вагу умовно-постійних витрат у собівартості. В такому випадку формула (3) матиме наступний вигляд:

(6)

де: С – собівартість річного випуску продукції;

%упв –питома вага умовно-постійних витрат у собівартості

%пр – питома вага продукції робітників даної професійної групи у обсязі виробництва цеху.

 

За умовами даної задачі, приріст обсягів виробництва (Р) буде дорівнювати приросту продкутивності праці (П), оскільки фактична чисельність робітників дільниці після запровадження заходів залишається незмінною.

Приріст продуктивності праці визначається за формулою:

(7)

де Еч – відносна економія чисельності робітників;

Чр – середньоспискова чисельність робітників, розрахункова.

 

Відносна економія чисельності робітників за рахунок запровадження кадрових заходів розраховується за наступною формулою:

(8)

де: ∆1 –збільшення проценту виконання норм виробітку працівниками, що раніше не виконували норми виробітку в результаті запровадження заходів;

2 збільшення проценту виконання норм виробітку працівниками, що виконують норму виробітку на 100-105%

Чннв – чисельність робітників, що не виконують норми виробітку;

Чвнв – чисельність робітників, що виконують норму виробітку на 100-105%.

 

Послідовність виконання роботи.

1. На початковому етапі роботи здійснюються допоміжні розрахунки. Перелік необхідних показників та методика їх розрахунку наведена в табл. 4

Таблиця 4

Допоміжні показники, розрахунок яких необхідний для виконання завдання

Показник Формула розрахунку
1. Питома вага робітників, що не виконують норму виробітку
2. Збільшення проценту виконання норм виробітку робітниками, що раніше не виконували норми в результаті запровадження заходів
3. Питома вага робітників, що виконують норму виробітку на 100-105%
4. Збільшення проценту виконання норм виробітку для робітників, що виконують норми виробітку на 100-105% в результаті запровадження заходів

 

2. З використанням результатів допоміжних розрахунків за допомогою формули (8) визначається відносна економія чисельності робітників за рахунок запровадження кадрових заходів.

3. За допомогою формули (7) визначається приріст продуктивності праці.

4. З використанням формули (6) розраховується економія від зниження собівартості на умовно-постійних витратах.

5. За допомогою формули (4) здійснюється розрахунок річного економічного ефекту від запровадження кадрових заходів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.