Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз використання прибутку

Із прибутку від звичайної діяльності й надзвичайних ситуацій сплачується податок. Значення, що залишилося, називається чистим прибутком.

Приблизна схема використання чистого прибутку на підприємствах України представлена на рис. 3.2. З неї сплачуються обов'язки й відсотки за довгострокові кредити, а інша частина ділиться на дві частини.

З першої частини прибуток розподіляється по наступних напрямках:

– між власниками майна (капіталу) підприємства (акціонерами) на сплату дивідендів по акціях і виплату відсотків по участі на паях;

– направляється на заохочувальні виплати його персоналу за результатами роботи (фонд матеріального заохочення);

– направляється на інші потреби (внески в благодійні фонди, допомогу різним організаціям, особам і ін.).

Першу частину прибутку звичайно називають обсягом споживання.

До другої частини відноситься прибуток, що залишається на підприємстві (нерозподілений прибуток), і використовується на інвестиційні потреби й для створення резервного фонду. Залишок нерозподіленого прибутку й фонд інвестиційних потреб звичайно називають фондами накопичення.

Рис. 3.2 – Схема використання прибутку підприємства

Для оцінки ефективності використання прибутку застосовується ряд відносних показників: коефіцієнт капіталізації та коефіцієнт споживання.

(3.10)

де: – коефіцієнт капіталізації;

– величина фонду накопичення;

– величина резервного фонду.

(3.11)

де: – коефіцієнт споживання;

– об’єм споживання.

На практиці, як правило, оцінюють динаміку відносних показників (табл. 3.9).

Таблиця 3.9 – Динаміка показників використання прибутку

№ пп Найменування показників Базисний рік Звітний рік Індекс
0,05 0,20 4,00
0,95 0,80 0,84

За даними таблиці 2.9 на підприємстві збільшився в 4 рази коефіцієнт капіталізації й на 16% скоротився коефіцієнт споживання, що є позитивним явищем для даного підприємства.Аналіз рентабельності

Показники економічної ефективності (рентабельності) залежно від обраної бази для зіставлення поділяються на три групи: витратні, ресурсні, доходні.

Витратні показники рентабельності характеризують суму прибутку, яку забезпечують понесені витрати (виробничі, комерційні, інвестиційні тощо) у процесі діяльності.

Для їх розрахунку використовуються показники чистого прибутку, загального прибутку, а також прибутку від реалізації продукції, які співвідносяться із загальною сумою витрат на виробництво та реалізацію, собівартістю виробленої (реалізованої) продукції, собівартістю одиниці продукції тощо. Загальна формула витратних показників рентабельності має наступний вигляд:

, (3.12)

де Рв - витратний показник рентабельності,

%, П - прибуток, грн., витрати, грн.

Показники рентабельності, розраховані за даним підходом, характеризують ефективність використання засобів, спожитих у процесі виробництва або здійснення інших видів діяльності, а саме скільки підприємство отримує прибутку (ефекту) з кожної гривні, витраченої на здійснення певного виду діяльності.

Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг)

Рп = ВП / СВ х100% (3.13)

або Ф2Р050/Ф2Р040 х 100%

ВП - валовий прибуток;

СВ - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Показує скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат

Рентабельність операційної діяльності

РОД= ФРОД / Во6 х 100% (3.14)

або Ф 2 Р 100 / Ф 2 (Р 040 + Р 070 + Р 080 + Р 090) х 100 %

ФРОД фінансовий результат від операційної діяльності;

Вод – операційні витрати

Показує скільки отримано прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат

Рентабельність звичайної діяльності

Рзд = ФРзд / Взд х100% (3.15)

або Ф 2 Р 170 / Ф 2 (Р 040 + Р 070 + Р 080 + Р090 + Р 140+ Р 150+ Р 160) х 100%

ФРзд - фінансовий результат від звичайної діяльності;

Взд - витрати звичайної діяльності

Показує скільки отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн. звичайних витрат

Рентабельність господарської діяльності

Рзаг = ФРзаг / Взаг х 100 %, (3.16)

або Ф 2 (Р 170 + Р 200-Р 205) / Ф 2 (Р 040 + Р 070 + Р 080 + Р 090 + Р 140 + Р 150 + + Р 160+ Р 205) х 100 %

ФРзаг - загальний фінансовий результат від діяльності;

Взаг - загальні витрати підприємства

Показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних витрат

Ресурсні показники рентабельності розраховуються, якщо необхідно визначити доходність ресурсів або капіталу підприємства. Вони визначаються як відношення прибутку (валового, загального або чистого) до вартості активів (капіталу) або їх складових:

Рр = П / А(К) х 100 %, (3.17)

де Рр - ресурсний показник рентабельності, %;

А - вартість активів підприємства, грн.,

К- капітал підприємства, грн.

Рентабельність підприємства

Рп = ЧП / СА х100%, (3.18)

або Ф 2 Р 220 / Ф 1 Р 280 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) х 100%

ЧП - чистий прибуток підприємства;

СА - середньорічна вартість активів підприємства

Показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів

Рентабельність власного капіталу

РВК = Пзвд / СВК х 100% , (3.19)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 380 (Гр. 3 + Гр. 4) X 0,5) х 100%

Пзвд - прибуток до оподаткування;

СВК - середньорічна вартість власного капіталу

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу

Рентабельність залученого капіталу

РЗК = Пзвд / СЗК х 100%, (3.20)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 480 (Гр. 3 + Гр. 4) + Р 620 (Гр. 3 + Гр. 4) X 0,5) х 100 %

СЗК - середньорічна вартість залученого капіталу

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. залученого капіталу

Рентабельність перманентного капіталу

РВК = Пзвд / СВК+СЗД х 100%, (3.21)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 380 (Гр. 3 + Гр. 4) х х 0,5 + Р 480 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) х 100 %

СДЗ - середньорічна вартість довгострокових зобов'язань

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу та довгострокових зобов'язань

Рентабельність необоротних активів (фондорентабельність)

РВК = Пзвд / СНА х 100%, (3.22)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 080 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) х 100%

СНА - середньорічна вартість необоротних активів

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. необоротних активів

Рентабельність оборотних активів

РВК = Пзвд / СОА х 100%, (3.23)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 260 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) х 100%

СОА - середньорічна вартість оборотних активів

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів

Доходні показники рентабельності (рентабельність продаж) розраховуються як відношення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) (операційного прибутку, чистого прибутку) до чистого доходу підприємства:

Рд = П / Дох х 100 %, (3.24)

де Рд - доходний показник рентабельності, %;

Дох - дохід, грн.

Відповідно до обраного чисельника (виду прибутку) розрізняють такі показники:

операційна рентабельність продаж;

чиста рентабельність продаж.

Валова рентабельність продажу (валова маржа)

РВП = ВП / ЧД х 100%, (3.25)

або Ф2 Р 050 / Ф 2 Р 035 х 100%

ВП - валовий прибуток;

Показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. доходу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Чиста рентабельність продажу (чиста маржа)

РЧПК = ЧП / ЧД х 100%, (3.26)

або Ф 2 Р 220 / Р 035 х 100%

Показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Рентабельність доходу від операційної діяльності (операційна маржа)

РВК = ФРопд / Допд х 100%, (3.26)

або Ф 2 Р 100 / (Р 035 + Р 060) x 100%

ФРопд ~ фінансовий результат від операційної діяльності;

Допд - дохід від операційної діяльності

Показує розмір прибутку з 1 грн. доходу від операційної діяльності

Показники рентабельності продаж характеризують ефективність комерційної діяльності та відображають суму прибутку (валового, операційного, чистого), що отримує підприємство з кожної гривні продажу. Рентабельність продажу розраховується в цілому по підприємству, за окремими видами продукції, за його структурними підрозділами, окремими напрямами діяльності.

Для розрахунку наведених показників рентабельності в чисельнику показників може відображатися не тільки сума прибутку (валового, загального, чистого), але й сума чистого приросту грошових коштів. Дані показники свідчать про можливість підприємства розрахуватися з кредиторами та власниками грошових коштів. Показники рентабельності, які обчислюються на основі приросту грошових коштів, широко застосовуються у країнах з ринковою економікою. Такий підхід є пріоритетним, адже операції з грошовими коштами забезпечують платоспроможність і є істотним критерієм стійкого фінансового стану підприємства.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які завдання ставляться перед аналізом прибутку підприємства?

2. Назвіть джерела інформації для аналізу прибутку і охарактеризуйте їх.

3. Поясніть, як формується прибуток підприємства.

4. Що таке прибуток, одержаний від звичайної діяльності?

5. Що таке чистий прибуток?

6. Назвіть фактори, які впливають на прибуток від реалізації.

7. Охарактеризуйте резерви збільшення прибутку.

8. Назвіть види рентабельності та охарактеризуйте їх.

 

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.