Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

 

Курсова робота складається з титульної сторінки, змісту, вступу, загальної та спеціальної частини, висновків, списку використаної літератури та графічних додатків [6].

Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи, яка має бути оформлена у відповідності до встановленого зразка. На титульному листі номер не проставляється, але враховується при подальшій нумерації сторінок.

Зміст, що розміщується на 2-й сторінці, включає назви всіх розділів та підрозділів курсової роботи із зазначенням номерів сторінок, з яких починається виклад кожного розділу та підрозділу, вступу, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі викладається мета і основні завдання дослідження, їх практичне та теоретичне значення. Має бути вказане адміністративне і геоструктурне положення району.

Вступ ілюструється оглядовою картою району робіт. Обсяг вступу не повинен перевищувати 1-2 сторінки.

Загальна частина включає основні розділи, які стосуються загальних природних умов території досліджень:

1. Фізико-географічні умови району робіт.У цьому розділі надаються основні відомості про географічне положення та економіку району. В окремих підрозділах надається характеристика клімату, рельєфу, гідрографії, рослинності та економіки району. Загальний обсяг розділу 5-7 сторінок.

1.1. Клімат. Цей підрозділ повинен включати опис основних метеорологічних елементів у багаторічному плані за порами року (опади, температура та вологість повітря, температура ґрунтів рослинного шару, вітри, атмосферний тиск, випарування, сніговий покрив та глибина промерзання).

1.2. Рельєф. Підрозділ має містити відомості про амплітуду висот денної поверхні, значення рельєфу для загальної оцінки території (наприклад, для аналізу умов розповсюдження підземних вод, формування їх складу, гідравлічного зв’язку з поверхневими водами та ін.; для оцінки стійкості схилів, ерозійних, карстових та інших геологічних процесів).1.3. Гідрографія. У цьому підрозділі надається характеристика річкової мережі та відомості про режим поверхневих водоймищ і зміну хімічного складу поверхневих вод на протязі року та у багаторічному плані.

1.4. Рослинний і тваринний світ. Підрозділ повинен включати характеристику рослинності і тварин, які розповсюджені на території дослідження, з погляду на них як на індикатор виявлення ділянок території з найбільш близьким заляганням рівня ґрунтових вод від поверхні, визначення площ живлення лінз прісних вод та ін.

1.5. Економіка. Підрозділ має містити відомості про основні напрямки господарської діяльності району, наявність шляхів сполучення тощо.

2. Геолого-гідрогеологічна вивченість.У цьому розділі в хронологічному порядку надається коротка історія геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень; мають бути чітко відображені найважливіші попередні періоди досліджень та нові дослідження району, що вивчається. Обов’язково повинні буди посилання на літературу в квадратних дужках. Обсяг розділу – 3-5 сторінок.

3. Геологічна будова. У розділі надається стратиграфія, тектоніка і геоморфологія, [12, 13, 18, 19].

3.1. Стратиграфія. Підрозділ повинен включати стратиграфічний та літологічний опис порід від стародавніх до сучасних. При описі окремих стратиграфічних одиниць необхідно вказувати їх розповсюдженість, товщину, характер і глибину залягання, літологічний склад тощо. Особливу увагу слід приділяти водопроникним шарам, які є або можуть бути колекторами підземних вод та складають зону аерації.

Підрозділ обов’язково ілюструється геологічною картою, стратиграфічною колонкою та геологічними розрізами. Обсяг підрозділу 5-10 сторінок.

3.2. Тектоніка. Підрозділ має містити відомості про характеристику тектоніки району, план тектонічної будови, основні тектонічні елементи та особливості, що мають бути відображені на геологічній карті.

Підрозділ обов’язково ілюструється тектонічною картою. Обсяг підрозділу – 2-3 сторінки.

3.3 Геоморфологія. У цьому розділі характеризуються основні геоморфологічні елементи, їх поширення та особливості будови.

Розділ обов’язково ілюструється геоморфологічною картою. Обсяг розділу також 2-3 сторінки.

 

4. Гідрогеологічні умови. У розділі в повному обсязі надається гідрогеологічна характеристика району будівництва метрополітену [5, 12, 20]. На території досліджень мають бути всебічно охарактеризовані зверху вниз всі водоносні горизонти та комплекси, а також розділяючі їх слабопроникні і водотривкі шари. Описуються особливості їх залягання в розрізі, розповсюдженість по площі, гідравлічний стан, водозбагаченість, гідродинамічний зв’язок із поверхневими водами та підземними водами інших горизонтів. По можливості мають бути виділені області живлення і розвантаження підземних вод, надана характеристика режиму, хімічного та бактеріологічного складу підземних вод. Необхідно також вказати де і як використовуються підземні води всіх водоносних горизонтів і комплексів, які розповсюджені на території району.

Розділ обов’язково ілюструється гідрогеологічною картою та гідрогеологічними розрізами. Обсяг розділу 5-10 сторінок.

Спеціальна частина курсової роботи повинна містити обґрунтовування границь і граничних умов облсті фільтрації та методику розрахунку системи взаємодіючих водознижуючих свердловин.

У цій частині мають бути розглянуті такі питання:

· загальна характеристика об’єкта (площа території робіт, призначення робіт та вимоги до результатів);

· обґрунтування гідродинамічної схеми, меж і граничних умов;

· обґрунтування методики розрахунку системи взаємодіючих водознижуючих свердловин;

 

5. Визначення основних показників, які характеризують складність гідрогеологічних умов території будівництва станції метро[6, 22].

Район дренажних робіт розташований (згідно варіанту).

Площа складає (згідно варіанту) км2.

За складністю гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов та за складністю геологічної будови район робіт відноситься до „….” категорії (студенти визначають самостійно).

За умовами прохідності територія відноситься до „….” категорії (студенти визначають самостійно).

6. Розрахунок системи взаємодіючих свердловин для зниження рівня підземних вод в масиві грунтів підбудівництво станції метро.

В цій частині студенти повинні самостійно:

· обрунтувати розрахункову фільтраційну схему гідрогеологічних умов ділянки будівництва станції метро;

· обрунтувати аналітичні залежності, які отримані при розв`язанні диференціальних рівнянь фільтрації. Аналітичні розрахунки використовуються в усіх випадках, коли існує можливість представити гідрогеологічну обстановку у вигляді розрахункової фільтраційної схеми;

· накреслити розрахункову схему з граничними межами і нанести на неї контури

котловану станції метро;

· розмістити дренажні свердловини по контуру котлована станції, пронумерувати їх і, якщо необхідно, дзеркально відобразити їх відносно граничних меж водоносного горизонта;

· розрахувати систему взаємодіючих свердловин. Для чого визначити зниження рівня підземних вод від дії відкачки води із цих свердловин в центрі станції і на її краях по довгій вісі. Якщо зниження рівня підземних вод буде недостатнім для осушення масиву грунтів на задану глибину, то кількість свердловин потрібно збільшити. Якщо зниження рівня підземних вод буде значно більшим, то кількість свердловин потрібно зменшити. Після збільшення або зменшення кількості свердловин їх необхідно знову розмістити по контуру станції і розрахунки повторити. Ці дії необхідно повторювати до тих пір, поки не отримаємо небхідне зниження рівня підземних вод;

· за отриманими зниженнями рівня підземних вод в усіх дренажних свердловинах і в трьох точках на станції побудовати на розрахунковій схемі депресійну воронку.

Заключна частина курсової роботи.

Висновки є заключним розділом курсової роботи і мають вміщувати оцінку розрахунків, можливі області застосування отриманих результатів, їх значення та шляхи подальшого розвитку досліджень.

Список використаної літератури має включати інформаційні джерела, які були використані при складанні курсової роботи. Література наводиться в алфавітному порядку із зазначенням: порядкового номера, прізвища та ініціалів автора, назви друкованого видання, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Графічні і тестові додатки – це графічний матеріал, який наочно ілюструє викладені в курсовій роботі основні результати. Це – оглядова карта, геологічна та гідрогеологічна карти, гідрогеологічні розрізи, на яких нанесено контури станції метро, схема розташування дренажних взаємодіючих свердловин, конструкція свердловин.

У верхній частині креслення вміщується його назва, у нижньому правому куті вміщується штамп.

 

 


 

Висновки

 

Для розв’язання однієї і тієї ж гідрогеологічної або гідродинамічної задачі можна використати кілька методів розрахунків взаємодіючих свердловин, або їх різновидів. В методичних вказівках розглядаються лише типові, найбільш поширені методи. Перелік цих методів може поповнюватись, чи уточнюватись. Але основна ідея високої ефективності розрахунків взаємодіючих свердловин, на нашу думку, досить чітко проявляється на прикладах методів і задач, які були розглянуті.

Студенти можуть опанувати методи розрахунків взаємодіючих свердловин і їх використання в гідрогеології лише за умови значної самостійної роботи. Зокрема значну роль в цьому відіграють практичні розрахунки з використанням ПК. Студенти можуть самостійно розробити програми обчислень на ПК на основі алгоритмів, які розглядалися в методичних вказівках.

 


 

Література

 

1. Боревский Б.В., Самсонов Н.П., Язвин Л.С. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек. – К.: Высш. шк., 1987. – 275 с.

2. Боревский Б.В., Дробноход Н.И., Язвин Л.С. Оценка запасов подземных вод. – К.: Вища школа, 1989. – 407 с.

3. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навчальний посібник. – К.: фірма «Інкос», 2009. – 614 с.

4. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Методика гідрогеологічних досліджень“ для студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-гідрогеологія). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2001. – 37 с.

5. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2001. – 69 с.

6. Климентов П.П., Кононов В.М. Методика гидрогеологических исследований. – М.: Высш. школа 1989. – 408 с.

7. Мандрик Б. М., Дробноход М. І., Мокієнко В. І. Оцінка запасів підземних вод. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 146 с.

8. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. Підручник. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 197 с.

9. Основы гидрогеологии. Методы гидрогеологических исследований /Плотников Н.И., Вартанян Г.С. и др. – Новосибирск. 1984.

10. Руденко Ф.А. Гідрогеологія України. – Київ: Вища школа, 1964. – 323 с.

11. Соколов Б.С.. СтратиграфияСССР.– М.: Недра. 1986. – 340 с.

12. Справочник гидрогеолога. /Под общей редакцией М.Е. Альтовского. М.: Недра. 1962.– 616 с.

13. Справочное руководство гидрогеолога. /Под ред.В.А. Максимова. Т. 1, 2 – Л: Недра. 1979. – 512 с.

14. Терещенко В.О. Гідрогеологія України. Навчальний посібник. –Харків: Видавничий центр ХНУ. 2006. – 44 с.

15. Шестаков В.М. Динамика подземных вод. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 327 с.

Допоміжна

16. Воскресенский С.С. Геоморфология СССР. - М.: Высшая школа. 1968.

17. Геология СССР / Есенов Ш.Е., Шалыгин Е.Д. и др., т. 20, кн. 1.- М.: Недра. 1972.

18. Гидрогеология СССР, т. ХХХІІІ. – М.: Недра. 1966.

19. Польова гідрогеологія / Солдак А.Г., Банник Г.І., Пелешенко В.І. – К.: Вид-во КДУ, 1962.

20. Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. СУСН. Вып. 2, «Опытно-фильтрационные работы». – М.: Недра, 1983.

21. Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. СУСН. Вып. 5, «Разведочное бурение». – М.: Недра, 1984.

22. Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. СУСН. Вып. 7, «Лабораторные работы». – М.: Недра, 1984.


Графічні і тестові додатки

 

Додаток 1

 

А) Графіки для визначення опору , обумовленого недосконалістю свердловини за ступенем розкриття (фільтр примикає до верхнього водотриву), а) напірний, б) безнапірний пласти.

 

 
 

 


Б) Графіки для визначення опору , обумовленого недосконалістю свердловини за ступенем розкриття (фільтр розташований в середній частині пласта) , а) напірний. б) безнапірний пласти.

 

 
 


 

 

Додаток 2

Значення функції Еi (-x) i W(x,r/B) при x=r2/4at

x -Ei (-x) W при r/B
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0005 7,024 4,853 3,504 2,229 1,555 ,131 0,842
0,0006 6,842 4,851          
0,0007 6,688 4,848          
0,0008 6,554 4,843          
0,0009 6,437 4,837          
0,001 6,331 4,829          
0,002 5,639 4,708 3,504        
0,003 5,235 4,562 3,497        
0,004 4,948 4,423 3,481        
0,005 4,726 4,296 3,457        
0,006 4,545 4,181 3,427        
0,007 4,392 4,077 3,395        
0,008 4,259 3,982 3,360 2,229      
0,009 4,142 3,895 3,324 2,227      
0,01 4,038 3,815 3,288 2,225 1,555    
0,02 3,355 3,244 2,952 2,181 1,553 1,131  
0,03 2,959 2,887 2,690 2,103 1,542 1,130  
0,04 2,681 2,629 2,482 2,016 1,521 1,127  
0,05 2,468 2,427 2,311 1,928 1,493 1,121 0,841
0,06 2,295 2,262 2,167 1,845 1,459 1,117 0,839
0,07 2,151 2,123 2,044 1,767 1,423 1,099 0,836
0,08 2,027 2,003 1,935 1,695 1,386 1,086 0,832
0,09 1,919 1,898 1,839 1,627 1,349 1,067 0,826
0,1 1,823 1,805 1,753 1,564 1,312 1,050 0,819
0,2 1,223 1,216 1,194 1,114 0,996 0,858 0,715
0,3 0,906 0,902 0,890 0,846 0,778 0,693 0,601
0,4 0,702 0,700 0,693 0,665 0,621 0,565 0,502
0,5 0,560 0,558 0,553 0,534 0,504 0,465 0,421
0,6 0,454 0,453 0,456 0,436 0,415 0,387 0,354
0,7 0,374 0,373 0,370 0,361 0,345 0,324 0,300
0,8 0,311 0,310 0,308 0,301 0,289 0,273 0,254
0,9 0,260 0,260 0,258 0,253 0,244 0,231 0,217
1,0 0,219 0,219 0,218 0,214 0,206 0,197 0,186
2,0 0,049 0,049 0,049 0,048 0,047 0,046 0,044
3,0 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012
4,0 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
5,0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

 

 


Додаток 3

Значення функції erfc (x), K0 (x)

x erfc(x) K0 (x) x erfc(x) K0 (x)
0,0 1,0 0,44 0,5338 1,0321
0,02 0,9774 4,0285 0,46 0,5253 0,9943
0,04 0,9549 3,3365 0,48 0,4973 0,9584
0,06 0,9324 2,9329 0,50 0,4795 0,9244
0,08 0,9099 2,6475 0,54 0,4451 0,8614
0,10 0,8875 2,4271 0,58 0,4121 0,8042
0,12 0,8652 2,2479 0,62 0,3806 0,7520
0,14 0,8431 2,0972 0,66 0,3506 0,7043
0,16 0,8210 1,9674 0,70 0,3332 0,6605
0,18 0,7991 1,8537 0,74 0,2953 0,6202
0,20 0,7773 1,7527 0,78 0,2700 0,5829
0,22 0,7557 1,6620 0,82 0,2462 0,5484
0,24 0,7343 1,5798 0,86 0,2239 0,5164
0,26 0,7131 1,5040 0,90 0,2031 0,4867
0,28 0,6921 1,4360 0,94 0,1837 0,4591
0,30 0,6714 1,3725 0,98 0,1658 0,4333
0,32 0,6509 1,3136 1,10 0,1198 0,3656
0,34 0,6306 1,2587 1,30 0,0660 0,2782
0,38 0,5910 1,1596 1,70 0,0162 0,1655
0,40 0,5716 1,1145 1,90 0,0072 0,1288
0,42 0,5525 1,0721 2,00 0,0047 0,1139

 


 

Навчальне видання

 

ЧОМКОФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ

ЧОМКОДМИТРО ФЕДОРОВИЧ

 

Динаміка підземних вод

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.