Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Вчена рада факультету

протокол № ______________

«___» __________ 2012 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Керівника хореографічного колективу

(без відриву від навчання )

напряму підготовки _____________6. 020202 Хореографія__________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 6. 020202Хореографія___________________________

шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ________________ Хореографія _______________________________

(назва спеціалізації)

факультету, кафедри Факультет культури і мистецтв. Кафедра режисури та хореографії

(назва інституту, факультету, відділення)

 

 

Кредитно-модульна система

Організації навчального процесу

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

режисури та хореографії

Протокол №

від «___» ________ 2012 року

Завідувач кафедрою

________________ Ф. Стригун

«___» ________ 2012 року

 

 

 

Львів 2012

Виробнича практика. Керівника хореографічного колективу (без відриву від навчання).Робоча програма для студентів за напрямом підготовки 6.020202, спеціальністю Хореографія. Львів 2012. – 29 с.

 

 

Розробник:асистент кафедри режисури та хореографії Плахотнюк

Олександр Анатолійович

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри режисури та хореографії

Протокол № ___ від. «___» ________ 2012 р.

 

Завідувач кафедрою Ф. Стригун

_______________________________________ (__________________)

(прізвище та ініціали) (підпис)

“_____”___________________ 2012 р

 

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 6.020202 Хореографія

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. «___» ________ 2012 р.

 

“_____”________________2012 р. Голова ______________ (Плахотнюк О. А.)(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

ÓПлахотнюк О., 2012


ВСТУП

 

Процес підготовки фахівців в галузі хореографія завершується здачею державних іспитів. З метою створення умов для її здачі студенти проходять виробничу практику без відриву від навчання (керівника хореографічного колективу).

Виробнича практика (керівника хореографічного колективу) відбувається з без відриву від навчання для студентів стаціонару у ІІ курсі 4 семестрі на протязі 4 тижнів, 6 кредитів ECTS, 216 годин.

Обов'язковою умовою проведення практики є наявність на базі практики досвідченого хореографа-методиста, керівника хореографічного колективу, аматорський колектив повинен має звання Заслуженого, Народного або Зразкового ансамблю танцю, діяльність танцювального колективу здійснюється на професійній основі, що надає можливість для вивчення діяльності керівництва колективом.

Можливими базами для проведення виробничої практики (керівника хореографічного колективу) без відриву від навчання є найрізноманітніші заклади, установи та організації, де існують аматорська та професійні хореографічні колективи (школи, гімназії, ліцеї, коледжі, дошкільні дитячі установи, позашкільні навчально-виховні заклади, театри, студії та інші установи) державні та приватні підприємства.

Перед початком практики на кафедрі режисури та хореографії проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри режисури та хореографії знайомить студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та їх керівників. Для кожної бази практики з числа студентів призначається староста.

 

Основними обов'язками студентів-практикантів є:

1. Дотримуватись техніки безпеки і правил безпеки життєдіяльності.

2. Розпочати і завершити виробничу практику у зазначений термін.

3. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою виробничої практики (керівника хореографічним колективом). Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для не атестації студента-практиканта.

4. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.

5. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики.

6. Дотримуватися норм поведінки.

7. Вчасно оформити документацію.

8. Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.

 

Основними обов'язками керівника практики від університетує:

1. Забезпечити практикантів скеруванням на виробничу практику.

2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

3. Ознайомити студентів з метою та завданнями виробничої практики.

4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

6. Проводити індивідуальні та групові консультації.

7. Спостерігати за проведенням постановчої роботи над створення хореографічного твору.

8. Контролювати хід виробничої практики.

9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань виробничої практики.

11. Подати письмовий звіт про керівництво виробничою практикою.

 

Основними обов'язками керівника від бази практикиє:

1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.

3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.

4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.

5. Проводити індивідуальні та групові консультації.

6. Допомогти в організації проведення організаційно-репетиційної роботи хореографічного колективу.

7. Контролювати хід практики.

8. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

9. Підготовити характеристику на студента-практиканта.

10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази виробничої практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі режисури та хореографії. Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми навчання) та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання).

Після завершення практики на кафедрі режисури та хореографії проводиться підсумкова конференція (див. «Підведення підсумків виробничої практики»).

 


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою виробничої практики керівника хореографічного колективу (без відриву від навчання) є надати можливість студенту-практиканту вивчити діяльність керівника хореографічного колективу; вивчити планування роботи хореографічного колективу; вивчити документацію хореографічного колективу; на практиці освоїти організаційно-репетиційні дії керівника хореографічного колективу; опрацювати цей матеріал; дати теоретичну інтерпретацію отриманим даним.

 

Завданнямцього виду практики є продемонструвати знання з вивчених фахових дисциплін сформувати уміння роботи з хореографічними колективом навички формулювати теоретичні та практичні завдання роботи керівника хореографічного колективу та розв’язувати їх.

 

Практика є тим узагальнюючим джерелом, з якого студент-практикант повинен черпати свої знання, отримані зі всіх предметів в процесі навчання: методика роботи з хореографічним колективом, методика викладання хореографії, теорія та методика викладання класичного танцю, теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика викладання народного танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю, теорія та методика викладання бального танцю, мистецтво балетмейстера, психологія, педагогіка, майстерність педагогічної діяльності, педагогічна діяльність — всі ці предмети в кінцевому результаті повинні бути спрямовані на підготовку майбутнього фахівця керівника хореографічним колективом, викладача хореографічних дисциплін для роботи аматорськими та професійними хореографічними колективами.

Виробнича практика керівника хореографічного колективу (без відриву від навчання) студентів є основною ланкою, яка з'єднує факультет і мистецький колектив в якому вдосконалюється навчання практиканта. Визначений для проведення виробничої практики танцювальний ансамбль, чи хореографічний навчальний заклад набуває статусу пріоритетних і стають тою «аудиторією» де формується професійні якості майбутнього керівника хореографічного колективу, викладача хореографічних дисциплін.

 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проходження виробничої практики керівника хореографічного колективу (без відриву від навчання) студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.