Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМіністерство освіти і науки україни

Міністерство освіти і науки україни

Київський національний університет будівництва і архітектури

Н.С. Бушуєва

Управління якістю в проектах

Конспект лекцій з рекомендаціями до практичних занять

для студентів спеціальності 8.000003 “Управління проектами”

Київ 2003


УДК 658.336.8

ББК 65.9

Б94

Укладач Н.С. Бушуева, канд. техн. наук

 

Рецензент Т.П. Подчасова д-р техн. наук, професор

 

Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри проектного менеджменту протокол № 5 від 4 березня 2003 р.

Б94 Управління якістю в проектах. Конспект лекцій з рекомендаціями до практичних занять. /Уклад.: Н.С. Бушуєва –К.: КНУБА, 2003.-42с.

 

 

Розглянуті основні принципи та процеси управління якістю проектів. Викладені структура та зміст стратегічного процесу та процесів підтримки якості протягом життєвого циклу проекту.

 

Призначений для студентів спеціальності 8.000003 “Управління проектами”.

 

ББК 65.9

 

Ó Н.С. Бушуєва, 2003


Зміст

Стор.

Вступ
Розділ 1. Управління якістью згідно стандарту ISO 10006 1.1. Характеристики проекту
1.2. Якість в процесах управління проектами
1.3. Уроки проекту
Розділ 2. Загальне управління якістю TQM 2.1 Основні принципи TQM
2.2 Оцінка вартості на управління якістю
2.3. Впровадження систем якості
2.4. Сертифікація систем управління якістю
Список літератури
Додаток А ТАБЛИЦЯ 1: ОПИС ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Додаток Б Показники якості в управлінні проектами Посилання на стандарти ISO 9000

 

 


Вступ

 

Відомо, що існує два аспекти застосування якості в управлінні проектами: це якість в процесах проекту і якість продукту. Зрозуміло, що досягнення тільки однієї з цих двох цілей може сильно вплинути на продукт проекту, на зацікавлених осіб проекту і на проектну організацію. Також зрозуміло, що забезпечення якості є обов'язком менеджера проекту і вимагає угоди з питань якості на всіх рівнях організації між тими, хто відповідає за виробництво продукту.

Створення і підтримка процедур забезпечення якості процесу і продукту вимагає системного підходу. Цей підхід має орієнтуватися на те, що потреби споживача і інших зацікавлених осіб в проекті зрозумілі і задоволені, а також на те, що організація політики в сфері якості має бути взята до уваги в ході реалізації управління проектом (1,2).

Конспект лекцій містить два розділи, що базується на застосуванні міжнародного стандарту ISO 10006, який містить керівництво для тих елементів, концепцій і практичних результатів системи якості, для яких важливою є реалізація і які впливають на управління проектами загалом та визнаній у світовій практиці ситемі загального управління якістю TQM. Це керівництво розглядає процеси управління проектами як основу для обговорення їх впливу.

Розглянутий підхід застосовується для проектів різної складності, величини, тривалості, в різних галузях і незалежно від типу проекту, що розглядається, включаючи апаратне, програмне забезпечення, послуги або їх поєднання. Це передбачає можливість використання матеріалів, що містяться в керівництві застосовно до конкретного проекту (4).

 

Розділ 1. Управління якістью згідно стандарту ISO 10006

Характеристики проекту

Управління проектами.

Управління проектами включає безперервні планування, організацію, моніторинг і контроль по всіх етапах проекту для досягнення його зовнішніх і внутрішніх цілей, а також управління якістю.

Якість процесів управління проектами суттєво впливає на успіх проекту і на якість продукту проекту.

Завдання 1.1:Наведіть приклад циклу Демінгу щодо забезпечення якості проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

 

Організація.

Початковою організацією буде називатися та організація, яка вирішує виконувати проект і призначає проект проектної організації. Проектна організація - це організація, яка виконує проект. Проектна організація може бути частиною початкової організації.

 

Завдання 1.2:Наведіть приклад розробки політики в галузі якості щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

 

Фази проекту і процеси проекту.

Проект - це процес, який може бути поділений на безліч різних взаємозалежних підпроцесів. Реалізація послідовності підпроцесів може - а в деяких випадках і повинна – вимагати безперервного групування підпроцесів по фазах. Для групи, відповідальної за процес "розбиття проекту по фазах" є можливсть моніторингу реалізації задач проекту і оцінки пов'язаних з ними ризиків для досягнення контролю виконання. У життєвому циклі проекту може відбуватися істотне накладення фаз.

Для удосконалення обговорення питань, пов'язаних з якістю управління проектами в цьому документі встановлений підхід, орієнтований на процеси, причому процеси проекту розбиваються на дві категорії: процеси управління проектами і процеси, пов'язані з продуктом проекту (тобто зосереджені на продуктах проекту, таких як проектування, виробництво, перевірка, тощо).

Завдання 1.3:Наведіть приклад взаємозв’язків фаз життєвого шляху та процесів управління проекту з циклом якості щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

 

Якість в процесах управління проектами

Загальні відомості.

У таблиці 1 приводяться і описуються процеси управління проектами, які застосовуються в більшості проектів. Не всі процеси, розглянуті в цьому документі, обов'язково існують в кожному проекті, також як і в деяких проектах можуть знадобитися додаткові процеси.

Процеси управління проектами групуються по мірі схожості один з одним, наприклад, всі процеси, пов'язані згодом об'єднуються в одну групу. Подано десять груп процесів управління проектами. Перша- це стратегічні процеси, які обумовлюють і встановлюють напрям проекту. Друга група пов'язана з управлінням взаємозалежністю між іншими процесами. Інші вісім груп представляють процеси, пов'язані із змістом, часом, вартістю, ресурсами, кадрами, комунікаціями, ризиками і закупівлями.

Кожний з процесів управління проектами представлений в окремому підрозділі розділу 5, що включає опис процесу і керівництво по забезпеченню якості в цьому процесі.

Завдання 1.2.1:Наведіть приклад групування процесів управління проектами щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

Стратегічний процес.

Стратегічний процес в проекті - це процес, що встановлює напрям організації і управління реалізацією процесів проекту.

При встановленні напряму проекту повинні бути розглянуті наступні концепції, які є важливими для досягнення якості при управлінні проектами:

- задоволення потреб і бажань споживачів і інших зацікавлених осіб є завданням першорядної важливості;

- проект виконується як безліч спланованих і взаємопов'язаних під процесів;

- для досягнення цілей проекту обов'язковим є зосередження як на якості процесу, так і на якості продукту;

- менеджмент відповідає за створення "середовища" управління якістю;

- менеджмент відповідає за безперервні поліпшення.

Цей підрозділ містить керівництво по розгляду наведених концепцій в стратегічних процесах. Керівництво по розгляду цих концепцій в інших процесах приводиться в підрозділах розділу 5.

Досягнення якості в стратегічних процесах залежить від гарантії того, як ці концепції застосовуються у всіх процесах.

Потреби споживачів і інших зацікавлених осіб повинні бути ясно зрозумілі, для того, щоб пересвідчитися, що всі процеси зосереджені на них і здатні їх задовольнити.

По всьому проекту забезпечуються взаємозв'язки із зацікавленими особами для забезпечення зворотного зв'язку. Дозволяються будь-які конфлікти між потребами зацікавлених осіб. Звичайно, якщо конфлікт виникає між інтересами споживача і інтересами інших зацікавлених осіб, то конфлікт вирішується на користь споживача. Дозвіл конфліктів узгоджується із споживачем. Угода із зацікавленими особами має бути письмово зафіксована. Протягом всього проекту підтримується увага щодо можливої зміни інтересів зацікавлених осіб, включаючи і появу нових зацікавлених осіб.

Цілі проекту мають бути визначені, виходячи з узгоджених вимог і при необхідності можуть уточнюватися в ході проекту. Вони описують, що має бути виконано, бути прив'язані до вартісних і тимчасових характеристик, а також до характеристик продукту і бути вимірюваними.

Процеси проекту, власники цих процесів і їх обов'язки мають бути визначені і документовані. Для процесів проекту встановлюється політика. Розглядається структура продукту і його декомпозиція для переконання в тому, що визначені відповідні процеси. Визначаються, координуються і узагальнюються взаємозв'язки процесів. Процеси мають бути спроектовані таким чином, щоб врахувати більш пізні процеси в життєвому циклі продукту. Також розглядається стратегія придбання зовнішніх товарів і послуг, а також всі інші впливи на організацію проекту.

Визначаються формалізовані зв'язки і чіткий розподіл відповідальності і повноважень між початковою і проектною організаціями, а також між іншими зацікавленими особами.

Призначається компетентний персонал, а також визначені відповідні інструменти, технології, методи і кошти для здійснення моніторингу і контролю процесів реалізації корегуючих і превентивних дій і удосконалення процесів.

Оцінка виконання (Додаток Б) має бути спланована для оцінки стану проекту і при необхідності для забезпечення скорегованих планів для робіт, що залишилися.

Для задоволення цілей проекту, необхідно зосереджувати увагу на якості процесу управління проектом, на якості продуктів процесу управління проектом і на якості продукту проекту.

Родина стандартів ISO 9000 являє собою велику кількість процедур, пов'язаних з процесом і з продуктом це документування, аудит, контроль процесу, тощо, що допомагає в задоволенні задач проекту. Такі процедури, вживані в процесах проекту, наводяться в додатку.

Менеджмент як початкової, так і проектної організацй мають співробітничати в створенні "середовища" забезпечення якості. Способи і кошти створення такого середовища включають:

- створення організаційної структури і підтримку дій, необхідних для досягнень цілей проекту

- прийняття рішень, заснованих на даних і на фактичній інформації;

- забезпечення оцінки виконання і її використання для оцінки якості;

- залучення всього персоналу в досягнення якості продукту і процесів проекту;

- створення взаємовигідних відносин з субпідрядниками.

Менеджер проекту має бути призначений якомога раніше. Він є особою з певними зобов'язаннями, відповідальністю і повноваженнями по управлінню проектом. Повноваження, делеговані менеджеру проекту, повинні відповідати його статусу і змінюватися від проекту до проекту.

У проектах початкової організації менеджмент відповідає за безперервний пошук варіантів удосконалення якості в процесах проекту, виходячи з надбаного досвіду. Для набуття досвіду, управління проектами розглядається як процес, а не як ізольована робота. З метою безперервного поліпшення система повинна розглядатися загалом для збору і аналізу інформації, отриманої під час виконання проекту.

Проектна організація відповідає за безперервний пошук поліпшення якості процесів і робіт в своєму проекті. Це може відбуватися за допомогою самооцінки, внутрішнього, а інколи і зовнішнього аудиту, враховуючи час і ресурси.

Завдання 1.2.2:Наведіть схему формування стратегічного процесу управління якістю щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

Процеси, пов'язані з часом.

Цей розділ містить вказівки по забезпеченню якості в процесах, пов'язаних з часом.

Ці процеси направлені на визначення тривалості робіт, на вчасне забезпечення завершення проекту і на:

- планування залежності між роботами: визначення взаємозв'язків, а також логічних взаємодій і залежності між роботами проекту;

- оцінку тривалості: оцінка тривалості кожної роботи з урахуванням певних умов і необхідних ресурсів;

- розробку календарного плану: взаємозв'язок тимчасових параметрів проекту, залежності між роботами і їх тривалості як основу для розробки загального і детальних календарних планів;

- управління календарним планом: управління реалізацією робіт проекту для його відповідності запропонованому календарному плану і для прийняття адекватних рішень для компенсації затримок.

Мають бути визначені і перевірені на стійкість вхідні дані для завдання залежності і взаємозв'язків між роботами. Будь-яка потреба в зміні цих початкових даних мусить бути визначена, обгрунтована і документована.

Там, де це можливо необхідно використати стандартні або перевірені мережі для того, щоб отримати користь з попереднього досвіду. Перевіряють їх адекватність конкретному проекту.

Оцінка тривалості робіт повинна бути зроблена персоналом, який буде відповідати за ці роботи. Повинна бути перевірена коректність і адекватність оцінки тривалості для умов поточного проекту на основі попереднього досвіду Вхідні дані документують і відстежуються в порівнянні з оригіналом. При зборі оцінок тривалості робіт, корисно також водночас збирати оцінки пов'язаних з ними ресурсів.

Особливу увагу звертають виділенню достатнього часу на роботи за якістю.

Коли оцінка тривалості включає значну міру невизначеності, необхідно оцінити і зменшити ризики, а для ризиків, що залишилися в оцінку тривалості включаються певні допущення.

Якщо це бажане або потрібно, то в процес оцінки тривалості включаються споживач і зацікавлені особи.

Вхідні дані для розробки календарного плану перевіряються на відповідність до умов конкретного проекту. Особливу увагу необхідно приділити роботам з великою затримкою, з великою тривалістю, а також роботам, що знаходяться на критичному шляху.

Необхідно визначити стандартизовані формати календарних планів, пристосовані для потреб різних користувачів.

Неузгодженості, виникаючі при об'єднанні оцінок тривалості із залежністю між роботами мають бути дозволені перед тим, як календарні плани будуть остаточно готові і пущені в роботу. Календарні плани визначають критичні роботи і роботи, близькі до критичних.

У календарних планах виділяють певні події, або віхи, які вимагають спеціальних вхідних даних або рішень, або в яких планується отримання основних результатів по проекту. Календарний план містить також оцінку виконання.

Споживач і відповідні зацікавлені особи інформуються під час розробки календарного плану, а при необхідності беруть участь в його розробці. Їм необхідно розіслати готові календарні плани для інформації або, при необхідності, для затвердження.

Встановлюються тимчасові інтервали між коректуваннями календарного плану і частотою збору даних для забезпечення адекватного управління роботами проекту і пов'язаною з ними інформацією. Всі відхилення від календарного плану мають бути визначені, проаналізовані і у разі значних відхилень задокументувавані для подальших дій.

Поточні календарні плани використовуються для оцінки виконання і нарад. Менеджер проекту забезпечує регулярний перегляд календарного плану проекту відповідно до плану проекту.

Для запобігання можливим майбутнім проблемам спільно з роботою, що залишилася, слід аналізувати тенденції у виконанні проекту.

Потрібно виявляти ключові причини відхилень від плану, як сприятливі, так і несприятливі. Дії спланують таким чином, щоб гарантувати, що несприятливі відхилення не вплинуть на мету проекту. Аналіз причин як сприятливих, так і несприятливих відхилень використовуються основа для безперервного поліпшення.

Потрібно передбачити можливий вплив змін календарного плану на бюджет і ресурси проекту, а також на якість продукту. Рішення по заходах впливу приймаються тільки з урахуванням їх можливих наслідків на інші процеси і цілі проекту. Ті зміни, що впливають на цілі проекту узгоджуються з споживачем і відповідними зацікавленими особами до їх реалізації. Коли дія потрібна для того, щоб надолужити тимчасові затримки, визначають персонал, що виконує ці дії і його роль. Корегування календарного плану має бути скоординованим з іншими процесами проекту для розробки плану роботи, що залишилася.

Споживач і відповідні зацікавлені особи інформуються про будь-які зміни календарного плану, що пропонуються і залучаються до прийняття рішень, які впливають на них.

 

Завдання 1.2.5:Наведіть приклад моніторингу календарного плану щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

Список літератури

1. Керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації українських професійних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua): / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, В.Ю. Биков, В.Д. Шпільовий.-К., 2000. – 84 С.

2. Керівництво з питань проектного менеджменту. К.: Видавничий дім “Ділова Україна”-УКРНЕТ, 2000. – 197 С.

3. Бушуєв С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. К.: Видавничий дім “Ділова Україна”-2000. – 312 С.

4. Словник-довідник з питань управління проектами./ Под ред. Бушуєва С. Д. К.: Видавничий дім “Ділова Україна”-2001. – 640 С.

5. Бушуєв С.Д. Практика проектного менеджменту. “Крок за кроком”. Ч 1,2. Методичні вказівки до практичних занять. КНУБА, 1999. – 57, 41 С.


 

Додаток А

ТАБЛИЦЯ 1: ОПИС ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

ПРОЦЕС ОПИС

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОЦЕС

Стратегічний процес Установка напряму проекту і управління реалізацією інших процесів проекту

ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНОГО УПРАВЛІННЯ

Ініціювання проекту і розробка плану проекту Оцінка вимог зацікавлених осіб, підготовка плану проекту і ініціювання інших процесів
Управління взаємодією Управління взаємодіями, які виникають в ході проекту
Управління змінами і конфігурацією Прогнозування змін і управління ними у всіх проектах
Закриття Закриття процесів і забезпечення зворотного зв'язку

 

ПРОЦЕСИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗМІСТОМ ПРОЕКТУ

Розробка концепції Розробка великого ескіза того, що буде робити продукт проекту
Розробка і контроль змісту проекту Документування характеристик продукту проекту у вимірюваних величинах і їх контроль
Визначення робіт Визначення і документування робіт і кроків, необхідних для досягнення цілей проекту
Контроль робіт Контроль фактичної роботи, виконаної по проекту

 

ПРОЦЕСИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЧАСОМ

Планування залежності робіт Визначення взаємозв'язків і логічних взаємодій і залежності між роботами проекту
Оцінка тривалості Оцінка тривалості кожної роботи в зв'язку з певними умовами і з необхідними ресурсами
Розробка календарного плану Взаємоувя”зка тимчасових задач проекту, взаємозв'язків між роботами і їх тривалості, як основа розробки загального і детальних календарних планів
Контроль календарного плану Контроль за реалізацією робіт проекту для забезпечення відповідності календарному плану, що пропонується або для прийняття адекватних дій для компенсації затримок

ПРОЦЕСИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВАРТІСТЮ

Оцінка вартості Розробка кошторису проекту
Бюджет Використання результатів оцінок вартостей для формування бюджету проекту
Контроль вартості Контроль вартостей і відхилень від бюджету проекту

ПРОЦЕСИ, ПОВ'ЯЗАНІ З РЕСУРСАМИ

Планування ресурсів Визначення, оцінка, планування і виділення всіх необхідних ресурсів
Контроль ресурсів Порівняння фактичного використання з ресурсними планами і при необхідності вживання заходів

ПРОЦЕСИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРСОНАЛОМ

Визначення організаційної структури Визначення організаційної структури проекту, налаштованої на задоволення потреб проекту, включаючи визначення ролей в проекті і визначення повноважень і відповідальності
Процес виділення штату Вибір і призначення персоналу з відповідною компетенцією для задоволення потреб проекту
Створення команди Розвиток індивідуальних і командних умінь і здібностей для поліпшення показників виконання проекту

ПРОЦЕСИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОМУНІКАЦІЄЮ

Планування комунікації Планування систем інформації і комунікації в проекті
Управління інформацією Отримання інформації, необхідної членам проектної організації і іншим зацікавленим особам
Контроль комунікації Контроль комунікації відповідно до системи комунікації, що планується

ПРОЦЕСИ, ПОВ'ЯЗАНІ З РИЗИКОМ

Визначення ризиків Визначення ризиків в проекті
Оцінка ризиків Оцінка ймовірності виникнення ризикової ситуації і впливу даного ризику на проект
Розробка реакції на ризик Розробка планів реакції на ризик
Контроль ризику Реалізація і коректування планів ризиків

ПРОЦЕСИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАКУПІВЛЯМИ

Планування і контроль закупівель Визначення і контроль за тим, що і коли повинне бути закуплено
Вимоги до документації Узагальнення комерційних умов і технічних вимог
Оцінка субпідрядника Оцінка і визначення того, які субпідрядники повинні бути залучені до постачання продуктів
Субпідряд Розсилка запрошень на тендер, оцінка тендера, переговори, підготовка і підписання контракту
Контроль контракту Перевірка того, що виконання субпідрядника відповідає вимогам контракту

Додаток Б

Показники якості в управлінні проектами

Посилання на стандарти ISO 9000

 

Цей додаток містить показники якості, які застосовуються в багатьох процесах проекту. Він вказує, де відповідна інформація може бути знайдена в сімействі стандартів ISO 9000. Деякі з цих параметрів також розглянуті в розділі 5.

Дія по коректуванню: Дії по коректуванню виконуються, коли це необхідно відповідно до процесу управління змінами Подальші вказівки викладені в розділі 15 ISO 9004-1: 1994. Визначення дії по коректуванню приведено в розділі 4.14 ISО 8402: 1994.

Документація: Документація включає специфікації, документи і записи за системою якості. Вхідні і вихідні дані процесів мають бути документовані. Подальші вказівки по документації містяться в ISO 9004-1:1994: 1994 розділ 17 (записи) і розділ 5.3 (документація за системою якості). Визначення специфікації дане в розділі 3.14 ISO 8402: 1994.

Інспекція: Визначення інспекції є в розділі 2.15 ISO 8402: 1994.

Превентивна дія: Превентивні дії мають виконуватися по всьому проекту. Визначення превентивної дії є в розділі 4.13 ISO 8402: 1994.

Контроль процесу: Контроль процесу виконується по всьому проекту. Подальший опис процесу контролю приводиться в розділі 11 ISO 9004-1: 1994.

Забезпечення якості: Визначення забезпечення якості приводиться в розділі 3.5 ISO 8402: 1994.

Аудити якості: Аудити якості можуть проводитися як для внутрішніх, так і для зовнішніх цілей. Вони можуть застосовуватися до всіх процесів проекту. Подальші вказівки подаються в розділі 5.4 ISO 9004:1 1994 і ISO 10011. Визначення аудиту якості є в розділі 4.9 ISO 8402: 1994.

Удосконалення якості: Удосконалення якості може здійснюватися по всьому проекту. Подальші вказівки приводяться в розділі 5.4 ISO 9004:1 1994 і ISO 1004.

Планування якості: Визначення планування якості приводиться в розділі 3.3 ISO 8402: 1994.

Система якості: Визначення системи якості приводиться в розділі 3.6 ISO 8402: 1994.

Перегляд: Предметами перегляду є входи і виходи процесів проекту, включаючи документи. Перегляд, визначений в ISO 8402: 1994 - це управлінський перегляд (розділ 3.9), перегляд контракту (розділ 3.10) і перегляд проектних робіт (розділ 3.11)

Специфікація і проектні роботи: Вказівки приводяться в розділі 8 ISO 9004-1: 1994.

Відстежуваність: Визначення відстежуваності приводиться в розділі 3.16 ISO 8402: 1994.

Навчання: Вказівки приводяться в розділі 18.1 ISO 9004-1:1994.

Перевірка адекватності інструментів і технологій: Методи, що використовуються, інструменти, технології і програмне забезпечення мають відповідати проекту. Визначення перевірки адекватності приводиться в розділі 2.18 ISO 8402: 1994.

Перевірка: Результати процесів проекту мають бути перевірені. Визначення перевірки приводиться в розділі 12 ISO 9004-1:1994.


 

Навчальне видання

 

 

БушуєваНаталія Сергіївна

 

міністерство освіти і науки україни

Київський національний університет будівництва і архітектури

Н.С. БушуєваЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.