Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Методичні рекомендації

До виконання дипломних робіт на здобуття

Освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 

для студентів спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» всіх форм навчання

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2013


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри банківської справи

Протокол № 2 від 21.09.2012 р.

 

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» всіх форм навчання / Укл.: О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, О. В. Лебідь. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. — 78 с. (Укр. мов.)

 

 

Визначено загальні вимоги до організації процесу підготовки, виконання та захисту дипломних робіт магістрів за програмами підготовки „Банківський менеджмент” і „Аналітика банківських процесів” з виділенням основних етапів: вибір теми дослідження; визначення мети та завдань дослідження; добір і аналіз літератури з обраної теми і розробка плану роботи; розгляд теоретичних аспектів вирішення проблеми; підбір фактичного матеріалу і його аналіз; розробка та обґрунтування методичних рекомендацій та практичних підходів; формулювання висновків і оцінка одержаних результатів; оформлення та захист магістерської роботи. Подано тематику магістерських робіт, структурні елементи, вимоги до їх оформлення.

Рекомендовано для студентів спеціальності „Банківська справа” всіх форм навчання.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Процес навчання магістрів за спеціальністю 8.03050802 „Банківська справа” завершується вико­нанням магістерської дипломної роботи, який є одним з етапів формування професійних компетентностей у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій (НРК) України.

Національна рамка кваліфікацій представляє собою інструмент, призначений для налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці.

При цьому вона повинна вирішувати наступні стратегічні завдання:

- введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освітніх послуг із врахуванням вимог роботодавців до знань, умінь та компетенцій випускників навчальних закладів;

- забезпечення гармонізації національних норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин;

- сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні.

НРК охоплює весь спектр кваліфікацій, здобутих в процесі формального, неформального, інформального навчання, зокрема загальної середньої та вищої освіти і є невід’ємною складовою національної системи кваліфікацій.

Національна рамка кваліфікацій являє собою цілісну 10-рівневу систему структурованих кваліфікаційних рівнів, враховує національні особливості системи освіти України.

Кожен рівень НРК описується в термінах результатів навчання, які визначаються за наступними компетентностями:

- Знання;

- Уміння;

- Комунікація (соціальна компетентність);

- Автономність і відповідальність;

- Компетентність

Кваліфікація (Qualification) - офіційний результат оцінювання й визнання, який отримано, коли компетентний орган встановив, що особа досягла результатів навчання за заданими стандартами. Термін „кваліфікація” охоплює широке різноманіття результатів формального, неформального, інформального навчання, виражених у термінах компетентностей, як в освітній системі, так і поза нею: академічні / освітні (надаються освітньою системою на основі освітніх стандартів) та професійні (надаються переважно роботодавцями або спільно з ними на основі професійних стандартів, вироблених у сфері праці).

Кваліфікаційний рівень - загальновизнана на національному рівні структурована одиниця НРК, що визначається сукупністю дескрипторів.

Компетентність / компетентності (Competence, competency / competences, competencies – динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за освітньою / навчальною програмою. Компетентності лежать в основі кваліфікації випускника. Компетентність (компетентності) як набуті реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності не слід плутати з компетенцією (компетенціями) як наданими особі повноваженнями.

Отримання результатів, оформлених у вигляді дипломної роботи, має свої принципи, методи, техніку і технологію. Мета даних методичних рекомендацій – надання допомоги студентам в оптимальній організації діяльності з виконання магістерської дипломної роботи через ознайомлення з принципами її побудови, принципами й методами встановлення новизни, достовірності і практичної значущості наукових результатів. Також даними методичними рекомендаціями визначаються загальні вимоги до організації процесу виконання дипломних робіт, їх структури і змісту, порядку захисту і оформлення.

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – завжди творчий процес, в основі якого лежить задум автора, його ідея. Магістерська дипломна робота є самостійною науково-кваліфікаційною роботою, у якій сформульовані та обґрунтовані наукові положення, сукупність яких можна класифікувати як нову ідею або обґрунтування підходів щодо вирішення конкретної проблеми. Ідеї народжуються із практики, спостереження навколишнього світу і потреб життя, у їх основі – реальні факти і події. Розвиток ідеї до стадії вирішення завдання звичайно здійснюється як плановий процес наукового дослідження. У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні: емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів, та теоретичний – досягнення синтезу знань у формі наукової теорії.

Дипломна робота повинна мати характер науково-прикладних досліджень за обраною студентом темою і мати практичне значення для удосконалення банківської діяльності.

Мета виконання дипломної роботи – підвищення рівня наукової кваліфікації автора шляхом обґрунтування та розробки нових підходів до розв'язання конкретної, актуальної проблеми в галузі банківської діяльності; розвиток навичок науково-дослідної роботи; формування вміння розробляти напрямки удосконалення вирішення комплексу практичних питань, пов'язаних з проблемою, поставленою в роботі.

Процес підготовки дипломної роботи передбачає:

1) вибір теми роботи з урахуванням рекомендованої кафедрою банківської справи тематики та обґрунтування її актуальності;

2) постановку мети і конкретних завдань дослідження;

3) визначення об’єкта, предмета і методів дослідження;

4) узагальнення законодавчої бази, нормативно-правових та інструктивних матеріалів, літературних та інших джерел з досліджуваної теми;

5) розгляд теоретичних аспектів вирішення проблеми, поставленої в роботі;

6) збір практичного матеріалу з обраної теми та аналіз стану проблеми на його основі;

7) розробку та обґрунтування методичних рекомендацій та практичних підходів, які повинні надати шляхи вирішення завдань, що поставлені в дипломній роботі;

8) формулювання висновків і оцінку одержаних результатів;

9) оформлення та захист дипломної роботи.

 

ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи розпочинається вибором теми та затвердженням її кафедрою банківської справи. Вибір теми вирішальним чином обумовлює результат дослідження. При обранні теми основними критеріями повинні бути актуальність, новизна і перспективність; наявність теоретичної бази; можливість виконання теми в даній установі банку; можливість отримання від впровадження результатів дослідження економічного ефекту.

Тематика дипломних робіт опрацьовується випускаючою кафедрою, виходячи із завдань, що випливають з програми підготовки магістрів з банківської справи, актуальності й можливості проведення науково-дослідної роботи з тих чи інших питань протягом часу, передбаченого навчальним планом.

З метою забезпечення відповідності тематики робіт сучасним вимогам конкретний перелік тем кожного року пере­глядається та затверджується кафедрою банківської справи.

Теми дипломних робіт та анотації до деяких з них наведені в додатку Н – для програми підготовки «Аналітика банківських процесів» та в додатку П – для програми підготовки «Банківський менеджмент».

Для вибору теми дипломної роботи студенти особисто подають заяву. Обрана тема погоджується та уточнюється з керівником, після чого слухачі розробляють план і календарний графік роботи, який має відповідати календарному графіку (у завданні до дипломної роботи), затвердженому кафедрою банківської справи.

Відповідно до теми для виконання роботи студенту видається завданняза встановленою формою (додаток Д).

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака N.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. Другою сторінкою є завдання до дипломної роботи. На цій сторінці також не ставлять номер.

Наступною сторінкою є зміст, який теж не нумерується. Якщо «ЗМІСТ» розміщується на двох сторінках, то друга сторінка також не повинна мати номер.

На першій сторінці «ВСТУПУ» номер аркуша не ставиться. На наступних сторін­ках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, залишаючи праве поле 10 мм.

Нумерація розділів у дипломній роботі повинна бути наскрізною арабськими цифрами від центру сторінки. Після номера розділу ставлять крапку і пишуть назву розділу ЗАГЛАВНИМИ літерами, наприклад:

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ

ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.» (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку пишуть заголовок підрозділу, наприклад:

 

1.2. Депозитні та недепозитні операції банків з формування ресурсної бази

 

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до загальної нумера­ції сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис. » і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис.1.2.» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в магістерській роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблицінумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (таблиця друга першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку), слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» (якщо це друга чи наступна частина), або «Закінчення табл.» (якщо таблиця займає більш ніж дві сторінки) і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2», «Закінчення табл. 1.2».

Формулив дипломній роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Приміткидо тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

 

Ілюстрації

Ілюстрації повинні мати змістовну назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють поясню-вальними даними (підрисунковий текст).

Відстань між останнім рядком попереднього тексту і ілюстрацією (з числовими значеннями даних), між ілюстрацією і її назвою, між назвою ілюстрації і пояснювальними даними до неї, між назвою ілюстрації (або пояснювальними даними) і наступним текстом повинна дорівнювати 1 рядку. Підпис ілюстрації здійснюється з абзацного відступу.

Ілюстрації розміщують (без рамки-контуру по периметру) після посилання на них у тексті, наприклад: «...ПАТ «ОТП Банк» постійно розширює свою діяльність, про що свідчить динаміка чистого прибутку (збитку) та інших фінансово-економічних показників (рис. 1.5)”.

 

Рис. 1.5. Динаміка чистого прибутку (збитку) ПАТ «ОТП Банк» у 2006-2010 роках

 

Далі необхідно зробити висновки відносно динаміки показників, наведених на рис. 1.5. Не можна закінчувати розділ або підрозділ ілюстрацією без тексту на сторінці.

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назву таблиці і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки — з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця (номер)

Назва таблиці

 

Головка         Заголовки граф
                Підзаголовки граф
                 
                 
Рядки                
                 
                 
  Боковик (заголовки рядків) Графи (колонки)  

 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною, усі графи частини першої нумерують арабськими цифрами. На другому аркуші після слів «Продовження табл. (номер)» повторюють нумерацію граф таблиці. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

Відстань між словом «Таблиця» і останнім рядком попереднього тексту повинна дорівнювати 1 рядку. Назва таблиці пишеться на наступному рядку. Відстань між назвою таблиці і головкою таблиці, а також між таблицею і наступним текстом повинна дорівнювати 1 рядку. Після головки таблиці на сторінці повинно бути розміщено не менше 2 рядків таблиці.

Розглянемо конкретний приклад побудови таблиці. Перш за все, в тексті робиться посилання на таблицю. Наприклад:

„Динаміка розрахованих коефіцієнтів наведена в табл. 2.10”.

 

Таблиця 2.10

Динаміка показників, що характеризують стан зобов’язань

та капіталу ПАТ „Приватбанк”

 

Показник Станом на 01.01.
2010 р. 2011 р. 2012 р.
Норматив адекватності регулятивного капіталу, % 10,28 11,93 11,75
Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів 0,115 0,108 0,106
Норматив адекватності основного капіталу, % 6,53 7,06 6,95
 
Продовження табл. 2.10  
Захищеність власного капіталу 2,10 2,51 3,51
Рентабельність власного капіталу, % 20,93 15,39 28,47
Мультиплікатор капіталу 9,71 10,27 10,43
Рівень поточних рахунків у пасивах, % 32,09 26,48 24,07
Співвідношення зобов’язань і капіталу 8,71 9,27 9,43
Коефіцієнт рівня капіталу у пасивах, % 10,30 9,74 9,59
Коефіцієнт співвідношення кредитів і депозитів 0,84 1,03 1,00
Коефіцієнт максимального розміру отриманих міжбанківських кредитів, % 24,46 40,14 39,86
Максимальний розмір наданих міжбанківських кредитів, % 69,38 48,45 109,05

Примітка. Для компактного подання даних великих таблиць в основному тексті дозволяється формувати їх матеріал 12 шрифтом з інтервалом 1,0, або виносити їх у окремі додатки.

Формули

У дипломних роботах формули розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. Вище та нижче кожної формули повинно залишатися не менше однієї вільної строки. Номер формули вказують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Наприклад:

„На наступному етапі визначається коефіцієнт конкордації W:

 

(2.4)
,

 

де – показник рівних оцінок,

– кількість експертів,

– напрямок дослідження.

 

Коефіцієнт конкордації може приймати значення в межах від 0 до 1 і визначається для кожного питання окремо. При повній погодженості думок експертів W =1.”

Перелік

Перелік, за необхідності, може бути наведений в межах пунктів чи підпунктів. Перед переліком ставиться двокрапка.

Перед кожною позицією переліку потрібно ставити арабські цифри або малі букви української абетки, або дефіс. Наприклад:

„Запропонована система показників відповідає наступним вимогам:

- придатність для економіко-статистичного і математичного аналізу;

- аналітичність, тобто здатність пояснювати причини явищ, відображуваних аналізованими показниками;

- коректність, тобто забезпечує потрібну для практичних цілей вірогідність досліджуваного об'єкта;

- прогностичність і динамічність, тобто придатність для відображення зміни процесу або явища в часі;

- однозначність, тобто при інтерпретації може допускатися тільки одне тлумачення.”

 

Посилання

При написанні дипломної роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього. Посилатися слід на останні видання публіка­цій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: „Широкого поширення для проведення міжбанківського аналізу набули рейтингові методики [92, 129, 130, 190]”.

У теоретичному розділі в посиланнях на літературні джерела повинні бути номера сторінок: [18, С. 28; 84, с.104 -106].

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «Як показано на рис.1.2 ...». Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: « ... у формулі (2.1)». На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказува­ти скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2».

Список використаних джерел (розділ «ЛІТЕРАТУРА»)

 

Джерела треба розміщувати в списку у такому порядку:

Конституція України;

Кодекси;

Закони України;

Укази Президента;

Постанови Верховної Ради України;

Постанови Кабінету Міністрів України;

інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими державними установами;

наукова, навчально-методична та спеціальна література (у тому числі газетні і журнальні статті), видана українською та російською мовами в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

державні стандарти, СНіП;

література, видана іноземними мовами;

ресурси мережі Internet.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту. Приклади оформлення списку використаних джерел подано в додатку З.

Примітка.В процесі виконання дипломної роботи обов’язковим є опрацювання статей науковців ХНЕУ, а саме: публікацій в науковому журналі: «Економіка розвитку» (науковий журнал «Економіка розвитку» розміщено на сайті ХНЕУ у розділі: Наука \ Наукові видання \ «Економіка розвитку» \ Архів видань:

http:www.hneu.edu.ua/Archive%20Development%20Economics),

а також журналах «Управління розвитком», «БізнесІнформ» та «Проблеми економіки».

Додатки

 

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Перед додатками на чистому аркуші в центрі по середині великими літерами пишуть слово «ДОДАТКИ», на якому ставлять номер сторінки (його проставляють у «ЗМІСТІ»), а подальші додатки не нумерують.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. У правому верхньому куті над заголовком додатку малими літерами з першої великої пишеться слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. Заголовок додатка пишеться нижче слова “Додаток” малими літерами з першої великої симетрично до тексту.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б та ін. Один додаток позначається як додаток А.

Якщо додаток не вміщується на одній сторінці, його можна переносити на наступні, при цьому на другій у правому верхньому куті пишеться “Продовження додатка ____”, а якщо додаток займає більше, ніж три сторінки, на останній пишеться “Закінчення додатка ____”.

Якщо в роботі у якості додатків використовуються оригінали документів або їх копії, і при цьому місця для слова “Додаток” і його назви немає, то перед додатком можна розміщувати чисту сторінку, на якій посередині пишуть номер та назву додатка.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1.) – перша формула додатка А.

Дипломна робота повинна бути акуратно переплетена і підписана як самим студентом, так і керівником роботи від кафедри банківської справи, консультантами та завідуючим кафедри банківської справи.

Демонстраційний матеріал до захистудипломної роботи подається на аркушах формату А4 (210х297 мм) у кількості не менше 10 аркушів, які сформовані у файли для кожного члена Державної екзаменаційної комісії (у п'яти примірниках).

Разом з аркушами ілюстративних листів можна використовувати демонстраційний матеріал листів-презентацій в форматі PowerPoint (роздруківка), який готується на аркушах формату А.4 (210x297 мм)

Д О Д А Т К И

Додаток А

ДОВІДКА

 

Дана студенту Харківського національного економічного університету _____________________________________у тому, що його

(П.І.Б.)

дипломна робота на тему _____________________________________

(назва теми)

____________________________________________________________________________________

є актуальною в сучасних умовах для _____________________________

(назва організації)

 

 

Керівник

(організації, відділу) ___________________

(П.І.Б.)

ДОВІДКА

 

Дана студенту Харківського національного економічного університету ________________________________________ у тому, що

(П.І.Б.)

висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться у його дипломній роботі на тему _______________________________________________

(назва теми)

______________________________________________________________________________________

можуть бути використані в практичній діяльності __________________________

(назва організації)

 

Керівник

(організації, відділу) ___________________

(П.І.Б.)


Додаток Б

На дипломну роботу

Р Е Ц Е Н З І Я

на дипломну роботу студента другого курсу магістратури

фінансового факультету ХНЕУ

спеціальності 8.03050802 „Банківська справа” Петрова Івана Івановича на тему „Аналіз ефективності кредитної політики та управління

кредитним портфелем банку”

 

Актуальність теми даного дослідження обумовлена тим, що дохід від кредитних операцій займає значну питому вагу в загальному доході банку. Отже, підвищуючи якість управління саме кредитними операціями банку, можна досягти більш високого його фінансового результату.

Новизна. Дипломна робота має як теоретичну, так і практичну цінність. Дослідження спрямоване на обґрунтування рекомендацій щодо формування виваженої кредитної політики банку на основі управління його кредитним портфелем та розробки заходів з підвищення його ефективності.

Якість проведеного аналізу проблеми. Автор вміло узагальнює різні погляди на вирішення завдань, що розкривають мету дипломної роботи. Позитивним можна вважати те, що в роботі якісно виконана теоретична частина. Це дозволило сформулювати основи вирішення проблеми та обґрунтувати його порядок.

Практична цінність висновків та рекомендацій. У результаті використання запропонованого в роботі комплексного підходу до формування кредитного портфеля (обов’язково вказувати назву банку – бази дослідження) банку покращується процес формування ціни на кредитні ресурси. Методика комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника на основі дискримінантної моделі та визначення кредитного ризику сприяє покращанню якості кредитного портфеля банку.

Наявність недоліків. У якості недоліку можна назвати недостатнє відображення в обліку операцій з врахування векселів, що також відносяться до кредитних операцій.

Загальний висновок. Проте дане зауваження не знижує цінності даної дипломної роботи. Вона відповідає вимогам, що пред’являються до таких робіт, рекомендується до захисту з (позитивною абонегативною) оцінкою, а її автор – Петров Іван Іванович – заслуговує присвоєння кваліфікації „магістр з банківської справи”.

 

Рецензент: начальник відділення №2

ХФ ПАТ „Укрексімбанк” _____________ ______________

(підпис, печатка) П.І.Б.

Додаток В

Форма № Н-9.02

 

 

___________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

___________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

 

___________________________________________________________________________

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

 

 

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

___________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Виконав: студент ___курсу, групи______

напряму підготовки (спеціальності)

___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

 

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

_______ - 20__ року

 

Зразок завдання на дипломну роботу
Додаток Д
___________________________________________________________________

( повне найменування вищого навчального закладу )

Інститут, факультет, відділення_________________________________________

Кафедра, циклова комісія______________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень________________________________________

Напрям підготовки____________________________________________________

(шифр і назва)

Спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова циклової комісії_____________________

______________________________________

“____” _________________20___року

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)_______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_____________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “__”_____20__року №___

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка Д
6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту ( роботи ) Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент _________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) ____________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Нормо-контроль (студент проходить особисто перед допуском до захисту): 1. Відповідність структури дипломної роботи. 2. Оформлення роботи. 3. Наявність відгуку, рецензії та довідок. 4. Ксерокопії публікацій студента (тези, статті). 5. Електронний варіант роботи (CD) для перевірки на приналежність авторських прав _______________________ (підпис лаборанта кафедри) Відповідальний викладач:________________________________________________________________ (підпис) (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б.)

 

Додаток Е

АНОТАЦІЯ

АННОТАЦИЯ

Магистерская дипломная работа из специальности 8.03050802 «Банковское дело». – Харьковский национальный экономический университет. – Харьков, 2013. – 119 с. Магистерская дипломная работа посвящена изучению теоретических принципов и практических положений управления ресурсным потенциалом банка в современных условиях. Раскрыта сущность ресурсного потенциала банка, охарактеризованы его составляющие, проанализированы тенденции формирования на макроуровне. Обобщены основные методы управления ресурсной базой банка. Проанализирована динамика, структура и эффективность формирования и использования ресурсного потенциала банка. Предложена редукция показателей, которые необходимо учитывать при принятии решений. Представлен рейтинг десяти наибольших банков Украины с точки зрения эффективности использования ими ресурсного потенциала.

ABSTRACT

Danilov A.I. Management of bank resource potential. – Manuscript.

Master's degree diploma work on thespeciality 8.03050802 «Вanking» – Kharkiv National Universit of Economics. – Kharkiv, 2013. – 119 p.

Master's degree diploma work is devoted the study of theoretical principles and practical positions of management of bank resource potential in the modern terms of menage. Essence of resource potential of bank is exposed, it is described constituents, forming tendencies are analysed on a macrolevel. Generalized basic methods of management of bank a resource base. A dynamics, structure and efficiency of forming and use of resource potential of bank, is analysed. Reduction of indexes which must be taken into account at making decision is offered. Rating of ten banks of Ukraine is presented from point of efficiency of the use by them resource potential.

Keywords: resource potential of bank, resources of bank, deposit operations, managements of forming of resources of bank.

 

Додаток Ж

Приклад оформлення змісту дипломної роботи

ЗМІСТ

&nbЧто вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.