Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Методичні рекомендації

До виконання дипломних робіт на здобуття

Освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 

для студентів спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» всіх форм навчання

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2013


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри банківської справи

Протокол № 2 від 21.09.2012 р.

 

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» всіх форм навчання / Укл.: О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, О. В. Лебідь. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. — 78 с. (Укр. мов.)

 

 

Визначено загальні вимоги до організації процесу підготовки, виконання та захисту дипломних робіт магістрів за програмами підготовки „Банківський менеджмент” і „Аналітика банківських процесів” з виділенням основних етапів: вибір теми дослідження; визначення мети та завдань дослідження; добір і аналіз літератури з обраної теми і розробка плану роботи; розгляд теоретичних аспектів вирішення проблеми; підбір фактичного матеріалу і його аналіз; розробка та обґрунтування методичних рекомендацій та практичних підходів; формулювання висновків і оцінка одержаних результатів; оформлення та захист магістерської роботи. Подано тематику магістерських робіт, структурні елементи, вимоги до їх оформлення.

Рекомендовано для студентів спеціальності „Банківська справа” всіх форм навчання. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Процес навчання магістрів за спеціальністю 8.03050802 „Банківська справа” завершується вико­нанням магістерської дипломної роботи, який є одним з етапів формування професійних компетентностей у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій (НРК) України.

Національна рамка кваліфікацій представляє собою інструмент, призначений для налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці.

При цьому вона повинна вирішувати наступні стратегічні завдання:

- введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освітніх послуг із врахуванням вимог роботодавців до знань, умінь та компетенцій випускників навчальних закладів;

- забезпечення гармонізації національних норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин;

- сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні.

НРК охоплює весь спектр кваліфікацій, здобутих в процесі формального, неформального, інформального навчання, зокрема загальної середньої та вищої освіти і є невід’ємною складовою національної системи кваліфікацій.

Національна рамка кваліфікацій являє собою цілісну 10-рівневу систему структурованих кваліфікаційних рівнів, враховує національні особливості системи освіти України.

Кожен рівень НРК описується в термінах результатів навчання, які визначаються за наступними компетентностями:

- Знання;

- Уміння;

- Комунікація (соціальна компетентність);

- Автономність і відповідальність;

- Компетентність

Кваліфікація (Qualification) - офіційний результат оцінювання й визнання, який отримано, коли компетентний орган встановив, що особа досягла результатів навчання за заданими стандартами. Термін „кваліфікація” охоплює широке різноманіття результатів формального, неформального, інформального навчання, виражених у термінах компетентностей, як в освітній системі, так і поза нею: академічні / освітні (надаються освітньою системою на основі освітніх стандартів) та професійні (надаються переважно роботодавцями або спільно з ними на основі професійних стандартів, вироблених у сфері праці).

Кваліфікаційний рівень - загальновизнана на національному рівні структурована одиниця НРК, що визначається сукупністю дескрипторів.

Компетентність / компетентності (Competence, competency / competences, competencies – динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за освітньою / навчальною програмою. Компетентності лежать в основі кваліфікації випускника. Компетентність (компетентності) як набуті реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності не слід плутати з компетенцією (компетенціями) як наданими особі повноваженнями.

Отримання результатів, оформлених у вигляді дипломної роботи, має свої принципи, методи, техніку і технологію. Мета даних методичних рекомендацій – надання допомоги студентам в оптимальній організації діяльності з виконання магістерської дипломної роботи через ознайомлення з принципами її побудови, принципами й методами встановлення новизни, достовірності і практичної значущості наукових результатів. Також даними методичними рекомендаціями визначаються загальні вимоги до організації процесу виконання дипломних робіт, їх структури і змісту, порядку захисту і оформлення.

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження – завжди творчий процес, в основі якого лежить задум автора, його ідея. Магістерська дипломна робота є самостійною науково-кваліфікаційною роботою, у якій сформульовані та обґрунтовані наукові положення, сукупність яких можна класифікувати як нову ідею або обґрунтування підходів щодо вирішення конкретної проблеми. Ідеї народжуються із практики, спостереження навколишнього світу і потреб життя, у їх основі – реальні факти і події. Розвиток ідеї до стадії вирішення завдання звичайно здійснюється як плановий процес наукового дослідження. У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні: емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів, та теоретичний – досягнення синтезу знань у формі наукової теорії.

Дипломна робота повинна мати характер науково-прикладних досліджень за обраною студентом темою і мати практичне значення для удосконалення банківської діяльності.

Мета виконання дипломної роботи – підвищення рівня наукової кваліфікації автора шляхом обґрунтування та розробки нових підходів до розв'язання конкретної, актуальної проблеми в галузі банківської діяльності; розвиток навичок науково-дослідної роботи; формування вміння розробляти напрямки удосконалення вирішення комплексу практичних питань, пов'язаних з проблемою, поставленою в роботі.

Процес підготовки дипломної роботи передбачає:

1) вибір теми роботи з урахуванням рекомендованої кафедрою банківської справи тематики та обґрунтування її актуальності;

2) постановку мети і конкретних завдань дослідження;

3) визначення об’єкта, предмета і методів дослідження;

4) узагальнення законодавчої бази, нормативно-правових та інструктивних матеріалів, літературних та інших джерел з досліджуваної теми;

5) розгляд теоретичних аспектів вирішення проблеми, поставленої в роботі;

6) збір практичного матеріалу з обраної теми та аналіз стану проблеми на його основі;

7) розробку та обґрунтування методичних рекомендацій та практичних підходів, які повинні надати шляхи вирішення завдань, що поставлені в дипломній роботі;

8) формулювання висновків і оцінку одержаних результатів;

9) оформлення та захист дипломної роботи.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.