Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриклади оформлення бібліографічного списку використаних джерел, який наводиться у дипломній роботі

Вид джерела Приклад оформлення
Законодавчі та нормативні документи треба розміщувати в списку використаних джерел у такому порядку: Конституція України; Кодекси; Закони України; Укази Президента; Постанови Верховної Ради України; Постанови Кабінету Міністрів України; інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими державними установами.
Законодавчі та нормативні документи 1. Конституція України, затверджена Законом України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р., із змінами, внесеними 25.01.2012 р. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ualaws/show/ 254к/96-в. 2. Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р., із змінами, внесеними 05.02.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р., із змінами, внесеними 22.09.2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.635.40 &nobreak=1. 4. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі» № 813/2009 від 08.10.2009 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/2009 5. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4069-VI від 18.11.2011 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/4069. 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змін до його Статуту» № 1065 від 20.10.2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1065-2011-п. 7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р., із змінами, внесеними 13.02.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0841-01. 8. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06.2004 р., із змінами, внесеними 01.10.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z0918-04. 9. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджене Постановою Правління НБУ № 23 від 25.01.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z023112#n 46. 10. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України, затверджене Постановою Правління НБУ України № 259 від 30.04.2009 р., із змінами, внесеними 25.01.2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z0410-09
Наукову, навчально-методичну та спеціальну літературу (у тому числі газетні і журнальні статті), видану українською та російською мовами необхідно розміщувати в списку використаних джерел в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.
Книги: Один автор 1. Аакер Д. К. Стратегическое рыночное управление / Д. К. Аакер; [пер. с англ., под ред. Ю. Н. Каптуревского]. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с. 2. Алле М. С. Экономика как наука / М. С. Алле; пер. И. А. Егорова. – М.: Наука для общества, РГГУ, 1995. – 168 с. 3. Дударев Д. Н. Технологии продаж страховых продуктов / Д. Н. Дударев. – М.: Мысль, 2008. – 216 с. 4. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика: монографія / В. В. Коваленко. – Суми: ДНВЗ «УАБС НБУ». – 2010. – 228 с. 5. Костерина Т. М. Кредитный менеджмент в банке: учебно-методический комплекс / Т. М. Костерина. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2008. – 184 с. 6. Яценко П. М. Банківська справа / П. М. Яценко. – Банківська справа. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 410 с.
Два автори 1. Васюренко О. В. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: монографія / Л. В. Васюренко, І. М. Федосік. – Харків: ПП Яковлєва, 2003. – 88 с. 2. Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.
Три автори 1. Абалкин Л. И. Хозяйственный механизм общественных формаций / Л. И. Абалкин, А. П. Бокалов, Э. А. Быстрицкая; под. ред. Л. И. Абалкина. – М.: Мысль,1986. – 268 с. 2. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня / Р. Л. Акофф, Д. П. Магидсон, Г. Д. Эддисон; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с. 3. Криклій О. А. Банківський менеджмент: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 152 с. 4. Мороз А. М. Кредитний менеджмент: навч. посіб. / А. М. Мороз, Р. І. Шевченко, І. В. Дубик. – К.: КНЕУ, 2009. – 399 с.
Чотири автори 1. Облік і аудит у банках: навч. посіб. / [О. Г. Коренєва, Н. Г. Слав`янська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко]; за ред. О. Г. Коренєвої, Н. Г. Слав`янської. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 493 с. 2. Основи банківської справи: підручник / [І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Соляр, С. І. Маслов]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.
П’ять і більше авторів   1. Аналіз банківської діяльності: підручник / [А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.]; за ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с. 2. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: монографія / [А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник та ін.]; за ред. А. О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с. 3. Психология менеджмента / [П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – Харьков: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
Без автора 1. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць / [ред. А. О. Єпіфанов]. – Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи» НБУ, 2011. – 123 с.
Багатотомний документ 1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945. Ч. 2: Додатки / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2009. – 573 c. 2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. Т.1 / [сост. И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцова; ред. В. Л. Иванов]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. – 277 с. 3. Кучерявенко Н. П. Курс банковского права: Особенная часть: в 6 т. Т. 4: Косвенные налоги / Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Право, 2012. – 534 с. 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.
Матеріали конференцій 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених «Молодь України і аграрна реформа», (Харків, 11-13 жовт., 2011 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2011. – 167 с. 2. Банки в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с. 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2010 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2010. – 117 с. 4. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2011 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ, Акад. ДПС України, 2011. – 452 с.
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 1. Валова І. Л. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Л. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20. 2. Герасимович А. М. Система показників, що визначають ефективність управління кредитним портфелем банку / А. М. Герасимович, І. А. Герасимович, Н. А. Морозова-Герасимович та ін. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – № 3 (53). –С. 162. 3. Добровольська І. О. Узагальнення сутнісного розуміння та визначення поняття «ресурсний потенціал банку» / І. О. Добровольська // Інноваційна економіка: междунар. науч. конф., 3-5 окт. 2010 р.: тезиси докл. – Харків, 2007. – С. 33. 4. Примостка Л. О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління / Л. О. Примостка // Фінанси України, 2004. – № 8. – С. 118-125. 5. Слобода Л. Напрями вдосконалення роботи банків з проблемними активами в посткризовий період / Л. Слобода, Н. Дунас // Вісник НБУ. – 2011. – № 4. – С. 46 – 51. 6. Чубукова О. Р. Стратегії регулювання банківської діяльності в екстремальних умовах / О. Р. Чубукова, В. М. Рубан, Н. О. Геселева // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 3 (6). – С. 190 – 195.
Словники 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основних термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 2. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. М. Яцко та ін.]. – К.: Карпенко, 2007. – 219 с. 3. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. О. Марченко]. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.
Дисертації 1. Лєонов С. М. Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія формування та використання: дис. … доктора екон. наук: 08.00.08 / Лєонов Семен Миколаєвич. – Суми, 2010. – 286 с.
Автореферати дисертацій 1. Д’яконов М. О. Управління кредитним ризиком комерційного банку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М. О. Д’яконов. – Суми, 2011. – 26 с.
Державні стандарти, СНіП необхідно розміщувати в списку використаних джерел в алфавітному порядку заголовків.
Державні стандарти, СНіП 1. ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 12 с. 2. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – К.: ЦУЛ, 2002. – 16 с. 3. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания. – М.: Стройиздат, 1995. – 18 с. 4.СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение // Светотехника. – 1979. – № 10. – С. 1-29.
Літературу, видану іноземними мовами необхідно розміщувати в списку використаних джерел в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.
Література, видана іноземними мовами 1. Amad A. M. Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice / A. M. Amad. –Palgrave Macmillan, 2006. – 329 p. 2. Edvinsson L. Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value By Finding Its Hidden Brainpower / L. Edvinsson, М. Malone. – N.Y.: Harper Business, 2007. – XI. – 631 p. 3. Fisher I. The Nature of Capital and Income / І. Fisher. – L., 1977. – 278 p. 4. Reichmann T. Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten / Т. Reichmann. – Munchen, 1995. – T.4. Aufl. 5. Robert C. R. Management perspectives on problems in controlling and cost accounting / C. R. Robert // Investment Management and Financial Innovations. – 2005. – № 3. – Р. 109–127. 6. Stigler G. J. Capital and rates of return in manufacturing industries / G. J. Stigler. – New Jersey: Princeton University Press, 1963. – 227 p. 7. Stewart T. A. Intellectual Capital. The New Wealth Of Organization / T. A. Stewart. – N.Y.: Doubleday, 1997. – 786 p.
Ресурси мережі Internet необхідно розміщувати в списку використаних джерел в алфавітному порядку заголовків.
Ресурси мережі Internet 1. Офіційний сайт Асоційації Українських банків. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aub.org.ua 2. Річний фінансовий звіт публічного акціонерного товариства Банк «Меркурій» за 2012 р. – 312 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mercury-bank.com/ru/f_otchet2012.html. 3. Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ control/uk/publish/category?cat_id=44446. 4. Статистичний випуск «Формування та розміщення фінансових ресурсів депозитних корпорацій України. Січень 2012 р.». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=66241.

 

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

2. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

 

Додаток КЧто делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.