Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриклад оформлення титульного аркуша демонстраційного матеріалу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

 

Керівник: к.е.н., доцент       О.В. ЛЕБІДЬ
Студент: другого курсу магістратури за програмою підготовки «Аналітика банківських процесів» фінансового факультету, спеціальності 8.03050802 “Банківська справа”)         Т.К. БАНКІРСЬКА

 

Харків – 2013

Продовження додатка Л

Приклад оформлення демонстраційного матеріалу (продовження)

ПЛАКАТ 1

 

Основні показники діяльності ПАТ "ОТП Банк"

Показник
Активи 16888,5 28105,5 40082,5
Кредити клієнтам 2454,75 36394,5
Кредити юридичним особам 4869,5 8601,5 11777,5 23501,5
Кредити фізичним особам 1551,5 9069,5
Портфель цінних паперів 489,5
Зобов'язання 15244,5
Кошти юридичних осіб 3270,5 7159,5 11815,5
Кошти фізичних осіб 2921,5 11887,5 16728,5
Власні боргові цінні папери 0,299 155,5 404,5 1464,5 875,5
Кошти банків 880,5 926,5 1649,5 4889,5
Власний капітал 2694,5
Статутний капітал 1356,5 2842,5
Чистий прибуток 82,5

 

 
 

Динаміка основних показників ПАТ "ОТП Банк"

 

Закінчення додатка Л

Приклад оформлення демонстраційного матеріалу (закінчення)

ПЛАКАТ 2

Динаміка коефіцієнтів аналізу строкових депозитів ПАТ «ОТП Банк»

 

Коефіцієнти
Оборотність депозитних вкладень 2,29 2,94 1,69 2,14 2,89
Тривалість одного депозитного обороту (днів) 159,20 124,23 216,36 170,87 126,37
Рівень осідання депозитних вкладень 0,07 0,11 0,09 0,19 0,07
Коефіцієнт використання депозитів 1,50 2,41 4,40 5,16 5,99
Відносна витратність депозитів 0,1135 0,1124 0,1058 0,0952 0,1187
Відносна доходність кредитів 0,1619 0,1048 0,0870 0,0974 0,0922
Оборотність депозитних вкладень 0,65 -1,25 0,45 0,75
Тривалість одного депозитного обороту (днів) -34,97 92,14 -45,50 -44,50
Рівень осідання депозитних вкладень 0,04 -0,02 0,11 -0,13
Коефіцієнт використання депозитів 0,92 1,98 0,77 0,83
Відносна витратність депозитів -0,0011 -0,0067 -0,0105 0,0235
Відносна доходність кредитів -0,0571 -0,0178 0,0104 -0,0052

 

Динаміка коефіцієнтів аналізу депозитів

до запитання ПАТ «ОТП Банк»

Коефіцієнти
Оборотність коштів на поточних рахунках клієнтів 24,57 25,06 22,69 23,00 24,86
Тривалість одного обороту онкольних депозитів у днях 14,85 14,57 16,09 15,87 14,68
Рівень осідання коштів на поточних рахунках 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01
Відносна витратність депозитів 0,0255 0,0202 0,0282 0,0212 0,0376
Коефіцієнти Абсолютні відхилення
Оборотність депозитних вкладень 0,48 -2,37 0,31 1,86
Тривалість одного депозитного обороту (днів) -0,29 1,52 -0,22 -1,18
Рівень осідання депозитних вкладень 0,02 -0,01 0,01 -0,02
Відносна витратність депозитів -0,01 0,01 -0,01 0,02

Додаток М

ЛИСТ ЗАУВАЖЕНЬ (зразок)

Обов’язкове представлення

  П.І.Б студента
для повторного подання

(після усунення зауважень)

 

 

Л И С Т

зауважень при проходженні нормо-контролю

і допуску до захисту дипломної роботи

 

 

Наявність необхідних документів Наявність Повторне подання
Довідкапро працевлаштування (подання з деканату)    
Зовнішня рецензія    
Відгук керівника    
Довідки з бази практики    
Презентаційний (ілюстративний матеріал)    
Електронний варіант роботи (СD)    
Ксерокопії публікацій    
Стаття (тези) за результатами виконання дипломної роботи    
Наявність підписів:    
Віза відповідального за нормо-контроль    
Керівника    
Студента    

 

Зауваження для обов’язкового усунення у роботі на сторінках:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Оформлення розділів дипломної роботи:

__ АНОТАЦІЇ

__ ЗМІСТ

__ ВСТУП

__ ЛІТЕРАТУРА

__ ВИСНОВКИ

__ ДОДАТКИ

Висновокпро необхідність повторного

проходження нормо-контролю __________________

 

 

Додаток Н

Тематика дипломних робіт для студентів

спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»

(магістерська програма підготовки «Аналітика банківських процесів»)

( станом на 2011-2012 навчальнийрік)

1. Організація та аналіз роздрібного банківського бізнесу

2. Оптимізація портфеля банківських продуктів

3. Аналітичне забезпечення впровадження нових банківських продуктів

4. Аналіз роботи банків щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

5. Аналіз та оцінка економічного потенціалу банку

6. Моніторинг і діагностика стану безпеки банку

7. Аналіз діяльності банків на валютному ринку

8. Аналіз валютних операцій банків та технології їх реалізації в банку

9. Оптимізація структури витрат банку

10. Удосконалення депозитної політики в банках

11. Формування депозитної політики банку

12. Аналіз дохідності операцій банку

13. Оптимізація структури доходів банку

14. Аналіз розвитку електронного банкінгу в Україні

15. Аналіз та оцінка ефективності формування капітальної бази банку

16. Організація і аналіз розрахунково-касової роботи банку

17. Формування кредитної політики банку в умовах глобалізації світових фінансів

18. Забезпечення ефективного функціонування ринку міжбанківських кредитів

19. Аналіз роботи банків з проблемними кредитами

20. Аналіз якості кредитного портфеля банку

21. Організація моніторингу клієнтів в системі управління кредитними ризиками

22. Регулювання заставних відносин в банківській діяльності

23. Обліково-аналітичне забезпечення кредитного обслуговування клієнтів банку

24. Аналіз та оцінка кредитоспроможності клієнтів банку

25. Організація та аналіз процесу банківського кредитування

26. Організація та аналіз лізингових операцій банку

27. Аналіз та оцінка платоспроможності банку

28. Аналіз та оцінка ліквідності банку

29. Аналіз та регулювання банківської діяльності

30. Забезпечення стабільності банківської системи

31. Організація та аналіз функціонування ринку банківських послуг в Україні

32. Організація і аналіз міжнародної діяльності Національного банку України

33. Аналіз і прогнозування готівкового обігу в Україні

34. Аналіз і оцінка ефективності функціонування ринку іпотечного кредитування

35. Організація і аналіз системи гарантування вкладів фізичних осіб

36. Аналітичне забезпечення валютного контролю в системі фінансових відносин

37. Аналіз функціонування платіжної системи України

38. Аналіз діяльності Національного банку України з проблемними банками

39. Організація емісійно-касової роботи в установах банків

40. Оцінка впливу грошово-кредитної політики на діяльність банків

41. Аналіз законодавчо-нормативного забезпечення діяльності банків України

42. Аналітичне забезпечення безготівкових розрахунків в банках України

43. Аналіз ефективності операцій з банківськими металами

44. Аналіз та оцінка облікової політики банку

45. Формування фінансової звітності банками України

46. Аналіз фінансових результатів діяльності банку

47. Аналіз фінансового стану банку

48. Аналіз фінансової стійкості банку

49. Удосконалення методики аналізу фінансового стану банку

50. Аналіз роботи банку з приватними клієнтами

51. Аналіз процесу обслуговування корпоративних клієнтів банку

52. Формування організаційної структури банку та її оптимізація

53. Оптимізація структури пасивних операцій банку

54. Оптимізація структури активних операцій банку

55. Організація та аналіз операцій банків з використанням платіжних карток

56. Аналітичне забезпечення бізнес-планування в банку

57. Забезпечення прибутковості діяльності банку

58. Організація та аналіз ефективності проектного фінансування в банках

59. Аналіз та оцінка процентної політики банку

60. Організація рейтингового оцінювання діяльності банків

61. Аналіз ресурсного потенціалу банку

62. Організація та аналіз факторингових операцій банку

63. Формування системи оцінювання ефективності діяльності банку

64. Аналіз роботи банків з векселями

65. Аналіз та оцінка діяльності банку на ринку цінних паперів

66. Організація банківського довірчого управління портфелем цінних паперів

67. Оцінювання ризиків при здійсненні операцій банків з цінними паперами

68. Аналіз формування інвестиційного портфеля банку та його оптимізація

69. Аналіз реєстраторської та депозитної діяльності банку

70. Аналіз та оцінка системи управління кредитними ризиками банків

71. Формування кредитної політики банку в умовах глобалізації світових фінансів

72 .Аналіз процесів злиття та поглинання в банківській системі України

73. Аналіз конкурентоспроможності банку на регіональному ринку

74. Моделі і технології реінжинірингу бізнес-процесів банку

75. Зміцнення конкурентної позиції банку на основі реінжинірингу бізнес-п роцесів

76 .Аналіз конкурентоспроможності банку

77. Аналіз управління персоналом банку

78. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності банку на картковому ринку.

79. Вдосконалення системи внутрішнього аудиту банку

80. Контролінг бізнес-процесів банку

81. Аналіз залучених коштів банку

82. Аналіз кредитного потенціалу банку

83. Аналіз інвестиційного потенціалу банку

84. Вдосконалення системи маркетингової політики банку

85. Забезпечення позитивного іміджу банку

86. Підвищення прибутковості діяльності банку

87. Оптимізація структури недохідних активів банку

88. Аналіз та управління ризиками банківської діяльності

 

 

Додаток П

Тематика дипломних робіт для студентів

спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»

(магістерська програма підготовки «Банківський менеджмент»)

(станом на 2011-2012 навчальний рік)

1. Управління роздрібним банківським бізнесом

2. Формування портфеля банківських продуктів

3. Розробка та впровадження нових банківських продуктів

4. Управління безпекою діяльності банку в умовах фінансової кризи

5. Менеджмент операцій банків на валютному ринку

6. Оптимізація управління валютними операціями банку

7. Управління депозитними ресурсами банку

8. Управління дохідністю операцій банку

9. Управління структурою доходів і витрат банку

10. Управління електронним банкінгом в Україні

11. Управління капіталізацією банку та оцінка її ефективності

12. Удосконалення розрахунково-касової роботи банку

13. Управління кредитною політикою банку

14. Управління якістю кредитного портфеля банку

15. Управління заставними відносинами в банківській діяльності

16. Оптимізація управління кредитним обслуговуванням клієнтів банку

17. Управління ліквідністю банку

18. Управління дохідністю банку

19. Формування механізму грошово-кредитної політики Національного банку України

20. Удосконалення інструментів регулювання бакнівського сектору

21. Управління операціями на ринку іпотечного кредитування

22. Розвиток системи гарантування вкладів громадян України

23. Управління механізмами взаємодії складових національної системи масових електронних платежів

24. Адаптація валютної політики банків до сучасних умов господарювання

25. Організація функціонування платіжної системи України

26. Організація роботи Національного банку України з проблемними банками

27. Управління безготівковими розрахунками в банках України

28. Оптимізація управління операціями з банківськими металами

29. Управління діяльністю банку в системі обслуговування приватних клієнтів

30. Управління діяльністю банку в системі обслуговування корпоративних клієнтів банками

31. Управління процесами бізнес-планування в банку

32. Управління процесами проектного банківського фінансування

33. Управління процентною політикою банку

34. Управління ресурсним потенціалом банку

35. Управління ризиками банку

36. Управління факторинговими операціями банку

37. Удосконалення методики рейтингового оцінювання діяльності банку

38. Організація роботи банків з векселями

39. Управління діяльністю банку на ринку цінних паперів

40. Управління інвестиційним портфелем банку

41. Управління фінансовою стійкістю банку

42. Формування стратегії розвитку банку

43. Управління банківськими операціями з платіжними картками

44. Управління активами і пасивами банку

45. Управління ризиком іпотечного кредитування

46. Управління формуванням та використанням депозитної бази банку

47. Соціальна відповідальність банку

48. Аналітичне забезпечення стратегічного управління банком

49. Управління конкурентоспроможністю банку

50. Прогонозування фінансового стану банку

51. Розвиток корпоративного управління в банку

52. Рейтингове управління діяльністю банку

53. Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку

54. Підвищення ефективності маркетингових комунікацій банку

55. Стратегічне фінансове управління у банку

56. Управління вартістю банку

57. Вибір стратегії розвитку банку

58. Трансферне ціноутворення в банку

59. Антикризове управління банку

60. Управління персоналом банку

61. Управління золотовалютним резервами Національного банку України

62. Ризик-менеджмент кредитної діяльності банку

63. Управління маркетинговою діяльністю банку

 

Додаток РЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.