Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗМІСТ

Пояснювальна записка…………………………………………..……3

Вимоги до оформлення курсової роботи………………..…….…….4

План курсової роботи…………………………………………………8

Змістова характеристика курсової роботи…………………………..9

Тематика курсових робіт………………………………………..……12

Список використаної літератури…………………………………….14

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство в митній справі» передбачено завершити вивчення дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» виконанням курсової роботи та складанням іспиту.

Процес виконання курсової роботи повинен сприяти формуванню у студентів пізнавальної діяльності, професійного мислення, прищепленню навичок до дослідницької роботи, вмінню обґрунтовано робити висновки з поставлених питань. В результаті виконання дослідницької частини курсової роботи студенти повинні придбати навички роботи з НТД (стандартами, актами експертиз тощо), а також проявити знання в галузі сучасних методів та засобів дослідження і оцінки рівня якості товарів.

Метою розробки методичних вказівок з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» є закріплення теоретичних знань та практичних навичок, одержаних студентами при вивченні даного курсу.

В курсовій роботі необхідно аналізувати ринок товарів, проаналізувати існуючу нормативно-правову базу та закони, щ регламентують якість та безпеку товарів, провести товарознавчу оцінку якості та аргументовано зробити висновки за результатами роботи. Кожен студент виконує курсову роботу за індивідуальною темою, яка не повторюється.

Робота виконується протягом встановленого терміну, оформлюється, потім здається на перевірку викладачеві. Після перевірки курсова робота захищається у встановленому порядку.

Курсова робота повинна містити теоретичний огляд матеріалу, практичну частину, також розрахунки і обґрунтовані висновки за результатами проведеного дослідження якості товарів. Курсова робота може доповнюватися таблицями, графічними зображеннями і схемами (залежно від теми), також додатки (графічний матеріал, прайс-листи, малюнки, асортиментні каталоги та інш.).

Обов’язковим додатком до курсової роботи є ксерокопія стандарту, на підставі якого проводилося дослідження якості товару.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Оформлення курсової роботи повинно бути згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Курсова робота може бути написана від руки чорною пастою або з використанням ПЕОМ, віддрукована на аркушах А4 з рамкою із наступними полями:

Верхнє – 1,5см;

Ліве – 2,5см;

Нижнє – 3,0см;

Праве – 1см.

Курсова робота виконується за наступною структурою та приблизним обсягом:

1. Вступ – 1,5 - 2 стор.

2. Теоретична частина – не менше 20 стор.

3. Дослідницька частина - не менше 20 стор.

4. Висновки і пропозиції - до 2 стор.

Приблизний обсяг курсової роботи становить 40-45 сторінок.

Якщо робота виконується з використанням ПЕОМ, то набирання тексту роботи повинно бути здійснено в редакторі Microsoft Word (версія не менше 6.0)з наступними параметрами: шрифт – Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1,5.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

У процесі написання курсової роботи виділяють такі етапи роботи:

- вибір, затвердження теми та об’єкта дослідження;

- складання плану роботи;

- теоретичний огляд матеріалу;

- практичні дослідження (товарознавча оцінка якості);

- написання й оформлення курсової роботи;

- подання курсової роботи на перевірку;

- доопрацювання роботи (у разі необхідності) згідно зауважень керівника;

- захист курсової роботи.

Курсова робота повинна мати:

- титульний лист;

- пояснювальну записку

- перелік скорочень;

- зміст;

- вступ;

- теоретичну частину;

- практичну частину;

- висновки та пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки.

Зміст представляє собою тематичний план із зазначенням відповідних сторінок згідно кожного структурного елементу.

На титульному листі вказують назву навчального закладу, предмет, групу, прізвище керівника та студента.

Нумерація сторінок наскрізна. Титульна сторінка та пояснювальна записка входить до загальної нумерації роботи, проте вони не нумеруються. Нумерація починається з наступної сторінки «Зміст».

Після номеру назви розділу або пункту крапка ставиться Після назви розділу або його частини крапка не ставиться.

Наприклад: РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

1.1 Класифікаційні ознаки та формування асортименту товарів

Назви заголовок «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої).

 

Наприклад:

РОЗДІЛ 2. ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЯКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ТОВАРІВ

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗМІСТ

У змісті курсової роботи приводять питання, які розглядаються в роботі за нумерацією сторінок.

СКОРОЧЕННЯ

В курсовій роботі також необхідно навести перелік умовних скорочень. Які зустрічаються в роботі, з їх розшифруванням, наприклад:

НТД – нормативно-технічна документація

ДСТУ – державний стандарт України

СВ – споживні властивості

 

ВСТУП

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета та завдання курсової роботи, приводиться короткий структурний зміст, визначається об’єкт та предмет курсової роботи.

1.1 Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку … товарів

В цьому підрозділі необхідно надати коротку характеристику стану кон’юнктури ринку товарів певної групи. Охарактеризувати стан збуту, а також насиченість ринку та ступінь задовільності споживача товаром цієї групи. Студент повинен прослідкувати динаміку змін стану ринку порівняльно з іншими роками, ознайомитись зі статистикою зарубіжних та вітчизняних виробників, виявити тенденції розвитку та проаналізувати експортно-імпортний баланс товарів за даною групою. Не можна наводити матеріал, де містяться дані більш, ніж за 5 років. Обов’язково в тексті повинні бути матеріали за останні 3 роки, починаючи з поточного року.

 

1.2 Класифікаційні ознаки та аналіз асортиментної структури товарів

Цей підрозділ складається з тексту, схем, таблиць, графіків тощо. Студент повинен надати класифікаційні ознаки цієї групи товарів. Привести детальну асортиментну характеристику та властивості, їх притаманні. А також проаналізувати ширину та повноту асортименту даного товару в торговельних мережах.

Широту асортименту (кількість видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп) визначаємо за коефіцієнтом широти за формулою:

(1.1)

де Шд – ширина дійсна;

Шб – базова широта.

Повноту асортименту визначаємо співвідношенням фактичної кількості різновидів товару до його кількості за формулою:

 

(1.2)

де Пд –дійсна, фактична кількість;

Пб – базова повнота.

Результати аналізу представити у вигляді таблиці та графічного зображення, наприклад:

Таблиця * — Асортимент та об’єми реалізації кави та ковких напоїв у м. Одеса

Торговельне підприємство Вид продукції Асортимент, найменувань Об’єми продаж в день , упаковок
Спеціалізований лоток, магазин на оптово-роздрібному ринку розчинна 20-25 30-35
в пакетиках 3-5 150-200
мелена, в зернах 10-15 10-15
Супермаркет   розчинна 20-30 300-350
в пакетиках 5-10 150-200
мелена, в зернах 10-15 40-50
Невеликий гастроном, комерційний кіоск розчинна 2-3 3-5
в пакетиках 1-3 50-100
мелена , в зернах 2-3 1-2

 

Таблиця *- Структура асортименту кави та напоїв кавових розчинних за найменуванням

Вид товару Кава натуральна розчинна Напої кавові розчинні
Кількість найменувань
% до загальної кількості

 

Структура асортименту кави на напоїв кавових розчинних за найменуванням наочно приведена на рис.*.

Рис. * – Структура асортименту кави та напоїв кавових розчинних за найменуванням

Підрозділ повинен містити коротке підведення підсумків.

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

В кінці першого розділу слід зробити стислі узагальнюючи висновки за кожним підрозділом.

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ … ТОВАРІВ

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

За кожним підрозділом слід навести узагальнюючи висновки практичної частини курсової роботи.

ВИСОНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Ця частина курсової роботи містить сформульовані у стислій формі основні положення (висновки) роботи як теоретичної , таі і експериментальної частини. В кінці курсової роботи необхідно зробити стислі висновки за кожним розділом роботи. На підставі проведених досліджень щодо структури асортименту, якості і споживних властивостей товарів винести пропозиції відносно вдосконалення якості та властивостей товару.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Дослідження товарних властивостей сучасних господарських товарів з пластмас
2. Дослідження асортименту та оцінка якості побутових скляних товарів.
3. Вивчення асортименту та оцінка якості керамічних виробів, що існують на ринку України.
4. Вивчення споживних властивостей та показників якості парфумів
5. Товарознавча оцінка якості текстильних матеріалів вітчизняного виробництва
6. Аналіз споживних властивостей швейних виробів
7. Дослідження асортименту та оцінка якості трикотажних виробів
8. Дослідження якості сучасного асортименту швейних виробів
9. Дослідження якісних характеристик металогосподарчих виробів.
10. Дослідження естетичних та ергономічних властивостей м’яких меблів
11. Дослідження асортименту та оцінка якості корпусної меблі.
12. Дослідження показників якості лакофарбових товарів.
13. Дослідження асортименту та конструкційних ознак годинників.
14. Асортиментна характеристика аудіо-та відеотехніки на сучасному етапи розвитку ринку України.
15. Формування якості та асортименту електропобутових товарів.
16. Дослідження асортименту та оцінка якості сучасних телевізорів.
17. Формування споживних властивостей ювелірних виробів.
18. Дослідження асортименту та натуральних властивостей жіночого модельного взуття
19. Дослідження асортименту та оцінка якості хутряної сировини та напівфабрикатів
20. Споживні властивості виробів з натурального хутра.
21. Оцінка якості дитячих іграшок, що реалізують на ринку України.
22. Асортиментна характеристика шкільно-письмових та канцтоварів.
23. Дослідження асортименту та оцінка якості рибальських, мисливських та спорттоварів.
24. Контроль якості галантерейних товарів.
25. Фактори, що формують якість та безпечність декоративної косметики.
26. Сучасні вимоги до якості будівельних товарів.
27. Дослідження асортименту та властивостей пральних машин.
28. Дослідження асортименту та оцінка якості електроустановчих товарів.
29. Вивчення натуральних властивостей та якості деревини, що використовують у виробництві меблів.
30. Дослідження асортименту та оцінка якості музичних товарів.
31. Товарознавча оцінка якості взуття зі штучних матеріалів.
32. Дослідження асортименту та споживних властивостей радіо електротоварів.
33. Діагностика ювелірних каменів.
34. Формування асортименту та оцінка якості синтетичних миючих засобів.
35. Аналіз асортименту та і якості килимів і килимових виробів
36. Формування асортименту та якості фото- і кіно товарів.
37. Формування асортименту та споживних властивостей холодильних і морозильних установок.
38. Аналіз асортименту та оцінка якості паперів і картону.
39. Дослідження асортиментної структури та якості оргтехніки.
40. Товарознавча оцінка якості музичних товарів.
41. Формування споживних властивостей головних уборів.
42. Дослідження споживних властивостей домашних електропобутових машин.
43. Товарознавча оцінка якості зубних паст
44. Порівняльна оцінка якості дитячих шампунів
45. Дослідження асортиментної структури біотоварів.
46. Дослідження асортиментної структури шкіргалантерейних товарів
47. Товарознавча оцінка якості жіночих шкіряних сумок.
48. Товарознавча оцінка якості дитячого взуття.
Товарознавча оцінка якості тканин з натуральних волокон
50. Товарознавча оцінка якості дитячих кремів
Товарознавча оцінка якості лосьйонів та тоніків
52. Товарознавча оцінка якості кремів косметичних
53. Товарознавча оцінка якості мобільних телефонів
54. Товарознавча оцінка якості дитячого одягу
55. Аналіз асортименту та товарознавча оцінка якості ручок
56. Аналіз асортименту та оцінка якості мийних засобів для посуду
57. Оцінка якості та безпечності дитячих пластмасових іграшок
58. Оцінка якості та безпечності ялинкових іграшок з різних матеріалів
59. Товарознавча оцінка якості та безпечності квітів.
60. Товарознавча оцінка якості білизняних товарів
61. Товарознавча оцінка якості та безпечності пакувальних матеріалів для харчових продуктів
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: [Учебное пособие] / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c.

2. Дзахмишева, И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров: [Учебное пособие] / И.Ш. Дзахмишева, М.В. Блиева, Р.М. Алагирова, С.И. Балаева. - М.: Дашков и К, 2012. - 346 c.

3. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: [Учебное пособие для средних специальных учебных заведений] / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 156 c.

4. Золотова, С.В. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3-х т. Т. 3. Справочник по товароведению непродовольственных товаров: Учебное пособие для начального профессионального образования / С.В. Золотова. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 224 c.

5. Золотова, С.В. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3-х т.Т. 1. Справочник по товароведению непродовольственных товаров: Учебное пособие для начального профессионального образования / С.В. Золотова. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 448 c.

6. Ильина, М.Г. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум: [Учебное пособие для нач. проф. Образования] / М.Г. Ильина. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 192 c.

7. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы: [Учебник для бакалавров] / С.Л. Калачев. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 463 c.

8. Косолапова, Н.В. Товароведение текстильных, обувных, меховых и галантерейных товаров: [Учебное пособие] / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, И.О. Рыжова. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 80 c.

9. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: [Учебник] / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2013. - 660 c.

10. Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: [Учебник] / Н.С. Моисеенко. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 379 c.

11. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: [Учебник для вузов] / М.А. Николаева. - М.: НОРМА, 2013. - 448 c.

12. Орленко, Л.В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: [Учебное пособие] / Л.В. Орленко. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c.

13. Петрище, Ф.А. Товароведение строительных товаров: [Учебное пособие] / Ф.А. Петрище, М.А. Черная. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2011. - 208 c.

14. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых товаров: [Учебное пособие для бакалавров] / Т.П. Славнова. - М.: Дашков и К, 2013. - 168 c.

15. Трыкова, Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары: [Учебное пособие] / Т.А. Трыкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 212 c.

16. Ходыкин, А.П. Товароведение непродовольственных товаров: [Учебник]/ А.П. Ходыкин, А.А. Ляшко, Н.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2013. - 544 c.

17. Яковенко, Н.В. Товароведение непродовольственных товаров: Рабочая тетрадь: [Учебное пособие для начального проф. Образования] / Н.В. Яковенко. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 112 c.

Знаки на пакуванні товарів
Вага нетто (вага товару без пакування), якщо поруч вказано число в рамці, воно означє вагу брутто (вага товару без пакування)
Нетоксичний матеріал Означає, що виріб виготовлено з матеріалу (зазвичай пластик), який нетоксичний і може стикатися з харчовими продуктами. Застосовується на пластиковому посуді, кухонній техніці, пакуванні продуктів харчування.
«Не сорите!» Означає, що пакування даного товару наполегливо рекомендують викинути в урно.
Осторожно, хрупкий товар (обережно, крихкий товар)
Заморожений продукт
Зберігати від вологи
Верх товару. Вказує правильне вертикальне положення вантажу.
Зберігати від променів Будь який з видів випромінювання може вплинути на властивості вантажу та змінювати їх.
Знак "Термін придатності товару після відкриття пакування» Частіше зустрічається на косметичних виробах. Літера M означає число місяців.
Особлива утилізація. Даний товар необхідно утилізувати найбільш безпечним способом
Переробка скла
Переробка нафти
Обмеження температури
Тропічне пакування Т — знак тропічної ккліматичної зони, 00-00 — місяць та рік пакування.
Зберігати від прямих сонячних променів
Центр тяжіння (вказує центр тяжіння, якщо він співпадає з геометричним центром вантажу)
Герметичне пакування. При транспортування, перевантаженні та зберіганні – не розкривати
Швидкопсувний вантаж Для захисту такого виду вантажу потребується додаткові види штучного охолодження або нагрівання, відносна вологість повітря тощ.
Відкривати тут Упаковку слід відкривати тільки у вказаному місці.
Крюками не брати Заборонено брати вантаж крюками
Місце стропування. Вказує місце канатів або ланцюгів для підйому вантажів
Піднімати телегрою заборонено
Штабелювання заборонено .
Підйом безпосередньо з вантажу Ппіднімати вантаж за пакування заборонено
Захищати від радіоактивних джерел
Не катити .
Штабелювання обмежено (обмеження зазвичай вказуються нижче знаку
Затискати тут Місце, де слід брати вантаж затискачем
Не затискати
Межа за кількістю ярусів в штабелі
Знак токсичної безпеки
Знак «Їдка речовина».
Знак «Горючого». Легкозаймиста речовина
Знак «шкідливий для здоровья».

 

 

 

Екологічні знаки та міжнародні асоціації
Знак відповідності технічному регламенту РФ
 
Переробний пластик - знак ставиться безпосередньо на виробі. У трикутник може вказуватися цифра-код типу пластика: 1 PETE - Поліетилентерфталат 2 HDPE - Поліетилен високої густини 3 PVC ПВХ - ПВХ 4 LDPE - Поліетилен низкої густини 5 PP - Поліпропилен 6 PS - Полістирол 7 Інші види пластика
Recycled Міжнародний символ вторинної переробки (стрічка Мьобіуса) означає застосування ивторинно переробного продукту для виробництва вторично переработанного продукта для производствапакування.
"Зеленая точка" - знак ставиться на товарах виробництва фірм, які фінансують програму переробки відходів "Eco Emballage" ("Экологическая Упаковка") та включені в її систему утилізації.
"ЭкоЛейбл" Європейського Співробітництва
"Зеленая Печать" - "Green Seal"
KRAV - Шведський екологічний символ, зустрічається на харчових продуктах. Означає, що товари вирощені без застосування хімічних вдобрень и пестицидів (для сільськогосподарських товарів)
«Хува Суоместа» Знак лебедю на упаковці підтверджує, що продукт вироблений у Фінляндії і має високу якість (при виробництві таких продуктів повинно застосовуватися не менш 75% екологічно чистого фінської сировини, а молочних, м’ясних та рибних продуктів – 100%).
Лактобактерія LGG Продукт містить корисну лактобактерію LGG (яка нормалізує мікрофлору)
Схвалено асоціацією кардіологів та ендокринологів (продукт є оптимальним для людей,як страждають від діабету.
Безлактозний продукт Продукт не містить лактози
Продукт сертифікований за стандартом екологічності
Содержит витамин D (продукт збагачений вітаміном D)
Низьколактозний продукт
Органічний продукт Продукт сертифікований за нормами ЄС як органічний
EAC EAC (Eurasian Conformity) – единий знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного Союзу.
ISO 9001 Сертифікація Систем Менеджменту якості
«Без трансгенів»
«Dolphin-friendly» - даний продукт не був отриманий за допомогою дрифтерних сіток.
Кролик Свідчить про те, що тварини при виготовленні продукту не постраждали. Продукт був випробуваний на тваринах
Яблучко Цей знак свідчить про повну відсутність в продуктах канцерогенів, кі можуть викликата рак у людини.
CFC Free – невелика група символів ставляться на аерозольних засобах, на побутовій техніці і свідчить про відсутність фреону.
«Свободно от хлора» — відсутність хлору в даному продукту
Знак якості компанії „Original DERMATEST®“ –гарант якості. Свідчить про те. Що якість продукту перевірено і підтверджено компетентною незалежною організацією. ,
Знак якості Інституту Фрезеніус (NSTITUT FRESENIUS) – означає, що не тільки товар був перевірений, але й вся ланцюга розробки і виробництва ( тестування сировини, інгредієнтів продукту, постачальників, готового виробу) Після присвоєння продукту якості постійно проводиться подальший контроль

ЗМІСТ

Пояснювальна записка…………………………………………..……3

Вимоги до оформлення курсової роботи………………..…….…….4

План курсової роботи…………………………………………………8

Змістова характеристика курсової роботи…………………………..9

Тематика курсових робіт………………………………………..……12

Список використаної літератури…………………………………….14

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство в митній справі» передбачено завершити вивчення дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» виконанням курсової роботи та складанням іспиту.

Процес виконання курсової роботи повинен сприяти формуванню у студентів пізнавальної діяльності, професійного мислення, прищепленню навичок до дослідницької роботи, вмінню обґрунтовано робити висновки з поставлених питань. В результаті виконання дослідницької частини курсової роботи студенти повинні придбати навички роботи з НТД (стандартами, актами експертиз тощо), а також проявити знання в галузі сучасних методів та засобів дослідження і оцінки рівня якості товарів.

Метою розробки методичних вказівок з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» є закріплення теоретичних знань та практичних навичок, одержаних студентами при вивченні даного курсу.

В курсовій роботі необхідно аналізувати ринок товарів, проаналізувати існуючу нормативно-правову базу та закони, щ регламентують якість та безпеку товарів, провести товарознавчу оцінку якості та аргументовано зробити висновки за результатами роботи. Кожен студент виконує курсову роботу за індивідуальною темою, яка не повторюється.

Робота виконується протягом встановленого терміну, оформлюється, потім здається на перевірку викладачеві. Після перевірки курсова робота захищається у встановленому порядку.

Курсова робота повинна містити теоретичний огляд матеріалу, практичну частину, також розрахунки і обґрунтовані висновки за результатами проведеного дослідження якості товарів. Курсова робота може доповнюватися таблицями, графічними зображеннями і схемами (залежно від теми), також додатки (графічний матеріал, прайс-листи, малюнки, асортиментні каталоги та інш.).

Обов’язковим додатком до курсової роботи є ксерокопія стандарту, на підставі якого проводилося дослідження якості товару.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Оформлення курсової роботи повинно бути згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Курсова робота може бути написана від руки чорною пастою або з використанням ПЕОМ, віддрукована на аркушах А4 з рамкою із наступними полями:

Верхнє – 1,5см;

Ліве – 2,5см;

Нижнє – 3,0см;

Праве – 1см.

Курсова робота виконується за наступною структурою та приблизним обсягом:

1. Вступ – 1,5 - 2 стор.

2. Теоретична частина – не менше 20 стор.

3. Дослідницька частина - не менше 20 стор.

4. Висновки і пропозиції - до 2 стор.

Приблизний обсяг курсової роботи становить 40-45 сторінок.

Якщо робота виконується з використанням ПЕОМ, то набирання тексту роботи повинно бути здійснено в редакторі Microsoft Word (версія не менше 6.0)з наступними параметрами: шрифт – Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1,5.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

У процесі написання курсової роботи виділяють такі етапи роботи:

- вибір, затвердження теми та об’єкта дослідження;

- складання плану роботи;

- теоретичний огляд матеріалу;

- практичні дослідження (товарознавча оцінка якості);

- написання й оформлення курсової роботи;

- подання курсової роботи на перевірку;

- доопрацювання роботи (у разі необхідності) згідно зауважень керівника;

- захист курсової роботи.

Курсова робота повинна мати:

- титульний лист;

- пояснювальну записку

- перелік скорочень;

- зміст;

- вступ;

- теоретичну частину;

- практичну частину;

- висновки та пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки.

Зміст представляє собою тематичний план із зазначенням відповідних сторінок згідно кожного структурного елементу.

На титульному листі вказують назву навчального закладу, предмет, групу, прізвище керівника та студента.

Нумерація сторінок наскрізна. Титульна сторінка та пояснювальна записка входить до загальної нумерації роботи, проте вони не нумеруються. Нумерація починається з наступної сторінки «Зміст».

Після номеру назви розділу або пункту крапка ставиться Після назви розділу або його частини крапка не ставиться.

Наприклад: РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

1.1 Класифікаційні ознаки та формування асортименту товарів

Назви заголовок «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої).

 

Наприклад:ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.