Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПриклади оформлення списку літератури

 

згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 « Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

Книги
Один автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування)

Два автори

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Л. : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Г. Магидсон, Г. Д. Эддисон; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. —265 с.

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.


П'ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).
Матеріали конференцій, з'їздів

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., м. Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956 с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. — ISBN 966-7056-81-3.
Стандарти
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Збірник наукових праць

Коммунальное хозяйство городов [Текст] : науч.-техн. сб. / Харьковская нац. акад. городского хозяйства; [отв. ред. Л. Н. Шутенко ]. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – 474 с. – (Серия «Технические науки и архитектура»).


Додатки повинні носити інформаційний або обов’язковий характер і наводяться в кінці курсової роботи. Кожен з додатків повинен мати свій порядковий номер і назву. Порядковий номер вказується в алфавітному порядку літерами, крім літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад: Додаток А). До переліку сторінок роботи додатки не входять. В додатках може бути також розміщено графічний або інший ілюстративний матеріал, на який зроблено відповідні посилання в основному тексті. Додання незаповнених протоколів, документів, таблиць не допускається.

Приблизний план курсової роботи

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ …ТОВАРІВ

1.1 Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку … товарів

1.2 Класифікаційні ознаки і аналіз асортиментної структури … товарів

1.3 Аналіз нормативно-технічних документів, що нормують якість … товарів.

1.4 Фактори, що формують якість … товарів

1.4.1 Характеристика сировини та матеріалів, що застосовують при

виробництві … товарів

1.4.2 Вплив технологічного процесу виробництва на якість … товарів

1.4.3 Правила маркування, пакування та умови зберігання і транспортування ….. товарів

1.4.4 Дефекти ….. товарів і причини їх виникнення

1.5Способи та види фальсифікації і методи ідентифікації … товарів

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ … ТОВАРІВ

2.1 Об’єкт та методи проведення дослідження.

2.2 Вивчення споживних властивостей та показників якості … товарів

2.3 Оцінка якості ….. товарів.

2.3.1 Оцінка якості споживчої тари …. товарів

2.3.2 Розробка балової шкали для визначення якості … товарів експертним методом.

2.3.2 Оцінка якості … за органолептичними і фізико-хімічними показниками

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗМІСТ

У змісті курсової роботи приводять питання, які розглядаються в роботі за нумерацією сторінок.

СКОРОЧЕННЯ

В курсовій роботі також необхідно навести перелік умовних скорочень. Які зустрічаються в роботі, з їх розшифруванням, наприклад:

НТД – нормативно-технічна документація

ДСТУ – державний стандарт України

СВ – споживні властивості

 

ВСТУП

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета та завдання курсової роботи, приводиться короткий структурний зміст, визначається об’єкт та предмет курсової роботи.

1.1 Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку … товарів

В цьому підрозділі необхідно надати коротку характеристику стану кон’юнктури ринку товарів певної групи. Охарактеризувати стан збуту, а також насиченість ринку та ступінь задовільності споживача товаром цієї групи. Студент повинен прослідкувати динаміку змін стану ринку порівняльно з іншими роками, ознайомитись зі статистикою зарубіжних та вітчизняних виробників, виявити тенденції розвитку та проаналізувати експортно-імпортний баланс товарів за даною групою. Не можна наводити матеріал, де містяться дані більш, ніж за 5 років. Обов’язково в тексті повинні бути матеріали за останні 3 роки, починаючи з поточного року.

 

1.2 Класифікаційні ознаки та аналіз асортиментної структури товарів

Цей підрозділ складається з тексту, схем, таблиць, графіків тощо. Студент повинен надати класифікаційні ознаки цієї групи товарів. Привести детальну асортиментну характеристику та властивості, їх притаманні. А також проаналізувати ширину та повноту асортименту даного товару в торговельних мережах.

Широту асортименту (кількість видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп) визначаємо за коефіцієнтом широти за формулою:

(1.1)

де Шд – ширина дійсна;

Шб – базова широта.

Повноту асортименту визначаємо співвідношенням фактичної кількості різновидів товару до його кількості за формулою:

 

(1.2)

де Пд –дійсна, фактична кількість;

Пб – базова повнота.

Результати аналізу представити у вигляді таблиці та графічного зображення, наприклад:

Таблиця * — Асортимент та об’єми реалізації кави та ковких напоїв у м. Одеса

Торговельне підприємство Вид продукції Асортимент, найменувань Об’єми продаж в день , упаковок
Спеціалізований лоток, магазин на оптово-роздрібному ринку розчинна 20-25 30-35
в пакетиках 3-5 150-200
мелена, в зернах 10-15 10-15
Супермаркет   розчинна 20-30 300-350
в пакетиках 5-10 150-200
мелена, в зернах 10-15 40-50
Невеликий гастроном, комерційний кіоск розчинна 2-3 3-5
в пакетиках 1-3 50-100
мелена , в зернах 2-3 1-2

 

Таблиця *- Структура асортименту кави та напоїв кавових розчинних за найменуванням

Вид товару Кава натуральна розчинна Напої кавові розчинні
Кількість найменувань
% до загальної кількості

 

Структура асортименту кави на напоїв кавових розчинних за найменуванням наочно приведена на рис.*.

Рис. * – Структура асортименту кави та напоїв кавових розчинних за найменуванням

Підрозділ повинен містити коротке підведення підсумків.

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.