Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСтворення нового файлу для креслення системи водяного опалення будинку

Усіх форм навчання

 

 

Дніпропетровськ 2010

 

 

Методичні вказівки до графічної роботи “Виконання кресленика системи опалення будинку у AutoCAD” з дисципліни “Комп’ютерна графіка” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” спеціального виду діяльності “Теплогазопостачання і вентиляція” усіх форм навчання / Укладачі: С. О. Недодатко, І. Л. Вєтвицький, В. О. Петренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБтаА, 2010. - 49 с.

 

Методичні вказівки надають практичні знання, вміння та навики з використання універсальної автоматизованої системи AutoCAD при комп’ютерному створенні креслеників систем опалення будинків.

Вони містять один з можливих шляхів виконання графічної роботи в AutoCAD, оптимальний на думку укладачів. А також необхідні дані про загальні стандартні правила виконання та оформлення кресленика, умовні позначення трубопроводів, основних елементів систем опалення та їх електронну бібліотеку. Остання призначена для підвищення точності, швидкості, рівня автоматизації та, в цілому, якості виконання графічної роботи.

Для виконання креслеників треба мати певний рівень підготовки з курсу “Інженерної графіки”, зокрема, користування AutoCAD.

Вказівки призначені для використання під час лабораторних аудиторних занять з “Комп’ютерної графіки” студентами денної форми навчання, а також для самостійної роботи студентів різних форм навчання спеціальності ТГПВ та інших.

 

Укладачі: Недодатко С. О. кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної

геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБтаА;

Вєтвицький І. Л. кандидат технічних наук, доцент кафедри опалення,

вентиляції та якості повітряного середовища ДВНЗ ПДАБтаА;

Петренко В. О. кандидат технічних наук, доцент кафедри опалення,

вентиляції та якості повітряного середовища ДВНЗ ПДАБтаА.

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри нарисної геометрії та графіки

ДВНЗ ПДАБтаА доктор технічних наук, професор В. О. Бараненко.

 

Рецензент: В. Ф. Рожко доктор технічних наук, професор кафедри гідравліки

ДВНЗ ПДАБтаА.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБтаА.

Протокол № 6 від 19.02.2010 р.

Завідувач кафедри Бараненко В. О.

 

Затверджено на засіданні

Методичної ради ДВНЗ ПДАБтаА

Протокол № 7 (67) від 25.08.2010 р.

 

 

Загальні вказівки

 

1.1. Мета, обсяг та склад графічної роботи

Мета роботи - надання практичних знань, вмінь та навичок з використання системи AutoCAD при комп’ютерному створенні робочого кресленика системи водяного опалення будинку, знайомство з основними правилами його виконання та оформлення, стандартними умовними позначеннями трубопроводів, елементів систем та їх електронною бібліотекою.

Обсяг роботи - один кресленик формату А1 (841·594 мм) з основного комплекту робочих креслеників марки ОВ (опалення та вентиляція) двохтрубної системи водяного опалення з верхньою розводкою трьохповерхового житлового будинку. Висота поверху дорівнює 3,000 м.

Склад роботи - кресленик містить плани першого, 2-3 поверхів, горища, підвалу та аксонометричну схему системи опалення будинку, виконані в масштабі М1:100, рис. 1.

 

1.2. Загальні вказівки до порядку виконання роботи

1. Створити новий файл командою Створити (Создать) з використанням опції За шаблоном (По шаблону) та шаблону “ДСТУ Б А.2.4-4-99 А1 горизонтальний.dwt” [11]. Його зовнішня та “внутрішня” частини відповідають стандартним вимогам [5] до форматів, основних написів та додаткових граф до них для аркушів основних комплектів робочих креслеників, основних креслеників розділів проектної документації системи проектної документації для будівництва (СПДБ). Якщо такого або аналогічного за призначенням шаблону AutoCAD немає, то його слід створити [11].

Для виконання роботи доцільно підготувати файл, виконавши певні настройки. Заповнити основний напис кресленика та зберегти файл на локальному диску D: комп’ютера.

2. Побудувати план першого поверху системи опалення. Він найбільш насичений опалювальними приладами з підводками до них, містить всі стояки системи, крильце вхід до будинку, тамбур, сходову клітку з нижнім та проміжним сходовими маршами а також площадку сходів першого поверху, вікна, найменування (типи) приміщень, відмітки рівнів чистої підлоги 0,000 м та площадки тамбуру -0,750 м.

Головний стояк (ГСт) діаметром 40 мм подає теплоносій з підвалу на горище в магістральний трубопровід для верхньої розводки по всіх стояках (Ст), крім стояка сходової клітки (СтСК) діаметром 15 мм, який підключено безпосередньо з підвалу будинку. Кожен стояк має дві труби діаметром 20 мм. По одній трубі, подавальній, теплоносій доставляється до опалювальних приладів. По другій, зворотній, - повертається в систему. Подача від стояків до опалювальних приладів та зворот здійснюються по горизонтальних трубах діаметром 15 мм.

3. Скласти план 2 - 3 поверхів. Будівельні конструкції на планах першого та 2 - 3 поверхів однакові, крім входу, тамбуру та сходової клітки з проміжними та верхнім сходовими маршами а також сходовими площадками. Висотні відмітки чистої підлоги другого та третього поверхів, відповідно, +3,000 м та +6,000 м. Тому можна скопіювати план першого поверху та редагуванням перетворити його в план 2 - 3 поверхів. Стояки редагувати не треба, крім СтСК з опалювальним приладом у сходовій клітці, які більше не потрібні.

4. Перейти до плану горища, який також краще робити шляхом редагування, взявши за основу план 2 - 3 поверхів. З будівельних конструкцій залишаються тільки зовнішні та деякі внутрішні стіни. Відсутні опалювальні прилади та зворотні труби стояків. Додається система магістральних теплоізольованих трубопроводів Т1 діаметрами 32 мм, 25 мм, 20 мм для розподілу теплоносія від ГСт до Ст з необхідними уклонами та обладнанням.

5. Зробити план підвалу на основі плану першого поверху. З будівельних конструкцій тут залишаються тільки зовнішні та внутрішні несучі конструкції. Відсутні опалювальні прилади та подавальні труби більшості стояків. Додаються системи магістральних теплоізольованих трубопроводів Т1 діаметрами 40 мм подачі теплоносія до ГСт і 15 мм - до СтСК та зворотних магістральних теплоізольованих трубопроводів Т2 діаметрами 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, елеваторний вузол вводу (ЕВВ).

6. Виконати схему системи водяного опалення будинку в аксонометричній проекції за інформацією, закладеною на планах.

Рис. 1

 

1.3. Етапи роботи

Виконання роботи умовно розбито на шість етапів:

- створення нового файлу для кресленика системи водяного опалення будинку в AutoCAD;

- виконання плану першого поверху;

- виконання плану 2 - 3 поверхів;

- виконання плану горища;

- виконання плану підвалу;

- виконання схеми системи опалення будинку в аксонометрії.

 

План 2-2 між осями 1-2 та А-В

Рис. А.5

 

2.2. Схеми систем

Схеми систем виконують в аксонометричній фронтальній ізометричній проекції в масштабі 1:100 або 1:200, вузли схем – в масштабі 1:10, 1:20 або 1:50. Для невеликих будинків схеми систем виконують у масштабі 1:50.

В СПДБ [6, 9], проектній практиці та методичних вказівках при виконанні схем систем опалення в косокутній фронтальній ізометрії осі x, y, z в просторі прийнято розташовувати так, щоб їх аксонометричні проекції x’, y’, z’ виглядали як показано на рис. А.6. Відповідно до цього названо і площини yOz, xOz, xOy, проекції яких показано на рис. А.7.

На схемах елементи систем зображують умовними графічними позначеннями.

При великій протяжності і (або) складному розташуванні трубопроводів допускається зображувати їх з розривом у вигляді пунктирної лінії. Місця розривів трубопроводів позначають рядковими буквами.

На схемах систем опалення вказують:

- трубопроводи та їх діаметри;

Рис. А.6 Рис. А.7

- висотні відмітки рівня осей трубопроводів;

- уклони трубопроводів;

- розміри горизонтальних ділянок трубопроводів (за наявності розривів);

- нерухомі опори, компенсатори і нетипові кріплення з вказівкою на поличці лінії-виноски позначення елементу і під поличкою позначення документа;

- запірно-регулюючу арматуру;

- стояки систем опалення та їх позначення;

- нагрівальні прилади;

- контрольно-вимірювальні прилади та інші елементи систем.

Приклад оформлення схеми системи опалення вказаний на рис. А.8.

Рис. А.8

Для житлових будинків допускається виконувати схеми систем опалення лише на підземну частину будинку. Для надземної частини виконують схеми стояків і, при необхідності, схему розводки по горищу.

На аркуші, де зображені схеми систем опалення, як правило, наводять схеми вузлів керування системами опалення і теплопостачання установок, рис. А.9, вузли схем систем опалення і теплопостачання установок, рис. А.10.

На вузлах схем систем опалення для запірно-регулюючої арматури вказують: на поличці лінії-виноски - діаметр; під поличкою - позначення по каталогу. Допускається наводити позначення запірно-регулюючої арматури на схемах систем опалення.

У найменуванні схеми системи опалення, для двох і більш систем в будинку, вказують номер системи. В основному написі найменування схем систем опалення вказують повністю, наприклад: "Схема системи опалення 1". Над схемами – скорочено, наприклад: "Система опалення 1".

Рис. А.9

Рис. А.10

Додаток Б

За ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

 

Стандарт [6] встановлює основні умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем і літерно-цифрові позначення трубопроводів цих систем на креслениках і схемах при проектуванні будинків та споруд різного призначення.

Трубопроводи та їх елементи на креслениках виконують умовними графічними позначеннями і спрощеними зображеннями згідно [4].

Розміри умовних графічних позначень елементів систем на креслениках і схемах приймають без додержання масштабу.

На схемі, що виконується в аксонометричній проекції, елементи систем допускається зображати спрощено у вигляді контурних обрисів.

Графічні позначення елементів загального застосування наведені в табл. В.1.

Таблиця В.1

Найменування Позначення Найменування Позначення
1. Фільтр. 3. Охолоджувач.
2. Підігрівач. 4. Охолоджувач та підігрівач (терморегулятор).

Графічні позначення елементів систем опалення наведені в табл. В.2.

Таблиця В.2

  Найменування Умовне позначення
  на видах зверху і на планах на видах спереду або збоку, на розрізах і схемах
1. Труба опалювальна гладка, регістр з гладких труб.*  
2. Труба опалювальна ребриста, регістр з ребристих труб, конвектор опалювальний.*  
3. Радіатор опалювальний.  
4. Прилад опалювальний стельовий для променевого опалення.**  
5. Агрегат повітряно опалювальний.***    
             

Примітки: * У позначенні на видах, розрізах і схемах вказують графічно дійсну кількість труб.

** Зазначене в пункті 4 позначення приладу допускається зображати спрощено.

*** Умовне графічне позначення застосовують тільки на схемах.

 

Графічні позначення напрямку потоку рідини, повітря наведені в табл. В.3.

Таблиця В.3

Найменування Позначення Найменування Позначення
1. Напрямок потоку рідини. 2. Напрямок потоку повітря.

Графічні позначення баків наведені в табл. В.4.

Таблиця В.4

Найменування Позначення
1. Відкритий під атмосферним тиском.
2. Закритий з тиском вище за атмосферний.
3. Закритий з тиском нижче за атмосферний.

Графічні позначення елементів трубопроводів наведені в таблиці В.5.

ТаблицяВ.5

Найменування Позначення
1. Ізольована ділянка трубопроводу.
2. Трубопровід в трубі (футлярі).
3. Трубопровід в сальнику.
4. Сифон (гідрозатвір).
5. Компенсатор: а) загальне позначення;
б) П-образний.
6. Вставка амортизаційна.
7. Місце опору в трубопроводі (шайба дросельна, звужуючий пристрій витратомірний, діафрагма).
8. Опора (підвіска) трубопроводу: а) нерухома;
б) рухома.
9. Патрубок компенсаційний.
10. Ревізія.

 

Графічні позначення трубопровідної арматури наведені в таблиці В.6.

Таблиця В.6

Найменування Позначення Найменування Позначення
1. Клапан (вентиль) запірний: а) прохідний; б) кутовий.
2. Клапан (вентиль) триходовий.    
3. Клапан (вентиль) регулюючий: а) прохідний; б) кутовий.
4. Клапан зворотний*: а) прохідний; б) кутовий.
5. Клапан запобіжний: а) прохідний; б) кутовий.
6. Клапан дросельний. 7. Клапан редукційний.**
8. Засувка. 9. Затвор поворотний.
10. Кран: а) прохідний; б) кутовий.
11. Кран триходовий. 12. Кран водорозбірний.
13. Кран пісуарний. 14. Кран (клапан) пожежний.
15. Кран поливальний. 16. Кран подвійного регулювання.
17. Змішувач: а) загальне позначення; б) з душовою сіткою.
18. Водомір.    

Примітки: * Рух робочого середовища через клапан має бути спрямований від білого до

чорного трикутника.

** Вершина трикутника повинна бути спрямована у бік підвищеного тиску.

 

Літерно-цифрові позначення трубопроводів санітарно-технічних систем (зовнішніх теплових мереж, внутрішніх систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції і кондиціонування) наведені в табл. В.7.

Таблиця В.7

Найменування теплопроводу Літерно-цифрове позначення
1. Загальне позначення. Т0
2. Трубопровід гарячої води для опалення та вентиляції (в т. ч. кондиціонування), а також загальний для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та технологічних процесів: а) подавальний;   Т1
б) зворотний. Т2
3. Трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання: а) подавальний;   Т3
б) циркуляційний. Т4
4. Трубопровід гарячої води для технологічних процесів: а) подавальний;   Т5
б) зворотний. Т6
5. Трубопровід: а) пари (паропровід);   Т7
б) конденсату (конденсатопровід). Т8

 

Приклад умовних позначень трубопроводів на схемі, яка виконується в аксонометричній проекції, з урахуванням видимості наведений на рис В.1.

 

 

Рис. В.1

Додаток Г

Список рекомендованої літератури

 

1. Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкренична Т. М. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.

2. Ванін В. В., Бліок А. В., Гнітецька Г. О. Оформлення конструкторської документації: Навч. посіб. 3-є вид. – К.: Каравела, 2008. – 160 с.

3. ДСТУ 3321-96. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. Чинний з 01.01.1997. - К.: Держстандарт України, 1996. - 80 с.

4. ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93). Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення трубопроводів. / Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. Чинний від 01.03.1995. Видавництво “Укрархбудінформ”. – К., 1995.

5. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-99). Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. / Державний комітет архітектури, будівництва і житлової політики України. Чинний від 01.10.1999. Видавництво “Укрархбудінформ”. – К., 1999.

6. ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93). Система проектної документації для будівництва. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем. / Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. Чинний від 01.07.1995. Видавництво “Укрархбудінформ”. – К., 1995. – 15 с.

7. ГОСТ 2.784-96. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов. Введен с 01.01.1998.

8. ГОСТ 2.785-96. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная. Введен с 01.01.1971.

9. ГОСТ 21.602-79. Система проектной документации для строительства. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи. / Госстрой СССР - М: Издательство стандартов, 1980. - 28 с.

10. Справочник по инженерно-строительному черчению / Н. Л. Русскевич, Д. И. Ткач, М. М. Ткач. - 2 изд., перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1987. – 264 с.: ил. Библиогр.: с. 260.

11. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей по використанню шаблонів САПР AutoCAD при виконанні будівельних і машинобудівних креслень та схем, текстових документів. / Укладачі: В. О. Бараненко, С. О. Недодатко, О. О. Кушвід. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – 20 стор.

12. Методичні вказівки до самостійного вивчення основ універсальної графічної системи AutoCAD 2005 для студентів промислового та цивільного будівництва. – Частина 4. Виконання проекту котеджу. / Укл.: В. О. Бараненко, В. С. Бодня, Р. М. Булава, Л. О. Філімонов, Т. А. Шведун. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2005. – 53 с. – Рос. мовою.

 

Зміст

Стор.

1. Загальні вказівки.................................……………………………………………….…… 1.1. Мета, обсяг та склад графічної роботи….................................................................. 1.2. Загальні вказівки до порядку виконання роботи...................................................... 1.3. Етапи роботи................................................................................................................. 2. Створення нового файлу для кресленика системи водяного опалення будинку........... 3. Виконання плану першого поверху системи опалення будинку.................................... 4. Виконання плану 2 - 3 поверхів системи опалення будинку........................................... 5. Виконання плану горища системи опалення будинку..................................................... 6. Виконання плану підвалу системи опалення будинку..................................................... 7. Виконання схеми системи опалення будинку в аксонометрії......................................... Додаток А. Основні правила виконання та оформлення креслеників систем опалення за ГОСТ 21.602-79 ................................................................................................ Додаток Б. Умовні позначення трубопроводів за ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93) Додаток В. Основні умовні позначення елементів санітарно-технічних систем опалення за ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)........................................... Додаток Г. Електронна бібліотека AutoCAD основних умовних графічних позначень елементів систем опалення за ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)............. Додаток Д. Українсько-російський словник будівельних термінів……………………… Список рекомендованої літератури …………………………………………………..........      

 

Усіх форм навчання

 

 

Дніпропетровськ 2010

 

 

Методичні вказівки до графічної роботи “Виконання кресленика системи опалення будинку у AutoCAD” з дисципліни “Комп’ютерна графіка” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” спеціального виду діяльності “Теплогазопостачання і вентиляція” усіх форм навчання / Укладачі: С. О. Недодатко, І. Л. Вєтвицький, В. О. Петренко. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБтаА, 2010. - 49 с.

 

Методичні вказівки надають практичні знання, вміння та навики з використання універсальної автоматизованої системи AutoCAD при комп’ютерному створенні креслеників систем опалення будинків.

Вони містять один з можливих шляхів виконання графічної роботи в AutoCAD, оптимальний на думку укладачів. А також необхідні дані про загальні стандартні правила виконання та оформлення кресленика, умовні позначення трубопроводів, основних елементів систем опалення та їх електронну бібліотеку. Остання призначена для підвищення точності, швидкості, рівня автоматизації та, в цілому, якості виконання графічної роботи.

Для виконання креслеників треба мати певний рівень підготовки з курсу “Інженерної графіки”, зокрема, користування AutoCAD.

Вказівки призначені для використання під час лабораторних аудиторних занять з “Комп’ютерної графіки” студентами денної форми навчання, а також для самостійної роботи студентів різних форм навчання спеціальності ТГПВ та інших.

 

Укладачі: Недодатко С. О. кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної

геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБтаА;

Вєтвицький І. Л. кандидат технічних наук, доцент кафедри опалення,

вентиляції та якості повітряного середовища ДВНЗ ПДАБтаА;

Петренко В. О. кандидат технічних наук, доцент кафедри опалення,

вентиляції та якості повітряного середовища ДВНЗ ПДАБтаА.

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри нарисної геометрії та графіки

ДВНЗ ПДАБтаА доктор технічних наук, професор В. О. Бараненко.

 

Рецензент: В. Ф. Рожко доктор технічних наук, професор кафедри гідравліки

ДВНЗ ПДАБтаА.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри нарисної геометрії та графіки ДВНЗ ПДАБтаА.

Протокол № 6 від 19.02.2010 р.

Завідувач кафедри Бараненко В. О.

 

Затверджено на засіданні

Методичної ради ДВНЗ ПДАБтаА

Протокол № 7 (67) від 25.08.2010 р.

 

 

Загальні вказівки

 

1.1. Мета, обсяг та склад графічної роботи

Мета роботи - надання практичних знань, вмінь та навичок з використання системи AutoCAD при комп’ютерному створенні робочого кресленика системи водяного опалення будинку, знайомство з основними правилами його виконання та оформлення, стандартними умовними позначеннями трубопроводів, елементів систем та їх електронною бібліотекою.

Обсяг роботи - один кресленик формату А1 (841·594 мм) з основного комплекту робочих креслеників марки ОВ (опалення та вентиляція) двохтрубної системи водяного опалення з верхньою розводкою трьохповерхового житлового будинку. Висота поверху дорівнює 3,000 м.

Склад роботи - кресленик містить плани першого, 2-3 поверхів, горища, підвалу та аксонометричну схему системи опалення будинку, виконані в масштабі М1:100, рис. 1.

 

1.2. Загальні вказівки до порядку виконання роботи

1. Створити новий файл командою Створити (Создать) з використанням опції За шаблоном (По шаблону) та шаблону “ДСТУ Б А.2.4-4-99 А1 горизонтальний.dwt” [11]. Його зовнішня та “внутрішня” частини відповідають стандартним вимогам [5] до форматів, основних написів та додаткових граф до них для аркушів основних комплектів робочих креслеників, основних креслеників розділів проектної документації системи проектної документації для будівництва (СПДБ). Якщо такого або аналогічного за призначенням шаблону AutoCAD немає, то його слід створити [11].

Для виконання роботи доцільно підготувати файл, виконавши певні настройки. Заповнити основний напис кресленика та зберегти файл на локальному диску D: комп’ютера.

2. Побудувати план першого поверху системи опалення. Він найбільш насичений опалювальними приладами з підводками до них, містить всі стояки системи, крильце вхід до будинку, тамбур, сходову клітку з нижнім та проміжним сходовими маршами а також площадку сходів першого поверху, вікна, найменування (типи) приміщень, відмітки рівнів чистої підлоги 0,000 м та площадки тамбуру -0,750 м.

Головний стояк (ГСт) діаметром 40 мм подає теплоносій з підвалу на горище в магістральний трубопровід для верхньої розводки по всіх стояках (Ст), крім стояка сходової клітки (СтСК) діаметром 15 мм, який підключено безпосередньо з підвалу будинку. Кожен стояк має дві труби діаметром 20 мм. По одній трубі, подавальній, теплоносій доставляється до опалювальних приладів. По другій, зворотній, - повертається в систему. Подача від стояків до опалювальних приладів та зворот здійснюються по горизонтальних трубах діаметром 15 мм.

3. Скласти план 2 - 3 поверхів. Будівельні конструкції на планах першого та 2 - 3 поверхів однакові, крім входу, тамбуру та сходової клітки з проміжними та верхнім сходовими маршами а також сходовими площадками. Висотні відмітки чистої підлоги другого та третього поверхів, відповідно, +3,000 м та +6,000 м. Тому можна скопіювати план першого поверху та редагуванням перетворити його в план 2 - 3 поверхів. Стояки редагувати не треба, крім СтСК з опалювальним приладом у сходовій клітці, які більше не потрібні.

4. Перейти до плану горища, який також краще робити шляхом редагування, взявши за основу план 2 - 3 поверхів. З будівельних конструкцій залишаються тільки зовнішні та деякі внутрішні стіни. Відсутні опалювальні прилади та зворотні труби стояків. Додається система магістральних теплоізольованих трубопроводів Т1 діаметрами 32 мм, 25 мм, 20 мм для розподілу теплоносія від ГСт до Ст з необхідними уклонами та обладнанням.

5. Зробити план підвалу на основі плану першого поверху. З будівельних конструкцій тут залишаються тільки зовнішні та внутрішні несучі конструкції. Відсутні опалювальні прилади та подавальні труби більшості стояків. Додаються системи магістральних теплоізольованих трубопроводів Т1 діаметрами 40 мм подачі теплоносія до ГСт і 15 мм - до СтСК та зворотних магістральних теплоізольованих трубопроводів Т2 діаметрами 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, елеваторний вузол вводу (ЕВВ).

6. Виконати схему системи водяного опалення будинку в аксонометричній проекції за інформацією, закладеною на планах.

Рис. 1

 

1.3. Етапи роботи

Виконання роботи умовно розбито на шість етапів:

- створення нового файлу для кресленика системи водяного опалення будинку в AutoCAD;

- виконання плану першого поверху;

- виконання плану 2 - 3 поверхів;

- виконання плану горища;

- виконання плану підвалу;

- виконання схеми системи опалення будинку в аксонометрії.

 

Створення нового файлу для креслення системи водяного опалення будинку

 

Відкрийте систему AutoCAD та створіть новий файл для кресленика системи опалення будинку командою Створити (Создать). Оберіть лівою кнопкою миші опцію За шаблоном (По шаблону) у вікні Створення нового рисунку (Создание нового рисунка) та потрібний шаблон “ДСТУ Б А.2.4-4-99 А1 горизонтальний. dwt”. Натисніть кнопку “OK”. Відкриється новий файл “Рисунок *.dwg”, зовнішня та “внутрішня” частини якого будуть відповідати вимогам СПДБ. Це аркуш формату А1, розташований горизонтально [11], рис. 2.

 

 

Рис. 2

 

Збережіть файл на локальному диску D: комп’ютера, за яким Ви працюєте, у певній папці під власним іменем за допомогою команди Зберегти як… (Сохранить как…). Ім’я файлу повинне складатися з: номеру групи, Вашого прізвища та порядкового номера файлу – 3. Наприклад, D:/Нарисна геометрія/376 Третяк 3.dwg.

Зробіть шар Основний напис поточним та заповніть основний напис кресленика як показано на рис. 2.

Підготовка файлу до виконання кресленика системи опалення складається з наступного.

1. В статусній смужці включити кнопки Крок (ШАГ), Сітка (СЕТКА), ОРТО, Прив’язка (ПРИВЯЗКА), Вага (ВЕС), МОДЕЛЬ, рис. 2.

2. Встановити Крок (ШАГ) прив’язки по осям x та y 0.5 одиниць.

3. Встановити крок кутів полярного стеження, необхідний для побудови схеми системи, рівним 45° за допомогою контекстного меню. Для цього треба в статусному рядку натиснути правою кнопкою миші на кнопку ОТС-ПОЛЯР (Полярное отслеживание) та обрати опцію Настройка з контекстного меню. Відкриється вікно Режими креслення (Режимы рисования), рис.3, у якому треба встановити необхідний крок кутів Відстеження (Отслеживание).

 

 

Рис. 3

 

4. Підготовка шарів файлу креслення.

Відкрийте вікно Диспетчер властивостей шарів (Диспетчер свойств слоев) команди Шари (Слои) з групи команд Формат, рис. 4.

Файл креслення має наступні шари: 0, Обладнання, Осі, Основний напис, Розміри, Текст, Формат кресленика, Штриховка. Поточний шар (Текущий слой) 0. Кожен з них має певні властивості: Статус, Ім’я, Включено, Заморожено, Блоковано, Стиль печаті, Печать, Пояснення та властивості об’єктів AutoCAD, розташованих на них: Колір, Тип ліній, Вага ліній. Встановіть Вагу ліній у шарах: Обладнання - 0,35 мм; Осі, Розміри, Текст – 0,09 мм. Змініть Колір в шарі Розміри з жовтого на блакитний (голубой).

Створіть два нових шари: Будівельні конструкції, Трубопровід - за допомогою кнопки Створити шар (Создать слой), рис. 4. Установіть властивості об’єктів по шарах у відповідності до табл. 1, рис. 5.

Таблиця 1

Ім’я (Имя) Колір (Цвет) Тип ліній (Тип линий) Вага ліній (Вес линий)
Будівельні конструкції Синій (Синий) Суцільна (Continuous) 0,2 мм
Трубопровід Червоний (Красный) Суцільна (Continuous) 0,5 мм

 

Рис. 4

 

 

Рис. 5

 

3. Виконання плану першого поверху системи опалення будинку

 

Робота над планом першого поверху системи опалення у М 1:100 починається з виконання його підоснови [10] у тому ж масштабі, рис. 6. Вона містить:

- координаційні осі 1 - 4 та А - В будинку, які слід виконувати тонкими штрихпунктирними лініями в шарі Осі;

- відстані між ними та крайніми осями для житлових будинків, які слід наносити як розміри в шарі Розміри;

- спрощені обриси зовнішніх та внутрішніх габаритних контурів будівельних конструкцій, які слід виконувати суцільними тонкими лініями в шарі Будівельні конструкції;

- відмітки рівнів чистої підлоги та площадки сходів першого поверху 0,000 м, площадки входу та тамбуру -0,750 м - в шарі Розміри;

- найменування приміщень, які опалюються, - в шарі Текст.

 

Рис. 6

 

 

Рис. 7

Виконувати підоснову у М 1:100 бажано у лівому нижньому куті робочого поля аркушу, враховуючи власний досвід побудови планів та рекомендації [12]. Вихідні дані показані на рис. 7.

Зовнішні несучі (по осям А, В) та самонесучі (по осям 1, 4) стіни мають товщину 510 мм.

Внутрішні несучі (по осям Б, 2, 3) та самонесучі (по осі 2) стіни мають товщину 380 мм.

Перегородки міжквартирні двошарові товщиною 200 мм.

Перегородки, що розташовані усередині квартир, одношарові – 100 мм.

Дверні прорізи усередині квартир шириною 800 мм та 600 мм.

На підоснову [10] наносять систему опалення будинку, рис. 8, користуючись умовними позначеннями трубопроводів, додаток Б, та елементів системи, додаток В, або спрощеними контурними обрисами. За відсутності необхідного стандартного умовного позначення допускається застосовувати нестандартне зображення елементів системи з відповідними поясненнями на полі кресленика.

 

Рис. 8

 

Розміри умовних позначень стандартами [4, 6] не встановлені. Вони приймаються в залежності від компоновки та насиченості зображення без урахування масштабу. На архітектурно-будівельних кресленнях [10] при необхідності розміщення санітарно-технічного обладнання з урахуванням його фактичних розмірів умовні позначення виконують в масштабі зображення.

Обладнання з чотирнадцяти опалювальних приладів, рис 8, слід зображати в шарі Обладнання. Підбирати необхідне умовне позначення треба в електронній бібліотеці, додаток 4, за зовнішнім виглядом або найменуванням. В цій роботі немає потреби змінювати розміри умовних позначень опалювальних приладів після входження блоків з бібліотеки до файлу кресленика.

Дев’ять опалювальних приладів розміщено по одному біля вікон у кожному приміщенні, що опалюється. В чотирьох кутових кімнатах також встановлено по одному опалювальному приладу вздовж зовнішніх стін по осям 1, 4. Один опЧто делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.