Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕкономічне зростання, його суть та фактори.

Під економічним зростаннямрозуміють збільшення кількості товарів і послуг, які продукує національна економіка. Економічне зростання вимірюють двома способами. По-перше, темпами зростання реального ВВП за певний проміжок часу; по-друге – темпами зростання реального ВВП на душу населення.

Показник темпів економічного зростання:

.

Розрізняють чотири групи факторів економічного зростання:

- фактори пропозиції;

- фактор попиту;

- фактор ефективності;

- соціокультурні, інституційні та інші фактори.

Фактори пропозиції зумовлюють фізичну здатність економіки до зростання. Їх теж чотири: кількість та якість природних ресурсів; кількість та якість трудових ресурсів; обсяг капіталу країни (засобів виробництва); технологія.

Фактор попиту – економіка має забезпечувати такий рівень видатків, за якого повністю використовуються наявні ресурси.

Фактор ефективності – країна має використовувати ресурси найекономніше (виробнича ефективність) і виробляти з них найцінніші товари (розподільна ефективність).

Соціокультурні фактори – сприятлива соціальна, культурна і політична атмосфера.

Економічне зростання розрізняють двох типів. Екстенсивний тип – нарощування виробництва товарів та послуг на основі збільшення кількості факторів за попереднього рівня технології. Інтенсивний тип– збільшення виробництва товарів і послуг на основі підвищення ефективності використання ресурсів.

4. Діловий цикл й макроекономічні проблеми.

Національна економіка ніколи не перебуває у стані спокою. На практиці завжди спостерігаються відхилення від стану рівноваги, які зачіпають різні ринки та сектори економіки. Тому для ринкової економіки характерна стихійність, яка проявляється в випадках макроекономічної нестабільності. Макроекономічна нестабільність проявляється в: циклічних коливаннях ВВП, порушенні стабільності рівня цін (інфляції) та відхиленні рівня безробіття від його природного рівня.Під економічним (діловим) циклом розуміють періодичні коливання реального ВВП навколо його природного значення. Природний ВВП – обсяг ВВП, який може бути вироблений у національній економіці при заданому рівні технічного розвитку за умови повної зайнятості. Природному ВВП відповідає природний рівень безробіття.

Відхилення фактичного ВВП від його природного значення називають ВВП-розривом.ВВП-розрив = ВВП природний – ВВП фактичний. Якщо ВВП-розрив має позитивне значення, то в економіці спостерігається економічний спад, якщо ж від’ємне – то піднесення.

Економічний цикл – це послідовність піднесень і спадів економічної активності протягом кількох років. Такі коливання є закономірним явищем для ринкової економіки. В самому циклі закладені механізми відновлення рівноваги, тому він складається з протилежних фаз. Сучасний цикл характеризується в основному як двохфазовий, який складається з фази рецесії(спаду) та фази експансії(піднесення).

Рецесія (спад) – це фаза ділового циклу, в якій обсяг національного виробництва скорочується. В цій фазі домашні господарства купують менше споживчих товарів. Як наслідок, зростають товарні запаси, фірми скорочують виробництво, скорочують інвестиції та зменшують попит на робочу силу. В фазі спаду зменшується реальне виробництво, зростає безробіття, падають доходи населення та фірм.

Експансія (піднесення) – фаза, на якій зростає реальний ВВП, збільшується обсяг інвестицій, зменшується безробіття, зростають доходи населення та, як наслідок, видатки на купівлю національного продукту, створюється основа для розширення обсягів виробництва. Для цієї фази характерне підвищення рівня цін.

ВВП

 

 

Експансія Рецесія

 

 

Час

 

Діловий цикл

Циклічність, хоча й відновлює втрачені пропорції та економічну рівновагу, пов’язана з рядом негативних наслідків. Затяжні та глибокі спади гальмують довгострокові тенденції розвитку. А коливання ділової активності збільшують нестабільність економічної системи, що обумовлює прийняття суб’єктами економіки неадекватних рішень та бажання перестрахуватись. В результаті економіка буде відновлювати рівновагу на рівні виробництва нижчому від потенційно можливого та при неповній зайнятості.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.