Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРозрахунок електричних мереж

Заказать ✍️ написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Визначають місце розміщення трансформаторної підстанції (ТП). При виборі місця ТП не-обхідно приймати до уваги наступне:

1. ТП повинна знаходитись у центрі навантаження.

2. До ТП повинен бути забезпечений вільний доступ обслуговуючого персоналу, вона не повинна піддаватися впливу механічних, термічних, хімічних та інших шкідливих для її нор-мальної експлуатації факторів.

Електромережі можуть бути радіальними та магістральними, розімкнутими та замкнутими в залежності від категорії надійності.

Радіальні високовольтні та низьковольтні (до 0,4 кВ) мережі розраховують за наступною схемою: D

ТП
l, км , кВ×А

U, кВ

Площу перерізу кабелю приймають, виходячи з економічної густини струму

, мм2 (6.4)

де Sек – площа перерізу проводів, мм2; IР – розрахунковий струм,А; jек – економічна густина струму (див. додаток 16), А/мм2.

, А (6.5)

де – розрахункова активна потужність на шинах ТП, кВт; U – напруга в розподільній мере-жі, кВ; cos – середньозважений коефіцієнт потужності (буде визначений нижче).

З додатку 17 в залежності від струмового навантаження вибирають переріз кабелю і пере-віряють на допустиму втрату напруги

×103, кВ(6.6)

де RК = Ro.l та XК = Xo.l, Ом; l – довжина кабелю від джерела до споживача, км; Ro, Xo – відпо-відно, активний та індуктивний питомі опори кабелю (див. додаток 18), Ом/км; соs = PР/S; sin = QР/S, де S= , кВ×А.

Втрату напруги знаходять в процентах від номінального значення

Uв = DU/U× 100, % (6.7)

В залежності від виду мережі ця втрата не повинна перевищувати: 1) в силових мережах – 5; 2) в освітлювальних мережах – 3...5; 3) в живильних лініях високої напруги – 5...8; 4) в жи-вильних лініях аварійних мереж – 10...12 %.

Приклад

Вихідні дані.Підібрати переріз кабелю і визначити втрати напруги низьковольтної елект-ричної мережі від трансформаторної підстанції (ТП) до будинку № 5 довжиною l=0,08 км. Електричні навантаження наведені у табл.6.1.Вирішення.

Розрахунок виконують за наступною схемою.

D №5

ТП
l=0,08 км , кВ×А

U=0,4кВ

Струм навантаження визначають за формулою (6.5)

А,

де

.

Економічну густину струму для кабелю з гумовою ізоляцією та алюмінієвими жилами ви-бирають з додатку 16 для тривалості використання максимуму навантаження 5000...8760 год/рік і вона становить jек = 1,6 А/мм2.

Площа перерізу кабелю з економічною густиною у такому випадку дорівнює

мм2.

З додатку 17 вибирають переріз кабелю S=70 мм2 для трифазної лінії електропередачі з алюмінієвими жилами та гумовою ізоляцією (I=210 А> Ір=94,86 А).

Для цього кабелю з додатку 18 визначають значення активного та реактивного питомих опорів для перевірки його на допустиму втрату напруги.

R0 = 0,420 Ом/км, де Rк=0,42× 0,08=0,0336Ом.

Х0=0,07 Ом/км, де Хк= 0,07×0,08=0,0056 Ом.

 

Визначають

Згідно формули (6.6) знаходять втрату напруги на ділянці мережі від ТП до будинку №5.

кВ.

Звідки

DUв=0,0056/0,4×100 %=1,39 % < 5 %.

Оскільки втрати напруги на ділянці від ТП до будинку менше допустимої втрати напруги, необхідний переріз кабелю підібрано правильно.

 

 

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

Загальна частина

Інженерні мережі на території населених пунктів прокладають переважно вздовж вулиць і доріг під землею. З цією метою в поперечних профілях вулиць і доріг передбачають місця для розміщення мереж різноманітного призначення [3] :

1) під тротуарами (або розподільними полосами) – теплові мережі: безканальні або в кана-лах;

2) на розподільних полосах – водопровід, газопроводи високого (середнього) тиску, тру-бопроводи господарсько-побутового і зливового водовідведення;

3) з обох сторін вулиці в полосі, яка найближча до лінії забудови, – газопроводи низького тиску та кабельні мережі (силові, зв’язку, сигналізації та диспетчеризації ).

При ширині проїжджої частини більше, чим 22 м мережі водопроводу прокладають з обох сторін вулиці. А при ширині вулиці 60 м і більше прокладку інших підземних мереж за винять-ком теплових мереж і транзитних трубопроводів проектують також з обох сторін [3,9].

Розміщення підземних інженерних мереж по відношенню до будинків, споруд, зелених насаджень та їх взаємне розташування повинні виключати можливість підмиву фундаментів бу-динків і споруд, пошкодження розташованих поряд мереж і зелених насаджень, а також забез-печувати можливість ремонту мереж без істотних обмежень для руху міського транспорту та пі-шоходів.

Прокладку підземних інженерних мереж на території кварталу передбачають, як правило [3],: 1) сумісну в загальних траншеях; 2) в прохідних каналах і тунелях; 3) окремо в траншеях або непрохідних каналах; 4) в технічних коридорах підвалів, а також у підпіллі будинків.

Основою для розробки поперечного профілю інженерних мереж є генеральний план насе-леного пункту з нанесеними трубопроводами систем тепло-, газо-, водопостачання і водовідве-дення та кабельними лініями електромереж. Профіль будують в осях прямокутної системи координат: по осі абсцис викреслюють розгорнутий план вулиці, дороги тощо, по осі ординат – чорні та планувальні позначки землі, місця закладання трубопроводів і кабелів інженерних комунікацій, рівні грунтових вод і промерзання землі. Вертикальний масштаб приймають МВ= 1:50 або 1:100, горизонтальний – МГ= 1:500.

Для виконання завдання студент у відповідності з шифром приймає: 1) поперечний про-філь вулиці, дороги, проїзду тощо; 2) діаметри трубопроводів і види інженерних мереж; 3) гли-бину промерзання грунту; 4) спосіб прокладання інженерних мереж.

При прокладанні мереж у каналах або колекторах попередньо слід визначити їх розміри.

 

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.