Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМетодичні вказівки до розв’язання задач

Економічну ефективність впровадження і реалізації інноваційного технологічного проекту визначаємо на основі таких показників, як обсяг щорічного прибутку (чистого прибутку) від реалізації продукції, величина річного грошового потоку CFt, чистий приведений доход від реалізації проекту NPV, індекс рентабельності капіталовкладень PI та період окупності витрат за проектом.

Зверніть увагу на застосування різних формул розрахунку показника NPV для різних способів здійснення інноваційних витрат: у випадку, якщо інвестиції здійснюються одномоментно, тобто один раз на початку реалізації заходу, NPV розраховується за формулою (2.3), в якості відносного показника ефективності доцільно застосовувати РІ за формулою (2.4). Якщо інвестиційні витрати здійснюються протягом кількох періодів, наприклад, на початку реалізації інноваційного заходу у нульовому році, а потім ще у другому, третьому році – придбання основних засобів та вкладення в оборотні кошти, в п’ятому році – витрати на капітальний ремонт основних фондів, то для розрахунку ефективності такого проекту доцільно застосовувати показник NPV, розрахований за формулою (2.7). Рівень ефективності такої інновації можливо охарактеризувати за допомогою відносного показника B/C ratio (2.8).

Відсутні у вихідних даних суми амортизаційних відрахувань А (для задач 2, 4, 5) необхідно визначити, виходячи із початкової вартості капіталовкладень І0, терміну окупності або терміну реалізації проекту Т, лінійного способу нарахування амортизації до нульової залишкової вартості. Передбачається нарахування амортизації рівними частинами за кожен рік здійснення проекту:

(2.9)

Прибуток від реалізації становить:

Profit = Q · (P – VC) – FC – A, (2.10)

де Q – кількість одиниць проданої продукції, штук;

P – ціна за одиницю, тис. грн;

VC – змінні витрати на одиницю, тис. грн;

FC – постійні витрати, тис. грн;

A – амортизаційні відрахування, тис. грн.

Чистий прибуток Net Profit (після оподаткування) дорівнюватиме 75 % попередньої величини:

Net Profit = Pr · (1 – T), (2.11)

де Т – ставка податку на прибуток, Т = 25 %.

Щорічний грошовий потік СFt дорівнює сумі чистого прибутку та амортизаційних відрахувань, що нараховуються в процесі експлуатації виробничих потужностей:

СFt = NP + A. (2.12)

В задачах 1, 3, 5, 6 економічну ефективність упровадження технологічних та технічних новацій визначаємо приростом прибутку. За умов незмінності цін на продукцію приріст прибутку DPr слід визначати як різницю у собівартості одиниці продукції, помножену на проектний обсяг випуску продукції N. Тоді, додатковий обсяг прибутку становитиме:

DPr= – (С2 – С1) · N.

Умовою задачі 1 передбачений поступовий вихід на проектну потужність. Протягом трьох перших років заплановані обсяги реалізації продукції та прибутку слід помножити на коефіцієнти використання потужностей – 0,6 у першому році, 0,8 – у другому та 0,9 – у третьому. У наступних роках реалізації інноваційного проекту обсяги доходів і прибутків не корегуються.

У задачі 2 проаналізуємо ризикованість проекту з упровадженням нової технології за допомогою методу побудови сценаріїв. Для цього визначають кілька варіантів зміни ключових вихідних показників: найбільш імовірний, песимістичний (найгірший) та оптимістичний (найкращий). Спочатку визначимо межі коливань вихідних показників. За умов найкращого розвитку ситуації ціни будуть найвищими, а витрати – найнижчими. За найгіршого ходу подій витрати будуть вищі, ніж середні, а ціни на готову продукцію – нижчі.

Період окупності проекту доцільно визначати табличним методом як рік, у якому NPV проекту набуває позитивного значення. Цей спосіб точніший.

За умови позитивної величини NPV та відносних показників РІ та B/C ratio більших одиниці впровадження технічних новацій вважається доцільним.

Визначимо зміну (приріст) рентабельності ремонтних робіт у результаті впровадження інновації. Рентабельність визначимо як відношення прибутку до собівартості продукції. Так, рентабельність одиниці продукції до впровадження поточно-конвеєрної лінії розраховують за формулою:

(2.13)

або (2.14)

де Pr – середній прибуток від одиниці продукції, тис. грн;

D – середній доход, отриманий від реалізації одиниці продукції, тис. грн;

С1 – собівартість одиниці продукції до упровадження інновації, тис. грн.

Після впровадження поточно-конвеєрної лінії рентабельність продукції становитиме:

де С2 – собівартість ремонту після впровадження інновації, тис. грн.

 

Задача 1

Визначте показники NPV, B/C ratio та термін окупності інноваційного проекту, початкові інвестиції якого становлять 750 тис. грн, дисконтна ставка – 14 %, а доходи та витрати по роках такі:

Роки Витрати, тис. грн Доходи, тис. грн Як ви охарактеризуєте ефективність та ризикованість даної інновації?
-
-

 

Задача 2

Інноваційний проект, що розглядається, коштує 2˚400 тис. грн. Життєвий цикл проекту 6 років. По проекту застосовується лінійна амортизація до нульової залишкової вартості. Необхідна ставка прибутковості – 12 %, ставка податку на прибуток – 25 %. Прогнозований обсяг продажу продукції – 3 000 одиниць на рік. Ціна одиниці продукції – 2,3 тис. грн, змінні витрати на одиницю продукції – 1,7 тис. грн, постійні витрати без врахування амортизації – 350 тис. грн на рік. Вважається, що обсяг реалізації продукції, ціна та змінні витрати визначені з точністю до 8 %. Визначте верхню та нижню межі даних показників.

Розрахуйте NPV проекту за наведеними даними та NPV для оптимістичного та песимістичного сценаріїв. Складіть висновок про доцільність впровадження інновації.

 

Задача 3

Мале підприємство придбало новий прилад контролю параметрів якості виробів. Ціна приладу 1000 грн, супутні одноразові витрати, пов'язані з експлуатацією приладу, в сумі 300 грн розподілені по роках експлуатації рівномірно. Використання нового приладу дало змогу збільшити продуктивність до 8000 виробів на рік. Собівартість виробу – 72 грн, а ціна – 86 грн. Нормативний строк служби приладу – 4 роки. Обчисліть економічний ефект від придбання та експлуатації нового приладу.

 

Задача 4

Проектний інститут розробляє потокову лінію виробництва промислової продукції. Вартість проектних робіт становить 56 тис. грн. Вартість обладнання – 370 тис. грн, а монтажу – 44 тис. грн. Супутні капіталовкладення становлять 13,6 тис. грн щорічно. Виготовлення технічних засобів та їх монтаж триватиме один рік. Передбачено застосування лінійної амортизації, залишкова вартість реалізації обладнання в кінці проекту становитиме 20 тис. грн.

Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу виробляти щорічно 200 тис. одиниць продукції за ціною 12,3 грн. Собівартість одиниці продукції – 10,6 грн. Термін експлуатації потокової лінії – 5 років. Визначте ефективність її впровадження, якщо очікувана ставка дисконтування – 10 %.

 

Задача 5

На підприємстві застосована нова технологічна лінія. Завдяки її використанню витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість) зменшились з 472 до 455 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 520 грн. Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 250 тис. одиниць продукції щорічно. Інвестиції на її придбання і введення в дію становили 9 640 тис. грн. Дисконтна ставка – 10 %. Життєвий цикл проекту – 8 років.

Визначити рентабельність впровадження нової технологічної лінії та період її окупності, за умови що в перші три роки коефіцієнт освоєння потужностей нової лінії становитиме відповідно: 60, 80 та 90 % проектної потужності.

 

Задача 6

Підприємство придбало ліцензію на використання нової технології. При її застосуванні обсяг продажу в першому році становитиме 36 тис. од., у другому – 32 тис. од., у третьому – 24 тис. од. Прогнозна ціна одиниці виробу становитиме 1000 грн. Ставка роялті – 3 %. Розрахуйте ціну ліцензії при періодичних відрахуваннях (роялті).

 

Задача 7

Обчисліть термін окупності капіталовкладень у виробництво побутових кухонних машин, якщо вартість ліцензії становить 100 тис. грн, капітальні витрати на її освоєння – 230 тис. ґрн. Собівартість виробництва машини – 180 грн, рентабельність її виробництва – 25 %. Річний обсяг виробництва – 4 тис. шт.

 

Теми рефератів

1. Принципи оцінювання інноваційного проекту.

2. Структура й особливості інноваційних витрат

3. Показники науково-технічної й соціальної ефективності інноваційного проекту.

4. Методи врахування ризиків під час оцінювання інноваційних проектів.

5. Основні матеріальні й нематеріальні результати інноваційної діяльності.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Поточний модульний контроль роботи студентів з курсу «Інноваційний розвиток підприємства» здійснюється двічі протягом вивчення курсу.

Перший раз контроль проводиться після вивчення перших шести тем, тобто першого модулю «Характеристика інноваційних процесів та система управління ними». Модульна контрольна робота містить три блоки завдань. У першому блоці необхідно дати визначення чотирьох основних запропонованих термінів. Максимальна сума балів за перший блок – 20. Друге завдання містить 12 тестових питань і оцінюється в 60 балів. Третій блок складається з двох теоретичних питань і оцінюється у 20 балів.

Другий контроль припадає на останній навчальний тиждень і охоплює теми другого модулю «Організаційні форми реалізації та оцінка ефективності інноваційної діяльності»: Модульна контрольна робота містить чотири блоки завдань. У першому завданні необхідно дати визначення двох термінів та навести дві розрахункові формули. Максимальна сума балів за перший блок – 20. Друге завдання містить шість тестових питань і оцінюється в 30 балів. Третій блок складається з двох теоретичних питань і оцінюється у 20 балів. Четвертий блок містить одну задачу й оцінюється в 30 балів.

Щоб отримати позитивний результат, необхідно набрати не менше 60 балів.

ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модульний контроль 1

Блок 1. Дайте визначення запропонованим термінам:

1. Інноваційний процес – це ...

2. Життєвий цикл інновацій – це ...

3. Інноваційна політика фірми – це ...

4. Техніко-технологічна база підприємства – це ...

Блок 2.Тестові завдання альтернативного вибору відповідей

1. Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва є:

а) технологія; б) технологічна операція;

в) дослідно-конструкторська розробка; г) нововведення;

д) організація.

2. Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються:

а) економічними; б) соціальними;

в) організаційними; г) технічними;

д) юридичними.

3. Нововведення, що зумовлюють переважно еволюційні перетворення у сфері діяльності конкретних підприємств, є:

а) локальними; б) соціальними;

в) глобальними; г) економічними;

д) технічними.

4. Технічні нововведення зумовлюють насамперед відповідні:

а) соціальні нововведення; б)організаційні нововведення;

в) економічні нововведення; г) локальні нововведення;

д) юридичні нововведення.

5. Інноваційна політика підприємства передбачає:

а) створення нових робочих місць;

б) оновлення вироблюваної продукції;

в) підвищення техніко-технологічного рівня виробництва;

г) диверсифікацію виробництва.

6. Стратегія інноваційної діяльності спрямована на прийняття рішень відносно:

а) нових ринків збуту продукції;

б) оцінки рівня ризику витрат;

в) наукових досліджень та конструкторських розробок;

г) досягнення конкурентної переваги підприємства.

7. Яка інноваційна стратегія пов’язана з використанням поліпшуючих інновацій та визначається позицією «поруч і трохи позаду» піонерних технологічних змін:

а) наступальна; б) захисна; в) імітаційна;

г) залежна; д) традиційна.

8. Яка інноваційна стратегія пов’язана з копіюванням технології виробництва продукції фірм-піонерів, виходом на ринок інтелектуальної власності:

а) наступальна; б) захисна; в) імітаційна;

г) залежна; д) традиційна.

9. Бізнес-план може розроблятися з метою:

а) моделювання системи управління фірмою;

б) подання до місцевих органів влади;

в) розвитку управлінських можливостей підприємця;

г) зацікавлення інвесторів;

д) подання інформації статистичним органам.

10. Розробляючи інноваційну стратегію підприємства, треба ураховувати:

а) ринкову позицію підприємства;

б) науково-технічну політику підприємства;

в) життєвий цикл продукту;

г) усі відповіді правильні.

11. Інноваційний проект – це:

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) бізнес-план;

в) завдання з визначеними вихідними даними і запланованими результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення;

г) комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення визначених цілей (завдань) протягом певного часу за встановлених ресурсних обмежень.

12. Показники якості виробництва продукції характеризують:

а) рівень дефектності продукції;

б) відповідність готового виробу вимогам нормативно-технічної документації;

в) технічний рівень продукції; г) естетичні властивості виробу;

д) експлуатаційні властивості продукту.

Блок 3. Розкрийте сутність наведених питань:

1. Чинники попиту на інновації. Види попиту.

2. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності.

Модульний контроль 2

Блок 1. Дайте визначення двох запропонованих термінів та наведіть дві розрахункові формули:

1. Державна інноваційна політика – це ...

2. Фінансування інноваційних процесів – це ...

3. Термін окупності інвестицій –

4. Індекс прибутковості –

Блок 2.Тестові завдання альтернативного вибору відповідей:

1. Відтворювальна структура інвестицій – це співвідношення довгострокових витрат на:

а) форми лише простого відтворення основних фондів;

б) форми лише розширеного відтворення основних фондів;

в) простого і розширеного відтворення основних фондів;

г) правильні відповіді «б» і «в»;

д) усі відповіді правильні.

2. Фінансові інвестиції – це:

а) укладення, що фінансуються за рахунок фінансових засобів підприємства;

б) укладення капіталу в дохідні види фондових інструментів;

в) укладення, спрямовані на вдосконалення активної частини
основних фондів;

г) укладення капіталу в нематеріальні активи підприємства;

д) укладення, що фінансуються за рахунок залучених коштів.

3. Назвіть, які з перелічених послуг не надають «бізнес-інкубаторам»:

а) оренда приміщень; б) маркетингові послуги;

в) інформаційні послуги; г) виробничі послуги.

4. До головних ознак інноваційного проекту не належить:

а) зміна стану після досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі; в) обмеженість ресурсів;

г) складність; д) неповторність.

5. Державна інноваційна політика – це:

а) сукупність науково-технічних, виробничих, фінансово-збутових та інших заходів, пов’язаних з виробництвом та просуванням на ринок нової продукції;

б) політика, що пов'язана з вибором пріоритетів у науці та техніці;

в) регулювання інноваційної діяльності на рівні держави.

6. Назвіть, які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єктами промислової власності:

а) товарні знаки і знаки обслуговування;

б) раціоналізаторські пропозиції; в) винаходи;

г) корисні моделі; д) промислові зразки.

Блок 3. Розкрийте сутність таких питань:

1. Лізингове фінансування інноваційних процесів.

2. Внутрішнє регулювання та стимулювання інноваційної діяльності.

Блок 4. Розв’яжіть задачу:

Ремонтне депо придбало ліцензію у Конструкторського бюро Укрзалізниці на виготовлення поточно-конвеєрної лінії для ремонту вантажних вагонів. Вартість ліцензії – 260 тис. грн, капітальні витрати на виготовлення лінії – 4000 тис. грн, вартість монтажних робіт – 520тис. грн.

Впровадження цієї лінії дозволить знизити собівартість приведеного ремонту* умовного вагона** з 305до 288 тис. грн за рахунок скорочення тривалості ремонтного циклу та зниження трудомісткості ремонтних робіт. Дохід депо від ремонту одного умовного (приведеного) вагона в середньому становить 336 тис. грн. Ціни (доходи депо від ремонту вагонів) після модернізації залишаться незмінними.

Нормативний строк служби поточно-конвеєрної лінії – 10 років***.

Використання поточно-конвеєрної лінії для ремонту дозволить виконувати 108приведених ремонтів у рік. Повний вихід на проектну потужність передбачається на п’ятому році експлуатації лінії, в перші 4 роки обсяг ремонтів становитиме 50, 65, 80 і 90 % проектної потужності відповідно від першого до четвертого року.

 

Капітальні витрати розподілені у часі таким чином:

· придбання ліцензії та витрати на виготовлення обладнання будуть здійснені у першому році реалізації проекту;

· витрати на монтаж лінії та пробний пуск – у другому році, в цьому ж році починається експлуатація лінії.

У кінці проекту передбачається реалізація обладнання за ліквідаційною вартістю 460 тис. грн. Амортизаційні відрахування здійснюються за прямолінійним методом до залишкової вартості.

Підприємство вимагає як мінімум 8 % віддачі при інвестуванні грошових коштів. Необхідно визначити:

· чисту теперішню вартість інвестиційного проекту (NPV);

· дисконтований період окупності;

· як зміниться рентабельність ремонтних робіт?

 

Примітки:

*Приведений ремонт. Оскільки ремонти можуть бути різного ступеня складності, що обумовлює різну трудомісткість ремонтних робіт, загальну кількість виконаних ремонтів у натуральних одиницях вимірювання визначають за допомогою коефіцієнтів приведення до продукції у приведених одиницях. Коефіцієнти приведення враховують різну трудомісткість ремонтних робіт.

**Умовні вагони. Трудомісткість ремонту вагонів різних типів неоднакова і коливається у значних межах. У зв’язку з цим обсяг деповського ремонту вагонів (у фізичних одиницях) перераховують за допомогою коефіцієнтів трудомісткості ремонту різних типів вагонів у приведені вагони. При цьому за одиницю прийнята трудомісткість деповського ремонту чотиривісного напіввагона з нормальним ступенем зносу.

***Джерело: Строки корисного використання основних засобів для визначення суми амортизаційних відрахувань на залізничному транспорті України станом на 01 січня 2001 р. (Зі змінами). Наказ УЗ від 29.12.2000 № 625-Ц (див. Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України: Офіційне видання / Наук. кер. М. В. Макаренко, Ю. М. Цвєтов. – К.: КУЕТТ, 2002. – С. 238–258).

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІСистема охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.