Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 25: Окремі види зобов’язань з відшкодування шкоди

 

Годин

ПЛАН

Практичне заняття № 1

1. Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою.

2. Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами.

3. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду:

4. право на відшкодування шкоди;

5. підстави і умови відповідальності;

6. порядок і розміри відшкодування завданої шкоди;

7. особливості відшкодування моральної шкоди.

8. Особливості відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.

9. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки:

— а) поняття джерела підвищеної небезпеки;

— б) суб’єкти відповідальності;

— в) особливості відповідальності володільця джерела підвищеної небезпеки;

— г) відповідальність за шкоду, заподіяну при зіткненні джерел підвищеної небезпеки.

10. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами.

11. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

3. Кодекс законів про працю.

4. Основи законодавства України про охорону здоров’я //ВВР. 1993. № 4. Ст.319.

5. Закон України від 1 грудня 1994 року “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” // ВВР. 1995. №1. Ст.1.

6. Закон України “Про охорону праці” від 21.11.2002р. // ВВР. 2003. № 2 Ст.10.7. Положення про застосування Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” // Затв. Наказом Мінюсту, Генеральної прокуратури України та Мінфіну України від 4 березня 1996 року.

8. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року, в редакції від 17 вересня 1998 року // ЗП України. 1994. №1. Ст.1.

9. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виконанням ним трудових обов’язків // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року.

10. Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків // Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.1995р.

11. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 року // ЗП України. 1994. №8. Ст. 190.

12. Судова практика:

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди”// Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”// Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком Інтер. 1998.

15. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 1 квітня1994 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.

16. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 29 лютого 1996 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

2. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 101-104.

3. Право інтелектуальної власності Навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець та ін.; за заг. ред.. Кравця В. Р., Олюхи В. Г. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 270 с.

4. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

5. Цивільне та сімейне право : навч. посіб. для підготовки до державного екзамену / І. Е. Берестова [та ін.] ; ред.: Л. А. Литовченко, Д. С. Лещенко : рец.: О. М. Обушенко, В. І. Щербина : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. - 236 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

Задача 1.

При проведенні митного контролю у громадянина І., який виїздив тимчасово за кордон, виявлено набір золотих чайних ложок у кількості 6 штук, які були показані у декларації. Після складення акту, працівник митниці заявив І., що за допущене правопорушення набір ложок підлягає конфіскації.

І. звернувся в юридичну консультацію з проханням надати йому допомогу у захисті його прав. Дайте мотивовану консультацію.

Задача 2.

Верховним Судом України припинено кримінальні справи за таких підстав:

1) щодо громадянина П. за відсутністю в діях складу злочину;

2) щодо громадянина Г. внаслідок акту амністії;

3) щодо громадянина П. через недосягнення на момент вчинення суспільно-небезпечного діяння, належного віку, після якого, відповідно до закону, можлива кримінальна відповідальність.

Визначте цивільно-правові наслідки.

Задача 3.

Рішенням обласного суду громадянину З. за шкоду, завдану незаконними діями органів слідства, прокуратури і суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності і засудженням, присуджено відшкодування з державного бюджету 5275 гривень.

У касаційній скарзі З. зазначив, що йому незаконно відмовлено у стягненні таких збитків:

зарплати за сумісництвом;

вартості двох поїздок дружини у Верховний Суд України;

оплаті телефонних розмов, телеграм;

оплаті юридичної допомоги.

Дайте мотивований висновок.

Задача 4.

Громадянин М звернувся з позовом до автотранспортного підприємства про стягнення з нього 3 600 гривень. При розгляді справи з’ясовано, що машиною автотранспортного підприємства вчинено наїзд на автомашину позивача. Жигулі марки “ВАЗ”-2109. З висновку технічної експертизи видно, що вартість ремонту пошкодженої автомашини складає 2600 гривень і ще 1000 гривень становить вартість втраченого машиною товарного вигляду.

Відповідач позов визнав частково - у сумі 2300 гривень. Що стосується вартості втраченого товарного вигляду, то відшкодування такого виду збитків, на думку відповідача, законом не передбачено.

Проаналізуйте справу, розкрийте положення статті 440 ЦК: “Шкода відшкодовується у повному обсязі”.

Задача 5.

Приватне підприємство “Октагон” уклало договір оренди транспортного засобу (мікроавтобуса “Форд”) з громадянином М. Згідно умов договору транспортний засіб буде використовуватись для потреб підприємства протягом 3 років. Управління мікроавтобусом буде здійснювати М за погоджену плату, технічне обслуговування та ремонт будуть проводитися за рахунок ПП.

При перевезенні партії вантажу ПП мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем, що належав Н. В результаті ДТП підприємство понесло витрати на ремонт мікроавтобуса в сумі 1280 грн.

Н., як потерпіла сторона, зазнав шкоди в сумі 3400 грн., з яких 1880 використано на медичне обслуговування, решта суми на ремонт автомобіля.

Визначте суб’єкта відповідальності.

Хто є володільцем джерела підвищеної небезпеки?

Задача 6.

Водій виробничого об’єднання “Іскра” Р. перевозив щебінь для потреб об’єднання. Під час перевезення, автомашина перекинулась і частина щебеню висипалась на проїжджу частину дороги. Р., поставивши свою машину на колеса, поїхав далі, залишивши щебінь на дорозі. Необхідних, у цьому випадку, знаків не поставив.

С., їдучи вночі на власній машині з коротким світлом, своєчасно не побачив купи щебеню, наїхав на неї, від різкого гальмування машина перекинулась, внаслідок чого власник автомашини отримав ушкодження здоров’я, його сестра і дружина загинули.

З’ясуйте, хто несе цивільну відповідальність за заподіяну шкоду та які підстави відповідальності?

Задача 7.

Перебуваючи за кермом маршрутного таксі, яке належало АТП-4511, водій М. вчинив наїзд на пішохода К.

Розслідуванням дорожньо-транспортного випадку було встановлено: К., будучи в стані сильного алкогольного сп’яніння, хотів перейти вулицю, але, побачивши маршрутне таксі, що наближалося, зупинився на обочині. Не втримавшись на кучугурі снігу, що тягнулася вздовж дороги, К. потрапив під колеса таксі. Від зіткнення було розбито лобове скло. Осколком було поранено око пасажирки маршрутного таксі. К. одержав перелом ребер, ключиці, струс мозку. Перебував на стаціонарному лікуванні.

Визначте суб’єктів відповідальності, порядок і обсяг відшкодування.

Задача 8.

На 120 км. траси Львів-Рівне в нічний час зіткнулися два автомобілі: “Волга” 21-47, що належала громадянину Н., управління якою здійснював за довіреністю син Н., та “Жигулі” 33-13, що належали громадянину М.

Проведеними розслідуваннями встановлено: в результаті зіткнення автомобіль “Волга” зазнав незначних пошкоджень (розбито лобове скло, пом’ято капот, деформовано ліві двері – всього на суму 1600 грн.). автомобіль “Жигулі” повністю зімнуто та пошкоджена передня частина (вартість пошкодження приблизно 4000 грн.). В результаті аварії пасажирка “Жигулі” О. зазнала тяжких тілесних ушкоджень і була визнана інвалідом ІІ групи: їй була призначена пенсія із середньомісячного заробітку 550 грн. в розмірі 370 грн. 50 к.

Водії обох автомобілів серйозних ушкоджень не зазнали, але обидва перебували на амбулаторному лікуванні.

Розслідуванням встановлено, що водій “Волги” рухався з перевищеною швидкістю смугою зустрічного руху. Зіткнення сталося на повороті. Водій “Жигулі” не зміг вчасно зреагувати, оскільки експертизою виявлено незначний вміст алкоголю в крові 12-годинної давності.

Визначте суб’єктів зобов’язання по відшкодуванню шкоди, підстави і розміри відшкодування.

Задача 9.

Громадянка Н. проходила парком. Собака (породи бультер’єр), що належала громадянину М., напала на Н., порвавши на ній пальто та покусавши руки. Пальто ремонту не підлягало, а від одержаних укусів Н. проходила курс лікування. М. відмовився відшкодовувати шкоду (в т.ч. моральну на суму 1000 грн.).

Собака була на повідку, несподівано вирвалася з рук господаря, вдержати її ні командою, ні силою не вдалося. Н. наполягала на відшкодуванні незалежно від вини господаря, оскільки такі собаки є джерелом підвищеної небезпеки, їх розведення в деяких країнах взагалі заборонено.

Вирішіть спір.

Визначте підстави, умови та обсяги відповідальності.

Що таке джерело підвищеної небезпеки?

Задача 10.

10 липня 2004 року громадянин Я. звернувся до травматолога другої поліклініки з приводу укусу собаки. При обстеженні виявлено на лівій руці рану 3х4 см. Потерпілому було надано необхідну допомогу і з метою попередження захворювання сказом лікар призначив введення спеціальної вакцини.

На другий день у місці введення вакцини з’явилась припухлість, посиніння шкіри і місцеве підвищення температури. Лікар, оглянувши хворого, дав розпорядження сестрі продовжувати введення вакцини. Під час лікування Я. постійно скаржився на поганий загальний стан, сильний біль, підвищення температури, припухлість живота. Після введення 15-ої ін’єкції вакцини у хворого наступило загально-токсичне ускладнення, внаслідок чого настало порушення функції тазових органів та ніг.

Я. визнаний інвалідом І групи зі 100% втратою професійної працездатності.

Проведеною за постановою органів прокуратури судово-медичною експертизою встановлено, що лікар не здійснював контролю за введенням вакцини, сестра не повідомляла лікаря про незвичайну реакцію на введення вакцини.

Не знаючи, що хворий після 15-ої вакцини знаходиться на стаціонарному лікуванні, лікар у звіті записав, що Я. прийняв повний курс вакцини без будь-яких ускладнень.

При розгляді цивільного позову потерпілого про відшкодування шкоди, завданої працівниками лікарні, представник лікарні позову не визнав і просив суд звернути увагу на висновок судово-медичної експертизи, згідно з яким причиною захворювання Я. є індивідуальна несприйнятливість ним даної вакцини.

Чи є підстави для покладення відповідальності на лікаря? Проаналізуйте кожну із підстав, передбачених законом.

Задача 11.

При доставці працівників АТ “Іскра” автобусом до місця праці відбулося зіткнення автобуса з автомобілем “КАМАЗ”.

В результаті аварії два працівники отримали ушкодження і були госпіталізовані.

Одному з них, П., МСЕК було встановлено 60% втрати професійної працездатності, встановлено ІІІ групу інвалідності. Із середньомісячного заробітку 1200 грн. йому була призначена пенсія у розмірі 230 грн. 50к.

Потерпілий звернувся з вимогою в суд про відшкодування втраченого заробітку, витрат на лікування та стягнення моральної шкоди 4 000 грн.

Визначте суб’єктів відшкодування і розміри відшкодування, якщо рішенням суду встановлена рівна вина кожного власника джерела підвищеної небезпеки.

 

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.