Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСемінарське заняття 4.Зарубіжна філософська думка ХХ ст.

План

1. Духовна атмосфера ХХ ст.і роль у ній філософії.

2. Роль науки. Саєнтичний напрям філософської думки. Нео і пост позитивізм. Аналітична і лінгвістична філософія.

3. Антропологічний напрям. Філософська антропологія. Екзистенціалізм.

4. Релігійно-філософський напрям. Християнський еволюціонізм.

5. Культурологічний напрям філософської думки.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Саєнтизм, принцип верифікації, філософська антропологія, екзистенціалізм, християнський еволюціонізм.

Теми рефератів

1. «Логічний атомізм» Людвіга Вітгенштейна.

2. «Буття і час»М.Гайдеггера.

3. «Людина і небуття»Ж.П.Сартра.

4. Людина бунтівна і людина абсурдна А. Камю.

Питання для самоконтролю

1. Яким був зв'язок філософії з наукою? Хто з філософів продовжив у ХХ ст. позитивізм О. Конта?

2. Який напрям узагальнює філософське вивчення людини?

3. Кого з представників екзистенціалізму ви знаєте?

4. У чому полягає сутність неотомізму?

5. Назвіть представників культурологічного напряму і розкрийте погляди на культуру на початку ХХст.

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К. : Либідь, 2001. — 406с.

2. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К. : Кондор, 2006. — 356с

3. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 196с.4. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

5. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 347с.

6. Кондзьолка Володимир Володимирович. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Л. : Світ, 2001. — 318с.

7. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К. : Академвидав, 2008. — 280с.

8. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К. : Каравела, 2002. — 539с.

9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К. : Академвидав, 2008. — 592с. .

10. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л. : Свічадо, 1997. Т. 1 : Антична і середньовічна філософія. — 456с.

11. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л. : Свічадо, 1997. Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

12. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

13. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 136с.

Семінарське заняттям 5. Українська філософська думка

План

1. Основні періоди розвитку української філософської думки.

2. Філософія давньоруських мислителів. Проблема відношення людини до Бога.

3. Філософсько-гуманістична думка в Україні ( XIV - перша половина XVII ст.)

4. Києво-Могилянська академія та формування професійної філософіі.

5. Філософські погляди Г.Сковороди (1722- 1794).

6. Академічна філософія в Україні. Філософські погляди П.Юркевича.

 

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Любомудріє, софійність, антеїзм, кордоцентризм, раціоцентризм

Теми рефератів

1. Історико-філософська концепція Д.І. Чижевського.

2. Філософсько-правові погляди С. Оріховського.

3. Ю.Дрогобич і його внесок в українську культуру.

4. Філософські ідеї у діяльності Кирило-Мефодіївського товариства.

5. Філософські ідеї у творчості Т. Шевченка.

6. Філософська думка української діаспори.

 

Питання для самоконтролю

1. Що означають терміни «кордоцентризм»? Раціоцентризм? Антеїзм?

2. Назвіть літературні і історичні джерела Київської Русі, які засвідчують присутність у духовній культурі філософських ідей?

3. Чи існувала в Київській Русі професійна філософія?

4. Кого з професорів Києво-Могилянської академії ви знаєте? Які філософські курси читали вони?

5. Поясніть філософію серця Г. Сковороди.

6. Розкрийте погляди Г.Сковороди на нерівну рівність.

7. Що означає за Г. Сковородою споріднена праця?

8. Кого з представників академічної філософії ви можете назвати?

Література

1. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К. : Кондор, 2006. — 356с

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 347с.

5. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К. : Академвидав, 2008. — 280с.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К. : Каравела, 2002. — 539с.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К. : Академвидав, 2008. — 592с. .

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л. : Свічадо, 1997.Т. 1 : Антична і середньовічна філософія. — 456с.

9. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л. : Свічадо, 1997.Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

10. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

11. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 136с.

Семінарське заняття 6. Онтологія і гносеологія

План

1. Онтологія як вчення про буття. Сфери буття світу.

2. Гносеологія як вчення про буття.

3. Види, рівні та форми пізнання.

4. Істина як кінцевий результат пізнання. Концепції істини.

5. Наукове пізнання: рівні, форми і методи пізнання.

 

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Онтологія, форми буття, світ, матерія, простір, рух, час,гносеологічний оптимізм, скептицизм, агностицизм, релятивізм, догматизм, нормативізм, прагматизм

Теми рефератів

1. Проблема буття в історії філософської думки.

2. Проблема буття в філософській думці ХХ століття.

3. Буття і небуття як філософська проблема.

4. Правда і істина: співставлення понять.

Питання для самоконтролю

1. Хто з вчених уперше використав термін «онтологія»?

2. Яку думку Парменіда доводив у своїх апоріях Зенон?

3. Кому з мислителів належить думка про людину як «отвір» у бутті?

4. Які форми буття ви знаєте?

5. Якими є види пізнання?

6. Охарактеризуйте форми чуттєвого пізнання.

7. Охарактеризуйте форми раціонального пізнання.

8. Якими є загальні методи пізнання?

9. Якою є специфіка наукового пізнання?

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К. : Либідь, 2001. — 406с.

2. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 196с.

3. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

4. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 347с.

5. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К. : Академвидав, 2008. — 280с.

6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К. : Каравела, 2002. — 539с.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К. : Академвидав, 2008. — 592с. .

8. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л. : Свічадо, 1997. Т. 1 : Антична і середньовічна філософія. — 456с.

9. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л. : Свічадо, 1997. Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.