Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСемінарське заняття 7. Філософія людини

План

1. Проблематичність людського буття в історії філософської думки.

2. Концепції походження людини

3. Варіативність підходів до тлумачення сутності людини

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Креаціонізм, еволюціонізм, концепція психічної енергії, трансцедування, метафізичність людського буття, індивід,особа, індивідуальність, особистість.

Теми рефератів

1. Проблема людини в античній і середньовічній філософії.

2. Людина у концепції Й. Гейзінги(homoludens)

3. Надлюдина Ф. Ніцше.

4. Людина у поглядах А. Шопенгауера.(homometaphysicum)

 

Питання для самоконтролю

1. Як розглядалось питання про проблематичність людського буття в історії філософської думки?

2. Які концепції походження людини ви знаєте?

3. Як пояснював соціологію людського буття М. Бубер у своїй роботі «Я і Ти»?

4. Які ознаки особистості?

Література

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К. : Либідь, 2001. — 406с.

2. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К. : Кондор, 2006. — 356с

3. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 196с.

4. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.5. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 347с.

6. Кондзьолка Володимир Володимирович. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Л. : Світ, 2001. — 318с.

7. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К. : Академвидав, 2008. — 280с.

8. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К. : Каравела, 2002. — 539с.

9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К. : Академвидав, 2008. — 592с. .

10. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л. : Свічадо, 1997. Т. 1 : Антична і середньовічна філософія. — 456с.

11. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л. : Свічадо, 1997. Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

12. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

13. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 136с.

Семінарське заняття8. Філософія і психологія людини

План

1.Індивід, особа, індивідуальність, особистість: тлумачення понять у філософії і психології.

2. Філософія і психологія людських взаємин.

3. Соціологія людини за. М. Бубером.

 

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Суспільство, природа, соціальне, соціальні групи, класи, нації.

Теми рефератів

1. Людина у розумінні З. Фройда.

2. Еріх Фромм: концептуальні підходи до людини.

3. Проблематичність людського буття в екзистенціальній філософії.

4. Проблема «Іншого» у психології і філософії.

Питання для самоконтролю

1. Які особливості розуміння людини в філософії і психології?

2. Як «особистість» пояснюють з філософської…,психологічної точки зору?

3. Яка різниця між поняттями «індивідуальність» і «особистість»?

4. У чому сутність діалогу між «Я»і «Ти» за Бубером?

 

Література

14. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К. : Либідь, 2001. — 406с.

15. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К. : Кондор, 2006. — 356с

16. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 196с.

17. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

18. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 347с.

19. Кондзьолка Володимир Володимирович. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Л. : Світ, 2001. — 318с.

20. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К. : Академвидав, 2008. — 280с.

21. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К. : Каравела, 2002. — 539с.

22. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К. : Академвидав, 2008. — 592с. .

23. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л. : Свічадо, 1997. Т. 1 : Антична і середньовічна філософія. — 456с.

24. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л. : Свічадо, 1997. Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

25. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

26. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 136с.

Семінарське заняття9. Соціальна філософія

План

1. Співвідношення суспільства і природи.

2. Поняття соціального. Особливості суспільного життя.

3. Концепції походження і сутності суспільства.

4. Основні сфери суспільного життя.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись і підготуватися з теоретичних питань плану семінару, засвоїти основні поняття і терміни, підготувати реферат, а також наукові повідомлення, дати відповіді на питання для самоконтролю, опрацювати рекомендовану літературу.

Терміни і поняття для засвоєння

Суспільство, природа, соціальне, соціальні групи, класи, нації.

Теми рефератів

Проблема суспільства в історії філософської думки.

Концепція народонаселення Мальтуса.

Людина і суспільство.

Питання для самоконтролю

1. Які концепції походження суспільства ви знаєте?

2. Як співвідносяться суспільство і природа?

3. Який зміст має поняття «соціальне»?

4. Якими є основні сфери суспільного життя?

5. Що означає поняття «соціальна група»?

6. Чи є відмінність між соціальною філософією і соціологією?

7. У чому сутність класового підходу до розуміння суспільного життя?

Література

27. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти. — К. : Либідь, 2001. — 406с.

28. Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К. : Кондор, 2006. — 356с

29. Бойченко І.В., Бойченко М.І. Філософія: Навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини. "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 196с.

30. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: навч. посібник для студ. / Європейський ун-т. — 3-є вид. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 422с.

31. Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів:навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 347с.

32. Кондзьолка Володимир Володимирович. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — Л. : Світ, 2001. — 318с.

33. Пазенок В.С. Філософія: навч.посіб. — К. : Академвидав, 2008. — 280с.

34. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації. — Вид. 2., випр. і доп. — К. : Каравела, 2002. — 539с.

35. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. — вид. 2-ге, виправ., доп. — К. : Академвидав, 2008. — 592с. .

36. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Андрій Шкраб'юк (пер.з пол.). — Л. : Свічадо, 1997. Т. 1 : Антична і середньовічна філософія. — 456с.

37. Татаркевич Владислав. Історія філософії / Олег Гірний (пер.), Януш Саноцький (пер.)— Л. : Свічадо, 1997. Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. — 352с.

38. Філософія: навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України/авт.кол.за ред.М.П. Гетьманчука. —Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. —344 с.

39. Чорний І.П., Рошкулець Р.Г., Турко О.В. Історія філософії в Україні: Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 136с.

ІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1

1. Які соціальні, економічні,духовні передумови виникнення філософського мислення ?

2. Якими є ознаки філософського мислення?

3. Чим філософія відрізняється від міфології?релігії? науки? мистецтва?

4. Як змінювався предмет філософії?

5. Якою є структура філософського знання?

6. Назвіть представників Мілетської школи і охарактеризуйте їх погляди.

7. Що позначували терміном «архе»?

8. Якими були погляди на буття Парменіда?

9. Що доводив у своїх апоріях Зенон?

10. Що означає у Платона термін «ейдос»?

11. Що означає термін «гілеморфізм»?

12. Які філософсько-етичні школи пізньої античності ви знаєте?

13. Порівняйте античний і середньовічний світогляди.

14. Яку роль виконувала філософія у духовному житті середньовіччя?

15. Назвіть вихідні ідеї патристики.

16. Як розглядали питання про співвідношення віри і знання провідні напрями середньовічної філософії? В чому ви бачите їх відмінність?

17. Кого з видатних представників середньовічної філософсько-теологічної думки ви знаєте? Охарактеризуйте їх погляди.

18. Який світогляд називають гуманістичним?

19. Який світогляд називають механістичним?

20. Проблема пізнання у філософському вченні Т.Гоббса.

21. Блез Паскаль про людину.

22. Ламетрі про людину.

23. Ж. Ж. Руссо про рівність і свободу.

24. Що означає категорія «субстанція»? Хто з філософів вперше використав її?

25. У чому полягає сутність дуалістичного розуміння буття Декартом?

26. У чому сутність субстанційного вчення про буття Спінози? Ляйбніца?

27. Кому з філософів належить авторство твору під назвою «Левіафан»?

28. У чому заключається сутність теорій суспільного договору?

29. Що означає категорія термін«антиномія»? Хто з філософів використовував його?

30. Що означає категорія термін«діалектика»? Хто з філософів використовував його?

31. У чому полягає сутність абсолютного ідеалізму Гегеля?

32. Чому Фейєрбах називав вчення Гегеля «логізованою теологією»?

33. Кому з філософів належить авторство твору під назвою «Так говорив Заратустра»?

34. У чому з сутність історичного матеріалізму К. Маркса?

35. Яким був зв'язок філософії з наукою? Хто з філософів продовжив у ХХ ст. позитивізм О. Конта?

36. Який напрям узагальнює філософське вивчення людини?

37. Кого з представників екзистенціалізму ви знаєте?

38. У чому полягає сутність неотомізму?

39. Назвіть представників культурологічного напряму і розкрийте погляди на культуру на початку ХХст.

Модуль 2

1. Що означають терміни «кордоцентризм»? Раціоцентризм? Антеїзм?

2. Назвіть літературні і історичні джерела Київської Русі, які засвідчують присутність у духовній культурі філософських ідей?

3. Чи існувала в Київській Русі професійна філософія?

4. Кого з професорів Києво-Могилянської академії ви знаєте? Які філософські курси читали вони?

5. Поясніть філософію серця Г. Сковороди.

6. Розкрийте погляди Г.Сковороди на нерівну рівність.

7.Що означає за Г. Сковородою споріднена праця?

8.Кого з представників академічної філософії ви можете назвати?

9. Що вивчає онтологія? Хто вперше ввів цей термін?

10. Які сфери буття ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

11. Як ви розумієте буття духовного?

12. Охарактеризуйте категорії «матерія»,«простір»,«рух»,«час»?

13. У чому сутність моністичного, дуалістичного, плюралістичного підходів до буття?

14. Що таке наукова картина світу?

15. Якими є види пізнання?

16. Охарактеризуйте форми чуттєвого пізнання.

17. Охарактеризуйте форми раціонального пізнання.

18. Якими є загальні методи пізнання?

19. Якою є специфіка наукового пізнання

20. Як розглядалось питання про проблематичність людського буття в історії філософської думки?

21. Які концепції походження людини ви знаєте?

22. Як пояснював соціологію людського буття М. Бубер у своїй роботі «Я і Ти»?

23. Які ознаки особистості?

24. Дайте визначення суспільства?Які сфери суспільного життя ви знаєте?

25. Охарактеризуйте взаємодію суспільства і природи?

26. Які концепції суспільства ви знаєте?

27. Чи є відмінність між соціальною філософією і соціологією?

28. У чому сутність класового підходу до розуміння суспільного життя?

29. Що таке соціальні групи і якою є їх роль у суспільстві?

ІV. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

У навчально-виховному процесі важливу роль відіграє самостійна робота, що представляє собою організацію, спрямовану на виконання поглибленого засвоєння програмного матеріалу (з різних дисциплін).

Такий підхід дає можливість поділити самостійну роботу студентів і слухачів на аудиторну і поза аудиторну.

Самостійна робота здебільшого виступає чи не єдиним способом виховання самостійності, організованості і дисциплінованості у набутті знань. Самостійність у здобутті знань проявляється лише завдяки власній діяльності, з появою внутрішньої потреби у поглибленні своїх знань, інтересів, захопленості, бажанням кожний раз удосконалювати себе.

Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіти вмінням і навичкам бачити зміст та мету роботи, організовувати власну самоосвіту, вміння по-новому підходити до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову активність і самостійність.

Як же раціональніше організувати самостійну роботу? Як забезпечити систематичну самостійну роботу курсантів, студентів і слухачів, підвищити якість підготовки майбутніх фахівців?

Деякі педагоги вищої школи пропонують з метою організації управління поза аудиторною самостійною роботою виділяти дві взаємопов’язані підсистеми – систематичну і так звану акордну самостійну працю. При цьому під систематичною працею розуміють працю, розподілену по днях невеликими порціями, а під акордною – компактну і довготривалу за часом. Мета останньої – перетворення набутих навичок у здатність (підготовки виступу, доповіді на науковій студентській конференції тощо). Важливу роль відіграє вміння вибирати і опрацьовувати літературу, складати тези виступу, складання карток за статтею, складання виписок, конспектування першоджерел, роботи з пресою.

Слід зауважити, що бурхливе зростання обсягу наукової інформації і її подвоєння відбувається кожних 10-15 років. Щороку на Землі видається приблизно 7 млрд. сторінок друкованого тексту; щоб опанувати наукову літературу, опубліковану за рік із спеціальності вченого, останньому треба витратити близько 17 років життя.

Отже, за сучасних умов викладач просто не в змозі бути вичерпним джерелом інформації про свій предмет. Як вирішити цю суперечність? Більше часу приділяти на самостійну роботу. Головне значення і в житті, і в науці має вміння застосовувати свої знання. Процес навчання відбувається через засвоєння знань, а розвиток мислення – через виконання завдань.

Для успішного засвоєння матеріалу слід завчасно скласти план підготовки до семінарських занять, щоб розрахувати свій час і сили. Існують питання, які, скажімо, ви достатньо засвоїли на лекції, але можуть існувати і такі, які викликають труднощі в їх засвоєнні, тоді слід уважно прочитати конспект і обов’язково проаналізувати матеріал в підручнику. Незрозумілі для вас поняття слід записувати окремо і під час консультації або семінарських занять обов’язково вияснити їх, звернувшись до викладача.

Оволодіти культурою самостійної розумової праці – це, по суті, навчитися постійно контролювати самого себе. Самоконтроль – виключно важливий елемент самостійної роботи. Він допомагає уникнути некорисної, марної витрати часу і пам’ятати народну мудрість – «недбала людина все робить двічі» – і якомога раніше переконати себе в необхідності постійної самостійної поведінки.

VI.ТЕСТИ

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.