Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТестові завдання до теми 3. Філософія ХVІІ-ХІХ століття

Тест Засновником філософії Нового часу вважається

1. М. Монтень

2. Роджер Бекон

3. Гегель

4. Френсіс Бекон

Тест В період Нового часу філософи намагались пояснити світ, використовуючи

1. хімію

2. біологію

3. генетику

4. механіку

Тест Ідею «чистої дошки» у пізнанні обгрунтував

1.Френсіс Бекон

2. Томас Гоббс

3. Вольтер

4. Руссо

5. Джон Локк

Тест Раціоналізм –це напрям пізнання, який характеризується

1. наголошуванням на вирішальній ролі розуму в у пізнанні

2. рухом пізнавальної думки від фактів до ідей

3. прагненням виводити наукові теорії із загальних філософських приниципів

4. визнанням існування в людському розумі “вроджених ідей”

Тест Вчення Ляйбніца про світобудову називається

1.натурфілософія

2. монізм

3. монадологія

4. деїзм

Тест У пізнання індуктивний метод запровадив

1. Гоббс

2. Локк

3. Декарт

Тест Головні властивості речей, які пізнаються через аналіз Т. Гоббс називав

1. аперцепція

2. перцепція

3. акциденції

4. субстанція

Тест Суть «картезіанського сумніву»

1. все можна поставити під сумнів крім самого розуму і здатності людини мислити

2. всі здобуті знання за допомогою відчуттів не підпадають під сумнів

3. не слід взагалі витрачати сили на пізнання, адже його результат буде сумнівним

4. сумніватись можна в усьому крім віри в Бога

Тест Французькому мислителю Монтеск´є належить

1. теорія суспільного договору

2. теорія «вроджених ідей»

3. теорія географічного детермінізму

4. сенсуалістина теорія пізнання

Тест «Нам нічого невідомо про світ, що нас оточує» належить

1. Канту

2. Бекону

3. Г´юму

4. Ніцше

Тест Визначення людини як «мислячого очерету» належить

1. Спінозі

2. Гоббсу

3. Бекону

4. Паскалю

Тест Механістичне розуміння людини як машини в філософії Нового часу запровадив

1. Гельвецій

2. Ламетрі

3. Спіноза

4. Гоббс

Тест Згідно з Дж. Локком існують такі джерела знань

1. відчуття і досвід

2. досвід і розум

3. чуття та рефлексія

4. вроджені ідеї

Тест Кому з філософів Нового часу належить оригінальна теорія пізнання, в якій помилки у пізнавальній діяльності її автор називає «ідолами»

1. Гоббс

2. Локк

3. Декарт

4. Бекон

Тест Теза «Нема нічого в інтелекті, чого б не було у відчуттях…окрім самого інтелекту» належить

1. Берклі

2. Г´юму

3. Ляйбніцу

4. Спінозі

Тест Хто з філософів Нового часу запровадив у пізнання “шлях бджоли”

1. Гоббс

2. Локк

3. Декарт

4. Бекон

Тест Позицію сенсуалізму в теорії пізнання можна передати тезою

1. бути-це значить бути сприйнятим

2. немає нічого в інтелекті чого б не було у відчуттях

3. сенс є лише в тому,що є корисним

4. “мислю, отже існую”

Тест Думка “Панування математики вже закінчилось, починається панування природознавства” (Д. Дідро) характеризує загальну атмосферу

1. Середньовіччя

2. Античності

3. Нового часу

4. Просвітництва

5. ХІХ ст.

Тест В добу Просвітництва найбільшу увагу приділяли

1. пошуку засад світобудови

2. обгрунтуванню правил логічного мислення

3. дослідженню зв´язків людини і суспільства

4. розробці єдиного методу пізнання

Тест Прагнення до насолоди життям як рушійну силу суспільного розвитку в добу Просвітництва розумів

1.Гольбах

2.Гельвецій

3.Дідро

4.Вольтер

Тест Хто з філософів Просвітництва був автором теорії суспільної угоди і виступав противником приватної власності

1. Вольтер

2. Руссо

3. Монтеск´є

4. Дідро

Тест Прихильником” розумного суспільства” на засадах приватної власності в добу Просвітництва був

1. Руссо

2. Вольтер

3. Дідро

4. Монтеск´є

Тест До головних ознак німецької класичної філософії відносяться ( виберіть три ознаки)

1. екзистенціальний аналіз

2. принцип активної діяльності людини у пізнанні

3. споглядальний характер

4. системність знань

5. принцип розвитку

Тест «Коперниканський переворот»в філософії здійснив

1. Шеллінг

2. Кант

3. Фіхте

4. Гегель

Тест Засновником німецької класичної філософії є

1. Гегель

2. Фіхте

3. Кант

4. Шопенгауер

5. Ніцше

Тест В діяльності Канта виділяють такі періоди

1. доантропологічний і антропологічний

2. етичний і післяетичний

3. природний і антропологічний

4. докритичний і критичний

Тест Філософські питання : “Що я можу знати? Що я повинен робити? На що я можу сподіватись? “сформульовані

1.Гегелем

2.Кантом

3.Марксом

4. Контом

Тест За Кантом процес пізнання складається з

1. чуттів

2. розуму

3. чуття-розум

4. чуття-розсудок-розум

Тест Формулювання ідей у протилежних значеннях Кант назвав

1. аперцепція

2. перцепція

3. діалектика

4. антиномії

Тест Апріорні категорії розсудку використовував у своїй теорії пізнання

1. Гегель

2. Фейєрбах

3. Шеллінг

4. Кант

5. Фіхте

Тест Як називається головна категорія гегелівської філософії

1. Категоричний імператив

2. Чистий розум

3. Абсолютна ідея

4. Логос

Тест Складові частини гегелівської філософії

1. Практичний і чистий розум

2. Логіка, філософія природи, філософія духу

3. Етика,мораль, релігія

4. Право,економіка, мораль

Тест Абсолютна ідея –це вихідна категорія філософії

1. Маркса

2. Ляйбніца

3. Гегеля

4. Канта

Тест Кому з названих філософів належить думка про пізнання, яке відбувається у сферахпрактичного і чистого розуму

1. Гегелю

2. Платону

3. Канту

4. Фейєрбаху

Тест Згідно з Гегелем кожна суперечність проходить такі етапи свого визрівання

1. буття, сутність, поняття

2. тотожність, відмінність, протилежність та протиріччя

3. єдність, конфлікт, синтез

4. правильної відповіді немає

Тест Принцип розвитку був більш продуктивно розроблений

1. Кантом

2. Фіхте

3. Шеллінгом

4. Фейєербахом

5. Гегелем

Тест Які стадії розвитку проходить Абсолютна ідея Гегеля

1. практичний і чистий розум

2. усвідомлюючи себе як «Я»-«Не-Я»

3. чисте мислення, інобуття в природі, абсолютний дух

4. вона є “річ в собі”

ТестЗгідно з Гегелем кожна суперечність проходить такі етапи свого визрівання

1. буття, сутність, поняття

2. тотожність, відмінність, протилежність та протиріччя

3. єдність, конфлікт, синтез

4. правильної відповіді немає

Тест Праця, в якій Гегель виклав складові свого вчення на основі розгортання життєвого циклу Абсолютної ідеї називається

1. Міркування про метод

2. Феноменологія духу

3. Метафізика

4. Світ як воля і уявлення

Тест Найважливіша заслуга Гегеля в філософії

1. він здійснив «коперниканський переворот», запровадивши принцип активності людини

2. ввів у філософію антропологічний принцип

3. розробив принципи діалектики

4. пояснив зв´язок філософії з мистецтвом

Тест «Діяти, діяти і ще раз діяти»-цейзаклик бувпроголошений

1. Кантом

2. Шеллінгом

3. Гегелем

4. Фіхте

Тест Головний недолік філософії Гегеля Фейєрбах вбачав

1. в зайвій деталізації

2. в перебільшеній логізації

3. в її зв′язку з політикою

4. це була «логізована теологія»

Тест Як називається головний принцип філософії Фейєрбаха

1. Раціоналістичний

2. Емпіричний

3. Антропологічний

4. Утопічний

Тест Хто з названих філософів належить до некласичної філософії ХІХ ст.

1. Кант,Фіхте, Шеллінг

2. Гегель, Феєйрбах

3. Шопенгауер, Ніцще, Кіркегор

4. Правильної відповіді немає

Тест Філософська позиція Ніцше спирається на розуміння волі як

1. волі до влади

2. сліпої волі

3. волі до смерті

4. волі до життя

Тест Філософсько-етичні погляди Шопенгауера мають переважно

1. Утопічний характер

2. Оптимістичний характер

3. Песимістичний характер

Тест Поняття “екзистенція” вперше було використано

1. І. Кантом

2. О. Контом

3. С. К'єркегором

4. М. ГайдеггеромЧто способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.