Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТестові завдання до теми 6. Онтологія і гносеологія.

ТестОнтологія це

1. філософські міркування про сутність та природу космосу.

2. наука про факти соціального життя.

3. вчення про норми та засади людських взаємин.

4. філософська наука про буття, де головним питанням є питання чому взагалі можливе існування, як можна розуміти буття, як з ним пов ¢язана людина.

Тест Поняття буття виконує у філософії наступні функції

1. воно вказує природознавству напрями виправданого вивчення дійсності

2. воно дозволяє проводити виправдані визначення основних понять науки

3. воно визначає у точних дослідженнях їх ціннісний зміст

4. воно виводить мислення на гранично широкий рівень узагальненнч і постає підставою для людського сенсоутворення

Тест Субстанцію як філософську категорію при аналізі буття вперше використав

1. Декарт

2. Спіноза

3. Лейбніц

4. Бекон

Тест Субстанційний підхід до буття грунтується на визнанні

матерії та свідомості як двох основних першоначал світу

визнанні матерії як єдиного першоначала світу

визнанні свідомості як першоначала світу

невизнанні ролі матерії і свідомості як першоначал світу

Тест В розумінні сутності субстанції можливі такі позиції ( викресліть зайве)

1. реалізм,який розглядає дійсніть як сукупність речей

2. пантеїзм,який розглядає бога як субстанцію

3. матеріалізм,який розглядає матерію як субстанцію

4. ідеалізм,який подає дух в якості субстанції

5. дуалізм,що визнає існування двох незалежних субстанцій-матерії і духу

Тест Наукова картина світу це

1. сукупність тих знань, що накопичила наука

2. узагальнена картина дійсності що вимальовується на основі наукових даних

3. система провідних зв'язківта співвідношень сфер дійсності,що її вибудовують на основі даних різних наук

4. правильної відповіді немає

Тест Принцип монізму( або ж моністичний підхід) -

1. Визнання єдиного принципу ( начала) у побудові філософської системи

2. Визнання двох начал у побудові філософської системи

3. Визнання багатьох начал у побудові філософської системи

4. Правильної відповіді не зазначено

Тест Філософський матеріалізм

1. моністична система, в якій єдиним началом визнається матерія

2. дуалістична система, де визнається як окреме існування двох начал-матерії і свідомості

3. плюралістична система, в основу якої покладені різні начала і чинники

4. моністична система, в якій єдиним началом визнається матерія

5. Правильної відповіді не зазначено

Тест Матерія як філософська категорія означає

1. Похідну від свідомості людини об'єктивну реальність, що не вимірюється і не пізнається

2. Вихідну цінність буття як такого

3. Результат відображення у часі і просторі

4. Об'єктивну реальність, атрибутами якої є рух, простір і час

5. Правильної відповіді не зазначено

Тест Атрибутами матерії є

1. Розвиток і час

2. Простір і відсутність змін

3. Спокій і незмінність у часі

4. Простір, рух і час

5. Правильної відповіді немає

Тест Свідомість з точки зору матеріалістичної філософії є

1. результат творчого втручання вищого розуму, який наділив людину здатністю мислити

2. результат розвитку живої природи, в якій всі організми мають здатність до відображення

3. результат розвитку головного мозку людини і здатність через відображення “копіювати “ дійсність

4. результат взаємодії людини з реальністю, розвитку її чуттєво-практичної діяльності, суспільно-історичної практики

Тест У структуру свідомості включаються

1. мрії,образи,уявлення, почуття

2. несвідоме, підсвідоме, свідоме та самосвідомість

3. мислення,почуття, емоції,воля

4. знання,ідеї, теорії,уявлення,бажання

Тест Гносеологія вивчає

1. філософський зміст буття, його субстанційну основу, форму та атрибути існування

2. природу людських цініностей

3. правила поведінки людини в суспільстві

4. природу пізнання, закономірності пізнавальної діяльності людини,форми пізнання, відношенння знання до дійсності, критерії його істинності і достовірності

Тест Агностицизм це

1. Позиція по відношенню до пізнання грунтується на сумніві щодо позитивних можливостей пізнання або оголошує його повну неспроможність.

2. Людське пізнання не знає меж і спроможно здобувати надійні знання.

3. Позиція, яка заперечує можливість отримати істинні знання

4. Правильної відповіді немає

Тест Філософське розуміння пізнання передбачає

1. продукування інформації

2. прагнення за допомогою знань оволодіти дійсністю

3. можливість для людини досягнути найважливішого і найзаповітнішого в житті

4. все вищеперераховане

Тест Суб'єкт пізнання

1. Це те, на що спрямовані пізнавальна та практична активність людини

2. Похідний від об'єкта пізнання

3. Той, хто здійснює пізнання ( людина, група і т.д.)

4. Постає частиною об'єкта пізнання

5. Правильної відповіді немає

Тест Методами наукового пізнання є

1. спостереження , екперимент, порівняння, вимірювання, описування

2. аксіоматичний,теоретичне моделювання, гіпотетико-дедуктивний, сходження від абстрактного до конкретного, системно-структурний, поєднання історичного і логічного

3. порівняння, моделювання, поєднання історичного і логічного, експеримент

4. правильної відповіді немає

Тест Методами емпіричного пізнання є

1. порівняння, моделювання, поєднання історичного і логічного, експеримент

2. спостереження , екперимент, порівняння, вимірювання, описування

3. аксіоматичний, теоретичне моделювання, гіпотетико-дедуктивний, сходження від абстрактного до конкретного, системно-структурний, поєднання історичного і логічного

4. правильної відповіді немає

Тест Аналіз як метод опрацювання фактів

1. застосування символів для виявлення однорідних рис фактів

2. доведення параметрів певних фактів до граничних ьмеж з метою виявлення певної якості в найбільш повному варіанті

3. рух думки від окремих фактів до їх узагальнення

4. рух думки від загальних ідей до фактів

5. розкладання фактів на елементарні частинки

Тест Формами чуттєвого пізнання є

1. поняття, судження, умовиводи

2. відчуття, сприймання, уявлення

3. гіпотези, теорії, припущення

4. правильної відповіді немає

Тест Відчуття, сприймання, уявлення це

1. форми науковго пізнання

2. форми мистецького пізнання

3. форми чуттєвого пізнання

4. форми раціонального пізнання

Тест Відчуття це

1. здатність зберігати чуттєві образи у пам'яті

2. відображення в свідомості людини окремих якостей і властивостей матеріальних предметів

3. відображення різних властивостей і якостей предметів в свідомості людини

1. це форма мислення, де відображені найбільш суттєві властивості реальних

Тест Поняття, судження, умовиводи це

1. форми науковго пізнання

2. форми мистецького пізнання

3. форми чуттєвого пізнання

4. форми раціонального пізнання

Тест Судження це

1. це форма мислення, де відображені найбільш суттєві властивості реальних речей і явищ

2. така форма вираження думки, яка проявляє себе через ствердження чи заперечення

3. нове знання, яке виникає на грунті співставлення суджень

4. відображення в свідомості людини окремих якостей і властивостей матеріальних предметів

Тест Догматична концепція істини

1. Здобуті знання вважаються істинними на основі перебільшення сталого, незмінного елемента в пізнанні

2. Здобуті знання вважаються відносними на основі перебільшення мінливого елемента в пізнанні

3. Істинними є ті знання, які на даний момент є практичновиправданими ікориснимиЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.