Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОрганізаційна структура управління юстиції, завдання, функції.

 

Міністерство юстиції України (далі - Мін'юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін'юст України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики.

Мін'юст України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Міністерство у встановленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Основними завданнями Мін'юсту України є:

забезпечення реалізації державної правової політики;

підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів;

планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності;організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів цивільного стану;

розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

здійснення міжнародно-правового співробітництва.

Мін'юст України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Міністр відповідно до законодавства, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та актів Президента України в межах наданих повноважень визначає пріоритети і стратегічні напрями роботи Міністерства та забезпечує реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Через Міністра Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Державного комітету України у справах релігій.

Територіальними органами Міністерства юстиції України є районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції (далі - управління юстиції).

Управління юстиції підпорядковуються Мін'юсту України та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.

Основними завданнями управління юстиції є:

участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;

сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

організація надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

забезпечення в порядку, установленому законодавством України, своєчасного і неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;

організаційне забезпечення та координація роботи державної виконавчої служби, установ нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції; реалізація основних завдань, визначених Мін'юстом України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції, щодо діяльності зазначених органів юстиції, здійснення контролю та заходів щодо поліпшення їх роботи;

державна реєстрація нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів;

легалізація місцевих об'єднань громадян та реєстрація інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

здійснення у випадках, передбачених законодавством, реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна та реєстру прав на нерухоме майно;

здійснення контролю за виконанням актів Мін'юсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

організація діяльності, пов'язаної з громадянством та реєстрацією фізичних осіб;

методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

організація роботи з кадрами апарату управління юстиції, установ юстиції, підвищення кваліфікації їхніх працівників.

Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

3) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

4) бере участь у розвитку системи правової інформатизації;

5) веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства, нотаріальної та судової практики у відповідності до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; надає практичну допомогу районним (міським) судам та установам юстиції з цих питань; інформує обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції про стан обліку нормативно-правових актів в районному управлінні юстиції, судах і установах юстиції;

6) забезпечує через відділи державної виконавчої служби в порядку, установленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;

7) узагальнює практику виконання судових рішень;

8) організовує навчання державних виконавців і поширює позитивний досвід з питань виконання судових рішень;

9) організовує та контролює відповідно до своєї компетенції виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов'язаних з діяльністю судів та установ юстиції;

10) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

11) здійснює згідно з чинним законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об'єднань громадян та місцевих громадських організацій, реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих професійних спілок та їх об'єднань, кредитних спілок, асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад, бере до уваги організаційні ланки обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок, веде відповідні реєстри та книги обліку, а також готує звітність щодо цих об'єднань громадян, яку подає до обласного управління юстиції;

12) контролює додержання місцевими громадськими організаціями, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об'єднань громадян та місцевими громадськими організаціями, місцевими благодійними організаціями, відділеннями (філіями, представництвами) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональними (місцевими) творчими спілками, територіальними осередками всеукраїнських творчих спілок, кредитними спілками, асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями органів місцевого самоврядування, територіальними громадами положень їхніх статутів;

13) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо провадження підприємницької діяльності з юридичної практики та судово-експертної діяльності;

14) організовує виконання законодавства України з питань громадянства щодо осіб, які постійно проживають в Україні;

15) забезпечує виконання законодавства реєстрації фізичних осіб;

16) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, уживає заходів з метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширює сучасні, новітні форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності;

17) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; вивчає стан правової освіти та правового інформування в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, надає необхідну допомогу, бере участь в семінарах, конференціях, олімпіадах правових знань, конкурсах з цих питань;

18) здійснює добір кадрів управління та установ юстиції, формує резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів управління та установ юстиції, веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

19) за дорученням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції укладає договори, вивчає, аналізує та узагальнює потреби матеріально-технічного забезпечення районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, інших установ юстиції; забезпечує збереження матеріальних цінностей;

20) подає Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції узагальнення щодо виконання функціональних повноважень з питань юридично-правової діяльності місцевих органів виконавчої влади та правового забезпечення господарської діяльності;

21) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;

22) розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обгрунтовані скарги громадян;

23) забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, організовує її зберігання в управлінні юстиції;

24) здійснює облік витрат на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, державної виконавчої служби, підпорядкованих відділів реєстрації актів цивільного стану, інших установ юстиції;

25) забезпечує, у межах своєї компетенції, виконання завдань мобілізаційної готовності держави.

Начальник управління юстиції призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.

Начальник управління юстиції має заступника - начальника відділу реєстрації актів цивільного стану, заступника - начальника відділу державної виконавчої служби та, при потребі, заступників начальника за іншими напрямками роботи управління.

Заступники начальника управління юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції.

Начальники районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.