Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

УДК 336.71

Рекомендовано Вченою Радою Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (протокол № 8 від 27.03 2013 року).

 

 

Укладач:

кандидат економічних наук, доцент

У.Р.Байрам

 

Рецензенти:

 

В.В. Чепурко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси і кредит» Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

 

Л.Р. Джафєрова – кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік і аудит» Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

П Проходження виробничої практики:Програма і методичні вказівки / Уклад.: У.Р. Байрам – Сімферополь: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», 2013. – 22 с .

 

Дані методичні вказівки підготовлено з метою надання організаційно-методичної

допомоги студентам щодо проходження виробничої практики та написання звіту за її результатами. В даних методичних вказівках викладені питання, пов'язані з виконанням всіх етапів з написання звіту про виробничу практику, починаючи від ознайомлення з діяльністю підприємства, на якому проходить практика, і закінчуючи захистом роботи.

Методичні вказівки призначені для студентів, викладачів та наукових керівників з виробничої практики.

 

.

УДК 336.71

 

ЗМІСТ

ВСТУП ............................................................................................................................... 4

1. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ ....................... 6

2. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ............................................ 9

2.1. Вимоги до звіту........................................................................................................... 9

2.2. Захист звіту про проходження виробничої практики ........................................... 122.3. Критерії оцінки результатів практики..................................................................... 13

3. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В УСТАНОВАХ БАНКІВ …............... 15

3.1. Зміст програми виробничої практики........................................................................15

ДОДАТКИ............................................................................................................................18

 

 

ВСТУП

Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців є виробнича практика, яка є необхідним компонентом виконання навчального плану підготовки фахівців з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Програма виробничої практики підготовлена згідно з “Методичними рекомендаціями зі складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України” (лист Міністерства освіти України № 31-5/97 від 14.11.96).

Загальна мета виробничої практики полягає в тому, щоб у процесі виконання реальних операційних, облікових, управлінських задач закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін, набути навичок в умінні ними користуватися, а також нагромадити певний практичний досвід до завершальної стадії навчання, необхідний для формування фахівця з банківської справи.

Основні завдання практики:

ü закріплення теоретичних знань з навчальних дисциплін спеціальності;

ü оволодіння практичними навичками, технологією роботи з фаху безпосередньо на робочих місцях;

ü вивчення та аналіз реальної ситуації на ринку банківських послуг у статиці та динаміці, зокрема безпосередньо на базі проходження практики – конкретної банківської установи;

ü знайомство з технікою і технологією розробки, процедурами прийняття і реалізації управлінських рішень, що виникають у конкретному банку;

ü збір матеріалу для здійснення студентської науково-дослідної роботи, виступів на семінарах і конференціях, виконання рефератів,

ü курсових і дипломних робіт.

 

У результаті виробничої практики студенти повинні

знати:

ü законодавчі та інструктивні документи, що стосуються вивчених дисциплін;

ü сучасні методи, форми організації банківських операцій, обліку та аудиту в банках;

 

вміти:

ü використовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності;

ü здійснювати операції на окремих ділянках роботи банку;

ü налагоджувати обліковий процес у банківській установі та його організаційне, інформаційне та технічне забезпечення;

ü застосовувати сучасні інформаційні технології в банківській діяльності;

ü складати фінансову, внутрішньобанківську, управлінську та податкову звітність;

ü працювати з підприємствами, організаціями, населенням – клієнтами банку.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО

ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

Практика проводиться згідно з графіком навчального процесу. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик покладається на кафедру фінанси і кредит.

Безпосереднє керівництво практикою здійснюється в індивідуальному порядку призначеним викладачем кафедри, який:

ü забезпечує проведення всіх організаційних заходів: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;

ü надання студентам-практикантам необхідних документів (програма, календарний план, методичні рекомендації чи інші), перелік яких встановлює навчальний заклад залежно від виду практики;

ü повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі;

ü у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

ü контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

ü контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку;

ü у складі комісії приймає звіти з практики.

З висококваліфікованих спеціалістів з банківської справи наказом керівника банківської установи призначається керівник від бази практики, який:

ü персонально відповідає за організацію та проведення практики відповідно до календарного графіка;

ü складає (разом з практикантом) календарного плану (графіка) проходження практики, один примірник якого подається на кафедру “Фінанси і кредит” інституту (форма плану проходження практики міститься у додатках Б)

ü проводить обов’язковий інструктаж з охорони праці, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку;

ü створює необхідні умови для виконання студентами програми практики: організовує робоче місце, вирішує питання дозволу на користування первинними документами, обліковими реєстрами та звітністю, надає необхідні консультації;

ü перевіряє хід виконання роботи відповідно до графіка, затвердженого кафедрою;

ü контролює виконання програми практики, дотримання практикантами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;

ü за наявності підстав ставить питання про відлучення студента від

практики;

ü повідомляє керівника практики від кафедри про порушення студентом трудової дисципліни, техніки безпеки, систематичне невиконання програми практики та про інші об’єктивні причини.

Студент-практикант під час проходження практики зобов’язаний:

ü на початку практики одержати від керівника, призначеного кафедрою, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

ü у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

ü своєчасно прибути на базу практики;

ü нести відповідальність за виконану роботу;

ü вивчити та суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки і правил пожежної безпеки;

ü своєчасно повідомляти керівника практики від кафедри про виникнення труднощів при виконанні програми;

ü згідно з вимогами скласти звіт про виконання програми виробничої практики та захистити його у визначений кафедрою термін.

Базами практик є такі установи:

ü центральні офіси банків;

ü філії банків;

ü відділення банків;

ü інші фінансово-кредитні установи, що мають ліцензію на здійснення банківських операцій.

Результати проходження практик аналізуються і обговорюються на засіданнях кафедри, на підставі чого розробляються рекомендації щодо удосконалення навчального процесу підготовки фахівців з банківської справи у теоретичних, прикладних та практичних сферах.

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми виробничої практики. Загальною формою звітності студента про проходження практики є подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Структура звіту про проходження виробничої практики:

1) титульний аркуш, який містить підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи (додаток А);

2) календарний план (графік) проходження практики (додаток Б)

3) щоденник проходження практики:

ü записи в щоденнику робляться окремо за кожен день і містять дату і зміст роботи за даний період (участь у нарадах, семінарах, навчанні тощо);

ü записи засвідчуються підписом керівника практики на певній ділянці роботи;

ü повинен містити загальний висновок про повноту виконання програми виробничої практики, підписаний керівником практики і засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи;

4) характеристика студента-практиканта з бази практики (додаток В):

ü обов’язкова диференційована оцінка;

ü обов’язковий підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби;

4) зміст звіту;

5) вступ;

6) основна частина згідно з програмою практики;

7) висновки;

8) список використаних джерел;

9) додатки (можливе оформлення в окремій папці).

Зміст подають на початку звіту. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів, підрозділів та пунктів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними.

У вступі (2-3 с.) формулюються мета, завдання проходження практики, дається коротка характеристика банківської установи, що є об’єктом практики; наводиться перелік застосованих методів дослідження.

Розрізняють загальнонаукові та конкретно-наукові методи наукового пізнання.

Загальнонаукові методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація.

Склад основної частини звіту повинен відповідати структурі програми. У ній повинен міститися лише той матеріал, що характеризує самостійно виконану роботу в банку.

Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках та лекційних курсах не дозволяється.

При написанні звіту слід чітко розмежувати джерела походження інформації: що одержано з документів банківської установи, а які дані отримані шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

У висновках слід дати найбільш важливі практичні результати дослідження, які випливають із розділів основної частини звіту; вказати основні недоліки та розглянути шляхи (пропозиції) щодо удосконалення діяльності банківської установи. Обсяг висновків – 4-5 сторінок.

Розділ “Список використаних джерел” містить складений за встановленими правилами перелік використаних джерел інформації (оформлення передбачає перелік в алфавітному порядку або в порядку звернення до джерел у звіті Додаток Г).

У додатки виносяться фінансова звітність банку, первинні документи, громіздкі таблиці (розмір яких сторінка та/або більше) та таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування, всі документи, які вказані в програмі проходження практики певного напрямку в заповненому вигляді тощо. Додатки відокремлюються від основного змісту звіту аркушем з написом “ДОДАТКИ”. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Якщо для позначення додатків не вистачає літер абетки, подальше позначення додатків складається з двох літер: літери “А” і послідовно великих літер української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток АА, АБ і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Звіт повинен містити не більше 60-70 сторінок рукописного тексту або 50 сторінок друкованого (Times New Roman, 14 шрифт (у графічному матеріалі та таблицях дозволяється – 12), 1,5 інтервал) (список літературних та інформаційних джерел, а також додатки не враховуються).


ЗАХИСТ ЗВІТУ

В УСТАНОВАХ БАНКІВ

№ п/п Найменування розділів, тем
Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури
Організаційна та управлінська структура банку
Роль обліку в системі управління банком
Загальна характеристика операцій банку

 

Кафедра Фінанси і кредит

 

 

ЗВІТ

З виробничої практики

______________________________________________

(найменування бази практики)

 

___________________________________________________________________

 

 

з «___» _________ 20 р. по «___» __________ 20 р

 

 

Студент фінансово - облікового

факультету, група ______________ ________________ _________________

(підпис) (ПІБ)

 

Керівник практики від інституту___________________________________

(вчена ступінь, посада, П.І.Б)

 

Керівник практики від установи______________________________________

(посада, П.І.Б)

 

 

Реєстраційний номер_______

Дата _____________________

Підпис ___________________

 

Сімферополь – 20__

ДОДАТОК Б

КАЛЕНДАРНИЙ (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ) ПЛАН-ГРАФІК

проходження виробничої практики

студента 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит»

Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

 

___________________________________

(Ф.И.О. студента)

 

в __________________________________

(найменування підприємства)

 

№ п/п Зміст практики Кіл-ть днів Дата
початок кінець
1. Прибуття на підприємство, визначення робочого місця (практики), знайомство з керівником підприємства і іншими працівниками; складання плану-графіка.    
2. Вивчення організаційної структури підприємства, обов'язків керівника й фахівців. Вивчення структури та методів керування.    
3. і т.д.      
    Усього:      

 

 

Студент ________________ Керівник практики

від підприємства ________________

 


ДОДАТОК В

Зразок характеристики

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

групи _________

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Студент ______________________ проходив виробничу практику

____________________________________________________________

з “___” ____________ до “___” ____________ 201__ р.

Проходження практики здійснювалося згідно з програмою виробничої практики.

Під час проходження практики для збору матеріалів студент тісно співпрацював з такими відділами та службами банку:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заслуговує на увагу інтерес практиканта до сфери діяльності банку,

пов’язаної ___________________________________________, що дало

можливість достатньо повно виконати програму практики.

Зарекомендував себе з _______________________________ боку.

Показав _______________ рівень теоретичних знань, професійної підготовки, навиків роботи з комп’ютерною технікою та технологіями.

Характеристика ділових якостей студента:

· рівень трудової активності;

· готовності до сприйняття інформації та критики;

· ставлення до дорученої роботи;

· виконавча дисципліна.

Характеристика особистих рис студента:

· стосунки з клієнтами та банківськими працівниками;

· коректність;

· комунікабельність.

Висновки, пропозиції, оцінка____________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Керівник від банку ______________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

ДОДАТОК Г

УДК 336.71

Рекомендовано Вченою Радою Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (протокол № 8 від 27.03 2013 року).

 

 

Укладач:

кандидат економічних наук, доцент

У.Р.Байрам

 

Рецензенти:

 

В.В. Чепурко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Фінанси і кредит» Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

 

Л.Р. Джафєрова – кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік і аудит» Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

П Проходження виробничої практики:Програма і методичні вказівки / Уклад.: У.Р. Байрам – Сімферополь: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», 2013. – 22 с .

 

Дані методичні вказівки підготовлено з метою надання організаційно-методичної

допомоги студентам щодо проходження виробничої практики та написання звіту за її результатами. В даних методичних вказівках викладені питання, пов'язані з виконанням всіх етапів з написання звіту про виробничу практику, починаючи від ознайомлення з діяльністю підприємства, на якому проходить практика, і закінчуючи захистом роботи.

Методичні вказівки призначені для студентів, викладачів та наукових керівників з виробничої практики.

 

.

УДК 336.71

 

ЗМІСТ

ВСТУП ............................................................................................................................... 4

1. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ ....................... 6

2. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ............................................ 9

2.1. Вимоги до звіту........................................................................................................... 9

2.2. Захист звіту про проходження виробничої практики ........................................... 12

2.3. Критерії оцінки результатів практики..................................................................... 13

3. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В УСТАНОВАХ БАНКІВ …............... 15

3.1. Зміст програми виробничої практики........................................................................15

ДОДАТКИ............................................................................................................................18

 

 

ВСТУП

Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців є виробнича практика, яка є необхідним компонентом виконання навчального плану підготовки фахівців з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Програма виробничої практики підготовлена згідно з “Методичними рекомендаціями зі складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України” (лист Міністерства освіти України № 31-5/97 від 14.11.96).

Загальна мета виробничої практики полягає в тому, щоб у процесі виконання реальних операційних, облікових, управлінських задач закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін, набути навичок в умінні ними користуватися, а також нагромадити певний практичний досвід до завершальної стадії навчання, необхідний для формування фахівця з банківської справи.

Основні завдання практики:

ü закріплення теоретичних знань з навчальних дисциплін спеціальності;

ü оволодіння практичними навичками, технологією роботи з фаху безпосередньо на робочих місцях;

ü вивчення та аналіз реальної ситуації на ринку банківських послуг у статиці та динаміці, зокрема безпосередньо на базі проходження практики – конкретної банківської установи;

ü знайомство з технікою і технологією розробки, процедурами прийняття і реалізації управлінських рішень, що виникають у конкретному банку;

ü збір матеріалу для здійснення студентської науково-дослідної роботи, виступів на семінарах і конференціях, виконання рефератів,

ü курсових і дипломних робіт.

 

У результаті виробничої практики студенти повинні

знати:

ü законодавчі та інструктивні документи, що стосуються вивчених дисциплін;

ü сучасні методи, форми організації банківських операцій, обліку та аудиту в банках;

 

вміти:

ü використовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності;

ü здійснювати операції на окремих ділянках роботи банку;

ü налагоджувати обліковий процес у банківській установі та його організаційне, інформаційне та технічне забезпечення;

ü застосовувати сучасні інформаційні технології в банківській діяльності;

ü складати фінансову, внутрішньобанківську, управлінську та податкову звітність;

ü працювати з підприємствами, організаціями, населенням – клієнтами банку.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО

ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

Практика проводиться згідно з графіком навчального процесу. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик покладається на кафедру фінанси і кредит.

Безпосереднє керівництво практикою здійснюється в індивідуальному порядку призначеним викладачем кафедри, який:

ü забезпечує проведення всіх організаційних заходів: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;

ü надання студентам-практикантам необхідних документів (програма, календарний план, методичні рекомендації чи інші), перелік яких встановлює навчальний заклад залежно від виду практики;

ü повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі;

ü у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

ü контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

ü контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку;

ü у складі комісії приймає звіти з практики.

З висококваліфікованих спеціалістів з банківської справи наказом керівника банківської установи призначається керівник від бази практики, який:

ü персонально відповідає за організацію та проведення практики відповідно до календарного графіка;

ü складає (разом з практикантом) календарного плану (графіка) проходження практики, один примірник якого подається на кафедру “Фінанси і кредит” інституту (форма плану проходження практики міститься у додатках Б)

ü проводить обов’язковий інструктаж з охорони праці, знайомить з правилами внутрішнього розпорядку;

ü створює необхідні умови для виконання студентами програми практики: організовує робоче місце, вирішує питання дозволу на користування первинними документами, обліковими реєстрами та звітністю, надає необхідні консультації;

ü перевіряє хід виконання роботи відповідно до графіка, затвердженого кафедрою;

ü контролює виконання програми практики, дотримання практикантами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;

ü за наявності підстав ставить питання про відлучення студента від

практики;

ü повідомляє керівника практики від кафедри про порушення студентом трудової дисципліни, техніки безпеки, систематичне невиконання програми практики та про інші об’єктивні причини.

Студент-практикант під час проходження практики зобов’язаний:

ü на початку практики одержати від керівника, призначеного кафедрою, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

ü у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

ü своєчасно прибути на базу практики;

ü нести відповідальність за виконану роботу;

ü вивчити та суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки і правил пожежної безпеки;

ü своєчасно повідомляти керівника практики від кафедри про виникнення труднощів при виконанні програми;

ü згідно з вимогами скласти звіт про виконання програми виробничої практики та захистити його у визначений кафедрою термін.

Базами практик є такі установи:

ü центральні офіси банків;

ü філії банків;

ü відділення банків;

ü інші фінансово-кредитні установи, що мають ліцензію на здійснення банківських операцій.

Результати проходження практик аналізуються і обговорюються на засіданнях кафедри, на підставі чого розробляються рекомендації щодо удосконалення навчального процесу підготовки фахівців з банківської справи у теоретичних, прикладних та практичних сферах.

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми виробничої практики. Загальною формою звітності студента про проходження практики є подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Структура звіту про проходження виробничої практики:

1) титульний аркуш, який містить підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи (додаток А);

2) календарний план (графік) проходження практики (додаток Б)

3) щоденник проходження практики:

ü записи в щоденнику робляться окремо за кожен день і містять дату і зміст роботи за даний період (участь у нарадах, семінарах, навчанні тощо);

ü записи засвідчуються підписом керівника практики на певній ділянці роботи;

ü повинен містити загальний висновок про повноту виконання програми виробничої практики, підписаний керівником практики і засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи;

4) характеристика студента-практиканта з бази практики (додаток В):

ü обов’язкова диференційована оцінка;

ü обов’язковий підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби;

4) зміст звіту;

5) вступ;

6) основна частина згідно з програмою практики;

7) висновки;

8) список використаних джерел;

9) додатки (можливе оформлення в окремій папці).

Зміст подають на початку звіту. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів, підрозділів та пунктів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними.

У вступі (2-3 с.) формулюються мета, завдання проходження практики, дається коротка характеристика банківської установи, що є об’єктом практики; наводиться перелік застосованих методів дослідження.

Розрізняють загальнонаукові та конкретно-наукові методи наукового пізнання.

Загальнонаукові методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація.

Склад основної частини звіту повинен відповідати структурі програми. У ній повинен міститися лише той матеріал, що характеризує самостійно виконану роботу в банку.

Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках та лекційних курсах не дозволяється.

При написанні звіту слід чітко розмежувати джерела походження інформації: що одержано з документів банківської установи, а які дані отримані шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

У висновках слід дати найбільш важливі практичні результати дослідження, які випливають із розділів основної частини звіту; вказати основні недоліки та розглянути шляхи (пропозиції) щодо удосконалення діяльності банківської установи. Обсяг висновків – 4-5 сторінок.

Розділ “Список використаних джерел” містить складений за встановленими правилами перелік використаних джерел інформації (оформлення передбачає перелік в алфавітному порядку або в порядку звернення до джерел у звіті Додаток Г).

У додатки виносяться фінансова звітність банку, первинні документи, громіздкі таблиці (розмір яких сторінка та/або більше) та таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування, всі документи, які вказані в програмі проходження практики певного напрямку в заповненому вигляді тощо. Додатки відокремлюються від основного змісту звіту аркушем з написом “ДОДАТКИ”. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Якщо для позначення додатків не вистачає літер абетки, подальше позначення додатків складається з двох літер: літери “А” і послідовно великих літер української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток АА, АБ і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Звіт повинен містити не більше 60-70 сторінок рукописного тексту або 50 сторінок друкованого (Times New Roman, 14 шрифт (у графічному матеріалі та таблицях дозволяється – 12), 1,5 інтервал) (список літературних та інформаційних джерел, а також додатки не враховуються).


ЗАХИСТ ЗВІТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.